2017. augusztus 5., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-08-05

2017. augusztus 5. - Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról
szóló híreket, azt mondta szolgáinak: "Ez Keresztelő János: ő támadt
fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje." Heródes ugyanis annak
idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás
miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis
figyelmeztette: "Nem szabad őt feleségül venned!" Heródes emiatt ki
akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották
őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek
előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte,
hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre
kioktatta, így szólt: "Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!"
Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt
megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét). Erre
elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és
odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai
eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték
Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1-12
Elmélkedés:
Gimnáziumi tanulóéveim alatt csupán néhányszor volt lehetőségem
megtekinteni a Pannonhalmi Főapátság barokk ebédlőjét, amelynek egyik
festménye Heródes lakomáját és Keresztelő János fővételét ábrázolja,
tehát azt a jelenetet, amelyről a mai evangéliumban olvasunk. A
festmény felett Szent Ambrus püspök egyik beszédéből vett idézet
olvasható (latinul): "A kegyetlenség kívánta meg ezt a fogást, hogy
táplálja a vadságot, amelyet nem elégített ki a lakoma." Az idézet
rendkívül pontosan jellemzi azt a kegyetlen lelkületet, amely
Keresztelő Szent János halálához vezetett, s amely éppen ellenkezője
annak, amiről az ünnepi vagy akár hétköznapi étkezések szólnak.
Az étkezés a szeretet, a megosztás, a barátság gesztusa a legtöbb
esetben, mégis olykor éppen az ellenkezőjévé válhat, s kegyetlen
gyilkossághoz vezethet. Az utolsó vacsoránál is jelen van az árulás.
Miközben Jézus szeretetét az apostolok lábának megmosásával, majd az
Oltáriszentség alapításával kinyilvánítja, egyik apostolának fejében
gonosz gondolatok járnak és engedi, hogy lelkét a gonosz lefoglalja.
Milyen lélekkel ülök le Jézus asztalához? Hogyan veszek részt az ő
lakomáján, a szentmisén? Hogyan fogadom az Úr nagy ajándékát, az
Oltáriszentséget, amelyben önmagát adja nekem?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a Te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan Te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170805.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 4., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-08-04

2017. augusztus 4. - Péntek

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott
tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla:
"Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia
ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az
(unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is?
Honnét vette hát mindezt?" És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így
szólt: "Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és
otthonában." Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58
Elmélkedés:
A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus nem tud csodákat tenni
Názáret városában, mert az ott lakók hitetlenül fogadták, amikor a
zsinagógában tanítani kezdett. Arról a városról van tehát szó, ahová az
egyiptomi tartózkodás után a Szent Család visszatért, s ahol Jézus
gyermekkorát és ifjúságának éveit töltötte egészen nyilvános
működésének megkezdéséig, azaz mintegy harminc éves koráig. A
názáretiek azt gondolták, hogy jól ismerik Jézust, hiszen
gyermekkorától fogva közöttük nőtt fel. Amikor mostani fellépésekor
olyan dolgokat tanít nekik, amire nem számítottak, hitetlenkedve
csodálkoznak szavain. S amikor hallják a másik városokban általa tett
csodákat, akkor meglepődnek, majd megbotránkoznak, mert emberi
elvárásaik szűk keretébe nem fér bele Jézus. Csak az embert ismerik, de
nem ismerik fel Jézusban az Istent, aki isteni erejével rendkívüli
tettekre képes. Ha hiszek Jézus istenségében, nagy csodák történnek
velem is.
A názáretiek hitetlensége és elutasítása előrevetíti Jézus sorsát.
Elítéléséhez és kereszthalálához az vezetett, hogy nem ismerték fel
személyében az Atya küldöttét, a Megváltót. Isten egy ideig engedi,
hogy az ember átadja magát a hitetlenségnek, az engedetlenségnek, a
gonoszságnak. A végső szó, a végső ítélet azonban Istené.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170804.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 3., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-08-03

2017. augusztus 3. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: "A mennyek országa
olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat
összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják:
a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ
végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az
igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?" "Igen!" - felelték. Erre így folytatta: "Minden
írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint
a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő." Amikor Jézus
befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.
Mt 13,47-53
Elmélkedés:
Isten országának megvalósulása Krisztus földi életével kezdődött el és
az ő végső eljövetelével fog beteljesülni. Addig az időig azonban
folyamatos a küzdelem a rossz és a jó között a világban, és emberként
ebben a küzdelemben élünk, mégpedig olyan értelemben is, hogy a mi
lelkünkben is harcol a rossz és a jó. Isten Szentlelke pünkösd óta
kiárad a hívekre, hogy igaz szívvel tudjunk imádkozni Isten országának
eljöveteléért, és elkötelezetten munkálkodjunk annak megvalósulásán.
Szükségünk van arra, hogy a Lélek által folyamatosan megújuljunk, s a
régi emberből új, a lélek szerint és a Szentlélekben élő emberekké
váljunk. Nem mondhatunk le az állandó megújulásról és a folyamatos
lelki fejlődésről.
A mai evangélium lezárja az Isten országáról szóló példabeszédek
sorozatát és összefoglalja ezek mondanivalóját. Jézus közérthető
hasonlatai minden hallgatót önvizsgálatra indítanak, ugyanakkor
döntésre késztetnek minket Isten országával kapcsolatban. A döntés,
egyrészt meghatározza magatartásunkat a jelenben, másrészt örök
sorsunkat dönti el. Isten ígérete kettős: egyrészt már a földi élet
során boldogságot ad mindazoknak, akik törvényei, útmutatásai szerint
élnek és engedelmeskednek neki, másrészt az örök életet adja jutalmul
mindazoknak, akik földi életük során a szeretet törvénye szerint élnek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te vagy a világ világossága! Te vagy az én
világosságom. Veled nem járok sötétségben, hanem Isten felé visz
életutam. Te a sötétségből a világosságra hívsz, és azt kéred tőlem,
hogy a világosság fiaként éljek. Ha a te követődként, a világosság igaz
fiaként élek, akkor magam körül szétsugárzom az isteni fényt és
szeretetet. Az örök világosság felé vezető utamon legyen közbenjáróm
édesanyád, Szűz Mária, aki méhében hordozott téged, a világ
világosságát! Segíts, hogy letérjek a bűn sötét útjáról és mindig a hit
világosságának útján járjak!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170803.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 2., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-08-02

2017. augusztus 2. - Szerda

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő
emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes
igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja
azt.
Mt 13,44-46
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus két példázatot mond a mennyek országáról,
amelyekben kincshez, illetve igazgyöngyhöz hasonlítja azt. Mindkettő
azt fejezi ki, hogy a mennyek országa olyan nagy érték, amelynek
megszerzéséért érdemes minden másról lemondani. Ezt teszi a földműves,
aki rátalál a földben a kincsre, és ezt teszi a kereskedő is, aki
igazgyöngyöt talál. Magatartásukban azonban ne a kapzsiságból fakadó
vagyonszerzést vagy a birtoklási vágyat lássuk, mert akkor
félreértenénk Jézus mondanivalóját. Az Isten országa ugyanis nem földi
vagyontárgy, amitől gazdagabbak lehetünk, hanem olyan kincs, amely
lelkünket gazdagítja.
Korunk válságainak egyik mélyebb gyökere az lehet, hogy sokan mindent
meg szeretnének szerezni maguknak, amit értékesnek tartanak, de nem
akarnak áldozatokat hozni. A munka, a tanulás, a családi vagy
társadalmi élet területén csak akkor lehet előbbre jutni, ha képesek
vagyunk áldozatokat is hozni céljaink elérése érdekében. Közhelyszerűen
mondhatjuk: mindennek ára van, semmit sem adnak ingyen. Az előbbre
jutásért küzdenünk kell. Azt természetesen senki sem veszi szívesen, ha
olyan dolgot vesznek el tőle, ami az igazságosság vagy a vélt
igazságosság szerint neki jár. Önként viszont bárki lemondhat saját
anyagi javairól, hogy másokat segítsen azokkal. Az irgalmasság ilyen
gyakorlása által is növekszik az Isten országa.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170802.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 1., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-08-01

2017. augusztus 1. - Kedd

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a
sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: "Magyarázd
meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!"
Kérésükre így magyarázta meg: "Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A
szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly
pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az
ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan
aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén
is. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden
botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd
sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk
országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!"
Mt 13,36-43
Elmélkedés:
Az evangéliumokban ritkán fordul elő, hogy Jézus meg is magyarázza az
általa mondott példabeszédet. Ennek oka az, hogy a példázatok
önmagukért beszélnek. Mondanivalójukat, üzenetüket bárki könnyen
megértheti, hiszen a mindennapi élet és munka világából merítik
témájukat. A magvetőről vagy a búzáról és a gyomnövényről, a konkolyról
szóló hasonlat közérthető volt a jelenlévők számára, hiszen aligha
lehetett köztük olyan, aki ne vetett vagy ne aratott volna saját
földjén. Amikor Jézus magyarázatot fűz az elhangzottakhoz, akkor ezzel
nyomatékosabban szólítja fel a hallgatóságot, hogy választ adjon vagy
válasszon. Ez a magyarázat, ez az erősebb felszólítás azonban már nem
mindenkinek szól, hanem csak a tanítványoknak, akiktől ezek szerint az
Úr többet vár, nagyobb odaadást kíván, mint a sokaságtól.
A válaszadást nekünk, keresztény embereknek nem lehet, s nem is érdemes
kikerülni, hiszen mindannyiunkat személyesen érint. A búzáról és a
konkolyról szóló beszéd magyarázatából kiderül, hogy a világban a jó és
a rossz egyaránt jelen van. Kezdetben sokszor nehéz megkülönböztetni
őket, amely a választást nehezíti számunkra. Egy idő után azonban
kiderül a különbség, s nekünk állást kell foglalnunk, vajon jó búzaként
vagy haszontalan gyomnövényként akarunk-e élni. Személyes döntésünktől
függ, hogy az utolsó ítéletkor elnyerjük-e az üdvösséget. Ezek a
példabeszédek rólunk szólnak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atyától jöttél a világba, őt dicsőítetted
meg életeddel. Mindenkor az ő akaratát teljesítetted, neki
engedelmeskedtél. Vállaltad, hogy emberré legyél, emberként éljél és
vállaltad a halált is. Segíts minket, hogy észrevegyük közelségedet,
jelenlétedet, szeretetedet! Segíts minket, hogy megtaláljunk téged, s
vezess minket az Atyához! Maradj örökké köztünk, hogy szereteted
állandóan bennünk legyen! Add meg nekünk az újjászületést, hogy egészen
Istennek élhessünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170801.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 31., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-07-31

2017. július 31. - Hétfő

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe.
Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint
a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai
eljönnek, és ágai között laknak.
Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek
országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti három véka
lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben
mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk.
Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta: "Megnyitom ajkamat, és
példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta."
Mt 13,31-35
Elmélkedés:
Amint az elmúlt héten több alkalommal is láttuk, Jézus szívesen beszélt
példabeszédekben. Az Isten országáról szóló tanítása során különösen is
alkalmazta ezt a beszédformát, hiszen az ember számára nehezen
megragadható valóságról van szó. E példázatokkal szemléletes módon
mutatta be Isten uralmának megvalósulását. A magvetőről szóló hasonlat
azt szemléltette, hogy az isteni üzenet hogyan jut el az emberi
szívekbe, hogyan kezd el növekedni és termést hozni.
A mai evangéliumban Jézus először a mustármag növekedéséhez hasonlítja
a mennyek országát, azt jelezvén, hogy a kicsinyke ország az isteni
közreműködésnek köszönhetően nagyra növekszik. A kovászról szóló
hasonlat pedig azt jelenti, hogy az Isten országához tartozó emberek
kovászként, élesztőként vannak jelen a világban és hatást gyakorolnak a
világban élőkre.
Jézus azáltal von be minket Isten országába, hogy a példabeszéd
állásfoglalásra késztet minket: vajon bennem megtörténik-e ez a
növekedés? Növekszik-e bennem Isten örömhíre? Engedem-e, hogy az
evangélium, a krisztusi igazság átformálja életemet és az Úrhoz tegyen
hasonlóvá? Az ország növekedéséért nekem is tennem kell valamit,
kovászként nekem is élesztő hatással kell lennem másokra.
Magatartásommal Krisztus életét és tanítását adom tovább.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik
igédet hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is
követeket hozzánk, akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy te,
Urunk, bennünk növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és
nem önmagukért élnek. Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy
szolgálhassunk neked, és előkészíthessük számodra az utat az emberek
között, hogy megvalósulhasson a te országod.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170731.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 30., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-07-30

2017. július 30. - Évközi 17. vasárnap

Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: "A mennyek országa olyan,
mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette
újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és
megvette azt a szántóföldet.
A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt
keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét,
amije csak volt, és megvásárolta azt.
Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és
az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és
nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig
kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a
gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott
sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?" "Igen!" - felelték. Erre így folytatta: "Minden
írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint
egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő."
Mt 13,44-52
Elmélkedés:
Szénánál értékesebb kincs
Az Isten országáról szóló példabeszéd-sorozat három rövid hasonlattal
zárul, amelyek a földbe rejtett kincsről, a kereskedő által megtalált
igazgyöngyről és a tengerből mindenféle halat kifogó halászhálóról
szólnak. Jézus így fejezi be tanítását: "Így lesz a világ végén is.
Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes
kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás." Bár Máté
evangélista nem jegyzi le, de azért tegyük hozzá az érem másik oldalát
is: az igazak pedig a mennyország örökké tartó boldogságába jutnak.
Sablonosan fogalmazva most az következne, hogy "manapság úgy élnek az
emberek, mintha nem volna végső számonkérés", pedig valójában régen is
legalább ennyien gondolkodtak, éltek hasonlóan. Jó példa erre a híres
németalföldi festő, Hieronymus Bosch: A szénásszekér című alkotása,
amely az 1500-1502-es években készült, s amely jól szemlélteti a
középkori gondolkodást. Egy korabeli holland mondás szerint "a világ
egy szénaboglya, amelyről mindenki annyit markol, amennyit csak tud."
Bosch festménye éppen ezt szemlélteti. A jól megrakott szénásszekeret
ördögök húzzák a pokol felé. Körülötte létrákkal és hosszú favillákkal
felszerelkezve tolonganak az emberek, és próbálnak maguknak minél több
szénát megszerezni. Az emberek ruházata elárulja, hogy mindenféle
társadalmi osztályba tartoznak: vannak köztük szegényebbek és
tehetősebbek, gyalogosan és lóháton érkezők, de még az egyházi és
világi méltóságok, a pápa és a császár sem hiányoznak. A szénásszekér
tetején gonosz szellemek csábítják az embereket a bűnre. Az égből
Krisztus figyeli a menetet. Egy angyal ugyan az ég felé, Krisztusra
nézve imádkozik, de rá nem figyel senki. Az az érzésünk, hogy a szekér
megállíthatatlanul halad előre. A festmény egy három képből álló
sorozat (triptichon) középső eleme. Tőle balra a bűnbeesést és az
Éden-kertből való kiűzetést ábrázolja a festő, a jobb oldalon pedig a
pokol látható. A három kép így jól összefoglalja a bűn eredetét a
régmúlt időkből, a bűn kibontakozását a világ jelen idejében és a bűn
következményét, a kárhozat állapotát, ami a jövőben vár a bűnösökre.
Első pillantásra talán úgy tűnhet, hogy Jézus hasonlatai arról szólnak,
hogy az ember próbáljon minél többet megszerezni magának. A földműves
birtokolni akarja a megtalált kincset, a kereskedő szintén meg akarja
szerezni az igazgyöngyöt, mintha ők is arra törekednének, hogy minél
több szénát markoljanak maguknak a szekérről. Jézus példázataiban
azonban másról van szó, mert amíg a széna a bűnök sokaságát szemlélteti
a festményen, addig a kincs és az igazgyöngy az Isten országát, azaz
olyan értéket, amely valóban megszerzendő, elérendő az ember számára. A
földműves és a kereskedő egyaránt lemond minden evilági vagyonáról,
eladják mindenüket, mert Isten országát minden földi vagyonnál
értékesebbnek tartják. Ők nem földi kincseket akarnak tehát birtokolni,
hanem élni akarnak Isten országában és ennek megfelelően cselekszenek.
Ha becsukják Bosch festményének oldalsó részeit, akkor egy új alkotás,
a Csavargó című kép látszódik. Ő azokat jelképezi, akik keresik az igaz
utat. Talán engem is jelképez e csavargó. Megtehetem, hogy egy maroknyi
szénáért, elszáradt fűcsomóért küzdök egész életemben, de választhatom
azt is, hogy keresem az Isten országának kincsét. Ha látod a házad
ablaka előtt elhaladó szénásszekeret és a körülötte tolongó népet, ne
szaladj utánuk! Isten a szénánál értékesebb kincset tartogat számodra.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! A te nevedben gyűlünk össze vasárnaponként a templomban,
hogy szavadat hallgassuk és részesedjünk áldozatodban. Mindkettő kincs
és forrás számunkra. Együtt keressük az Isten országát és közösen
építjük azt. Örömhíred alakítson minket élő közösséggé, amely hirdeti
tanításodat. Örömhíred minden emberhez szól, ezért nem csupán annak
befogadására törekszünk, hanem annak továbbadására is. Adj nekünk
buzgóságot, hogy országod lelkes munkásai legyünk! Az üdvösséget Isten
kegyelméből és irgalmából nyerjük el, de tudjuk, hogy nekünk is tennünk
kell érte. Nevelj minket az engedelmességre és a szeretet gyakorlására!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170730.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum