2009. december 5., szombat

[Evangelium] 2009-12-05

2009. december 5. - Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: "Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat
adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak
minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta
nekik: "Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és
hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8

Elmélkedés:

Működésének három esztendeje alatt Jézus mindenütt az örömhírt hirdette.
Azt az üzenetet, amelyet a mennyei Atyától hozott el a földre. Az egyszerű
emberek örömmel fogadták tanítását, mert megérezték benne Isten jóságát és
szeretetét. Amikor pedig Jézus missziós útra küldi tanítványait, akkor azt
kéri tőlük, hogy ők is ugyanazt tegyék, mint ő, azaz ők is hirdessék az
örömhírt. Ne tartsák meg csupán maguknak, hanem azon legyenek, hogy mind
többekhez eljusson.
Az adventi idő örömhíre mindannyiunk számára az, hogy közeledik felénk az
Isten, aki jóságát és szeretetét velünk is éreztetni akarja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 4., péntek

[Evangelium] 2009-12-04

2009. december 4. - Péntek

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt
kiáltozták: "Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek
hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: "Hiszitek-e, hogy tudok segíteni
rajtatok?" "Hisszük, Uram!" - felelték azok. Akkor megérintette szemüket,
és így szólt: "Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus
pedig rájuk parancsolt: "Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok
elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31

Elmélkedés:

Amikor a vakok Jézust Dávid fiának nevezik, akkor mintegy kifejezik
hitüket, hogy Jézus a várt Messiás. A hagyomány szerint ugyanis a
Messiásnak Dávid király családjából kell születnie. Jézus pedig további
megerősítést kér tőlük hitükre vonatkozóan. Hisznek-e abban, hogy képes
segíteni rajtuk? Hisznek-e abban, hogy valóban képes csodát tenni? A csoda
ugyanis azt bizonyítja, hogy Jézus valóban Isten, hiszen emberi hatalommal
nem képes senki visszaadni egy vaknak a látást. A vakok hite csodát
eredményez.
Hiszek-e Jézusban, aki az én szemeimet is fel akarja nyitni, hogy
meglássam őt, s felismerjem benne Megváltómat?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj, Uram, világosítsd meg vakságunkat,
jöjj segítségére a gyarló, gyönge embernek!
Jöjj el, isteni dicsőség fénye!
Jöjj el, isteni erő és bölcsesség:
tedd fényessé éjszakánkat,oltalmazz a veszélyben,
tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat,
vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen,
szent akaratod szerint járjunk
földi zarándokutunkon,
míg végül fölveszel az örök hazába,
amelyet te alapítottál és magad építettél föl!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 3., csütörtök

[Evangelium] 2009-12-03

2009. december 3. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan
tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és
rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

Az adventi időszakban az égből a földre eljövő Jézus születésére
készülünk. Isten Fia azért, jön el az égből, hogy utat mutasson nekünk az
ég felé. A mai evangéliumban megnevezi azt az utat, amelyen eljuthatunk a
mennybe, Istenhez, akitől Jézus jött, s akihez visszatért. A mennyei Atya
akaratának teljesítése az út számunkra, amelyen biztosan eljuthatunk a
mennybe, az üdvösségre. Keresem-e evangéliumi bölcs emberként Isten
akaratát? Kész vagyok-e felismerni és elfogadni Isten velem kapcsolatos
tervét? Kész vagyok-e én is Isten küldötteként élni, ahogyan ezt Jézus is
tette? Felismerem-e Jézusban az Üdvözítőt, az üdvösségre vezetőt?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 2., szerda

[Evangelium] 2009-12-02

2009. december 2. - Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre,
és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat,
vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek,
a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és
magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így
szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem,
és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne
dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték: "De honnan szerzünk
itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus
megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét, és néhány apró halunk" -
felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán
fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta
tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és
jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37

Elmélkedés:

Jézusnak, a Megváltónak születésére készülünk az adventi időben. Ennek
megfelelően az evangéliumi szakaszok ahhoz nyújtanak segítséget számunkra,
hogy felismerjük és higgyük, hogy Jézus valóban a világ Megváltója, ő a
Messiás, akit évszázadokon át vártak. Jézus korában elterjedt volt az a
vélekedés, hogy a Messiás megismétli a kenyéradás csodáját, azaz azt,
amikor az Egyiptomból való szabadulást követő évtizedekben a pusztában
mannával táplálta népét Isten. Amikor az emberek kezükbe vehették és
megehették a Jézus által adott kenyeret, joggal gondolták róla, hogy az ő
személyében jött el a Megváltó. A kenyérszaporítás tehát jel volt
számukra. Vajon felismerem-e azokat a jeleket, amelyek az én hitemet
erősítik Jézusban, Megváltómban?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Krisztus Jézus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket, ami már befogadtunk az
Evangéliumból - bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz,
hogy napról napra előrébb jussunk, hisz Te nem "megérkezett embereknek"
szeretnél minket. Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész életünkben,
emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába
vetni.
Roger Schütz

________________________________

Aktuális:
Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként az Advent legszebb ajándéka
lemezünket. Megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.-
Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft,
külföldre kicsit több) áron. A megrendeléshez a nevet, a postacímét
irányítószámmal és a darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
István atya
Vélemények: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 1., kedd

[Evangelium] 2009-12-01

2009. december 1. - Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus
felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: "Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja
jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta:
"Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani,
amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

Elmélkedés:

A Jézust megelőző nemzedékek azért nem láttak a Megváltót, mert az ő
korukban még nem jött el a megváltás ideje. A próféták Isten küldötteiként
jövendöltek arról, hogy eljön majd a Megváltó, de ők sem láthatták. Aztán
eljött az idő, amelyet Isten rendelt és Jézus eljött emberi világunkba. Az
emberek, kortársai láthatták őt. Egyesek nagyhatású tanítót, mások
követendő Mestert, ismét mások csodatevő gyógyítót láttak be, s voltak
akik ellenségként tekintettek rá. Csak kevesen voltak, akik felismerték
személyében az Isten Fiát. Mi kit látunk Jézusban? Csak akkor tarthatjuk
magunkat igazán boldognak, ha mi is felismerjük benne, a gyermekként
születőben Megváltónkat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Harmatozzatok ránk
Égi magasok,
Jöjj el édes Jézus,
Hozd le boldogságod.

Hozd a magas égből
Sáros hideg földre:
Karácsonyi fénnyel
A világot töltsd be.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (49.)
Szombaton nagy örömünkre megtartottuk harmadik lemezünk (Advent legszebb
ajándéka) bemutató előadását. Volt néhány dal, amely még a férfiakból is
könnyeket csal elő, nem is beszélve a hölgyekről, akik végig
elérzékenyülve hallgatták a dalokat. Úgy vélem hogy a fiatalok által a jó
Isten mindenkinek megérintette a szívét. Méltó kezdete volt az adventnek.
Püspök Úr azt mondta, hogy ezen dalok adventi időben való meghallgatásával
mindenki adja meg magának az esélyt, hogy megtapasztalja a felé közeledő
Istent, akivel karácsonykor majd találkozhat. Köszönöm, hogy Kaposvárról,
Budapestről, Celldömölkről, és a környékből többen is eljöttetek az
előadásra.
Úgy vélem, a zenés evangelizáció többet érhet még a prédikációnál is. E
módszerrel újra meg lehet szólítani a vallástól eltávolodottakat. Én
hiszek ebben, s igyekszünk is minél több helyre eljutni, hogy elvigyük az
evangélium üzenetét.
Vasárnap pedig Szombathelyen énekeltünk, hogy az oladi lakótelepen élő
családok adventi készülődéséhez adjunk egy kis segítséget.
A mai nappal megkezdjük a hajnali miséket. Nálunk csillagszórós misék
lesznek. Annak érdekében, nehogy bárki túl hosszúnak tartsa a prédikációt,
csak annyi ideig beszélek, amíg egy csillagszóró leég. Most legalább
kipróbálhatom, hogy tudok-e röviden is értelmesen beszélni.
December 22-én a zalaegerszegi kórház gyermek osztályára megyünk ifjúsági
kórusunkkal, hogy a beteg gyermekeknek énekeljünk. Az előadás alkalmából
kis ajándékokkal kedveskedünk a beteg gyermekeknek. Aki szeretné támogatni
a jótékonysági programot, kérem, küldjön postai úton egy kis
plüss-játékot, állatot a plébánia címére, amelyet szintén átadunk a
gyermekeknek.
Szép adventi készülődést kívánva, szeretettel: István atya
Vélemények: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2

Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként az Advent legszebb ajándéka
lemezünket. Megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.-
Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft,
külföldre kicsit több) áron. A megrendeléshez a nevet, a postacímét
irányítószámmal és a darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 30., hétfő

[Evangelium] 2009-11-30

2009. november 30. - Hétfő, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: "Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és
követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították
a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat,
és követték őt.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:

Egyszerű halászok voltak azok az emberek, akiket Jézus elsőként hívott
meg, hogy tanítványai legyenek. És ők elindultak egy ekkor még számukra
teljesen ismeretlen úton. Követték azt, aki meghívta őket, de még nem
tudták, hogy hová vezet ez az út. Egyszerű emberek lévén nem mérlegeltek
sokáig, nem tettek fel kérdéseket, s nem kezdtek el aggódni. Indultak, meg
megérintette őket a hívó személye. Megszokott életüket, a megélhetésüket
biztosító mesterségüket hagyják el Jézus kedvéért. Köztük volt a mai napon
ünnepelt András is, aki a többiekkel együtt új hivatást kap. Emberhalászok
lesznek, akik Mesterük küldötteiként fogják a lelkek üdvösségéért az
evangéliumot hirdetni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.

Jézust, a célt, hős életed
Péter előzve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.

Testvérednek hű társa,te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.

Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (49.)
Szombaton nagy örömünkre megtartottuk harmadik lemezünk (Advent legszebb
ajándéka) bemutató előadását. Volt néhány dal, amely még a férfiakból is
könnyeket csal elő, nem is beszélve a hölgyekről, akik végig
elérzékenyülve hallgatták a dalokat. Úgy vélem hogy a fiatalok által a jó
Isten mindenkinek megérintette a szívét. Méltó kezdete volt az adventnek.
Püspök Úr azt mondta, hogy ezen dalok adventi időben való meghallgatásával
mindenki adja meg magának az esélyt, hogy megtapasztalja a felé közeledő
Istent, akivel karácsonykor majd találkozhat. Köszönöm, hogy Kaposvárról,
Budapestről, Celldömölkről, és a környékből többen is eljöttetek az
előadásra.
Úgy vélem, a zenés evangelizáció többet érhet még a prédikációnál is. E
módszerrel újra meg lehet szólítani a vallástól eltávolodottakat. Én
hiszek ebben, s igyekszünk is minél több helyre eljutni, hogy elvigyük az
evangélium üzenetét.
Vasárnap pedig Szombathelyen énekeltünk, hogy az oladi lakótelepen élő
családok adventi készülődéséhez adjunk egy kis segítséget.
A mai nappal megkezdjük a hajnali miséket. Nálunk csillagszórós misék
lesznek. Annak érdekében, nehogy bárki túl hosszúnak tartsa a prédikációt,
csak annyi ideig beszélek, amíg egy csillagszóró leég. Most legalább
kipróbálhatom, hogy tudok-e röviden is értelmesen beszélni.
December 22-én a zalaegerszegi kórház gyermek osztályára megyünk ifjúsági
kórusunkkal, hogy a beteg gyermekeknek énekeljünk. Az előadás alkalmából
kis ajándékokkal kedveskedünk a beteg gyermekeknek. Aki szeretné támogatni
a jótékonysági programot, kérem, küldjön postai úton egy kis
plüss-játékot, állatot a plébánia címére, amelyet szintén átadunk a
gyermekeknek.
Szép adventi készülődést kívánva, szeretettel: István atya

Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként az Advent legszebb ajándéka
lemezünket. Megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.-
Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft,
külföldre kicsit több) áron. A megrendeléshez a nevet, a postacímét
irányítószámmal és a darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 29., vasárnap

[Evangelium] 2009-11-29

2009. november 29. - Advent 1. vasárnapja

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: "Jelek lesznek a
Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés
támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az
emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a
világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják
az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben
és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a
nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak.
Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól,
ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,25-28. 34-36

Elmélkedés:

Gyermeki lélekkel
Már évekkel ezelőtt olvastam Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek című
könyvét. A könyv arról szól, hogy két egykori barát, akik együtt jártak
katonai iskolába, és együtt kezdték meg szolgálatukat, több mint negyven
év után találkoznak és átbeszélik az egész éjszakát. Egyikük úgy gondolja,
sőt azzal vádolja a másikat, hogy barátja meg akarta őt ölni, elcsábította
feleségét, tönkretette egész életét. Hajnalra a gyertyák csonkig égnek, de
az igazság mégsem derül ki.

A mai naptól kezdve mi nem esténként gyújtjuk meg gyertyáinkat, hanem
hajnalban. Gyertyáink nem kialszanak, hanem a karácsony ünnepéhez
közeledvén egyre többet gyújtunk meg belőlük. Nem sötét szobáinkban
üldögélünk, hanem a hajnali misére sietünk. Nem a magunk igazát keresve
akarunk reggelig beszélgetni, hanem azt a Jézus Krisztust szeretnénk
hallgatni, aki Igazságnak nevezte magát (vö.: Jn 14,6).

A mai nappal elkezdődött az advent, a karácsonyi előkészület ideje. Ha
másról nem, de a templomi adventi koszorúról mindenképpen észrevesszük. A
mi koszorúnk hagyományos. Nem követi a divatot, nem trendi. A napokban
olvastam, hogy az egyik magyar városban adventi kiállítást tartottak,
amelyen a virágkötőknek és nagyközönségnek bemutatták az idei adventi
trendet és kínálatot. Az adventi és karácsonyi díszítések színes
kavalkádjában volt még háromszög alakú adventi koszorú is, de a kör
alakúakon is mindenféle színű és formájú gyertyák sorakoztak, némelyiken
akár nyolc is. Már majdnem elkezdtem örülni, hogy legalább gyertyát
tesznek a koszorúra és nem Aladdin csodalámpáját, amikor az egyik képen
felfedeztem egy koszorút, amelyen piros LED-es égők világítottak. Újból
igazoltnak láttam, hogy a fantáziának az ízléstelenség sem szab határt.
Ennyire talán nem kellene tágan értelmezni az adventi koszorú fogalmát.

Mi nem vagyunk trendik, nekünk csak egy hagyományos, fenyőágakból készült
koszorúnk van négy gyertyával. A bűnbánati időre emlékeztető három lila
gyertyából egyet már meg is gyújtottunk. A harmadik vasárnapra, az öröm
vasárnapjára rózsaszín gyertya szokott lenni, de ettől mi annyiban
eltérünk, hogy az 1957-ben, advent harmadik vasárnapjára virradóra
meggyilkolt Brenner János atyára emlékezve piros színű gyertyát
használunk. Az ő boldoggá avatásáért imádkozunk minden szentmise végén. Az
advent nem divat kérdése. Ilyenkor Jézus jövetelét, születését várjuk.
Ővele szeretnénk találkozni, felé sietünk. És ez így van minden
esztendőben, teljesen függetlenül attól, hogy éppen mi a divat,
függetlenül attól, hogy gazdasági világválság-e, s függetlenül attól, hogy
influenzajárvány van-e. Minden adventben, idén is Jézus születésére
szeretnénk felkészülni, mert erre szolgál az adventi idő.

Most, az első adventi vasárnapon szeretnék külön is szólni a gyermekekhez.
Tudom, hogy minden gyerek türelmetlenül várja már a karácsonyt. Sokan
bizonyára kaptak szüleiktől adventi naptárat, amelynek ablakocskáit napról
napra fel lehet nyitni. Kérlek benneteket: ne legyetek türelmetlenek!
Tanuljátok meg azt, hogy milyen jó csendesen, türelmesen várni Jézust! Azt
is tudom, hogy minden gyermek szeretne szép ajándékot kapni. Nagyobbat és
szebbet, mint a korábbi években. Kérlek benneteket: ne legyetek
telhetetlenek! Idén sajnos sok családban várhatóan szegényebb lesz a
karácsony, s talán az ajándék is kevesebb lesz, s lehet, hogy a
karácsonyfa is kisebb lesz. De ez nem baj. Ne ezekre a külső dolgokra
figyeljetek, hanem arra a szeretetre, amit szüleitektől kaptok, és arra a
szeretetre, amit a kis Jézustól kaptok!

A felnőttek karácsonykor mindig visszaemlékeznek gyermekkoruk boldog, szép
ünnepeire. Ti nem emlékeztek vissza, mert ti most vagytok gyermekek. Ti
majd sok év múlva fogtok visszaemlékezni a mostani időkre. Tegyétek
valóban széppé a jócselekedetekkel ezt az adventet, hogy később örömmel
emlékezzetek vissza rá! Imádkozzatok azért, hogy a ti szívetekben és
minden ember szívében megszülessen Jézus, a betlehemi Gyermek!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Jézus, aki gyermekként jöttél közénk és a Mennyei Atya szeretett
gyermeke vagy! Most mi sietünk feléd gyermeki lélekkel. A te közeledben mi
is a Mennyei Atya gyermekeinek érezzük magunkat, de ha tőled eltávolodunk,
akkor az Atyától és az ő szeretetétől is távol kerülünk. Segíts minket,
hogy adventi időszakot arra használjuk fel, hogy lélekben egyre közelebb
kerüljünk hozzád! Jézusunk, te egyszerű, szegényes körülmények között
jöttél a világra, segíts minket, hogy mi se vágyakozzunk gazdagságra,
hanem csak a te szeretetedre!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum