2012. szeptember 15., szombat

[Evangelium] 2012-09-15

2012. szeptember 15. - Szombat, A fájdalmas Szűzanya

Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,33-35

Elmélkedés:

A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét követően a Fájdalmas Szűzanya
napján arra emlékezünk, hogy Jézus édesanyja valóban csatlakozott fiának
szenvedéseihez. Simeon egykori jövendölése valósult meg akkor, amikor
fájdalom érte Máriát olyan esetekben, amikor fiát bántalmazták vagy
elutasították. De a jövendölés akkor teljesedett be igazán, amikor Szűz
Mária, miután végignézte Jézus kereszthordozását, ott állt a Golgotán a
kereszt alatt. Tehetetlenül nézte egyetlen gyermekének haláltusáját, s még
ő sem érthette, hogy miért kellett mindennek bekövetkeznie. Vajon
odaállok-e Máriával együtt a kereszt alá? Csak szemlélője maradok-e az
eseményeknek, vagy Jézussal közösséget vállalva akarok-e részesedni az ő
áldozatából? Szenvedéseink akkor válnak érdemszerző kereszthordozássá, ha
Krisztus megváltó szenvedéséhez és keresztjéhez kapcsolódnak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, minden asszonyok között első, aki
fogadalommal az Úrnak szentelted szüzességedet, kérlek téged, nyerd meg
nekem szent Fiadtól azt a kegyelmet, hogy a mai naptól kezdve ő legyen
lelkem jegyese. Megígérem neked és neki, hogy soha nem lesz más jegyesem,
mint ő, és mindent megteszek, ami tőlem függ, hogy tisztán és folt nélkül
őrizzem meg magam, egyedül neki, napjaim során életem alkonyáig.
Sziénai Szent Katalin
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. szeptember 14., péntek

[Evangelium] 2012-09-14

2012. szeptember 14. - Péntek, A Szent Kereszt felmagasztalása

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a
mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben
van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az
Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte
Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a
világ.
Jn 3,13-17

Elmélkedés:

Lelki megújulásunk forrása mindig az, hogy újra és újra Krisztus
keresztjére tekintünk. Megváltásra váró emberként szüntelenül erre a
keresztre tekintünk, amely meghozta számunkra a megváltást. A világ
számára Jézus kereszthalála nem sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és
szenvedés jellemzi. Sokan botrányosnak és értelmetlennek tartják. A hívő
ember viszont mindez mögött meglátja Isten akaratát, s megérti a kereszt
igazi üzenetét: megváltás, üdvösség, élet és remény fakad a keresztből.
Jézus halálakor elsötétült az ég, megrendült a föld, s mindezt látva a
római százados megvallotta hitét. Ha csak a keresztre tekintek, lassan
elhomályosul körülötte minden, lélekben megrendülök, s szívemben
megszülethet a hit.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és
tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan,
hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a
gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a
lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz. Megkülönböztetés nélkül beszélsz
mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat figyelemmel hallgassam és
állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. szeptember 13., csütörtök

[Evangelium] 2012-09-13

2012. szeptember 13. - Csütörtök, Aranyszájú Szent János püspök és
egyháztanító

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

Az ellenségeskedő magatartás megtapasztalásakor vagy az üldözések idején
az ember természetes, ösztönös magatartása az szokott lenni, hogy
visszavág a támadásokért vagy legalábbis önvédelmet gyakorol. A legtöbb
ember ezt elégségesnek tartja, s nem is gondol arra, hogy más módon is
lehet viszonyulni a támadásokhoz. Az ellenségszeretetről szóló paranccsal
Jézus leendő tanítványait igyekszik felkészíteni az őmiatta ért
támadásokra, azt ajánlva nekik, hogy ne támadjanak vissza, hanem
szeretettel viszonozzanak minden ellenségeskedést. Jézus pontosan ezt
teszi, amikor halálra ítélik és bántalmazzák keresztútján. Nem vág vissza
kínzóinak, hanem eltűri, hogy keresztre szegezzék. Utolsó perceiben is
képes imádkozni azokért, akik halálát okozzák, ezzel bizonyítva, hogy
megvalósítható a tökéletes szeretet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, Uram, Teremtőm és Megváltóm, újítsd meg ma bensőmben
Szentlelkedet, végy be fogadott gyermekeid sorába mint újszülöttet, hogy
örvendve hirdessem az ígéret fiaival: elnyertem kegyelmed árán, amit a
természet nem adott meg.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. szeptember 12., szerda

[Evangelium] 2012-09-12

2012. szeptember 12. – Szerda, Szűz Mária szent neve

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert
tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert
nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a
prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a
hamis prófétákkal."
Lk 6,20-26

Elmélkedés:

Miután Jézus kiválasztotta a tizenkét apostolt követői közül, beszédet
intéz minden jelenlévő tanítványához. A beszéd első része kifejezetten
azokról szól, akik tanítványai lettek és az Isten Országához tartoznak,
annak megvalósításán munkálkodnak. Őket, akik befogadták Istent Országának
örömhírét, Jézus boldognak nevezi. A beszéd második felében elhangzó
„jaj-mondások" pedig azokról szólnak, akik a földi gazdagodástól, a
bővelkedéstől vagy a szórakozástól várják boldogságukat. Isten Országának
eljövetele megváltoztatja az emberi életeket. A szegények, az éhezők, a
sírók és az üldözöttek Istentől kapják meg jutalmukat, aki lelki
gazdagságot, bőséget, nevetést és örök életet ad nekik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel a béke, az
irgalom, a szeretet, a megbocsátás és a jóság Istene vagy. A te békéd, a
te nyugalmad, a te szereteted és kegyelmed, istenséged irgalma legyen
velünk és közöttünk életünk minden napján!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. szeptember 11., kedd

[Evangelium] 2012-09-11

2012. szeptember 11. - Kedd

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek
is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,
Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab
fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány
sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből,
Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy
hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok
is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta
őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés:

Mielőtt Jézus kiválasztja tanítványai közül azt a tizenkettőt, akik
apostolai lesznek, egész éjszaka imádkozik az Atyához. Ez a mozzanat arra
utal, hogy a kiválasztás az Atyától származik, aki nélkül a Fiú nem tesz
semmit. Az apostolok kiválasztásával Jézus egy olyan kisebb közösséget hoz
létre, amelynek tagjai a legszorosabb kapcsolatban vannak vele. Ők lesznek
Jézus legjobb barátai, akik mindig vele vannak, s akik Jézus küldötteként
majd elindulnak, hogy őt képviselve folytassák művét. Ha nem is ugyanabban
az értelemben, mint az apostolok kiválasztása, de minket is meghív Jézus,
hogy a barátai legyünk. Aztán pedig mindannyiunkat küld, hogy tanúságot
tegyünk róla. Az evangélium második része arról szól, hogy mindenki
érinteni akarja Jézust, mindenki kapcsolatba szeretne kerülni vele és
hallgatni akarják őt. Isten értékes ajándéka az, hogy meghív minket és mi
is kiválasztottak vagyunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. szeptember 10., hétfő

[Evangelium] 2012-09-10

2012. szeptember 10. - Hétfő

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani
kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok
figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot
találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította
tehát a béna kezű embert: „Kelj fel, és állj ide a középre!" Az felkelt és
odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: „Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton
jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?" Végignézett
rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!" Az megtette,
és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról
kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.
Lk 6,6-11

Elmélkedés:

A szombaton meggyógyított béna kezű emberrel tett csodánál mindig
elcsodálkozom azon, hogy Jézus tulajdonképpen nem tesz semmit. A zsidó
törvények szerint a szombati napon nem volt szabad semmilyen munkát
végezni, és még az is munkának számított az írástudók szerint, ha egy
orvos ilyenkor gyógyított. Ebben az esetben Jézus úgy gyógyít, hogy nem
tesz semmit. Nem érinti meg a beteget, nem teszi rá a kezét, de még egy
imát sem mond érte, mint sok más esetben. Csak annyit kér a betegtől, hogy
nyújtsa ki a kezét, aki ezt meg is teszi. És ettől meggyógyul a keze.
Jézus „semmittevése" persze hogy esztelenül felbosszantja ellenségeit,
hiszen ebbe végképp nem tudnak belekötni. Bár egyértelmű, hogy Jézus miatt
történt a gyógyulás, mégsem mondhatják azt, hogy szombaton dolgozott.
Engedjük, hogy az Úr jót tegyen velünk! Bármely nap csodában lehet
részünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. szeptember 9., vasárnap

[Evangelium] 2012-09-09

2012. szeptember 9. – Évközi 23. vasárnap

Abban az időben Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a
Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva
beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a
tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette
a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effata,
azaz: Nyílj meg!" Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és
érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne
szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.
Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: a süketeket
hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!"
Mk 7,31-37

Elmélkedés:

Nyílj meg!
Az iskolai tanévnyitó a vége felé közeledett. Nyolc-tíz gyermek vonult a
színpadra, megálltak egymás mellett, és feszült figyelemmel vártak tanáruk
jelére. Minden diák, szülő és pedagógus felállt, én is, aki csak
vendégként néztem meg, hogy milyen is egy tanévnyitó az iskolában, ahol
öcsém tanít. A néma csendben a színpadon álló gyermekek valamennyien
egyszerre felemelték jobb karjukat és mutatóujjukkal az ég felé mutattak,
a következő pillanatban mindkét kezüket lefelé mozdították, ami számomra
ahhoz hasonlított, amikor a papszenteléskor a püspök az előtte térdelő
jelölt fejére helyezi kezét, majd a gyerekek jobb kezüket az arcuk mellett
lefelé csavarták. Mindenki tudta, hogy miről van szó, csak én nem értettem
semmit. Öcsém segített: A himnusz – súgta csendben – Isten, áldd meg a
magyart!, miközben a gyerekek már a következő mozdulatokat tették. Ha mást
nem is értettem az ünnepségből, a magyar himnusz szövegét ismervén azért
követni tudtam annak jelnyelvi előadását a siket és nagyothalló gyermekek
speciális iskolájában.

Már jó néhány éve történt az eset, mégis elevenen él bennem. Az alig vagy
egyáltalán nem halló emberek világában a szavaknak és a mozdulatoknak
egészen más az értéke, mint a hallók és beszélni tudók között. Ők jól
megértik egymást maguk között a sajátos jelnyelv segítségével, mi is
elbeszélgetünk egymással magunk között, de amikor ez a két világ
találkozik, amikor én, a beszélő és halló ember belépek a betegségük miatt
erre képtelenek világába, akkor én válok süketnémává, nem tudom megértetni
magamat és nem értem, hogy mit szeretnének velem közölni. A mai vasárnap
evangéliuma is e két világ találkozásáról szól, a dadogva beszélő süket és
Jézus találkozásáról, a beteg és a gyógyító, az ember és az Isten érdekes
találkozásáról. De itt nincs értetlenség, nincs semmiféle kommunikációs
zavar. Jézus érti a beteget, szavak nélkül is tudja, hogy mit kell tennie.
Félrevonja a tömegből, hogy meggyógyítsa. Furcsa mozdulatokat tesz,
számunkra furcsa mozdulatokkal érinti meg a beteg testrészeket, de a beteg
nem tiltakozik. Némán tűri, hogy Jézus hozzáérjen a füléhez és megnyissa
azt a hallásra. Némán tűri, hogy megérintse nyelvét és megnyissa száját a
beszédre. A csoda nyilvánvaló, a gyógyulás bizonyítottan megtörtént. A
korábban csak dadogva beszélő ember mindenki számára érthetően kezdett
beszélni, füle megnyílt és hallott mindent. A csoda egy új világba
léptette át, gyökeres változást hozott az életébe.

Érdemes figyelmet szentelnünk Jézus szavának. Ezt mondja: „Nyílj meg!"
Nyílj meg, te száj, és beszélj! Nyílj meg, te fül, és hallj! Ugyanazt az
erőt, határozottságot érezzük e felszólításban, mint Isten teremtő
szavában. „Legyen világosság!" (Ter 1,3) – olvashatjuk a bibliai
teremtéstörténetben, majd pedig hasonló felszólításokkal folytatódik az
elbeszélés. „Nyílj meg!" – szól Jézus erőteljes szava. Újjáteremtő,
gyógyító szó ez, amely helyreállítja rendet, miként egykor Isten rendet
teremtett a káoszból, a rendezetlenségből.

Az evangéliumi történet záró része kiszélesíti a csodában részesülők
körét. A süketnéma meggyógyul, de mellette sokan változáson esnek át.
Mintha Jézus „Nyílj meg!" felszólítása nekik is szólna, hiszen megnyílik
értelmük annak felismerésére, hogy rendkívüli dolog történt. Megnyílik
szívük, hogy Jézusban felismerjék a jótevőt, a gyógyítót. És talán a csoda
ránk is hatással van. Talán bennünket is megérint az Úr. Talán a mi bűnös
lelkünket is megérinti irgalma, hogy bűneinktől megszabaduljunk. Talán a
mi fülünket is megérinti, hogy meghalljuk tanítását. Talán a mi szánkat is
megnyitja, hogy őt dicsérjük és szeretetét hirdessük. Ehhez a csodához
csak annyi kell, hogy elismerjem gyengeségem és Jézus segítségét kérjem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Életem Ura, Jézus Krisztus! Te teljes odaadással figyelsz a betegekre,
mindazokra, akik testi vagy lelki bajban szenvednek. A szeretet és az
irgalom nyelvén szólsz hozzájuk. Megérinted őket, hogy meggyógyuljanak.
Kezed gyógyítja a beteg testrészeket, irgalmad gyógyítja a bűnös lelket. A
te gyógyító érintésedet várja a testem. A te irgalmas érintésedet várja a
lelkem. A te szeretetteljes érintésedet várja a szívem. Megnyitom előtted
szívemet: érints meg engem irgalmaddal! Érints meg és segíts, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum