2010. szeptember 25., szombat

[Evangelium] 2010-09-25

2010. szeptember 25. - Szombat

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal
tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: Véssétek szívetekbe,
amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.
De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt
előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
Lk 9,43b-45

Elmélkedés:

Jézus csodáit látva az apostolok csodálattal néznek Mesterükre, de aztán
hamarosan hidegzuhanyként éri őket azon kijelentés, amely szerint Jézust
ki fogják szolgáltatni az emberek kezére. Jézus elfogása, szenvedése és
kereszthalála valóban olyan esemény lesz, amely megdöbbenti az
apostolokat, akiknek hite a mostani csodálat és sok tanítás ellenére is
meginog, és csak a feltámadás megtapasztalása adja meg nekik az erősítést.
Mi is naponta figyelmesen és talán csodálattal hallgatjuk Jézus tanítását,
hiszen az útmutatást ad számunkra életünkben. Lelkesedésünk mindaddig
tántoríthatatlan, amíg valamilyen szenvedés nem ér bennünket, vagy
próbatétel elé nem kell állnunk. Ezeket sokszor értetlenül szemléljük, s
talán nincs is hozzá bátorságunk, hogy azok értelméről megkérdezzük
Jézust. Pedig keresztjének szemlélése megérteti velünk, hogy a szenvedések
árán győzedelmeskedik a szeretet.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem dolgozzék, s
kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam, ami
neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te akaratod az enyém
legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a lehető legjobban
értsen vele egyet.
Canisius Szent Péter
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 24., péntek

[Evangelium] 2010-09-24

2010. szeptember 24. - Péntek, Szent Gellért püspök és vértanú

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

Félelmekről olvasunk az evangéliumban. Az emberi félelmeket mindig
ellensúlyozza az Istenbe vetett bizalom és a hit. Amikor a feltámadt Jézus
megjelenik, első szavaival mindannyiszor meg akarja szüntetni a
tanítványok félelmét, amely azonnal el is múlik, amikor a hit szemével
felismerik Őt. A feltámad Jézusban és a feltámadásban hívő embereknek a
szenvedésektől, sőt még a haláltól sem kell félniük, hiszen sorsuk
ugyanúgy az örök életre való feltámadás lesz, miként Krisztusé is, aki
önként vállalta a szenvedéseket és húsvéti feltámadásával örökre legyőzte
a halált. Nincs okunk félelemre, ha hisszük, hogy Krisztussal mi is
feltámadunk az örök boldogságra.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e
világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen
foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal
öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 23., csütörtök

[Evangelium] 2010-09-23

2010. szeptember 23. - Csütörtök

Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és
hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: János támadt
fel a halálból. Mások szerint: Illés jelent meg újra. Voltak, akik azt
állították: A régi próféták közül kelt életre valamelyik. Heródes így
töprengett: Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről ilyeneket
hallok? És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
Lk 9,7-9

Elmélkedés:

Jézus tanításának és tetteinek híre Heródeshez is eljutott. Még ő is, aki
nem sokkal korábban lefejeztette Keresztelő Jánost, arra ösztönzik a
Jézusról hallottak, hogy keresse a vele való személyes megismerkedés
lehetőségét. De csak kíváncsiságból és félelemből akar Jézussal
találkozni. Kíváncsi arra, hogy ki lehet az az ember, aki csodatévő erővel
rendelkezik, s attól fél, hogy egy népszerű és hatalommal rendelkező
személy elveheti uralmát. Az emberek sok minden gondolnak Jézusról, s
látszik, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a mennyei Atya küldte őt a
világba. Mi azért akarjuk Jézust és tanítását megismerni, hogy aszerint
éljünk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, nagy öröm él szívemben, mert beszálltál életem hajójába és ezzel
részt vállaltál emberi életemből. Azért teszed ezt, hogy velem együtt
indulj a világ nagy tengere felé. A magam ereje sokszor kevésnek bizonyul.
Kudarc és sikertelenség ér nap mint nap, de a veled való találkozás óta
újra erőt érzek magamban, és lelkesedést, hogy ismét érted fáradozzak.
Taníts engem, hogy mindig engedelmeskedjek szavadnak és emberhalász
legyek, aki bátran indulok az emberekhez, hogy hirdessem a te
Evangéliumodat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 22., szerda

[Evangelium] 2010-09-22

2010. szeptember 22. - Szerda

Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott neki az
ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy
hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik:
Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se
pénzt! Két ruhátok se legyen! Ha valahol betértek egy házba, maradjatok
ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a
várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük! Azok útra
keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és
meggyógyították a betegeket.
Lk 9,1-6

Elmélkedés:

Az apostolok teljesen eszköztelenül indulnak útnak, tehát nem bízhatnak
sem a maguk képességeiben, sem más emberek segítségében, hanem csak
egyedül Jézusban, aki átadja nekik hatalmát, hogy munkájukat hatékonyan és
eredményesen tudják végezni. A feladat mindaddig valóban gyümölcsöző is,
amíg a Mester nevében történik. Ha más evangéliumot hirdetnének vagy más
tanítást mondanának, biztosan elveszítenék Isten Szentlelkének
támogatását.
Jézus tanítványaiként mi is szert tehetünk arra az erőre és hatalomra,
amely Jézustól származik, s amely bennünket is képessé tud tenni arra,
hogy az Ő nevében hirdessük az igazság tanítását. Legyünk Jézus apostolai,
azaz küldöttei!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra.
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra.
Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére.
Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész
világmindenséget!
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 21., kedd

[Evangelium] 2010-09-21

2010. szeptember 21. ? Kedd, Szent Máté apostol és evangélista

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem! Az felállt és követte
őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot várok és
nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket.
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

Máté azonnal engedelmeskedik Jézus kérésének, és gondolkodás nélkül
otthagyja munkáját. Talán nem teljesen ismeretlen számára Jézus személye,
aki megszólítja őt, hanem már hallhatott róla valamit, értesülhetett
csodáiról és más tetteiről, talán láthatta is. Máté gyorsasága és készsége
mindenképpen figyelemreméltó számunkra, mert Jézus minden nap odalép
ebédlőasztalunkhoz, íróasztalunkhoz, az iskolapadhoz vagy a
munkaasztalhoz, és bennünket is követésére hív. Jézus nem az igazakat,
hanem a bűnösöket jött hívni, ez az Atyától kapott küldetése. Meghívása
valóban nekünk szól, ha felismerjük hibáinkat, beismerjük bűneinket, s
készek vagyunk indulni.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, látva önnön nyomorúságunkat, és remélve a gyógyulás ígéretében,
azonnal válaszolunk: Itt vagyunk, mert Te vagy a mi Urunk, Istenünk!
Hívtál, s mi válaszoltunk: itt vagyunk! Tettekkel fogjuk bizonyítani, hogy
a tieid vagyunk, és senki másnak nem vetjük alá magunkat, csak neked, és
ezt mondjuk: te vagy, Uram, a mi Istenünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 20., hétfő

[Evangelium] 2010-09-20

2010. szeptember 20. - Hétfő

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem
takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy
aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami
nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és
nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel
hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az
még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
Lk 8,16-18

Elmélkedés:

A tömör jézusi mondásoknak az a mondanivalója, hogy nem elég csupán
hallgatni Isten tanítását, hanem úgy kell arra tekinteni, mint
világosságra, amely fényt hoz az ember életébe. Ha valaki nem ismeri fel
az isteni szó minden embert megvilágosító erejét, vagy nem érti meg, hogy
azt tovább kell adnia másoknak, akkor az egészet elveszítheti. Az isteni
tanítás életünket alakító erő. Cselekedeteinket ehhez érdemes szabnunk,
hogy azok miatt sem Isten, sem emberek előtt ne kelljen szégyenkeznünk. Jó
és rossz tetteink egyaránt nyilvánosságra kerülnek, de Isten előtt amúgy
sincsenek elrejtve.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 19., vasárnap

[Evangelium] 2010-09-19

2010. szeptember 19. - Évközi 25. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.
Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem
az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit
teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az
intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte
az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal.
Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj
ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka
búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki -, és írj
nyolcvanat.
Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai
a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek:
Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok,
befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban
is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a
hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket?
És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak."
Lk 16,1-13

Elmélkedés:

Határozottan és céltudatosan
Egy vándortanító nagy nyilvánosság előtt elmondott beszéde buktatta le azt
a gazdasági vezetőt, akit az illetékes hatóságok rögtön hűtlen kezeléssel
és okirat-hamisítással gyanúsítottak meg. Pillanatnyilag nem állnak
rendelkezésre információk arról, hogy a társai által korábban gazdasági
visszaélésekkel megvádolt személy mit tett, az azonban biztos, hogy
megvádolását követően az általa kezelt javakból bőkezűen jótékonykodott, a
hitelezett személyeket is bevonva különféle okiratok meghamisításába. Ez
utóbbi cselekedete jelentős vagyoni kárt okozott, s emiatt megalapozottnak
tűnik a hűtlen kezelés vádja. Az ügyből jelentős anyagi hasznot húzó
hitelezettek tagadják bűnösségüket, s mindenért a gazdasági vezetőt teszik
felelőssé. A hatóságok értetlenül állnak azon tény előtt, hogy az említett
vándortanító helyeselte a gazdasági vezető cselekedetét.

Tévedés ne essék, nem az elmúlt időszak gazdasági visszaéléseit feltáró,
mostanában mindennapossá váló sajtótájékoztatók egyikét idéztem, hanem
napjaink sajtónyelvén igyekeztem újrafogalmazni az evangéliumban hallott
esetet. Ha Jézus korában lett volna televízió, akkor minden bizonnyal
ehhez hasonló formában szerepelt volna a történet az esti híradóban.
Napjaink számos esetét megismerve azon egyikünk sem csodálkozik el, hogy a
régmúlt időkben is történhettek súlyos, másokat megkárosító visszaélések,
azon viszont mindenképpen megdöbbenünk, hogy a példabeszéd lezárásaként a
csaló tulajdonképpen dicséretben részesül: Az úr dicsérte a hűtlen
intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján
okosabbak a világosság fiainál (Lk 16,8).

A hűtlen intézőről szóló jézusi példabeszéd több eleme is félreértésre
adhat okot, ezért nagy körültekintéssel érdemes azt elemeznünk.
Mindenekelőtt azt érdemes megfontolnunk, hogy vajon igaz lehetett-e a vád,
hogy az intéző hűtlenül kezeli urának vagyonát? Egyáltalán nem lehetünk
biztosak abban, hogy ez valóban így történt. Elképzelhető az is, hogy csak
rosszindulatból, irigységből, igaztalanul vádolták meg őt. A gazda pedig
bármiféle vizsgálat nélkül sajnos el is hitte a rosszakaratú
híreszteléseket, s még lehetőséget sem adott arra, hogy intézője
védekezzen a vádak ellen, amelyek hamisak is lehettek.

Az igazságtalan helyzetbe került intéző gyors megoldást keres. Az
adósleveleket úgy írják át, hogy az adósok tartozását jelentősen
csökkentik. Az intéző valóban megkárosítja urát annyiban, hogy a
meglehetősen magas uzsorakamat egy részét elengedi az adósoknak. A
hitelező úrnak persze így is maradt bőséges haszna az üzleteken,
legfeljebb kevesebb. Itt fontos megjegyeznünk, hogy bár a zsidó törvények
Jézus korában szigorúan büntették az uzsorakamatot, ez a hitelezési forma
mégis létezett. Az adósok a rendkívül magas kamat miatt a kölcsönkapott
dolgok sokszorosát fizették vissza. Erről nem szükséges sokat beszélnem,
hiszen napjainkban is vannak hasonló esetek.

Egyértelmű, hogy Jézus nem az erkölcsileg kifogásolható magatartás, azaz a
csalás utánzására bátorítja tanítványait, hanem azért dicséri meg az
intézőt, mert nehéz helyzetében leleményes módon sikerült barátokat
szereznie, s ezzel biztosítania megélhetését a jövőben. Jézus nem az
erkölcstelen, törvénytelen eszközök használatára buzdít tehát, hanem
legfeljebb az okos, gyors döntést és a céltudatos cselekvést helyesli.
Céljaink elérésében mindig az igazságosság, a becsületesség és a
tisztesség legyen a vezérelvünk!

A példázat után Jézus különféle mondásai következnek, amelyek egyrészt az
evilági javak helyes használatát ajánlják, másrészt az üdvösség
elnyerését, mint célt állítják a tanítványok elé. E mondások fényében a
példabeszéd lelki mondanivalója a következő lehet: Ismerjük fel
tennivalóinkat üdvösségünk érdekében és ne késlekedjünk azok megtételével!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, segíts engem abban, hogy becsületesen, tisztességesen élve,
az embereket szolgálva és Hozzád hűségesen haladjak előre az örök élet
felé. Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s adj erőt mindannak
megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Céljaim és végső célom
elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a Szentlélek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum