2016. augusztus 27., szombat

[Evangelium] 2016-08-27

2016. augusztus 27. – Szombat

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy
ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta
vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a
harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra
kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik
ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt
szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és
elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük.
Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt:
„Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta." Az úr
így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál,
sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!" Jött az is, aki két talentumot
kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik
kettőt nyertem rajta." Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges
szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!"
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram!
Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és
onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és
elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!"
Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad,
hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem
ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha
megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és
adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még
adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije
van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre!
Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!"
Mt 25,14-30

Elmélkedés:

A talentumokról szóló evangéliumi példabeszéd új szempontot vet fel azzal
kapcsolatban, hogy milyen módon várakozzunk az Úr eljövetelére. A történet
főszereplője egy vagyonos ember, aki javainak kezelését szolgáira bízza
arra az időre, amíg ő távol van. A szolgák jól tudják, hogy uruk vissza
fog térni, s akkor számot kell majd adniuk arról, hogy miként használták
fel a rájuk bízott javakat. Ismerik uruk elvárását is, tehát
gyarapítaniuk, kamatoztatniuk kell a rájuk bízott összeget. Miként a tíz
szűzről szóló példabeszédben, ugyanúgy itt kétféle gondolkodás, magatartás
jellemzi a szolgákat. Egy részük bölcsen, okosan jár el, s többszörösen
fizetik vissza a rájuk bízott összeget, amiért elismerést és jutalmat
kapnak. De van olyan szolga, aki inkább elássa a kapott pénzt, hogy urának
visszatértekor legalább azt tudja visszaadni, mert kevesebbet nem
szeretne. De a félelem rossz tanácsadó, az úr nem ezt várta, ezért
megbünteti ezt a szolgát.
Isten nem igazságtalan. Attól, aki egy talentumot kapott, nem várja azt,
hogy másik ötöt vagy tízet szerezzen vele. De azt elvárja, hogy legalább
még eggyel gyarapítsa. Isten soha nem vár tőlünk olyat, ami meghaladja
képességeinket, erőnket, de azt elvárja, hogy képességeinket jól
használjuk fel, és ne ássuk el. Istentől mindannyian kapunk legalább egy
talentumot.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el! Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
téged! Add, hogy felismerhessünk téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat!
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni neked! Add, hogy tudjunk mindig
leborulni istenséged titka előtt!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160827.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. augusztus 26., péntek

[Evangelium] 2016-08-26

2016. augusztus 26. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
„Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

A tíz szűzről szóló példabeszédben Jézus folytatja tanítását a végső
időkről. E hasonlat középpontjában is a várakozás és a felkészültség áll,
ami mögött az ember felelősségtudata húzódik meg. A vőlegényre várakozó
szüzek fele okos, minden eshetőségre felkészülnek, ezért bemehetnek az
ünnepségre. A többi szűz elszalasztja a lehetőséget, kívül rekednek.
Önmagában nem az a baj, hogy kialudt a lámpásuk, hanem az, hogy nem tudták
újra meggyújtani azt. Érdekes, hogy egyetlen pillanatra sem láthatják a
vőlegényt, aki a történet végén is csak a zárt ajtón keresztül beszél
velük röviden.
Jézus példázatának értelmezése során sokakban felmerül az a kérdés, hogy
az okosak miért nem adtak az olajból a többieknek. Nem irigység ez a
részükről? Nem kellett volna segíteniük társaikat? Erre a kérdésre maguk
az okosak adják meg a választ. Azért nem adnak, mert akkor az is
előfordulhat, hogy mindenki lemarad az ünnepségről. Ezt talán így
mondhatjuk: az Istennel való találkozás nagy napján már senki sem segíthet
a másik embernek. Ha valaki felkészületlen a találkozás napjára, azon már
nem segíthetnek mások. Itt értjük meg tehát személyes felelősségünket.
Saját hibáinkért, mulasztásainkért ne hibáztassunk másokat! Gondoskodjunk
róla, hogy Isten készen találjon minket bármikor érkezik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Előtted Uram, bűnös és por vagyok: irgalmadból élek, neked köszönhetek
mindent; alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid
teljesen átalakítsanak; teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva
hagyatkozom terád.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160826.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. augusztus 25., csütörtök

[Evangelium] 2016-08-25

2016. augusztus 25. – Csütörtök

Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert
nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj,
fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát
ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is
gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe
fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga,
akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza
egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában:
„Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik
a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor
nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül
megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és
fogcsikorgatás lesz.
Mt 24,42-51

Elmélkedés:

A világ végéről, a végső ítéletről beszél Jézus tanítványainak. Bár most
is hasonlatot alkalmaz, szavaiból egy dolog egészen világosan kiderül: a
végső idők bekövetkezésének időpontja az ember számára nem ismert, de
mivel bármikor megtörténhet, ezért felkészültnek kell lennünk.
Jézus mennybemenetele óta a Krisztust követő ember és az egész Egyház
várakozik E várakozás az Úr második eljöveteléig tart. Várakozunk és
virrasztunk. Nyitva kell hagynunk a szívünket, hogy Isten betölthesse
vágyainkat. A várakozó ember tudja, hogy valami történni fog. Hamarosan
valaki be fog lépni az életébe, elkezdődik egy találkozás, egy barátság,
egy kapcsolat. Nyitva kell hagynunk a szívünket, hogy a másik személy,
ember vagy maga Isten önmagával ajándékozhasson meg minket. Félre kell
tennünk az előítéleteinket és az elvárásainkat, mert nem biztos, hogy a
másik azt akarja nekünk adni, amit mi elképzelünk. Meg kell hagynunk a
másik személy szabadságát, hogy önmagát adhassa nekünk. Ha úgy gondoljuk,
hogy mindenünk megvan, akkor mit is várhatnánk Istentől? A tolvajra, aki
el akarja venni azt, ami a miénk, nem érdemes várakoznunk. Istenre, aki
önmagát adja nekünk, érdemes várnunk.
Az igazi szeretet várakozik, képes türelemmel várni. Várjuk szeretettel és
türelemmel az Istennel való találkozást!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, munkálkodj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy
készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket
rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben,
a te dicsőítésedben akarok élni, ó, Uram, szívbéli bizakodásban és
örömben.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160825.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. augusztus 24., szerda

[Evangelium] 2016-08-24

2016. augusztus 24. – Szerda, Szent Bertalan apostol

Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti
Jézust, József fiát." „Jöhet-e valami jó Názáretből?" – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd meg!" – felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek,
ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte:
„Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna,
láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az
Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert
azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni
ennél." Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni
fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az
Emberfia felett."
Jn 1,45-51

Elmélkedés:

Egyházunk a mai napon a tizenkét apostol egyikét, Szent Bertalant ünnepli,
akit a hagyomány azonosít Nátánáellel. Az evangéliumok apostolnévsoraiban
János művében szerepel ezen a néven. Ő az, akit Fülöp hívott Jézushoz,
ahogyan erről a mai részben olvasunk. Kezdetben meglehetősen kételkedő.
Fülöp lelkesen beszél neki arról, hogy minden bizonnyal a názáreti Jézus
lehet a Messiás, akinek jöveteléről a prófétai jövendölések szólnak, de ő
meglehetősen hűvösen fogadja ezt. Mindenesetre nem zárkózik el attól, hogy
találkozzon Jézussal, engedi, hogy Fülöp a Mesterhez vezesse. A találkozás
aztán igazi fordulatot eredményez, s Nátánáel megvallja, hogy Jézus az
Isten Fia.
Lám, a Jézussal való személyes találkozás milyen gyorsan hozhat fordulatot
egy ember életében. A kételkedés milyen hamar változik át hitté és
nyilvánul meg hitvallásban. Mert Jézus valóban képes megérinteni minket,
lelkünket. Nem csupán ismer minket, hanem elismeri értékeinket,
erényeinket, jó képességeinket. Nátánáelt is igaz embernek nevezte, akiben
nincs semmi álnokság. Mi is legyünk Isten igaz gyermekei! Törekedjünk
arra, hogy Istennek tetsző, igaz, szent életet éljünk! Ne emberi
elismerésért tegyük ezt, hanem azért, hogy Isten találjon minket igaznak a
végső ítéleten.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Lelkem és egész bensőm ébredj rá, mivel tartozik egész lényem az Úrnak.
Valóban, Uram, azért, mert teremtettél és szeretetedért teljesen adósod
vagyok. Mert megváltottál, teljesen neked tartozom. Mert olyan nagyot
ígérsz nekem, teljesen adósod vagyok. Annál is többel tartozom
szeretetedért, amennyivel több vagy nálam, akiért feláldoztad s akinek
ígéred magadat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160824.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. augusztus 23., kedd

[Evangelium] 2016-08-23

2016. augusztus 23. – Kedd

Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj, nektek,
képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és
a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az
igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat
sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de
lenyelitek a tevét. Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok!
Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok
kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a
pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
Mt 23,23-26

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium szerint a farizeusok és az írástudók legnagyobb bűne
az, hogy nem segítik az embereket az üdvösségre jutásban, hanem
akadályozzák őket. A mai részben Jézus tovább sorolja vádjait ellenük,
feltárván a farizeusi lelkületet és annak hiányosságait. A farizeus ugyan
törvényismerő és törvénytisztelő ember, de mindez nála csak látszat. A
vallásosság csupán külső cselekedetekben mutatkozik meg, de szíve
valójában távol van Istentől.
Jézus érdekes kifejezést használ rájuk, amikor vaknak nevezi őket. Vakok,
mert nem látják meg az igazán lényegeset és jelentéktelen dolgokra
pazarolják figyelmüket. Vakok, mert nem látják meg saját bűneiket, hanem
tökéletesnek tartják magukat. Vakok, mert nem veszik észre, hogy mi volna
az igazi feladatuk, hivatásuk. Lelki vakságról, elvakultságról van itt
szó. Jézus azt szeretné, ha az ő szemük is felnyílna, és eljutnának az
igaz Isten ismeretére. Belelát lelkük mélyébe és észreveszi
hiányosságaikat, bűneiket, amelyeket leplezni próbálnak.
A farizeusi lelkületet roppant nehéz észrevennünk magunkon. Másokban
rögtön felismerjük, de késlekedünk felismerni önmagunkban. A bennünk
megszólaló farizeus mindig azt állítja, hogy nincs bűnünk. A rendszeres
szentgyónás jó eszköz arra, hogy szembesüljünk önmagunkkal és Isten
valóban megtisztítsa lelkünket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyánk, irgalom Istene! Nagy alázattal és bűneink beismerésével
indulunk feléd. Tudatában vagyunk annak, hogy megbántottunk téged, s csak
tenálad lelhetünk irgalomra. Irgalmad a te végtelen szeretetednek a jele.
Taníts meg minket arra, hogy mindig meg tudjunk bocsátani
embertársainknak, így fejezve ki szeretetünket feléjük. Tégy minket a
szeretet és az irgalmasság hirdetőivé, hogy mindenki elindulhasson feléd,
az irgalomban gazdag Atya felé. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz
méltóan éljünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160823.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. augusztus 22., hétfő

[Evangelium] 2016-08-22

2016. augusztus 22. – Hétfő

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj, nektek, képmutató
írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az
emberek elől. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek
odajutni, akik be szeretnének menni. Jaj, nektek, képmutató írástudók és
farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt
megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább,
mint magatokat. Jaj, nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: „Ha valaki a
templomra esküszik, az semmi; ha azonban a templom aranyára esküszik, az
kötelez." Ti, esztelenek és vakok! Hát mi nagyobb: az arany vagy a
templom, amely megszenteli az aranyat? – Továbbá azt mondjátok: „Ha valaki
az oltárra esküszik, az semmi, de ha a rajta lévő áldozati ajándékra
esküszik, az kötelez." – Ti, vakok! Hát mi nagyobb: az áldozati ajándék
vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra
esküszik az esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a
templomra esküszik, az esküszik a templomra és arra aki ott lakik. Végül
aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki a trónon
ül.
Mt 23,13-22

Elmélkedés:

Az elmúlt napok evangéliumi történeteinek és példabeszédeinek fő témája az
üdvösség kérdése volt. Szó esett már arról, hogy Isten minden embert
meghív az üdvösségre és segítséget is ad ahhoz, hogy eljussunk a mennybe,
mindenekelőtt az ő Fia, Jézus Krisztus személyében. Isten szintén azért
adja törvényeit, parancsait, hogy ilyen módon is utat mutasson számunkra.
Az üdvösség útján Isten embereket is mellénk állít, akik a jó irányba
igazítanak minket.
Az ószövetségi időkben a törvénytudóknak éppen az volt vagy az lett volna
a hivatásuk, hogy Isten törvényeinek helyes értelmezésével és azok
megtartására való tanítással segítsék az embereket, de ennek a feladatnak
sajnos nem tettek eleget. Jézus bírálata keményen hangzik feléjük:
„Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az emberek elől. Ti magatok
nem mentek be oda, és azokat sem engeditek odajutni, akik be szeretnének
menni." Jézus ítélete szerint a törvénytudók munkássága egyáltalán nem
hatékony, nem szolgálja a jó célt, hanem kifejezetten káros. Az embereket
nem segítik abban, hogy közeledjenek Istenhez és helyes módon fejezzék ki
tiszteletüket iránta, hanem valójában eltávolítják őket Istentől.
Csak akkor vagyok képes másokat támogatni az üdvösségre jutásban, ha én
magam is erre törekszem. Elsősorban nem szavaimmal, hanem életpéldámmal
segíthetek másoknak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek téged mindenek fölött!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160822.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. augusztus 21., vasárnap

[Evangelium] 2016-08-21

2016. augusztus 21. – Évközi 21. vasárnap

Abban az időben Jézus tanított mindazokban a városokban és falvakban,
amelyeken áthaladt. Így tette meg az utat egészen Jeruzsálemig. Valaki
megkérdezte tőle: „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?" Ezt válaszolta neki:
Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak
majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg
kint maradtok és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyisd ki nekünk! Akkor
azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ti
bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon
tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok
egy szálig, ti gonosztevők! Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor
Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában
látjátok, magatokat meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról,
északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Így lesznek
az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
Lk 13,22-30

Elmélkedés:

A mennyország létezik!
Egy háromnapos lelkigyakorlat alkalmával a prédikáló atya az első
beszédében lelkesen magyarázta a híveknek, hogy tulajdonképpen nincs is
pokol. Isten végtelen szeretete átjárja az egész világmindenséget, ezért
nem létezhet pokol. Isten minden embernek jót akar, mindenkit egyaránt
szeret és megbocsát a bűnösöknek, ennek köszönhetően nem juthat senki a
kárhozatra, és ezért semmi szükség nincs a pokolra. A második napon a
tisztítóhely is „a pokol sorsára jutott," mondván, hogy az csak a
teológusok vélekedése, mindenféle elképzelés a tisztítóhelyről merő
találgatás, tehát az sem létezik. A harmadik nap szentmiséje előtt
óvatosan megkértem, hogy lehetőleg ne azt prédikálja a híveknek, hogy
mennyország sem létezik. Így aztán mindenki megkönnyebbült, mert a
mennyország megmaradt. Bár némi igazság volt az első két napon elhangzott
szavaiban, azért kissé árnyaltabban érdemes fogalmazni az ilyen
kérdésekben, nehogy zavart okozzunk a hívek fejében. Természetesen a
mennyországgal és azzal kapcsolatban, hogy kik juthatnak oda, azaz kik
üdvözülhetnek, szintén érdemes kellő óvatossággal fogalmaznunk.
Jézus is nagyon talányosan fogalmaz, amikor az üdvösség témájáról, az
üdvözültek számáról van szó. Nem tesz egyértelmű kijelentéseket azzal
kapcsolatban, hogy sokan vagy kevesen vannak, hanem így fogalmazza meg
tanácsát: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun!" Egyesek ugyanis bejutnak a
mennybe, mások viszont ki lesznek onnan rekesztve. Hitünk szerint létezik
a mennyország. Azok juthatnak oda, akik Istennek tetsző módon, a
szeretetben élnek. Az üdvösség örök boldogságot jelent, együttlétet a
szeretet Istenével. Érdemes arra törekednünk, hogy földi életünk, halálunk
és feltámadásunk után az üdvösségre jussunk. Minden bizonnyal van másik
lehetőség is az ember számára, mert miért kényszerítene Isten egy olyan
személyt arra, hogy örökké vele éljen, aki egész életében jól megvolt
nélküle? Miért kényszerítené rá Isten még a túlvilágon is az ő szeretetét
egy olyan emberre, aki a földi élete során visszautasította azt? Ha
létezik ugyanis örökké tartó boldog együttlét Istennel, amit
mennyországnak nevezünk, akkor feltehetően létezik a túlvilágon Isten
nélküli létmód is, amelyet pokolnak vagy kárhozatnak nevezünk.
Fogalmazzunk meg néhány egyszerű kijelentést az üdvösséggel kapcsolatban!
Első: Isten üdvözítő szándéka mellett szükség van az emberi törekvésre,
akaratra, erőfeszítésre is ahhoz, hogy az örök boldogságra jussunk. Ha ez
nem így volna, akkor az emberi felelősséget végső sorsunkkal kapcsolatban
teljesen kiiktatnánk. Második: a túlvilágon ránk váró boldogság nem
valamiféle kárpótlás Istentől, hogy elviseltük a „földi siralomvölgyet" és
türelmesen vagy kevésbé türelmesen viseltük az élet nehézségeit,
szenvedéseit. Ha ez így volna, akkor nem törekedhetnénk a földi élet során
a boldogságra. Valójában jogunk van a boldogsághoz és az a feladatunk,
hogy mások boldogságát is elősegítsük. Harmadik: az üdvözülés vágya nem
helyettesítheti azt, hogy evilágon Isten országa megvalósulásáért
munkálkodjunk. Ebben a világban élünk, de az ég, a menny felé nézünk. Nem
az a kérdés, hogy sokan vagy kevesen vannak az üdvözültek, hanem hogy én
köztük leszek-e? Mindennapi feladatom tehát, hogy törekedjek az
üdvösségre!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt tanácsolod nekünk, hogy törekedjünk bemenni
a szűk kapun. Részünkről tehát valamiféle küzdelem, igyekezet, törekvés
szükséges ahhoz, hogy eljussunk az üdvösségre. Az üdvösségre nem széles,
hanem csak egy szűk kapu vezet, azaz feltételei vannak a belépésnek, de ha
megtesszük a szükséges erőfeszítéseket és lépéseket, akkor elnyerhetjük az
üdvösséget. Segíts minket, hogy minden erőnkkel arra törekedjünk, hogy a
te vezetéseddel elérjünk mennyei Atyánkhoz, aki örökké tartó boldogsággal
ajándékoz meg minket!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160821.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum