2008. július 12., szombat

[Evangelium] 2008-07-12

2008. július 12. - Szombat

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan
lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát
Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az
emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely
ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el
világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne
féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni.
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba
taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre
egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat
számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha
valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki
a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,24-33

Elmélkedés:

A missziós útra induló apostolokat bátorítja Jézus a mai evangéliumban.
Beszél nekik arról, hogy mit kell tenniük, milyen fogadtatásra
számíthatnak, s miért fontos az ő tanúságtételük. S e küldetés mögött ott
húzódik egy láthatatlan isteni erő. Hiszen az apostoloknak Jézushoz kell
hasonlóvá válniuk, az Ő sorsa vár rájuk, az Ő tanítását hirdetik, s az Ő
nevében fognak cselekedni. Emellett ott áll mögöttük az isteni erő, amely
eredményessé teszi munkájukat és az isteni gondviselés, amely bátorságot
ad a nehézségek idején is. Talán ha más mondta volna, el sem indultak
volna az apostolok, s ha ma nem Jézus adná ezt a küldetést, mi sem
indulnánk el. De minket is támogat az Ő ereje, hogy tanúságtételünk
gyümölcsöző legyen.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, tégy méltóvá bennünket arra, hogy az egész világon szolgálhassunk
embertársainknak, akik éhségben és szegénységben élnek és halnak.
Kezünk által add meg nekik ma mindennapi kenyerüket, s megértésünkön
keresztül adj nekik szeretetet, békességet és örömet.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 11., péntek

[Evangelium] 2008-07-11

2008. július 11. - Péntek, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az
Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon,
hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja
értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy
földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Mt 19,27-29

Elmélkedés:

A komolyabban vallásos emberek nem csak Jézushoz szoktak imádkozni, hanem
igen gyakran kérik a Szentlélek segítségét. Általában nagyobb munka vagy
az iskolai tanév kezdetén szoktunk hozzá imádkozni, de akkor is, ha fontos
döntés előtt állunk. A szentlélekhez szoktunk imádkozni hitünk
erősödéséért, tanulmányaink vagy éppen munkánk eredményességéért. A
szentlélek természetesen nem oldja meg helyettünk a feladatokat és a
tanulást sem helyettesíti.
Úgy gondolom, hogy a Szentlélek legfőképpen abban tud minket segíteni,
hogy eljussunk az égbe, a mennybe, az üdvösségre. És ezért valóban érdemes
hozzá imádkozni. Ő mondja meg nekünk, hogy mit kell elhagynunk üdvösségünk
érdekében és mit kell érte megtennünk. Ha hallgatunk szívünkben megszólaló
szavára, elnyerjük az örök életet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj el, ki oly nagy vagy, mint az ég: ki uralkodsz a földön minden dolgok
alkotója, embereknek teremtője! Mindig imádlak. Téged kereslek, hogy
megláthassalak, úgy kereslek, mint szomjúságtól űzött a forrást, a folyót!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 10., csütörtök

[Evangelium] 2008-07-10

2008. július 10. - Csütörtök

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: "Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be
titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a
városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek:
Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint
annak a városnak.
Mt 10,7-15

Elmélkedés:

Az apostoli tizenkettő közössége egy nagyobb közösség szolgálatára kap
küldetést Jézustól. Az apostoli igehirdetés az Isten Országáról szól.
Ugyanennek az Országnak a megvalósulását jelzik és az igehirdetést
alátámasztják az apostolok által, de Jézus nevében véghezvitt csodák. Az
apostolok szóbeli igehirdetése és a tettekben megnyilvánuló tanúságtétele
minden embert meghív a krisztusi közösségbe, az Egyházba, hogy ne csak
egyénekként, hanem a közösség tagjaiként is dolgozzunk az Isten
Országáért. Aki egykor befogadta az apostoloktól és aki ma elfogadja az
apostolok utódaitól a tanítást, az Krisztus Igazságát fogadja el. Ez az
igazság és a szeretet gyakorlása teremti meg és élteti a közösséget.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj, édes Úr Jézus, szabadíts meg engem szenvedélyeim börtönéből, bűneim
sötétjéből. Világítson nekem isteni kegyelmed, hogy engedelmesen
kövesselek és örökké dicsérjelek. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Születésnap
2004. július 9-én jelent meg először a Szombathelyi Egyházmegye honlapján
napi frissítéssel az evangélium, és július 12-étől indult el az e-mailes
változat.
Az e-vangélium levelezőlista 4. születésnapján több mint 14600 internetező
hívő címére érkezik meg reggelente az evangélium e-mail. Az elmúlt 4 év
alatt kb. 8,5 millió elektronikus levelet küldtem el az Örömhírrel.
Istennek legyen hála!
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Horváth István Sándor atya

Szkladányi Annamária festőművész jóvoltából két ajándék festmény vár az
adakozókra. Méretük 43x57 cm. Értékük 25-30 ezer Ft darabonként. Itt
megtekinthetők: [1]Templom búzamezővel
[2]Kápolna patakparton
Licitálni tehát nem lehet rájuk, hanem mindkettő ajándék. Az egyiket
véletlenszerűen kisorsolom azok között, akik a következő két hét során
(július 15-ig) legalább 2 ezer forintot adakoznak plébániánk felújítására,
a másik pedig azé lesz, aki ez idő alatt a legtöbbet adta.
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/templom.jpg

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/kapolna.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 9., szerda

[Evangelium] 2008-07-09

2008. július 9. - Szerda

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat,
hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és
minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más
néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére,
János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia
Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta
őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: "Ne lépjetek
a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és
hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa."
Mt 10,1-7

Elmélkedés:

Az Isten Országának eljövetelét igazoló jelek Jézus korában is és manapság
is érdeklik az embereket. Miről ismerhető fel tehát az Ország
megvalósulása? Az igehirdetés, az evangélium terjesztése, a csodák és az
isteni irgalmasság megtapasztalása mind-mind az Ország jelei. A mai
evangélium egy másik jelről beszél, hiszen az apostolok meghívása és
közösséggé formálása Jézus által szintén Isten uralmának a jele. Ha én is
az apostolokra alapozott krisztusi közösségnek, az Egyháznak az élő tagja
vagyok, akkor bennem is elkezdődött már megvalósulni az Isten Országa.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, eljöttem házadba; hogy meghalljam, mit mondasz nekem Te, Atyaisten,
Teremtőm, s Te, Úr Jézus, Megváltóm, Te, jóságos Szentlélek, Vigasztalóm
életben és halálban. Nyisd meg szívemet Szentlelked által Jézus
Krisztusért, hogy szavaidból megtanulhassam megbánni bűneimet, életben és
halálban hinni Jézus Krisztusban, s minden nap jobbá lenni szent életben
és életmódban. Halld meg és hallgasd meg, Istenem, Jézus Krisztus által.
Ámen.

________________________________

Aktuális:
Születésnap
2004. július 9-én jelent meg először a Szombathelyi Egyházmegye honlapján
napi frissítéssel az evangélium, és július 12-étől indult el az e-mailes
változat.
Az e-vangélium levelezőlista 4. születésnapján több mint 14600 internetező
hívő címére érkezik meg reggelente az evangélium e-mail. Az elmúlt 4 év
alatt kb. 8,5 millió elektronikus levelet küldtem el az Örömhírrel.
Istennek legyen hála!
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Horváth István Sándor atya

Szkladányi Annamária festőművész jóvoltából két ajándék festmény vár az
adakozókra. Méretük 43x57 cm. Értékük 25-30 ezer Ft darabonként. Itt
megtekinthetők: [1]Templom búzamezővel
[2]Kápolna patakparton
Licitálni tehát nem lehet rájuk, hanem mindkettő ajándék. Az egyiket
véletlenszerűen kisorsolom azok között, akik a következő két hét során
(július 15-ig) legalább 2 ezer forintot adakoznak plébániánk felújítására,
a másik pedig azé lesz, aki ez idő alatt a legtöbbet adta.
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/templom.jpg

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/kapolna.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 8., kedd

[Evangelium] 2008-07-08

2008. július 8. - Kedd

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: "Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
megjegyezték: "Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a
zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított
minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett
rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj,
amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába!"
Mt 9,32-38

Elmélkedés:

Az emberi világ az isteni és az ördögi metszéspontjában található. Az
egyik oldalról Isten szeretné érvényesíteni akaratát emberi életünk
felett, a másik oldalról a gonosz lélek szeretné megszerezni az uralmat
felettünk. Isten mindig meghagyja szabadságunkat, az ördög viszont elveszi
azt. Az isteni és az ördögi erők metszéspontjában élnünk igencsak nehéz.
Mely erőnek engedelmeskedjünk? E küzdelmes választásban Jézus nem hagy
minket magunkra. Segítsége nélkül tehetetlenek volnánk a gonosz erőkkel
szemben, s egy idő után bizonyára feladnánk a küzdelmet. Jézusnak az a
célja, hogy mellénk álljon, legyőzze a gonosz lelkeket, megszabadítson
minket a káros erőktől, s szabadon engedelmeskedjünk Istennek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd
meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben,
vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a
jóban és őrizd meg őket minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és
minden rokonomat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre,
hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 7., hétfő

[Evangelium] 2008-07-07

2008. július 7. - Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: "Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá
kezedet, és életre kel." Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt
elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus erre
megfordult, ránézett, és így szólt: "Bízzál, leányom! Hited meggyógyított
téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás
tömeget, rájuk szólt: "Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak
alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement,
megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az
egész vidéken.
Mt 9,18-26

Elmélkedés:

A kafarnaumi elöljáró (Márk evangéliuma szerint: Jairus nevű férfi) halott
lányának feltámasztása kiemelkedik Jézus csodáinak sorából, ugyanúgy, mint
a naimi ifjú és Lázár feltámasztása is. Amikor Jézus betegeket gyógyít
meg, akkor egy új élet lehetőségével ajándékozza meg őket. Ennek az
Istentől kapott új életnek a lehetősége még inkább előtérbe kerül a
halottfeltámasztások esetében. Itt ugyanis nem csak meggyengült valakiben
az életerő, hanem teljesen kihunyt. Emberi tapasztalat szerint az
elhunytakat nem lehet visszahozni az életbe. Ha az elöljárónak is ugyanez
a tapasztalata, akkor mit remélhetett? Miért bizakodott? Kérése azon
hitének bizonyítéka, hogy az emberi tapasztalatokat Isten képes
felülmúlni. Hitével tehát már egy lépést tett a csoda felé. Vajon én
merek-e Jézustól hittel rendkívüli dolgokat kérni?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mennyei Atyám! Te teremtettél engem és jóságodban kijelölted életem útját
is, hogy azon járva érjem el örök üdvösségemet. Engedd felismernem, hogy
milyen terveid vannak velem, mutasd meg nekem hivatásomat. Mutasd meg, hol
tudnám a legjobban használni erőimet, s hol tudnálak téged a legjobban
szolgálni. Engedd, hogy jól válasszam meg hivatásomat, alaposan
elsajátítsam és megfelelően teljesítsem abban feladatomat. Engedd, hogy
egész életem téged dicsőítsen. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (27.)
Az elmúlt hét az irodalom jegyében telt. A műfaj alsó kategóriáját az
építőipari anekdoták jelentették. Témájuk a véletlen vagy sokszor
szándékos károkozás, a silány módon elvégzett munka, a megrendelővel való
kiszúrás. Természetesen sok történetet lehetne mondani a becsületesen
elvégzett munkákról, de ezek nem tartoznak az építőipari anekdotakincshez.
Volt szerencsém végighallgatni egy szerelő siralmait, amihez képest Tiborc
panasza a Bánk bánban ujjongó örömódának tűnt. A másik munkás számára a
jönni vagy nem jönni, dolgozni vagy nem dolgozni nagyobb dilemmát
jelentett, mint Hamletnek a lenni vagy nem lenni. Egy harmadiknak
elárultam, hogy melyik lesz a könyvtárszoba. Hosszasan elgondolkodott,
hogy az meg minek. A munkásember könyvtári gondolatainak összehasonlítása
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban című költeményével akár
érettségi tétel is lehetne jövőre. Én közben arra sóvárgok, hogy
elmondhassam Madách Imrével: Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog,
az alkotó pihen. De ez még messze van.
István atya

Szkladányi Annamária festőművész jóvoltából két ajándék festmény vár az
adakozókra. Méretük 43x57 cm. Értékük 25-30 ezer Ft darabonként. Itt
megtekinthetők: [1]Templom búzamezővel
[2]Kápolna patakparton
Licitálni tehát nem lehet rájuk, hanem mindkettő ajándék. Az egyiket
véletlenszerűen kisorsolom azok között, akik a következő két hét során
(július 15-ig) legalább 2 ezer forintot adakoznak plébániánk felújítására,
a másik pedig azé lesz, aki ez idő alatt a legtöbbet adta.
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/templom.jpg

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/kapolna.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 6., vasárnap

[Evangelium] 2008-07-06

2008. július 6. - Évközi 14. vasárnap

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged,
Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől,
és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked!
Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és
terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat,
és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és
nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30

Elmélkedés:

Jöjjetek hozzám!
Eszter szülei a városnak azon a részén laktak, ahol a házak felnyúltak a
domboldalra. A domb tetején, a hegyi gyümölcsösök és pincék között,
pontosan Eszterék háza fölött a Szent Anna tiszteletére épült kis kápolna
várta évente csupán egy alkalommal, július végén a híveket a szentmisére.
Mellette kis harangláb emelkedett az ég felé, de inkább csak a harangok
hangja szállt az ég felé, a magasba naponta háromszor. A kis Eszter éppen
a negyedik osztályt járta. Három éven keresztül mindig édesanyjával ment
az iskolába, s együtt is szoktak hazamenni. A kislány megtanulta az utat,
ezért negyediktől kezdve megengedték neki, hogy egyedül menjen haza. Egy
decemberi délutánon a szokásosnál később indult haza az iskolából. Őt is
meglepte, hogy milyen korán sötétedik ilyenkor, télen. Úgy gondolta, hogy
egy másik útvonalon talán hamarabb érhet haza. De bizony hamar eltévedt a
néptelen utcákon. Ismeretlen helyre került. Egyre fáradtabban és
kimerültebben kereste a kis utcát, amely felkanyarodik a dombra, s amely
hazavezethette volna, de nem találta. A sötétséggel együtt lassan félelem
borult Eszter lelkére. Belátta tévedését, beismerte magának, hogy jobb
lett volna a megszokott útvonalon menni, de ez a belátás már nem segített
rajta. Sírni kezdett, de alighogy elindult az első könnycsepp, meghallotta
a Szent Anna harang ismerős hangját, s megindult a hívogató hangok
irányába. Másnap, hittanóra után már mosolyogva mesélte el nekem a vele
történteket. Azt mondta, hogy olyan volt a harang hangja, mintha csak
Jézus hívta volna: Jöjj felém!

Az ő szerencsétlen eltévedése és szerencsés hazatalálása jutott eszembe a
mai evangéliumról, amelyben egy kis harang csendes hangjához hasonló
szelídséggel mondja Jézus: "Jöjjetek hozzám mindnyájan!" De vajon
meghalljuk-e ezt a csendes hívást? Vajon elindulunk-e Jézus felé? Vajon
megtaláljuk-e a felé vezető, s a hazafelé vezető utat?

Életünk során könnyen elveszíthetjük a helyes útirányt, s letérhetünk az
Isten felé vezető útról. Ilyen kor jusson eszünk Tamás apostol, aki az
utolsó vacsorán a következőt kérdezte: "Uram, mi azt sem tudjuk hová mész,
hogyan ismerhetnénk hát az utat?" (Jn 14,5). Tamás kérdése jó alkalmat
szolgáltat Jézusnak arra, hogy kinyilvánítsa az apostoloknak és nekünk,
hogy ő maga az Út (vö.: Jn 14,6), aki az Atyához vezet.

Ha Jézust megtaláljuk, megtaláljuk az Istenhez vezető utat. Jézushoz kell
tehát közelebb kerülnünk. De miként juthatunk közelébe? Valahányszor
tanúságot teszünk szeretetéről a világban, közelebb kerülünk hozzá.
Valahányszor megvalljuk, hogy az Egyház tagjai vagyunk, közelebb kerülünk
hozzá. Valahányszor megosztjuk kenyerünket az éhezőkkel, Jézushoz kerülünk
közelebb, hiszen minden éhezőben felismerhetjük arcát. Valahányszor a
gyengék védelmére kelünk, őhozzá kerülünk közelebb. Valahányszor
szeretettel ápoljuk a betegeket és a haldoklók mellé álunk, Jézushoz
kerülünk közelebb, hiszen mindannyiukban Ő szenved. Valahányszor
türelmesen neveljük a gyerekeket, hozzá kerülünk közelebb. Valahányszor
kiállunk a gyengék jogaiért, s segítjük azokat, akiket igazságtalanság ér,
Őhozzá kerülünk közelebb. Valahányszor kezünkbe vesszük a szentírást,
Jézushoz kerülünk közelebb. Mindannyiszor, amikor a szentgyónásban eltörli
bűneinket, s amikor szentáldozáshoz járulunk, Jézushoz, a mi Urunkhoz
kerülünk közelebb. Íme, ezek azok a konkrét lehetőségek, amelyek által
elindulhatunk Jézus felé.

Ahogyan az eltévedt kislányt aggódva várták haza szülei, ugyanúgy Isten is
aggódva vár minket, eltévedt gyermekeit. Induljunk el, mert a hívás
mindenkinek, nekem is szól.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, eljöttem házadba; hogy meghalljam, mit mondasz nekem Te, Atyaisten,
Teremtőm, s Te, Úr Jézus, Megváltóm, Te, jóságos Szentlélek, Vigasztalóm
életben és halálban. Nyisd meg szívemet Szentlelked által Jézus
Krisztusért, hogy szavaidból megtanulhassam megbánni bűneimet, életben és
halálban hinni Jézus Krisztusban, s minden nap jobbá lenni szent életben
és életmódban. Halld meg és hallgasd meg, Istenem, Jézus Krisztus által.
Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum