2015. június 20., szombat

[Evangelium] 2015-06-20

2015. június 20. – Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Senki sem szolgálhat
két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy
ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az
Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az
életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek,
hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet
azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel
is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a
mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek.
Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy
ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe
kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább,
kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti
mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok
hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik
magáról! Elég a mának a maga baja."
Mt 6,24-34

Elmélkedés:

A szegénységtől rettegő embereket láthatatlan erővel vonzza magához a
gazdagodás vágya. A pénz vagy más vagyontárgyak az idő múltával
észrevétlenül földi kincsekké válnak sokak szemében, akik helytelen
vágyaik következtében teljesen elfordulnak a lelki értékektől. A pénz
szeretete és Isten szeretete nem fér meg egymás mellett. Erre figyelmeztet
a mai evangéliumban Jézus.
Kár volna tagadni, hogy az anyagi javak szükségesek a megélhetéshez. Jézus
sem helyteleníti azt, ha valaki becsületes munkával anyagiakhoz jut, hogy
abból a saját és családja megélhetését biztosítsa, illetve legalább
alkalomadtán segítse a rászorulókat. A vagyon féktelen gyűjtését és
felhalmozását viszont egyértelműen elítéli. Ennek oka egyrészt az lehet,
hogy a földi javak mértéktelen gyűjtése állandó aggodalmat jelent az ember
számára és nyugtalanná teszi őt, hiszen nem tud szabadulni attól a
gondolattól, hogy akár mindent elveszíthet vagy javai elértéktelenednek
egy idő után.
A mennyei kincseket, a lelki javakat azonban nem pusztíthatja el semmi. A
szívem és annak minden érzése nem lehet másé, csak Istené. Nem engedhetem,
hogy a pénz és a vagyon lefoglalja szívemet, amikor az egyedül Istené.
Bízom-e Istenben és az ő gondoskodásában annyira, hogy feltétel nélkül
rábízom az életemet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Legalább egy szentjánosbogár lámpása kéne, hogy rátaláljunk az útra, mely
Hozzád vezet. A mély és vak éjszakában bolyongok emlékezet óta. Hol ennek
az űrnek a partja, hogy megkapaszkodhatnék? Álmaim tüzei is kihunytak,
üresek szőlőskertem venyigéi. De mindezek felett Te hiányzol ebben a
semmiben, ami mellemet szorítja és ellopja kiáltásom. Minden eltévedtek
félelme az enyém. Mi lesz velem, ha nem szólítasz, ha nem nyújtod felém a
kezed!
Kassák Lajos

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-20
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150620.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. június 19., péntek

[Evangelium] 2015-06-19

2015. június 19. – Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test
világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha
szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság
benned sötétség, maga a sötétség mekkora?"
Mt 6,19-23

Elmélkedés:

Az anyagi világ, a birtoklás vágya és az evilági javak nyújtotta biztonság
bűvöletéből mozdít ki bennünket Jézus szava: „Ne gyűjtsetek magatoknak
kincseket a földön! Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben!" (Mt 6,19-20).
Be kell látnunk, hogy sok esetben jobban bízunk az anyagiak által nyújtott
biztonságban, mint az isteni gondviselésben. Talán a kishitűségünk jele
az, hogy nem merjük magunkat, életünket egészen Istenre bízni. Az anyagi
javak önmagukban nem rosszak, csak a hozzájuk való túlzott, helytelen
ragaszkodás rejti magában azt a veszélyt, hogy elfordít Istentől. Milyen
legyen az anyagiakhoz való viszonyunk? Abból érdemes kiindulni, hogy
mindent Istentől kapunk, de nem birtoklásra, hanem használatra. Helytelen
az, ha bármit is a magam érdemének tulajdonítok. Helytelen, ha birtokolni
szeretném azt, amit használatra kaptam. Helytelen, ha magamat akarom
gazdagabbá tenni azzal, amivel másoknak lehetek segítségére, hasznára.
Helytelen, ha az anyagiak fontosabbak a lelkieknél.
Jézus, aki viszonylag ritkán beszélt az anyagiakról, s aki a szegénységet
többre értékelte a gazdagságnál, jól ismeri szívünk szándékait. A
fösvénység, a szűkkeblűség arról árulkodik, hogy szívünk az anyagiakhoz
tapad, gondolataink csak azon járnak, hogyan szerezhetnénk magunknak még
többet. Miért nem elég nekem Isten?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram! Szívet adtál nekem, mely szeretni tud és szeretetet szomjaz. Észt
adtál, mely gondolkodik tisztán és alkot; s én mégis félelemmel s
gyűlölettel tekintem szívemet. Szívem megrontja eszemet, borzalmas gyilkos
gépeket építtet vele, hogy világunkat elpusztítsa, engem is és
embertársaimat, s rongálja az élet szent anyagát. Isten! Tisztítsd meg
szívemet, emeld fel, s tégy testvéreimnek testvérévé.
Szent-Györgyi Albert

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-19
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150619.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. június 18., csütörtök

[Evangelium] 2015-06-18

2015. június 18. – Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy vétettek, mennyei Atyátok
nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

A tanítványok kérésére Jézus megtanít nekik egy imát, vagy talán helyesebb
azt mondani, hogy imádkozni tanítja őket. A Miatyánknak ugyanis az adja
meg az alaphangulatát, hogy az ember úgy tekint Istenre, mint Atyára. Ha
imádságunkban abból a helyzetből indulunk ki, hogy Isten a mi Atyánk és mi
az ő gyermekei vagyunk, akkor nem lehet elhibázni az imát. Akkor nem
fogunk túlzásokba esni vagy felesleges kérésekkel fordulni Istenhez.
Mi az imádság? A teremtmény odafordulása a Teremtőhöz. A gondban lévő
ember odafigyelése a Gondviselőre. A szükséget szenvedő rátalálása arra,
aki meghallgatja, teljesítheti kérését. A szenvedő felkiáltása ahhoz, aki
a legmélyebben megtapasztalta az emberi szenvedést. Az ujjongó ember
dicsérete annak, aki a legméltóbb a dicséretre. A tékozló fiú kopogtatása
az atyai ház ajtaján. Az örök élet után való vágyakozás kifejezése. A
lélek beszélgetése azzal, aki egyedül képes testet és lelket teremteni,
életet adni. Az ima annak hallgatása, aki meghallgat minket. Az ima a mi
válaszunk Isten hívására és Isten válaszára való várakozás. Az ima
megszólalás és elcsendesedés, gondolkodás és szemlélődés, a cselekvés
forrása, de nem annak helyettesítője. Az ima hitem és szeretetem
kifejezése. Az ima szüntelen utazás Isten felé és megnyugvás őbenne.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten az Istentől, igaz Isten az igaz Istentől. Mi valljuk, hogy te
valóban jó vagy, segíts minket jóságoddal! Mi valljuk, hogy te végtelenül
irgalmas vagy, oltalmazz minket irgalmad palástjával! Te mindig igazságos
vagy, légy számunkra az egyedüli igazság. Megváltónknak vallunk téged,
ments meg minket minden gonosztól! Örökké szentnek dicsőítünk téged,
szenteld meg testünket, vérünket!
Szent Efrém

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150618.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. június 17., szerda

[Evangelium] 2015-06-17

2015. június 17. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol,
menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak
Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet
neked."
Mt 6,1-6. 16-18

Elmélkedés:

Jézus azt tanácsolja a hegyi beszéd ma olvasott részletében, hogy a
jócselekedeteket alázattal és önzetlenül tegyük. Az alázat ebben az
esetben azt jelenti, hogy nem várunk érte semmiféle elismerést, az
önzetlenség pedig azt, hogy nem várunk viszonzást. Minden jócselekedet
mögött a szeretet áll. Mi jellemzi a valódi jótetteket? Egyrészt az, hogy
a cselekvést nem a várható haszon motiválja, hanem egyedül a másik ember
érdeke, java. Megfeledkezem saját magamról, igényeimről és kényelmemről,
és teljes személyiségemmel a másik személy felé fordulok. Ilyen módon a
jócselekedet mindig lemondás, de nem csupán abban az értelemben, hogy az
anyagi javaimról vagy annak egy részéről lemondok, hanem önmagamat akarom
a másiknak ajándékozni.
A jócselekedetek másik jellemzője a szabadság. Nem kényszerít rá semmiféle
külső erő, hanem mintegy lelki, benső késztetést érzek arra, hogy emberi
képességeimmel, tehetségemmel, erőmmel a másik szolgálatára álljak. A
teljes szabadsággal vállalt és valóban önzetlen jócselekedet velejárója az
öröm, a lélek öröme. Tudom, hogy jót tettem valakivel, de nem várok
semmiféle jutalmat ezért, nem tölt el büszkeség, nem várok még hálát sem,
csak egyszerűen eltölt az öröm, hogy Isten jóságát utánozhattam.
Észreveszem-e az alkalmakat, amikor jót tehetek?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Adj nekem, jóságos Istenem, téged megértő értelmet. téged átélő érzelmet,
hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőséget, benned élő szívet, téged
dicsérő tetteket, szavadra hallgató fület, a te fölségedet magasztaló
nyelvet, a te szépségedet megsejtő és szemlélő szemet, neked kedves
életmódot, hozzád vágyó hű kitartást, és adj Jézusom, boldog halált.
Jutalmazz itt a földön gyakori jelenléteddel, egykor fényes föltámadással,
és oda túl Önmagadat add örök jutalmul!
Szent Benedek

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150617.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy a kérdőív megválaszolásával nagyon sokan elmondjátok
véleményeteket. Köszönöm a bátorító szavakat és a kiváló javaslatokat.
Nagy segítség és jó inspiráció ez számunkra. Az eredményeket természetesen
meg fogom osztani az e-vangélium olvasókkal, illetve azt is, hogy milyen
stratégiát dolgozunk ki az e-vangélium jövőbeli terjesztésére. Ez
utóbbihoz a ti segítségetekre is számítok majd.
Mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok, ezért kérem, hogy akik még nem
töltötték ki, ők is mondják el ilyen módon véleményüket. Célunkat akkor
érjük el, ha az e-vangélium olvasók közül minél többen közreműködnek.
Ezt az üzenetet azok is megkapják, akik már kitöltötték az evangélium365
kérdőívet. Kérem, ők ne töltsék ki újra.

Itt az eredeti üzenet:
Köszönöm, hogy az elmúlt évek során többen elküldtétek véleményeteket és
javaslataitokat az e-vangéliummal kapcsolatban. A jövőbeli fejlesztések
miatt továbbra is szeretném megismerni minél több e-vangélium olvasó
véleményét, mert a ti igényeiteknek megfelelően szeretnék továbblépni az
e-vangélium küldésben. Munkatársaimmal készítettem egy internetes
kérdőívet. Szeretettel kérem, szánjatok 15-20 percet a kitöltésre! Nagyon
fontos számomra a ti véleményetek!
A kérdőív az alábbi linkre kattintva jelenik meg:
https://docs.google.com/forms/d/10HnSRWvooTDxJ5SvRfXVrvUAp0lYec4DEOKUl3luLHc/viewform
Köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. június 17.

Néhány hasznos információ:
Feliratkozni az www.evangelium365.hu oldalon lehet. Segítség kérhető Fehér
János informatikustól az fjk1969@gmail.com címen.
Egyes szolgáltatók időnként a Promóciók vagy a Spam mappába teszik az
e-vangéliumot. Ha "nem érkezik meg", érdemes ott is megnézni.
Ha az e-mailben küldött szövegben furcsa karakterek (például felesleges
kérdőjelek) jelennének meg, s emiatt olvashatatlan a szöveg, kérem,
állítsa be böngésző Beállítások/Karakterkódolás menüjében az UTF-8
karakterkódolást. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérem, forduljon
Fehér János informatikushoz az fjk1969@gmail.com címen.
Az ima végén az "Amen" hiánya arra szeretne ösztönözni, hogy saját
szavaitokkal folytassátok az imát.
A mindennapi témához hozzászólni, azt megvitatni a www.evangelium365.hu
oldalon van lehetőség.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. június 16., kedd

[Evangelium] 2015-06-16

2015. június 16. – Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy ezt
mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a
bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a
testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg
ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium mondanivalóját folytatja a mai részlet, amelyben az
ellenségszeretetről tanít Jézus. Itt is új törvényt fogalmaz meg a mi
Urunk a régi parancsokkal szemben: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek
jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket" (Mt 5,44). Sokan esztelenségnek
tartják az ellenségszeretetet. Miért tennénk jót azokkal, akik bántanak,
gyűlölnek minket? - kérdezik. Igen, Jézus kérése bizonyos értelemben
ellentmond az emberi gondolkodásnak, mert egy valódi erényről van szó,
amelyet Isten kegyelmével sikerül gyakorolnunk, megvalósítanunk, emberi
erőnk ehhez kevés volna. Az ellenség szeretete nem saját gyengeségünkből
fakad, azaz nem abból, hogy képtelenek vagyunk ellenállni egy nálunk
nagyobb kényszerítő erőnek. Nem is azt jelenti, hogy kizárnánk a rosszal
szembeni ellenállás, az önvédelem lehetőségét. De nem is azt jelenti, hogy
lemondanánk arról, hogy az ellenséges érzületű személyt megváltoztassuk,
jó útra vezessük.
Az ellenségszeretet alapja az, hogy minden rossz cselekedet inkább sérti a
bántalmazót, mintsem a bántalmazottat, hiszen őt szakítja ki a szeretet
légköréből. Amikor vele szemben lemondunk a bosszúról, vitatkozásról vagy
bármiféle kényszerítő és erőszakos eszközről, akkor lehetőséget adunk neki
vétke megbánására és a szeretet világába való visszatérésre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, sorsom a te kezedben van. Óvj irgalmad szerint! Ne engedj
bűneimben elpusztulni, hiszen teremtményed, alkotásod vagyok. Gyenge
vagyok és hozzád menekülök, Istenemhez és oltalmazómhoz.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-16
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150616.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy a kérdőív megválaszolásával nagyon sokan elmondjátok
véleményeteket. Köszönöm a bátorító szavakat és a kiváló javaslatokat.
Nagy segítség és jó inspiráció ez számunkra. Az eredményeket természetesen
meg fogom osztani az e-vangélium olvasókkal, illetve azt is, hogy milyen
stratégiát dolgozunk ki az e-vangélium jövőbeli terjesztésére. Ez
utóbbihoz a ti segítségetekre is számítok majd.
Mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok, ezért kérem, hogy akik még nem
töltötték ki, ők is mondják el ilyen módon véleményüket. Célunkat akkor
érjük el, ha az e-vangélium olvasók közül minél többen közreműködnek.
Ezt az üzenetet azok is megkapják, akik már kitöltötték az evangélium365
kérdőívet. Kérem, ők ne töltsék ki újra.

Itt az eredeti üzenet:
Köszönöm, hogy az elmúlt évek során többen elküldtétek véleményeteket és
javaslataitokat az e-vangéliummal kapcsolatban. A jövőbeli fejlesztések
miatt továbbra is szeretném megismerni minél több e-vangélium olvasó
véleményét, mert a ti igényeiteknek megfelelően szeretnék továbblépni az
e-vangélium küldésben. Munkatársaimmal készítettem egy internetes
kérdőívet. Szeretettel kérem, szánjatok 15-20 percet a kitöltésre! Nagyon
fontos számomra a ti véleményetek!
A kérdőív az alábbi linkre kattintva jelenik meg:
https://docs.google.com/forms/d/10HnSRWvooTDxJ5SvRfXVrvUAp0lYec4DEOKUl3luLHc/viewform
Köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. június 15.

Néhány hasznos információ:
Feliratkozni az www.evangelium365.hu oldalon lehet. Segítség kérhető Fehér
János informatikustól az fjk1969@gmail.com címen.
Egyes szolgáltatók időnként a Promóciók vagy a Spam mappába teszik az
e-vangéliumot. Ha "nem érkezik meg", érdemes ott is megnézni.
Ha az e-mailben küldött szövegben furcsa karakterek (például felesleges
kérdőjelek) jelennének meg, s emiatt olvashatatlan a szöveg, kérem,
állítsa be böngésző Beállítások/Karakterkódolás menüjében az UTF-8
karakterkódolást. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérem, forduljon
Fehér János informatikushoz az fjk1969@gmail.com címen.
Az ima végén az "Amen" hiánya arra szeretne ösztönözni, hogy saját
szavaitokkal folytassátok az imát.
A mindennapi témához hozzászólni, azt megvitatni a www.evangelium365.hu
oldalon van lehetőség.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. június 15., hétfő

[Evangelium] 2015-06-15

2015. június 15. – Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

Elmélkedés:

Jézus hegyi beszéde számos területen felülmúlja a kor gondolkodását. Abban
az időben általánosan elfogadott nézet volt, hogy az igazságosság elve
alapján a rosszat ugyanolyan mértékű rosszal szabad viszonozni. Nagyobbal
ugyan nem, de a hasonló mértékű bántalmazás elfogadott. Ezt a vélekedést
fejezte ki a „szemet szemért, fogat fogért" mondás. Jézus azonban egészen
új alapra helyezi az emberi kapcsolatokat, amikor az igazságosságnál
fontosabbnak tartja a megbocsátást. Azt tanácsolja, hogy a rosszat ne
viszonozzuk rosszal, mert ez megállíthatatlanul tovább görgeti az emberek
közti ellenségeskedést. A rosszat csak úgy lehet megállítani, ha valaki
egyszer végre azt mondja, hogy nem ütök vissza, nem torlom meg a sérelmet,
nem állok bosszút, hanem megbocsátok.
Látjuk, hogy a családok, települések vagy nemzetek közötti ellenségeskedés
akár évszázadokon át tart, mert mindenki bosszút akar állni az őt ért
sérelem miatt. E családok és nemzetek tagjai valójában nem ismerik a
megbocsátást. Valószínűleg nem tapasztalták még meg soha, hogy Isten is
megbocsát nekik és nem értékelik a megbocsátást. Úgy gondolják, hogy
gyengeségük jele volna az, ha megbocsátanának és nem állnának bosszút.
Valójában azonban a megbocsátásban különleges erő rejlik, olyan erő, amely
egyedüliként képes megállítani a rosszat és a gyűlöletet a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Dicsértessék az Úr Jézus, akin botránkoztak farizeusok és írástudók.
Dicsértessék az aranyszandálos előkelőségek közt mezítlábas Jézus.
Dicsérjük Jézust, aki nem vetett gyilkos követ a házasságtörő asszonyra,
hanem kimentette a törvényesen felhatalmazott, hóhéri kötelességük
teljesítésére készülő embertestvérei közül. Kövessük Jézust, viselkedjünk
töviskoszorúzva is mint istenfiak.
Öveges József

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-15
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150615.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. június 14., vasárnap

[Evangelium] 2015-06-14

2015. június 14. – Évközi 11. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint
amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van,
éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja
hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd
telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt
fogja a sarlót, mert itt az aratás."
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor
elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban
elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt,
úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak."
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták
megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül
volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Mk 4,26-34

Elmélkedés:

Jó földbe
Lázár Ervin egyik meséjében a molnár útnak indítja fiát a világba s rábíz
egy zsák búzát. A fiú persze jobban örülne egy zsák kenyérnek, de az apja
elmondja neki, hogy ez a zsák búza ezer zsáknyit fog teremni, ha jó földbe
veti. Csak azt tartsa szem előtt, hogy egy olyan dombon vesse el,
amelyiknek fekete a földje, a tetején három fenyő áll és három madár
énekel rajtuk. A fiú elindul és jókora út megtétele után talál egy dombot,
aminek sárgás a földje, a tején csak egy fenyő áll és egy madár repked
felette. Gondolja, ő tovább nem megy, nem keres más helyet s vetni kezdi a
magot. Már felét kiszórta, mire meghallja a madár énekét. „Ez nem a te
földed." Abbahagyja a munkát, tovább indul, s arra gondol, hogy azért még
ötszáz zsák búza teremhet. Egy idő után talál egy dombot, barna a földje,
két fenyő áll a tetején és két madár is repked. Mindjárt vetni is kezdi a
búzát, egészen addig, amíg a madarak dalát nem hallja: „Ez nem a te
földed." Felkapja a zsákot, továbbmegy, s valóban megtalálja a helyet,
amiről apja beszélt neki: domb fekete földdel, három fenyővel és
ugyanannyi madárral. Kinyitja zsákját, vetné a búzamagot, de abban nincs
semmi.
Jézus két példabeszédét olvassuk a mai evangéliumban az Isten országáról.
Az első hasonlat a magvető emberről szól, aki becsülettel elvégzi munkáját
és utána jogosan várja, hogy Isten megáldja tevékenységét, a föld termést
hozzon. A második példázatban a kicsiny mustármag hatalmasra növekszik. A
növekedés folyamatát az ember egyik esetben sem tudja befolyásolni. Nincs
lehetősége arra, hogy siettesse a kikelést, s el kell fogadnia azt a
tényt, hogy munkája eredménye az időjárási körülményektől függ. Úgy tűnik,
hogy az emberre és munkájára korábban, a megfelelő föld kiválasztásakor és
a mag elvetésekor van szükség. Ha rossz földet választ, hiába fog vetni,
nem lesz bőséges termés. Ha elmulasztja munkáját, mert lusta dolgozni,
azaz nem veti el a földbe a magokat, akkor a zsákban maradt magok nem
fognak termést hozni.
A magvető története az igehirdetést, az örömhír terjesztését is
szemlélteti. Kifejezetten ilyen mondanivalót sugall Jézusnak egy másik
magvetőről szóló példabeszéde, amely szerint a magok egy része az
útszélre, bogáncsok és kövek közé hull, míg a többi mag jó földbe kerül, s
csak ez utóbbiak hoznak bőséges termést (vö. Mt 13,3-23). Amikor azt
hangsúlyozzuk, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy kiknek hirdetjük Isten
üzenetét, akkor nem a hallgatóság körét akarjuk leszűkíteni, hiszen az ő
örömhíre mindenkinek szól. Inkább arról van szó, hogy azt tegyük, amit
Isten kér tőlünk, amire megbízást kaptunk. Ne akarjunk a magunk
elképzelései után menni, hanem az Úr akaratának megfelelően hirdessük
tanítását. Ne legyünk önmagunk ellenségei! Ne elégedjünk meg fél
eredményekkel! Ne okoskodjunk és ne legyünk lusták! Az igehirdetés
feltételeit az szabja meg, aki megbíz minket ezzel. Ha azt tesszük, amit ő
kíván, akkor a ránk bízott szolgálat elvégzése után nyugodt
lelkiismerettel várhatjuk, hogy Isten kegyelme meghozza gyümölcsét az
emberi szívekben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Ahogyan a magvető ember bízik abban, hogy a természet
titokzatos rendje és a te áldásod gondoskodik majd a mag kikeléséről,
ugyanezzel a bizalommal végzik szolgálatukat az igehirdetők és azok, akik
hitükről tanúságot tesznek a világban. Lehet, hogy veszélynek lesz kitéve
a tanítás jó magja, de emiatt nem veszítik el kedvüket és lelkesedésüket.
Te mindannyiunkat meghívsz, hogy munkatársaid legyünk Isten országa
terjesztésében. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen minden
növekedés egyedül neked köszönhető!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-14
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150614.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum