2008. június 28., szombat

[Evangelium] 2008-06-28

2008. június 28. - Szombat

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados
járult eléje, és így szólt: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom őt." A
százados ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
egyiknek: Menj! - elmegy; a másiknak: Jöjj ide! - akkor hozzám jön; és
szolgámnak: Tedd ezt! - és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
"Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a
választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és
fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak pedig azt mondta Jézus:
"Menj, és legyen úgy, amint hitted." És meggyógyult a szolga még abban az
órában.
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen
fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és
szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert
vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget
meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése:
"Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8,5-17

Elmélkedés:

A nem hívő ember természetes magyarázatot keres a számára
megmagyarázhatatlan jelenségekre. Azért teszi ezt, mert nem akarja
elfogadni, hogy Isten időnként beavatkozik az emberek sorsába és
rendkívüli dolgokat tesz. Sok mai ember - miközben mindenféle buta
horoszkópot elhisz - továbbra is ragaszkodik saját hitetlenségéhez. Az
evangéliumi leírásokból kiderül, hogy az emberek egykor hittel fordultak
Jézushoz, s cselekedetei sok emberben hitet ébresztettek. Úgy tűnik, hogy
napjainkban a tudomány mindenhatóságában és az emberi értelem erejében
"hívők" csodák által nem jutnak el az istenhitre, nem ébred bennük hit. A
hit megalapozására és ébresztésére talán most kevésbé alkalmas vagy nem
elegendő a csoda. De talán közelebb visznek Jézus személyéhez, aki minként
egykor megváltoztatta a betegek életét, ugyanúgy ma is képes
megváltoztatni életünket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Minden szerzett bölcsességem, okosságom, lelki vidámságom lehull rólam, és
nem tudok mást tenni, mint imádságban ahhoz menekülni, akiben akkora
irgalom volt, hogy Isten létére meztelen földi gyermekként jött el
hozzánk. Amikor megszabadultam a külvilágtól és minden idegenségtől,
boldogan térdeltem színe előtt, és az alázat és a bánat édes könnyét
onthattam, akkor éreztem, hogy új, kimondhatatlan áldás egész árja áradt
rám, s a hosszú sötétség után újra világosság gyúlt bennem: Ő az Úr, aki
mindig közel van hozzánk, örömben és balsorsban. Nem értelmetlenül
kerültünk a világba, itt kell megérnünk egy másik világ számára. Nagy
bűneimnek teljes tudatában vagyok, mégis bizalom tölt el, mivel tudom,
hogy Isten az örök szeretet és kegyelem, s hogy Megváltóm él, s híveit az
Örökkévaló és az Igazságos kegyelmében részesíti.
Carl Ritter

________________________________

Aktuális:
Tanúim lesztek
Magyar Katolikus Ifjúsági napok - Eger 2008. július 17-20.
A sydney-i Világifjúsági találkozóval párhuzamosan a magyar püspök atyák
Egerbe várják a nagy távolságot önerejükből és támogató híján leküzdeni
nem tudó fiatalokat!
A Magyar Sydney sok érdekes, lelki feltöltődést kínáló programmal várja a
fiatalokat Egerbe 2008. júliusában.
Bővebb információ és jelentkezés: www.eger2008.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 27., péntek

[Evangelium] 2008-06-27

2008. június 27. - Péntek, Szent László király

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
"Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik
az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40

Elmélkedés:

Jézus korában a különféle vallási csoportok sokat vitatkoztak a mózesi
törvényekről, s azok megtartásának módjáról. Számos előírást
különbözőképpen értelmeztek, s valamiféle rangsort állítottak fel az egyes
parancsok között. Voltak fontosabb és kisebb jelentőségű szabályok. A
vallási viták egyik témája az lehetett, hogy melyik a legfontosabb
parancsolat. A kérdezők most Jézus vonják be a vitába. Talán csak azt
remélik, hogy maguk álláspontját igazolja majd Jézus válasza. Talán csak
ki akarták próbálni, hogy Jézus valóban jól ismeri-e a törvényeket. Talán
egyesek őszintén érdekli őket a Mester véleménye, aki korábban már számos
esetben a törvények hiteles magyarázójaként lépett fel a nép körében. Máté
evangélista szerint alattomos szándék vezette a kérdezőt.
Az Isten- és emberszeretet parancsát jól ismerjük. De vajon megtesszük-e
minden nap?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Világok nagy építőmestere,
hálát adok neked, hogy láthattam,
milyen egyedülállóan szép
és rendezett a Te világod.
Megfogadom, hogy ezentúl
a hazaszeretet és az emberszeretet művein munkálkodom,
és életemet csendesen a Te teremtő kezedbe helyezem.
Te uralkodsz örökkön örökké,
Te vagy minden igazság és igazságosság foglalata!
Edwin Aldrin
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 26., csütörtök

[Evangelium] 2008-06-26

2008. június 26. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: "A mennyek
országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak az,
aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd
nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben
űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki
viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle." Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A
népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket,
mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
Mt 7,21-29

Elmélkedés:

Jézus nem volt a szavak embere, főként nem a kifejezés köznapi értelmében.
Értett az emberek nyelvén, beszédeinek volt mondanivaló, közérthetően adta
elő tanítását, mindig az igazságot hirdette, de mégsem mondhatjuk, hogy
csupán a szavak embere volt. Sokkal inkább volt a tettek embere. Szavai
mögött is megérezhették hallgatói a rendkívüli isteni erőt, de még inkább
a cselekedeteiben. Tőlünk, követőitől is azt várja, hogy ne csupán
szavainkkal valljuk meg szeretetünket iránta, hanem bizonyítsuk is
cselekedeteinkkel. Azt kéri, hogy ne csak elhiggyük üdvösségre vezető
tanítását, hanem valósítsuk is meg az életünkkel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Az igazságban akarok maradni.
Semmiféle igazságtalanság előtt nem akarok meghajolni.
A félelemtől ment akarok maradni.
Nem akarok erőszakot alkalmazni.
Mindenkivel szemben jóakaratú akarok maradni.
Mahatma Gandhi
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 25., szerda

[Evangelium] 2008-06-25

2008. június 25. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Óvakodjatok a hamis
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó
farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt,
vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz
fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem
a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel
őket."
Mt 7,15-20

Elmélkedés:

A hétfői evangéliumban Jézus arról beszélt, hogy ne ítéljünk el senkit a
hibája miatt, mert hiszen magunk is bűnösök vagyunk, s a javulás magunkon
kellene kezdeni, mintsem a másik emberen. Ennek nem mond ellent a mai
szöveg, amelyben a mi Urunk arra figyelmeztet minket, hogy helyes ítéletet
alkossunk az emberekről, azaz ismerjük fel a rosszat is meg a jót is. Ne
engedjünk a látszatnak, s a külső látványból ne vonjunk le elhamarkodott
következtetéseket. Igyekezzünk megismerni a másik személyének mélységét,
lelkének szándékait, s ne engedjünk a megtévesztésnek. Ennek érdekében
kérjük nyugodtan a magunk számára a megkülönböztetés Szentlelkét, hogy
felismerjük és elutasítsuk a rosszat, valamint felismerjük és elfogadjuk a
jót.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van
üdvösségünk, annál hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk: Benned
lakozik az Istenség teljessége! Neked szólnak a karácsonyi harangok! Neked
ujjonganak a gyermekszívek! Előtted hajoljon meg minden térd, téged
valljon meg minden nyelv! Te vagy minden kor sarokköve, minden
világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke
hirdetője. Te vezesd mindazt, ami békétlen Isten békességére! A szeretet
kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára!
Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségek lettek! Add meg nekünk
a békét!
Michael Faulhaber
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 24., kedd

[Evangelium] 2008-06-24

2008. június 24. - Kedd, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a
pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80

Elmélkedés:

Mi lesz ebből a gyermekből? - kérdezik mindazok, akik részesei Keresztelő
János csodás körülmények között történt születésének. Zakariás
megnémulását, majd beszédképességének visszanyerését a születéskor az
emberek isteni jelnek tartják, amely jelből azt a következtetést vonják
le, hogy az Úr a gyermekkel van. Jogosan gondolják, hogy valami készülőben
van. Hamarosan valami rendkívüli fog történni, ami Istennek lesz
köszönhető. Ők még azt gondolják, hogy talán János személyéhez kötődik az
isteni beavatkozás, s nem is sejtik, hogy még nála is nagyobb ember fog
hamarosan a világra jönni. János születése feszült várakozást teremt, s
előkészíti Jézus születését.
Vajon én mennyire vagyok figyelmes és érzékeny az isteni jelekre?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Tágítsd ki lelkemet; ó emeld fel a nyomasztó mélységből, ragadd el
művészeteddel, hogy félelem nélkül törjön fölfelé tüzes lendülettel! Mert
csak Te, egyedül Te tudsz, egyedül Te vagy képes lelkesíteni!
Ludwig van Beethoven

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim, sokak kérésére, íme itt van kis ministránsom, Levente és
az új biciklije: [1]Levente biciklivel
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/bicikli.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 23., hétfő

[Evangelium] 2008-06-23

2008. június 23. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy
fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak
fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: "Hadd
vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te szemedben gerenda van?
Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss
hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
Mt 7,1-5

Elmélkedés:

A másik személyéről vagy annak magatartásáról ítéletet alkotó ember
jobbnak képzeli magát, s ezért gondolja azt, hogy joga van ítélkezni.
Mások hibáját könnyebben észrevesszük és súlyosabbnak tartjuk sok esetben,
mint a magunkét. Jézus egyrészt azért tartja helytelennek és
megengedhetetlen az ilyen emberi ítélkezést, mert senki sem mondhatja
magáról, hogy neki nincs bűne vagy hibája, másrészt pedig azért mert
egyedül Istennek van joga ahhoz, hogy ítéletet alkosson az emberek
cselekedeteiről. Emellett még az is fontos, hogy a lelki megújulás, a
megtérés csak abból születhet, ha valaki saját hibáit keresi és nem a
másik bűnével törődik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mi nem tudjuk, hogy mi a jó, és miért kell imádkoznunk. Te tudod, hogy mi
a jó, add meg azt nekünk!
(Indiai imádság)

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (25.)
Vasárnap megtartottuk a harmadik, idén az utolsó elsőáldozást is. Igaz,
egy kicsit macerás néhány gyerek miatt külön tartani a kisebb falvakban,
de talán így családiasabb az ünnep. Az eredmény vagy inkább a jövő
vasárnapra gondolva helyesebb eredménytelenséget mondanom, persze ugyanaz
lesz mindenütt. A fehér ruhába öltözött kis sereg, hamarosan megfeledkezik
a szentáldozás kegyelmi hatásáról és lassacskán fekete sereggé alakul át.
Talán még Mátyás király is megirigyelné. Emberileg mindent megteszünk. A
többi kegyelem.
Levente megkapta az új biciklit. Ő volt az a kis ministráns, aki a húsvéti
locsolásért kapott és kerékpárra gyűjtött pénzét odaadta a plébánia
felújítására. Ő úgy gondolta, hogy lelkileg jó befektetés lesz ez, de
később matematikailag is jó befektetésnek bizonyult, hiszen néhány ezer
forintból pár hét alatt a többszöröse lett. Ezúton, az ő nevében is
köszönöm azok segítségét, akik hozzájárultak a biciklihez. Úgy tűnik, hogy
a jószívű adakozás több szempontból is megéri.
E héten talán helyükre kerülnek a plébánia emeletén az ablakok. Utána már
csak pár apró munka, festés, villanyszerelés, és máris lakható lesz. Ja és
persze még az ajtók is hiányoznak, de most ezen hiányosság felett úgy
átnézek, amilyen szívesen átnéznék már az ablakokon keresztül.
Néhány család vállalja, hogy segít a mindennapi takarításban a munkások
után. Egy hétnél tovább nehezen bírják, hogy naponta új rumli fogadja
őket. A '60-as években készül remek fürdőszobám az utolsó hét
támadásaitól, amit a vízszerelők intéztek ellene, immár ezer sebtől
vérzik. A látvány erős érzelmeket váltott ki egy pap barátomból, aki
igencsak meglepődött azon, hogy én, aki az igényességemről voltam ismert,
egyáltalán bemegyek ebbe a fürdőnek szerinte nem nevezhető helyiségbe.
A múlt héten aranymisén, most pedig újmisén voltam. Az első csendesebb, a
második lelkesebb volt. Tiszteletreméltó a félévszázados hűséges papi
szolgálat, és csodálandó a lelkesedés az út kezdetén. Én meg csak azért
imádkozok, hogy a jó Isten ne engedje el a kezemet, mert azt kevésnek
tartom, hogy én nem akarom elengedni az Ő kezét. Köszönöm imáitokat és
bátorító leveleiteket, amelyeket pappá szentelésem évfordulója alkalmából
küldtetek Isten felé és nekem.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 22., vasárnap

[Evangelium] 2008-06-22

2008. június 22. - Évközi 12. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől!
Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne
tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban:
és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek
azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább
attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy
fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük
Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják!
Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall
engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben
van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt
Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,26-33

Elmélkedés:

A nem hétköznapi megélése a hétköznapokban
A múlt vasárnapi evangéliumban a tizenkét apostol kiválasztásáról
hallottunk, s arról, hogy Jézus miként küldi tanító útra őket. E rész
folytatása a mai vasárnap imént hallott örömhíre, amelyben Jézus
bátorítást és hasznos tanácsokat ad az útnak indulóknak. Elsőként az
igehirdetésről, másodszor annak veszélyeiről, harmadszor pedig az isteni
gondviselésbe vetett bizalomról hallottunk, s mindezt lezárja a
tanúságtételre való felszólítás. Érdemes végignéznünk az beszédének ezen
elemeit.

"Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit
fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!" (Mt 10,27) - hallottuk
Jézus első intését. Krisztus tanítását nem zárhatjuk magunkba. A
középületeken és minden olyan épületen, ahol sok ember tartózkodhat
egyszerre, biztonsági okokból mindig kifelé nyílnak az ajtók. Ha
véletlenül tűz ütne ki az épületben, az emberek a kifelé nyíló ajtókon
keresztül könnyen kimenekülhetnek, de ha befelé nyílnának, akkor az
épületben rekedhetnének és ez sok ember halálához vezetne. A járműveken,
például a vonaton viszont szintén biztonsági okból befelé nyílnak az
ajtók, nehogy könnyen kieshessen valaki. De vajon merre nyílik keresztény
életünk ajtaja? Ajtót kell nyitnunk a világ felé! Nem zárhatjuk magunkba
az Úr tanítását, hanem nekünk is hirdetnünk kell örömhírét a világban. Ha
keresni szeretnénk, hogy mi köt össze minket, keresztényeket, s mi formál
bennünket közösséggé, Egyházzá, akkor rá kell jönnünk arra, hogy
elsősorban nem egy közös szeretet-érzés Isten iránt, nem egy közös
gondolkodásmód, de nem is egy közösen vallott világnézet, hanem Jézus
Krisztus személye, az Ő meghívása és a tőle kapott küldetés a
tanúságtételre.

Ha valaki komolyan veszi az igehirdetést és a tanúságtételt, akkor nem
reménykedhet abban, hogy mindig és mindenütt a kedvező fogadtatásra talál,
hanem arra is számíthat, hogy Éppen Jézus miatt támadások érik vagy akár
veszélyben is foroghat az élete. Erre figyelmeztet Jézus második
kijelentése: "Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem
tudják megölni" (Mt 10,28). A vallás szabad gyakorlása és a hit szabad
hirdetése nem természetes a föld minden országában, gondoljunk csak
például Kínára, ahol a katolikus hívők mindennapi fenyegetésben
részesülnek az állami hatóságok és a rendőrség részéről.

A tanúságtételre, a misszióra, a hithirdetésre vállalkozó személy mégsem
fél a veszélyektől, hanem bátran bízik az isteni gondviselésben. Erre
bátorít Jézus beszédének harmadik része. Ha Isten gondoskodik még a
verebekről is, mennyivel inkább törődik az emberekkel.

Manapság igen gyakran beszélünk arról, hogy az igazi kereszténység a
mindennapokban, a hétköznapokban megélt kereszténység. Jókai Anna, a
Kossuth-díjas írónő mondta a következőt: "Kereszténységünk vagy minden
pillanatban jelen van, vagy életünk egészében is csak frázis marad." De
vajon megértik-e ezt, felfogják-e ennek jelentőségét az emberek egy olyan
korban, amikor már vasárnapi keresztényből is egyre kevesebb van?
Vállalkoznak-e olyan emberek a hit mindennapi megélésére, akik az egyórás
vasárnapi szentmisén való részvételt is túl soknak tartják? A kérdés
kapcsán egyesek talán azt a következtetést vonnák le, hogy előbb a
vasárnapi szentmisét kellene megszerettetni, s utána beszélhetnénk arról,
hogy a hétköznapokban is Krisztus tanítása szerint kell élni. Talán van
ebben is igazság, de mégsem ilyen egyszerű a dolog, hiszen csak a
mindennapi keresztény életet élők számára fontos a hit közös megünneplése
vasárnaponként.

A mai nap tanulsága legyen a következő: A vasárnapi kereszténységnél egy
kicsivel többet kellene tennem, ha a hétköznapokban is meg akarom
valósítani Jézus nem hétköznapi tanítását.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Add, hogy ezen a napon is leljek valamit, amivel jóllakhatom. Nyomorúságom
Istene, adj nekem eledelt, adj tejet, adj húst, Atyám!
(A masszaik reggeli imája)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum