2010. május 8., szombat

[Evangelium] 2010-05-08

2010. május 8. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: "Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a
tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik
azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21

Elmélkedés:

Aki Krisztus tanítványa akar lenni, annak ugyanazt a sorsot kell
vállalnia, mint amilyen az övé volt. Az evangéliumokban több helyen is
találkozunk azzal, hogy nem mindenki hallgatja hittel és fogadja el Jézus
szavát. Némelyek nem ismerik fel személyében a világosságot, mert jobban
szeretik a sötétséget, s nem akarják az igaz Istent megismerni, aki
Jézuson keresztül mutatja meg önmagát az embereknek. Vannak emberek, akik
elfordulnak tőle, s nem hallgatják tovább, sőt olyanok is, akik nyíltan
szembefordulnak vele és a vesztét akarják. Ha vállaljuk Krisztus sorsát,
akkor el kell fogadnunk nekünk is az elutasítást, a meg nem értést vagy
néha a nyílt bántalmazásokat is. Vállalom-e az Úr sorsát?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétséget, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt, és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat! Ámen.
Assisi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 7., péntek

[Evangelium] 2010-05-07

2010. május 7. - Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim
vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket
többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és
arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,12-17

Elmélkedés:

Jézussal való kapcsolatunkat a kölcsönös és állandó szeretet élteti. De
szeretetünknek nem csupán Isten felé kell irányulnia, hanem az emberek
felé is. E területen pedig nem tehetünk különbséget. Nem mondhatjuk, hogy
egyeseket szeretünk, másokat viszont nem, hanem mindenki felé szeretettel
kell viseltetnünk. Jézus önfeláldozó szeretete mindannyiunk számára
utánozható, követhető. Nem kéri mindannyiunktól, hogy haljunk meg
másokért, de kéri, hogy éljünk másokért, azaz életünket állítsuk
embertársaink szolgálatába. Azáltal válhatunk Jézus igazi tanítványaivá,
hogy a szeretet gyakorlása lesz mindennapjainkban az első.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ki vagy Te, édes fény, mely betölt engem, és beragyogja szívem sötétségét?
Mint anyai kéz vezetsz engem, s ha elengednél, egy lépést sem tudnék
tenni.
Te vagy a tér, mely körülfogja és magába rejti létemet. Tőled elhagyatva
elsüllyednék a mélyben, a semmiben, melyből a létre hívtál.
Közelebb vagy hozzám, mint én magamhoz, bensőbb vagy, mint a legbensőm -
mégis elérhetetlen és felfoghatatlan vagy, Szentlélek! Örök szeretet!
Edith Stein
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 6., csütörtök

[Evangelium] 2010-05-06

2010. május 6. - Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen."
Jn 15,9-11

Elmélkedés:

Az evangélisták több alkalommal összehasonlítják Jézus szavát a kortárs
tanítók, az írástudók tanításával. Az egyik különbség, hogy nem
fenyegetésről vagy büntetésről beszél az embereknek, hanem örömhírt
hirdet, amit az emberek szívesen hallgatnak, mert megérzik mögötte a
mennyei Atya irgalmas szavát. S hogy az emberiség ne maradjon Jézus
mennybe való visszatérte után sem örömhír nélkül, rábízta tanítását az
Egyházra, amely azóta is hirdeti a jó hírt. Szükségük is van erre, hiszen
a tömegkommunikációs eszközök oly sok rossz, negatív tartalmú hírrel
árasztanak el minket, amelyek nyomasztóan hatnak ránk. Krisztus szava
viszont nap mint nap örömre gyújtja szívünket.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus
keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról,
el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az
irgalomban, szabadon tegye jó cselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt és
így egész életével dicsőségének dicsérete legyen. Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 5., szerda

[Evangelium] 2010-05-05

2010. május 5. - Szerda

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

A szőlőtőről és a vesszőkről szóló példabeszédben Jézus azt a kapcsolatot
írja le, ami közte és tanítványai között áll fenn. Nem csupán fizikai
kapcsolatról vagy közelségről van szó, hanem arról, hogy Jézus biztosítja
az élethez szükséges erőt a benne hívők számára. Tehát benne hiszünk,
belőle élünk, ő a reményünk forrása, ő tanít bennünket a szeretet
gyakorlására, s általa kapcsolódunk a mennyei Atyához. Teljesen
értelmetlen volna részünkről, ha megszakítanánk ezt az éltető kapcsolatot,
mert akkor az örök életünk is veszélybe kerülne. Jézus hasonlata
ugyanakkor rávilágít a tanítványok egymással való kapcsolatának alapjára:
Krisztus által kapcsolódunk egymáshoz.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé
borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy
ajándékát.
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tieid leszünk értelmünkkel
és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai
jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét!

________________________________

Aktuális:
3 kötet csak 2 áráért. Szívünkben mély nyomot hagyott című könyvem három
év vasárnapi és ünnepnapi elmélkedéseivel megjelent. 1 kötet ára 1900, de
a három egyben csak 3800 Ft, tehát 1 kötet ingyen van. Aki kéri, ezen áron
és 700 Ft postaköltséggel (külföldre több) el tudom küldeni, akár névre
szólóan dedikálva is.
Megrendelhető tőlem a his@katolikus.hu címen a név és a postacím
elküldésével.
Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 4., kedd

[Evangelium] 2010-05-04

2010. május 4. - Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

A Krisztus által elhozott béke egészen különbözik a világ békéjétől. Az
utóbbi sokszor csak az egyik fél által a másikra kényszerített béke, amely
újabb viszályok, sőt háborúk forrása lehet. A Jézus áldozatából fakadó
békesség más természetű. Már nem is Jézus jelenlétéhez kötődik, hanem
inkább az ő győzelméhez a halál és a bűn felett, amely győzelem minket
reménnyel és békével tölt el. Nem kell már attól félnünk, hogy a gonosz
örökre győzedelmeskedik felettünk, nem kell attól tartanunk, hogy
feltétlenül a kárhozatra jutunk, mert Jézus győzött a rossz felett, s vele
együtt mi is győzedelmeskedhetünk. A béke a megváltó Jézus ajándéka
számunkra, ezért a megváltott ember a békesség állapotában él.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ima Szűz Máriához

Ha valami fáj, Neked panaszkodom,
kinek mondhatnám,
hallgass meg édes Szűz Anyám.
Nehéz óráimban adj nekem erőt,
hiszen Te vigasztalsz sok-sok szenvedőt.

Nálad minden bűnös oltalmat talál,
a benned bízóknak nem fáj a halál.
Tőled távozóknak bánatuk soha nincs,
akik arra kérnek: Mária segíts...

Hozzád imádkozók árvák anyja vagy,
akinek jósága véghetetlen nagy.
Téged dicsérni nem szűnik a szám,
emelj magadhoz édes Szűz Anyám.

________________________________

Aktuális:
Hinni és hirdetni az evangéliumot címmel tartok lelkigyakorlatot 2010.
május 19-22-ig Gödöllő-Máriabesnyőn a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos
házban. Jelentkezés Nagyné Pádár Évánál, a ház gazdasági vezetőjénél.
Telefon: 28/420-176, fax: 28/510-742, E-mail: matersal@invitel.hu.

Szívünkben mély nyomot hagyott című könyvem három év vasárnapi és
ünnepnapi elmélkedéseivel megjelent. 1 kötet ára 1900, de a három egyben
csak 3800 Ft, tehát 1 kötet ingyen van. Aki kéri, ezen áron és 700 Ft
postaköltséggel (külföldre több) el tudom küldeni, akár névre szólóan
dedikálva is.
Megrendelhető tőlem a his@katolikus.hu címen a név és a postacím
elküldésével.
Horváth István Sándor

Házasságra készülő fiataloknak lesz jegyes-tábor Szombathelyen 2010.
július 18-24-ig, amelyet a Családakadémia Egyesület szervez.
Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 06-20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010@gmail.com
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 3., hétfő

[Evangelium] 2010-05-03

2010. május 3. - Hétfő, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Én vagyok az út, az
igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha
ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt,
és látjátok." Fülöp megjegyezte: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez
elég nekünk." Jézus így válaszolt: "Már olyan régóta veletek vagyok, és
nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan
mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok
intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem
van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha
másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni,
amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az
Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek,
hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, Ha pedig tőlem kértek valamit a
nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,6-14

Elmélkedés:

János evangéliumának elején arról olvashatunk, hogy Istent soha senki nem
látta, csak az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki. E kijelentés egyértelműen
arra utal, hogy Jézus személyén keresztül ismerhetjük meg az igaz Istent,
illetve Jézus cselekedeteiben Isten tevékenykedik. Ezt erősíti meg a mi
Urunknak a mai evangéliumi részben olvasható tanítása: aki a Fiút látja,
az látja a mennyei Atyát is. Az Istent kereső embernek, az Isten után
vágyakozó embernek tehát mindenekelőtt Jézust kell keresnie, aki
megmutatja az Atyát. A szenvedő Krisztus arcában az irgalmas Atya tekint
ránk, a feltámadt Krisztus arcában pedig a minden embert az üdvösségre
hívó Atya arcát fedezhetjük fel. Jézus az Atyához vezető út, Jézusban az
Atya igazsága nyilvánul meg számunkra, s Jézus élete Isten benső életét
tárja elénk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Örvendeztél, ó, Szent Fülöp,
hogy Jézus téged meghívott,
s mint Pétert, legfőbb társadat,
őhozzá buzgó szív csatolt.

Mert Jézus bensőségesen
osztotta Lelke zálogát,
közölte Atyja titkait,
s önnönmagáét bízta rád.

És szívedben is, Szent Jakab,
Krisztus szerelme lángra kap,
rokon, mintegy testvére vagy,
és Egyházának oszlopa.

Első lettél Sion hegyén,
ki nyáját híven őrized,
s az üdvösségnek útjait
számunkra is meghirdeted.

Ó, boldogok, ti Jézusért
ontjátok tiszta véretek;
ha minket ily nagy példa vonz,
bizton nyerünk el mennyeket.

Ha megtaláljuk otthonunk,
nyugszunk Atyánknak szent ölén,
és együtt zengjük boldogan
a Hármas-Egy dicséretét. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Hinni és hirdetni az evangéliumot címmel tartok lelkigyakorlatot 2010.
május 19-22-ig Gödöllő-Máriabesnyőn a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos
házban. Jelentkezés Nagyné Pádár Évánál, a ház gazdasági vezetőjénél.
Telefon: 28/420-176, fax: 28/510-742, E-mail: matersal@invitel.hu.

Szívünkben mély nyomot hagyott című könyvem három év vasárnapi és
ünnepnapi elmélkedéseivel megjelent. 1 kötet ára 1900, de a három egyben
csak 3800 Ft, tehát 1 kötet ingyen van. Aki kéri, ezen áron és 700 Ft
postaköltséggel (külföldre több) el tudom küldeni, akár névre szólóan
dedikálva is.
Megrendelhető tőlem a his@katolikus.hu címen a név és a postacím
elküldésével.
Horváth István Sándor

Házasságra készülő fiataloknak lesz jegyes-tábor Szombathelyen 2010.
július 18-24-ig, amelyet a Családakadémia Egyesület szervez.
Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 06-20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010@gmail.com
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 2., vasárnap

[Evangelium] 2010-05-02

2010. május 2. - Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni
kezdett: "Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha
Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt
hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új
parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."
Jn 13,31-33a 34-35

Elmélkedés:

Szabadító szeretet
Az elmúlt napokban érdekes kis történetet olvastam egy Indiában élő
papról, illetve szerzetesről. Egy délután az atya a városszéli ligetes
erdőben sétált, amikor az egyik fa ágán észrevett egy madarat. Madarat
persze látott már máskor is, de ez a kis állat itt furcsán viselkedett.
Mozdulatlanul ült az ágon, s egész testében remegett. Vajon mi okozhatja
különös viselkedését? - kérdezte magában az atya, s szemével keresni
kezdte a magyarázatot. Hamar megtalálta. Néhány méterrel lejjebb, a fa
lábánál egy kígyó ágaskodott a magasba, egyenesen a madárka felé, akit
szemmel láthatóan zsákmánynak tekintett. A kígyó egyre magasabbra
próbálkozott nyújtózni, hogy elkaphassa a madarat, de ez nem sikerülhetett
neki. S bár a madárka biztonságos magasságban volt, oly magasan, hogy a
kígyó nem érhette el, mégis megdermesztette a félelem. Emberek esetében
halálfélelemnek mondanánk, amit a madár érezhetett ezekben a percekben. A
pap egy ideig csendben szemlélte a két állat különös tekintetét, majd
sétabotjával ütögetni kezdte az egyik fa törzsét. A kígyó felfigyelt az
erős zajra, s amikor megpillantotta a nála nagyobb és erősebb élőlényt,
leendő zsákmányáról lemondva leereszkedett és elkúszott a fűben. A madár
félelme erre megszűnt, talán most értette meg, hogy a kígyó valójában nem
is árthatott volna neki ebben a helyzetben, s a következő pillanatban
szárnyait kiterjesztve boldogan felröppent a magasba. Bár ezt korábban is
megtehette volna, mégis megbénította, tehetetlenné tette a félelem
korábban.

Az utolsó vacsorán az apostolokat is ehhez hasonlóan béníthatta meg a
félelem, amikor Jézus arról beszélt, hogy valaki közülük el fogja árulni.
S néhány órával később tehetetlenséget és félelmet érezve menekülnek el,
amikor az Olajfák-hegyére Júdás vezetésével megérkező katonák elfogják és
elvezetik mesterüket. A következő napok Jézus szörnyű kereszthalálától
egészen a húsvéti feltámadásig, illetve a feltámadt Jézus megjelenéséig és
a vele való találkozásokig szintén a félelem jegyében telnek. Az
evangéliumok beszámolnak arról, hogy félelmükben bezárkóznak. Félelmükből
annak megtapasztalása mozdítja ki őket, hogy Krisztus él. Ekkor értik meg,
hogy Jézus szeretetből vállalta a szenvedést és a halált, s feltámadásában
a mennyei Atya Jézus iránti szeretete nyilvánult meg. A Feltámadottal való
találkozás békességgel és szabadsággal tölti el az apostolokat, s olyan
örömmel, olyan felszabadultsággal indulnak el a tanúságtétel és az
igehirdetés új útján, ahogyan a szabadságát felfedező madár száll fel a
szabad égbe.

A félelem és az aggódás sokszor bennünket is megbénít, tehetetlenné tesz.
Úgy gondoljuk, hogy nincs biztonságban az életünk. Ebből az állapotból
azonban ki tud billenteni minket, ha a megváltó Jézusra, a szeretettel
felénk forduló Istenre gondolunk. A gonosz állandóan leselkedik ránk,
szüntelenül próbálkozik, hogy ártson nekünk, a vesztünket akarja és
zsákmánynak tekint minket, mint a kígyó a madarat. Mi pedig, amikor
észrevesszük a veszélyt, reszketünk a félelemtől, bénultan szegezzük
tekintetünket annak forrására és elfeledkezünk arról, hogy könnyedén
elmenekülhetnénk. Ekkor érkezik meg hozzánk a megváltó, szabadító Jézus,
és újra felfedezzük szabadságunk, életünk, örömünk terét. Fedezzük fel a
szeretet terét, a szeretet légkörét, amelyet Isten biztosít számunkra
élettérként! E felismerés indítson bennünket embertársaink szeretetére,
hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogyan a megváltást és a szabadságot hozó
Krisztus szeret minket.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus, te úgy szerettél bennünket, hogy egykor életedet adtad
értünk, s úgy szeretsz minket, hogy most is nekünk adod magad. A veled
való élet biztosítja számunkra azt a szabadságot, amely megteremti a
szeretet légkörét, hogy szabadon szerethessük Istent és embertársainkat.
Te szabadon, minden kényszer és minden félelem nélkül adtad oda életedet,
hogy megismerhessük a te végtelen, határtalan szereteted. Taníts bennünket
arra, hogy mi is szabadon és nagylelkűen ajánljuk fel életünket Isten és
az emberek szolgálatára!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum