2015. december 5., szombat

[Evangelium] 2015-12-05

2015. december 5. – Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat
adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak
minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta
nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és
hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8

Elmélkedés:

Jézus, aki a mennyei Atya küldötte volt, tanítványainak ad küldetést.
Megbízza őket, hogy az ő hatalmával és erejével induljanak. Az evangéliumi
részlet kapcsán ne a küldöttek feladatáról vagy szolgálatuk módjáról
elmélkedjünk, hanem a küldő szándékára irányítsuk figyelmünket. Máté
evangélista pontosan megvilágítja, hogy mi áll Jézus cselekedetének,
megbízásának hátterében: „megesett a szíve az embereken." Félreértenénk a
kifejezés értelmét, ha csupán szánalomra, sajnálatra gondolnánk. Valójában
az emberi szükségletekre odafigyelő, az emberről gondoskodó, az emberrel
törődő, az embert üdvözíteni akaró Isten aggodalmáról van szó, amely nem
marad tehetetlen érzés, hanem konkrét cselekvést vált ki.
Itt érkezünk el a szövegrész adventi mondanivalójához. Miért küldi el a
világba a mennyei Atya a Fiút? Miért érkezik el a világba a Megváltó,
akinek jövetelére az adventi időszakban készülünk? Mert Isten törődik
velünk. Látja, hogy bűneink miatt elvesznénk, ezért segítségünkre siet.
Nem nézi sajnálkozva vergődéseinket, küzdelmeinket, hanem belép
világunkba, belép életünkbe, hogy velünk legyen. Istent nem valahol a
távoli messzeségben kell keresnünk, hiszen egészen közel jön hozzánk.
A mai napon ilyen törődéssel figyelek valakire, s próbálok neki segíteni.
Ma a figyelmes szeretet küldötte vagyok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151205.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-05
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 4., péntek

[Evangelium] 2015-12-04

2015. december 4. – Péntek

Mt 9,27-31

Elmélkedés:

A hit kifejezése és megvallása többször előkerül az evangéliumokban. A mai
szakaszban a csoda előfeltételeként szerepel. A két vaktól, akik Jézust
követik, az Úr ezt kérdezi: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?"
Előzetesen már kifejezték hitüket azzal, hogy „Dávid fiának" nevezték
Jézust. A korabeli felfogás szerint ugyanis az eljövendő Messiás Dávid
király leszármazottja, azaz „Dávid fia" lesz. A kérdéssel Jézus
tulajdonképpen újabb megerősítést kér, amire a vakok azonnal megvallják
hitüket, s ezt követően történik meg velük a csoda, nyerik vissza
szemükvilágát.
Bár a történet kulcspontja a hit és annak megvallása, mégis érdemes másra
is felfigyelnünk. Például arra, hogy a vakok követni kezdik Jézust.
Feltehetően megszokott helyükön üldögéltek, koldultak, várakoztak, amikor
odaérhetett Jézus és kísérete. Megtudván, hogy ki halad el mellettük az
úton, a két vak nem marad a helyén, hanem felkelnek és elindulnak. Jól
tudják, ha ott maradnak, ahol nap mint nap üldögélnek, akkor semmi
változásra nem számíthatnak. Útközben hangosan kiáltoznak, messiási
jelzőkkel illetik Jézust, s nem állnak meg, még akkor sem, ha látszólag
meg sem hallja őket.
Esetük azt tanítja, hogy az adventi időben talán érdemes felállnom,
megszokott helyemet elhagynom. Ma odalépek valakihez, akivel még sosem
beszélgettem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mutasd meg, Uram, a Szegénységet, amelyet annyira szerettél! Irgalmas
Jézus, légy irgalommal irántam, teljesen eltölt a vágy Úrnőm, a Szegénység
után, aki nélkül nem lelek nyugalmat. Te lobbantottad fel, Uram, szívemben
az érte epedő szerelmet, add meg hát a jogot is, hogy enyém lehessen! Arra
vágyom, hogy ebben a kincsben legyek gazdag! Állhatatosan kérlek, hadd
lehessen mindig az enyém! Uram, Jézus, te egészen szegény voltál, s így én
sem kívánok e földön semmit sem a sajátomnak mondani, és csak abból akarok
élni, amit felebarátaim adnak nekem!
Assisi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151204.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-04
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 3., csütörtök

[Evangelium] 2015-12-03

2015. december 3. – Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan
tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és
rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

A sziklára és a homokra épített ház hasonlatával Jézus nem építkezési
tanácsokat akar adni. Nem is minősíteni akarja az embereket, akik jó vagy
éppen rossz döntéseket hoznak, bölcsnek nevezvén az előbbieket és balgának
az utóbbiakat. A példázat megértésének kulcsa az, hogy a hegyi beszéd
végén, annak lezárásaként hangzik el. Miután Jézus hosszasan és
részletesen tanította a népet, ezzel a példával hívja fel hallgatósága
figyelmét arra, hogy nem elegendő szavainak, tanításának hallgatása, hanem
annak megvalósítását várja mindenkitől.
Maga Jézus és az ő tanítása az a biztos és sziklaszilárd alap, akire
életünket és keresztény életünket alapozhatjuk. Ha tanításában felismerjük
az üdvösségre vezető igazságot, akkor érdemes azt követnünk és
megvalósítanunk. A hasonlatban szereplő zápor, árvíz és szélvihar azokat a
veszélyeket jelképezik, amelyek eltéríthetnek minket az üdvösség útjától.
A könnyebb megoldásokat választók végzetes hibát követnek el. Bár ez nem
derül ki mindjárt a kezdetekkor, de idővel fény derül hiányosságaikra,
helytelen döntéseikre, és a nehézségeik miatt életük romba dől.
Mai döntéseimben a pillanatnyi előnyök helyett jobban figyelembe veszem a
távlati szempontokat. Ma többször gondolok végső célomra: az örök életet,
az üdvösséget szeretném elnyerni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig
hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes
beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és
eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151203.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig közel 900 könyvre érkezett már felajánlás. Köszönöm a gyermekek
nevében!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat még ezen a héten várjuk, hogy karácsony előtt
jusson idő a küldésre.
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 3.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-03
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 2., szerda

[Evangelium] 2015-12-02

2015. december 2. – Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre,
és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat,
vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek,
a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és
magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így
szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem,
és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne
dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk
itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus
megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?" „Hét, és néhány apró halunk" –
felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán
fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta
tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és
jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részlet Jézus gyógyításaival kezdődik. Az Úr
meggyógyítja a különféle betegségekben szenvedőket, amely pozitív
visszhangot vált ki mind a gyógyultakból, mind azokból, akik látják e
csodákat. Máté evangélista nem csupán a nép ámulatáról és csodálkozásáról
számol be, hanem arról is, hogy az emberek „Izrael Istenét," azaz Istent
magasztalták mindezek láttán. Ez utóbbi annak a jele, hogy felismerik
Jézus tevékenységének, cselekedeteinek hátterében a Mindenható működését,
hatalmát, erejét, irgalmát és szeretetét.
A csodák és csodás gyógyítások ugyanakkor prófétai jelek, a messiási idők
jelei. Ez a megközelítés vezet el minket a szakasz második felének, azaz a
kenyérszaporítás csodájának megértéséhez. Amikor Jézus csodát tesz és
jóllakatja a pusztában tartózkodó, éhező népet, messiási jelet mutat. A
korabeli felfogás szerint ugyanis az eljövendő Messiás megismétli majd az
egykori „manna-csodát," s kenyérrel fogja táplálni az embereket, ahogyan a
pusztai vándorlás idején maga Isten táplálta az égből hulló kenyérrel, a
mannával a választott népet.
A betegek gyógyításai és a kenyérszaporítás egyaránt annak jele, hogy
Isten nem közömbös az emberek iránt, hanem odafigyel gondjainkra,
szükségleteinkre.
Ma többször gondolok arra, hogy életem a gondviselő Isten kezében van.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el! Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
téged! Add, hogy felismerhessünk téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat!
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni neked! Add, hogy tudjunk mindig
leborulni istenséged titka előtt!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151202.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig közel 900 könyvre érkezett már felajánlás. Köszönöm a gyermekek
nevében!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat még ezen a héten várjuk, hogy karácsony előtt
jusson idő a küldésre.
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 2.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-02
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 1., kedd

[Evangelium] 2015-12-01

2015. december 1. – Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus
felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja
jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta:
„Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani,
amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

Elmélkedés:

A pogány százados, akiről a tegnapi evangéliumban olvastunk, hitvallásával
és alázatos kérésével kifejezte, hogy Jézust önmagánál nagyobbnak
tartotta. Amikor a mai evangéliumban Jézusnak a mennyei Atyát dicsőítő
hitvallását olvassuk, akkor szintén arra érdemes odafigyelnünk, hogy
Jézus, a Fiúisten, az Atya küldöttének tartja magát. Nem gondolja, hogy
nagyobb az Atyánál, hanem elismeri, hogy mindent tőle kapott, beleértve
azt a hatalmát is, hogy képes akár egyetlen szavával gyógyítani.
Kijelentései feltárják számunkra mindazt, amit az Úr önmagáról,
küldetéséről, az Atyával való kapcsolatáról gondol. Itt is az „Abba," Atya
kifejezést használja, miként máskor is imáiban, illetve a kereszten is,
amikor szintén így szólítja meg azt, akinek utolsó leheletével felajánlja
önmagát. Ezt a kifejezést a korabeli zsidó családban a legkisebbek
használták, amikor apjukat szólították meg. Jézusnak ebben az imádságában
tehát szintén jelen van az alázat és az engedelmesség.
Bár Jézus az Atyához intézi ujjongó szavait, imádságát és magasztalását
tanítványai is hallják, s természetesen mi is tanulhatunk belőle.
Megtanulhatjuk, hogy gyermeki bizalommal fordulhatunk Istenhez, hiszen az
ő gyermekei vagyunk. Ma többször gondolok arra, hogy a mennyei Atya
gyermeke vagyok és Atyámnak szólítom őt imáimban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
Örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van arra,
hogy fényt hozz bűnös életünk sötétségébe. Saját erőnkből képtelenek
vagyunk arra, hogy legyőzzük a sötétséget. Nehezen tudjuk megkülönböztetni
a világ csalóka fényeit a te világosságodtól, amely most még oly
erőtlennek látszik. Jézus, legyél te bennünk a fény! Növekedjél bennünk
te, az igazi fény! És add, hogy téged, az igazi fényt sugározzuk a
világba!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151201.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig közel 900 könyvre érkezett már felajánlás. Köszönöm a gyermekek
nevében!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat még ezen a héten várjuk, hogy karácsony előtt
jusson idő a küldésre.
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 1.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-01
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 30., hétfő

[Evangelium] 2015-11-30

2015. november 30. – Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom." A százados
ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt
ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!" –
elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!" – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd
ezt!" – és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
„Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért
azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában."
Mt 8,5-11

Elmélkedés:

A pogány százados egyszerű szavakkal fejezi ki hitét és kéri Jézus
segítségét. Abból indul ki, amit katonatisztként megtapasztal:
beosztottjai engedelmeskednek neki, teljesítik parancsait, utasításait. S
ha ez ilyen egyszerűen történik a katonák között, akkor bizonyára Jézus is
ugyanilyen módon képes gyógyítani. Kéréséből és annak módjából két
mozzanatot érdemes kiemelnünk: a hitvallást és az alázatot. Kifejezi, hogy
hisz Jézus gyógyító hatalmában, s e nagy hitét maga Jézus dicséri meg.
Máté evangélista úgy írja le kettejük párbeszédét, hogy szembeállítja a
pogány (nem zsidó) származású ember hitét és a választott nép
hitetlenségét. E kétféle magatartás döntéshelyzetbe állít minket. Az
adventi időszak lehetőséget ad, hogy elinduljunk egy új úton. A hit vagy a
hitetlenség útját választjuk-e? Sokat tanulhatunk abból is, hogy a
százados alázattal adja elő kérését. Nem követelőzik. Nem kér lehetetlent.
Nem szab feltételeket és határidőket. Még csak nem is a maga számára kér
valamit, hanem beteg szolgája javára.
A történetben tehát az egyik oldalon ott látjuk az emberi hitvallást és
alázatot, a másikon pedig az isteni szó erejét. Az ember kéréssel fordul
Istenhez és bízik abban, hogy kérése meghallgatásra talál. Az első adventi
napok arra valók, hogy megfogalmazzam kéréseimet és alázattal elmondjam
azokat Istennek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, add, hogy szerencsében és balszerencsében hűséggel álljak melletted;
a boldogságban tele alázattal, a szerencsétlenségben keményen és meg nem
hajolva. Csak az legyen örömöm, ami hozzád vezet, csak az szomorítson el,
ami tőled elválaszt! Aquinói Szent Tamás

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151130.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig közel 900 könyvre érkezett már felajánlás. Köszönöm a gyermekek
nevében!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat még ezen a héten várjuk, hogy karácsony előtt
jusson idő a küldésre.
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 30.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-30
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 29., vasárnap

[Evangelium] 2015-11-29

2015. november 29. – Advent 1. vasárnapja

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a
Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés
támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az
emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a
világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják
az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben
és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a
nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak.
Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól,
ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,25-28. 34-36

Elmélkedés:

Istennek nincs órája
A kora reggeli órán az irodába érve a faliórára pillantva Veronika
hirtelen azt gondolta, hogy elkésett. De hol vannak a többiek? Ma talán
mindenki elkésett a munkából? Néhány másodpercbe telt, mire megértette,
hogy előző este megállt az óra, lemerülhetett benne az elem. Az aznap rá
váró iratokat rendezgetvén elgondolkozott. Az idő múlása és
megállíthatatlansága jutott eszébe. Egy óra megállhat, de ettől még nem
áll meg az idő. A hét első munkanapja ugyanúgy kezdődik, mint a korábbi
hetekben, múlnak a hónapok, már évek óta ide jár dolgozni. Vajon meddig?
Mit hoz a jövő? Aztán eszébe jutott, hogy kedvenc sportolója a minap újabb
világrekordot úszott. Az úszásban, a futásban és sok más sportágban az a
cél, hogy minél rövidebb idő alatt sikerüljön teljesíteni a távot. Talán
egyszer lesz majd újabb csúcsidő, még kevesebb, de a végtelenségig nem
lehet fokozni az emberi teljesítményt és az időt nem lehet megállítani.
Közben bekapcsolta a számítógépet, s örült, milyen gyorsan indul az új
gép. A réginél jóval több időt kellett várnia. És bevillant neki az elmúlt
napok egyik híre, miszerint Japánban újabb csúcssebességű vonatot
helyeztek üzembe, amely minden eddiginél rövidebb idő alatt jut célba. A
technikai fejlesztések jó része a gyorsabb munkavégzést vagy közlekedést
tartja szem előtt. A jövőben még gyorsabb számítógépek, közlekedési
eszközök várhatóak. Lehet fokozni a gépek teljesítményét, de nem a
végtelenségig és az időt nem lehet megállítani.
Az adventtel új időszak, új egyházi év kezdődik. Ha nincs is szükség
lelkünk órájának újraindítására, ilyenkor érdemes beállítani a pontos
időt. Hogy ne legyünk késésben és ne is siessünk. Egyesek mindennel
késésben vannak, „idővákuumban élnek," sok mindenről lemaradnak, szaladnak
az idő után, s próbálják behozni lemaradásukat. Mások állandóan siettetnék
az időt, nincs türelmük a várakozáshoz, mindent azonnal szeretnének. Az
advent arra hív minket, hogy állítsuk be lelkünk óráján a pontos időt.
Arra hív, hogy elgondolkozzunk a múltról, a mögöttünk álló időről.
Ilyenkor sokszor hiányérzetünk támad, mert rádöbbenünk mulasztásainkra, az
elszalasztott és vissza nem térő lehetőségekre, és sajnáljuk az
elfecsérelt időt. Az advent arra hív, hogy elgondolkozzunk a jövőről, az
előttünk álló időről, amely a remény ruhájába öltözködik. Miközben
tűnődünk, a jelenben élünk, de közben is múlik a drága idő.
Az első adventi vasárnap evangéliuma arra szólít fel minket, hogy
elgondolkozzunk a végső időkről és az örökkévalóságról. A világ végekor
különleges égi és földi jelek tűnnek fel, amelyek félelemmel töltik el az
embereket. Krisztus újbóli eljövetelének ideje lesz ez. Emberként nem
tudhatjuk, mennyire lesz ez elmúlás vagy újjászületés, megsemmisülés vagy
újjáteremtés. És mindennek bekövetkeztét sem tudjuk előre. Ennek pontos
idejét egyedül Isten tudja, akinek nincs órája, mert ő örökkévaló. Ő
időmérő eszközök nélkül is tudja, hogy mikor jön el valaminek az ideje. Ő
hív minket az örökkévalóságba, az örök életbe. Ő határozta meg azt, hogy
meddig kell várakozni a Megváltóra, ő mondta meg a Megváltó jövetelének
idejét. Ma ő figyelmeztet minket, hogy eljött az advent, a várakozás, a
készület ideje.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Az adventi időszakban a hit és az irgalmasság
útján szeretnénk járni. Te jeleket mutatsz nekünk adventben és életünk
során. Segíts minket, hogy mi magunk is jellé, a te irgalmasságod jelévé
váljunk a világban! Segíts, hogy az irgalmasságot és az igazságot kereső
emberek figyelmét terád tudjuk irányítani, és ennek köszönhetően
felnézzenek, felemeljék tekintetüket, észrevegyék a te jelenléted jeleit,
s ezekből megértsék, hogy közel van hozzánk a megváltás napja.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151129.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-29
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum