2017. december 23., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-23

2017. december 23. - Szombat

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az
Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki
pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és
magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat,
és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki
csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből?
Hiszen nyilván az Úr van vele."
Lk 1,57-66
Elmélkedés:
Az előző napokban Keresztelő János és Jézus születésének hírüladását
olvastuk, amelyet immár az ígéret, az isteni üzenet beteljesedése
követ. A helyszín Zakariás és Erzsébet otthona, eljött gyermekük
születésének ideje. A rokonság szerint az volna helyénvaló, ha az
újszülött apja nevét viselné, azaz őt is Zakariásnak hívnák.
Erzsébetnek azonban nem tetszett ez az ötlet és határozottan kijelenti,
hogy a gyermek neve János legyen. Itt álljunk meg egy pillanatra. Az
angyal csak Zakariással közölte, hogy a gyermeknek majd János lesz a
neve, ekkor Erzsébet nem volt jelen. Honnan tudott mégis erről, hiszen
Zakariás néma volt kilenc hónapon keresztül. Nyilvánvaló, hogy az
írótábla segítségével időközben Zakariás beavatta feleségét a titokba.
Erzsébet csak a férjétől tudhatta meg, hogy mi történt vele az angyali
jelenéskor, milyen üzenetet kapott.
A vitának, ami a rokonok és Erzsébet között zajlik, Zakariás vet véget,
az írótáblára a János nevet írja fel. Nem csupán felesége akaratát
helyesli ezzel, hanem aszerint cselekszik, amit az angyal mondott neki,
tehát immár nem hitetlenséget, hanem engedelmességet mutat. Ennek
hatására nyílik meg a nyelve, szűnik meg büntetése. Ezt követően Istent
dicsőíti azért, hogy beköszöntött az üdvösség korszaka.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki
az életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171223.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 22., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-22

2017. december 22. - Péntek

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta
az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium a gyermeket váró Erzsébet és Mária találkozásának
első pillanatait írta le. E jelenetet folytatja a mai részlet, amelyben
Mária hálát ad Istennek az ő irgalmasságáért. Hálaadó imájában benne
van személyes köszönete azért, hogy anya lehet, gyermeket hozhat a
világra, ugyanakkor az egész emberiség nevében mond köszönetet a
mindenható Istennek, hogy hamarosan a világba lép a Megváltó. Sokan
vártak ennek az ígéretnek a megvalósulására, mindannyiuk nevében ad
hálát a názáreti leány.
Miben mutatkozik meg Isten irgalma, amiről Mária beszél? Akik ebben a
világban hatalommal rendelkeznek, azoknak át kell adniuk helyüket, mert
mostantól Isten uralma fog megvalósulni. Nem a földi uralkodók és
vezetők irányítják az eseményeket, hanem minden Isten terve szerint fog
történni. A megváltás az irgalmas Isten ajándéka minden embernek. Nem
csupán egyeseknek, nem a gazdagoknak, nem a bölcseknek, hanem
mindenkinek. Isten irgalma felemeli a szegényeket, a hatalommal nem
rendelkezőket, a kicsinyeket, az alázatosakat, mert bennük nincs gőg,
amely eltávolít Istentől. Az irgalom ajándékát, a megváltás ajándékát
azok fogják igazán értékelni, akik rábízzák magukat Istenre.
Megvan-e bennem a bizalom? Megvan-e bennem az irgalmasságot elfogadó
alázat?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy
megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem
találnánk rá a bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei
Atya szeretetére. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként.
Jöjj el, Urunk, és érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg
nekünk, akik nem halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a
bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy
változást hozott egykor a világba. Te képes vagy megváltoztatni az
embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni. Hozz változást az
én életembe!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171222.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 21., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-21

2017. december 21. - Csütörtök

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik
városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott
a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így
kiáltott:
"Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!
Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
neked!"
Lk 1,39-45
Elmélkedés:
Miután Mária az angyali üdvözletből nem csak azt tudta meg, hogy
gyermeke fog születni, hanem arról is értesül, hogy rokona, Erzsébet
szintén gyermeket vár, elindul, hogy felkeresse őt és segítségére
legyen a szülés előtti hónapokban. Látogatása alkalmával személyesen
meggyőződhet arról, hogy az angyal igazat mondott, Erzsébet valóban
áldott állapotban van. Erről olvasunk a mai evangéliumban.
Két gyermeket váró leendő édesanya találkozása ez, amely során
megosztják egymással örömüket. Erzsébet Isten irgalmáért hálás, immár
elmúlt szégyene, a gyermektelenség, Isten megáldotta őt. Mária
születendő gyermeke szintén Isten irgalmasságának gyümölcse.
Mindkettőjükkel csodát tett Isten. Erzsébet idős kora ellenére fogant,
Mária pedig annak ellenére, hogy szűz. Az isteni közreműködésnek,
tevékenységnek köszönhető, hogy most mindketten gyermeket várnak.
Találkozásuk során közlik egymással örömüket és erősítik a másik
örömét.
Csatlakozzunk most lélekben Mária és Erzsébet öröméhez! Hiszen mi is
egy gyermek születését várjuk, Jézusét, s már csak néhány nap van
születésének ünnepéig. Erzsébet szavai szerint Mária azért lehetett
valóban boldog, mert hitt az Úr szavának, hitte, hogy Isten ígérete
beteljesedik. Hiszem-e, hogy Jézus személyében beteljesedik Isten
ígérete, azaz benne a Megváltó jön el közénk?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! A karácsony közeledtével fokozódik bennünk a
nyugtalanság, az izgalom. Szeretnénk néha lassítani az adventi napokat,
máskor pedig siettetnénk az ünnep érkezését. Amikor majd végre
elkezdünk ünnepelni, rögtön szeretnénk megállítani az időt, hogy az
ünnep ne érjen véget, a karácsony tartson tovább és az a béke, nyugalom
és öröm ne csak néhány napig, hanem egész éven keresztül tartson.
Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy földi életünk éveiben,
évtizedeiben, és köszönjük, hogy az örökkévalóságba hívsz minket.
Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a betlehemi Gyermekhez!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171221.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 20., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-20

2017. december 20. - szerda

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten
elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki
jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve
Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben
és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a
Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor megkérdezte az angyalt:
"Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az angyal ezt
válaszolta neki: "A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten
Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant
öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják
az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária így szólt: "Íme,
az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!" Ezután az
angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Elmélkedés:
Keresztelő János születésének hírüladása után Jézus születésének
hírüladása következik, ezt olvassuk a mai napon. A helyszín már nem a
jeruzsálemi templom, hanem egy egyszerű ház Názáretben. A főszereplő,
az üzenet címzettje nem egy papi rendbe tartozó személy, hanem egy
fiatal lány, Mária. Lukács evangélista itt már az isteni hírnököt, az
angyalt is megnevezi. Gábor angyal ismerteti Máriával Isten tervét,
miszerint őt választotta ki arra, hogy a Megváltó anyja legyen. A két
hírüladás között persze más különbségeket is felfedezhetünk. Zakariás
hitetlenségével szemben áll Mária hite, elfogadása. Zakariás azért
gondolja azt, hogy nem születhet gyermeke, mert ő és felesége is
idősek. Mária szintén elcsodálkozik az üzenet tartalmán, azon, hogy
gyermeke fog születni, s ennek oka az, hogy még nincs férjnél,
jegyességben él Józseffel. De mégsem kételkedés ez, hiszen amikor
magyarázatot kap az angyaltól, akkor kifejezi hitét és kifejezi
készségét, hogy mindenben engedelmes szolgálója lesz Isten megváltó
tervének. Igenjével elfogadja az üdvösség rendjében neki szánt
feladatot. Arra is érdemes figyelmet szentelnünk, hogy az angyali
üdvözletből mit tud meg Mária és mit tudunk mi meg a születendő
gyermekről. Az angyal legfontosabb kijelentése így hangzik: "Isten
Fiának fogják őt hívni."
Az adventi készület utolsó napjaiban a következő kérdésre igyekezzek
válaszolni: Hiszem-e, hogy Jézus a Megváltó, ő az Isten Fia?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Én Uram és én Istenem, milyen titokzatosak a te csodáid! Olyanok
vagyunk itt a földön, mint az együgyű pásztorfiúk: azt hisszük néha,
megértünk téged. De hogyan lehetne ez igaz, amikor önmagunkat sem
értjük meg?
Avilai Szent Teréz
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 19-ig 552 személy 3540 könyvre küldött
adományt és 3535 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 20.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171220.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 19., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-12-19

2017. december 19. - Kedd

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki
Ábia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a
tömjénáldozatot. A tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a
templomon kívül. Akkor az áldozati oltár jobb oldalán megjelent
Zakariásnak az Úr angyala. Láttára Zakariás zavarba jött, és félelem
szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás!
Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged, Erzsébet fiút szül, és
Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek
majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és részegítő italt nem
iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül
sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében és erejével
fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé fordítsa, az
engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: "Miből tudhatom meg mindezt?
Hiszen már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így
válaszolt: "Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért
küldött, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De
mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik annak idején,
megnémulsz, és nem tudsz beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta
Zakariást, és csodálkozott, hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor
pedig kijött, nem tudott megszólalni. Ebből megértették, hogy a
templomban látomása volt. Intett nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. "Így tett
velem az Úr - mondta -, arra méltatott e napokban, hogy elvegye
szégyenemet az emberek előtt."
Lk 1,5-25
Elmélkedés:
Keresztelő Szent János születésének hírüladását olvassuk az
evangéliumban. Lukács evangélista tényszerűen mutatja be Zakariást,
származását és szolgálatteljesítését a jeruzsálemi templomban. Egy
alkalommal áldozatbemutatás közben megjelent neki Isten angyala, hogy
közölje vele azt a hírt, hogy gyermeke fog születni. Zakariás nem
álmában kap üzenetet, mint József, hanem ébrenléti állapotban. Míg
József feltétel nélkül hitt az angyali küldöttnek, Zakariás elkezd
kételkedni. Az ő szempontjából érthető ez a kételkedés, hiszen mind ő,
mind pedig felesége, Erzsébet idősek voltak már, nem született
gyermekük, és életkoruk miatt erre már nem volt esély. Ha viszont más
szempontból nézzük, akkor furcsának tartjuk kételkedését. A papi
rendhez tartozó személy ő, aki jól tudja, hogy a régmúlt időkben is
előfordult az, hogy Isten az ő angyala által közölte üzenetét a
kiválasztott személlyel. Azt is tudhatta, hogy Isten olyan helyzetekben
is képes segíteni, amikor már az ember feladja, tehetetlen. Zakariás
büntetése az lesz, hogy megnémul, csak a hallottak beteljesedésekor,
gyermekének, Keresztelő Jánosnak a születésekor tud majd újra
megszólalni.
Az emberi hitetlenség nem állhat Isten üdvözítő tervének útjába. Egy
házaspár pillanatnyi gyermektelensége nem állhat az isteni szándék
útjába, mert Isten bármikor képes csodát tenni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is
megszólít: ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet,
készséges, hívő értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy
félrevezető emberi szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e
világ zűrzavarában Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is
megszólítasz minket: Ne féljetek!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Szívem első gondolata 2018. című
könyvemet, amely a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza. Az
elmélkedések újak, tehát nem a korábbiak ismétlődnek. 6 évvel ezelőtt,
a Hit évében indítottam el ezt a sorozatot, azóta minden évben
megjelenik új tartalommal.
A könyv címe ne tévesszen meg senkit, ez nem egy gyermekimakönyv! A
gyermekkorunkban tanult reggeli ima kezdősorát azért választottam
címként, mert érdemes minden napunkat Isten üzenetének olvasásával
indítani.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra!
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 19.
Aki nehezen boldogul a webáruházzal, e-mailben is rendelhet, de előtte,
kérem, tájékozódjon a szállítási díjakról a webáruházban! E-mailes
rendelés esetén küldje el az evangelium365@gmail.com címemre a
következő adatokat:
Megrendelő neve:
Szívem első gondolata 2018. darabszám:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefonszám:
(A mobiltelefonszám a csomagfutár számára kell, hogy a sikeres
kézbesítés érdekében szükség esetén felvehesse a kapcsolatot a
címzettel.)


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171219.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 18., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-12-18

2017. december 18. - Hétfő

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária
gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr
angyala, és így szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy
feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van.
Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét
bűneitől." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a
próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az
Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: "Velünk az Isten." Amikor
József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
parancsolta neki
Mt 1,18-24
Elmélkedés:
Szent Máté evangélista elsősorban azoknak szánta írását, akik a
zsidóságból tértek a keresztény hitre. Ezek az emberek jól ismerték az
ószövetségi írásokat és bennük természetesen azokat a prófétai
jövendöléseket, amelyek a Messiás eljövetelére vonatkoztak. Érthető
tehát, hogy az evangélista a Jézus születése körüli eseményekben
igyekszik kiemelni azt, hogy bennük az egykori isteni ígéret
teljesedett be. Ezért visszatérő szófordulat a következő: "mindez pedig
azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott."
Jézus szenvedésével és halálával kapcsolatban szintén gyakran előfordul
ennek ismétlése.
A mai evangélium szintén egy ilyen részlet. József álmában, egy
látomásban értesül arról, hogy eljegyzett felesége, Mária gyermeket
vár. Tudja, hogy a gyermek nem tőle származik, de az álombeli látomás
magyarázatot ad számára. Mária a Szentléleknek köszönhetően fogant,
gyermeke a magasságbeli Isten Fia. A látomás bátorítás és parancs Isten
részéről, hogy ne bontsa fel a jegyességet, ne bocsássa el Máriát,
hanem vegye őt feleségül. Álmából felébredve József mindent úgy tesz,
ahogyan Isten az ő küldötte, angyala révén közölt vele.
Az adventi időszak ösztönözzön minket aggodalmaink, félelmeink és
előítéleteink félretételére, hogy szabadon megnyíljunk Isten akaratának
teljesítésére.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az őrök a hajnalt, mert
tudjuk, még egy kis idő, és újra velünk leszel, Üdvözítőnk. Óvj meg
minket attól, hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsőséged elé
nem a te szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr
szolgálóleánya, szívünkben őrizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a
te kegyelmed, és jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Szívem első gondolata 2018. című
könyvemet, amely a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza. Az
elmélkedések újak, tehát nem a korábbiak ismétlődnek. 6 évvel ezelőtt,
a Hit évében indítottam el ezt a sorozatot, azóta minden évben
megjelenik új tartalommal.
A könyv címe ne tévesszen meg senkit, ez nem egy gyermekimakönyv! A
gyermekkorunkban tanult reggeli ima kezdősorát azért választottam
címként, mert érdemes minden napunkat Isten üzenetének olvasásával
indítani.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra!
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 18.
Aki nehezen boldogul a webáruházzal, e-mailben is rendelhet, de előtte,
kérem, tájékozódjon a szállítási díjakról a webáruházban! E-mailes
rendelés esetén küldje el az evangelium365@gmail.com címemre a
következő adatokat:
Megrendelő neve:
Szívem első gondolata 2018. darabszám:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefonszám:
(A mobiltelefonszám a csomagfutár számára kell, hogy a sikeres
kézbesítés érdekében szükség esetén felvehesse a kapcsolatot a
címzettel.)


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171218.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 17., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-12-17

2017. december 17. - Advent 3. vasárnapja

Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról,
hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért
jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot:
A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy
megkérdezzék őt: "Ki vagy te?" Erre megvallotta, nem tagadta, hanem
megvallotta: "Nem én vagyok a Messiás." Ezért megkérdezték tőle: "Hát
akkor? Talán Illés vagy?" "Nem vagyok" - felelte. "A próféta vagy?"
Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: "Akkor ki vagy? Mert
választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz
magadról?" Ezt felelte: "A pusztában kiáltó hangja vagyok:
egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta". A küldöttek a
farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: "Miért keresztelsz hát, ha
nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?" János így
válaszolt: "Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem
ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó
megoldani." Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János
tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,6-8; 19-28
Elmélkedés:
Előtte is teljes sötétség, utána is
A kisgyermekek esti lefektetése, altatása nem mindig megy könnyen. A
szinte szertartássá formálódott altatás része a lámpa lekapcsolása.
"Anya, ne csinálj sötétet!" - mondja ilyenkor édesanyjának sok gyermek,
akikben természetes félelem él a sötétségtől, mindattól, amit nem
látnak. Elgondolkodok e gyermeki kérésen. Lehet-e sötétet csinálni?
Fényt lehet gyújtani, a lámpát fel lehet kapcsolni és így világosságot
lehet csinálni. Ha a fényt megszüntetjük, akkor keletkezik a sötétség.
Világosságot tehát lehet csinálni, amikor sötétség vesz minket körül,
de tudunk-e sötétet csinálni? Fényes nappal nem lehet meggyújtani egy
feketeséget, sötétséget sugárzó lámpát. El lehet zárni a fény útját,
meg lehet akadályozni a fény bejutását a szobába, el lehet sötétíteni
egy helyiséget, de ezt még nem nevezzük annak, hogy tudunk sötétet
csinálni.
Az adventi időben érdemes elgondolkodnunk a világosság és sötétség
titkán. Ilyenkor már egészen rövidek a nappalok és hosszabbak az
éjszakák, a nap folyamán sokkal tovább tart a sötétség, mint a
világosság. Persze zavar minket a sötétség, ezért gyújtunk ezernyi égőt
mindenfelé. A nappal rövidülése és az éjszaka hosszabbodása nem
folytatódik örökké, éppen karácsony táján következik a fordulat, a téli
napforduló, amikor végre elkezdenek hosszabbodni a nappalok. Éppen a
napforduló miatt kezdték el évszázadokkal ezelőtt a keresztények
december 25-én ünnepelni a karácsonyt, Jézus születését, hiszen ő a
világ világossága. Az ő jövetele fényt hozott a bűn homályában
botorkáló emberiség számára.
Advent 3. vasárnapján Szent János evangéliumából olvasunk egy
részletet, az ő művének bevezetéséből, az Ige-himnuszból, amely Isten
Fia megtestesülését, világba jövetelét igyekszik leírni. Jelképes
tanítás ez. János evangélista azt próbálja megérteni és megértetni az
olvasókkal, hogy az örökkévaló Isten időbeli létezést vállal, a
láthatatlan Isten látható emberi alakot vesz fel. Isten, akinek nincs
teste, most emberi teste öltözik. Az evangélista először Keresztelő
Jánosról, a Megváltó előfutáráról beszél: "János azért jött, hogy
tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen
általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot
tegyen a világosságról." Aztán már Jézusra vonatkozóan ezt olvassuk: "A
világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be." Itt újabb
titok kezdődik számunkra, melyet a sötétség titkának, a bűn titkának is
nevezhetünk. Isten világosságot akar gyújtani minden ember számára, de
a szabadsággal rendelkező ember nem engedi, mert nem akar fényben,
világosságban élni. Sok ember jobban érzi magát bűneinek sötétségében.
Lehet, hogy fizikai sötétet nem tudunk csinálni, de a bűn sötétségét mi
magunk teremtjük meg magunk körül és magunkban, lelkünkben. Isten, aki
szabadsággal ajándékoz meg minden embert, megengedi ezt. Engedi, hogy
az ember elforduljon tőle, a világosságtól és elvonuljon a maga
sötétségébe. Karl Barth, az evangélikus teológus találóan mondja:
"Jézus úgy jött, mint a villám, előtte is teljes sötétség, utána is."
Érdemes elgondolkodnunk ezen az érdekes képen. Jézus bevillan a
történelem sötétségébe, de fénye hamar meg is szűnik, mert "a sötétség
nem fogadta be."
Az adventi időben az a vágyunk, hogy Isten Fia ne félelmetes villámként
lépjen be az életünkbe, hanem meggyújtson egy kis lámpást a lelkünkben,
amelynek ugyan nincs nagy fénye, de ahhoz éppen elég, hogy a sötétséget
eloszlassa. Mert azt szeretnénk, hogy ahol előtte sötétség volt, utána
már világosság legyen, világos maradjon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Megváltó Urunk, te egykor kisgyermekként jöttél közénk egy szegényes
istállóba, hogy megújítsd hitünket és a mennyei Atyával való
kapcsolatunkat. Azóta is eljössz közénk minden karácsonykor, hogy
emlékeztess minket az újjászületésünk lehetőségére. Lélekben én is
elindulok hozzád Betlehembe, hogy szívemből kérjem tőled bűneim
bocsánatát, és hogy isteni jóságoddal megtisztítsd lelkemet. Jóságos
Jézusom, nem kérek mást karácsonyra, csak azt add meg, hogy tiszta
szívvel borulhassak le szegényes jászolod elé, tiszta szívvel hódoljak
előtted!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171217.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum