2017. október 14., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-10-14

2017. október 14. - Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a
tömegből: "Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely
táplált!" Erre ő így válaszolt: "És még milyen boldogok azok, akik
Isten szavát hallgatják és meg is tartják!"
Lk 11,27-28
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus a következő kijelentést teszi: "Boldogok,
akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!" A Szentírást
rendszeresen olvasó embert nem egyszerűen csak az olvasás teszi
boldoggá, hanem akkor válik boldoggá, ha ez a tanítás irányítja életét.
Ha megelégednénk a puszta olvasással, az könnyen azt jelenthetné, hogy
csupán egy szépirodalmi alkotásnak tartjuk a Bibliát, de az olvasottak
csak holt betűk maradnának számunkra. Isten szava úgy válik elevenné,
hogy megvalósítjuk azt életünkben.
Isten szavának hallgatásához elegendő, ha az ember megnyitja fülét. E
szavaknak tettekre váltásához azonban a szívünket is meg kell nyitnunk,
s éppen ezt szeretné a mi Urunk. Hittel és engedelmességgel érdemes
odafigyelnünk a szóra, az igazságra, amely életünket a helyes irányba
állítja, s Isten felé vezet minket. S ha Isten szava szükséges az ember
számára, hogy eljusson Istenhez, akkor a hívek részéről jogos az igény,
hogy hitelesen eljusson hozzájuk ez az igazság. E jogos igény
teljesítéséhez olyan személyekre van szükség, akik az isteni
megszólítás, hívás és küldés révén vállalják az igehirdetés feladatát.
Urunk, küldj napjainkban is fiatalokat, akik az Ige szolgálatába
állítják életüket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Üdvözlégy, szent Úrnő, legszentebb Királynő, Isten Anyja, Mária! Te
örökké Szűz, téged a mennyei Atya választott ki, megáldott szeretett
Szent Fiad által a Vigasztaló Lélekkel, aki a kegyelem teljessége és a
tökéletes jóság. Üdvözlégy, Isten palotája, Üdvözlégy, Isten lakóhelye,
Üdvözlégy, Isten sátora, Üdvözlégy, Isten öltözéke, Üdvözlégy, te az Úr
szolgálóleánya! Üdvözlégy, Istennek Anyja!
Assisi Szent Ferenc


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171014.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 13., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-10-13

2017. október 13. - Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
azt mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek
tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden
önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én
Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből,
nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált
megnyugodni, azt mondja magában: "Visszamegyek házamba, ahonnét
kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és
rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is
gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember
sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26
Elmélkedés:
A mai evangélium egy néma emberrel tett csodával kezdődik, akiből Jézus
ördögöt űzött ki. A csoda megtörténtét az bizonyítja, hogy a korábban
beszédképtelen ember megszólal, beszélni tud. Korábban más csodás
gyógyítások, illetve a természeti csodák azt bizonyították, hogy Jézus
olyan különleges hatalommal rendelkezik, amellyel más emberek nem.
Joggal vetődött fel a kérdés: miféle hatalommal rendelkezik és honnan
van ereje e rendkívüli cselekedetek végrehajtására? Most is ez a
kérdés, ezt akarják tudni a jelenlévők. Egyesek azt hangoztatják, hogy
az alvilági hatalmakkal, az ördögök fejedelmével szövetkezve tud ilyen
csodákat véghezvinni. A jelenlévők másik része égi jeleket követel
Jézustól, de hiába is mutatna nekik jelet, rosszindulatú előítéleteik
miatt úgysem hinnének Jézusban.
A váddal szemben megfogalmazott válaszában Jézus egyértelműen
kijelenti, hogy hatalma, rendkívüli csodatevő ereje Istentől származik.
A képtelen vádat a gonosz lelkek kiűzésének eseteivel cáfolja, amelyek
azt bizonyítják, hogy isteni hatalma megtöri a gonosz erejét, nemhogy a
gonosz szándékainak megfelelően cselekedne. Jézus csodái, amelyek a
múltban megtapasztalt isteni csodák folytatásai, egyúttal Isten új
országa megnyilvánulásának a jelei is. Az a tény, hogy Jézusnak hatalma
van a gonosz lelkek felett, bátorítást ad nekünk, hogy az ő
segítségével képesek vagyunk mi is ellenállni a rossznak és
legyőzhetjük a kísértéseket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, már rád találtam, mégsem adtam el mindenem, a rossz szokásaim,
hibáim, kicsinyességem, melyek gátolnak abban, hogy egészen a tiéd
legyek. Ne menj el tőlem, legyél segítségem, győzz bennem a rossz
felett, mert nem vágyok másra, csak hogy a fényed uralkodjék bennem.
Köszönöm, hogy kincs vagyok a szívedben, segíts, hogy kinccsé váljak
mások számára.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171013.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 12., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-10-12

2017. október 12. - Csütörtök

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: "Tegyük fel, hogy
valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt
mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy
vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az
ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok
fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy
adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki
annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak
nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.
Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót
nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az
kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad
neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti,
bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább
adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,5-13
Elmélkedés:
Az előző napokban az imádságra, az imádkozás fontosságára figyeltünk
elmélkedéseinkben az evangéliumi részek alapján. Ezt a témát folytatja
a mai szöveg is, amelyben Jézus egy rövid példabeszédet mond egy
emberről, aki addig könyörög barátjának, amíg az végül teljesíti
kérését. A történet jellegzetessége, hogy a kérő ember tisztában van
vele, hogy alkalmatlankodik, nem a megfelelő időben fordul barátjához,
zavarja őt, mégsem hátrál meg. Istent természetesen soha nem zavarjuk
kéréseinkkel, de érdemes kitartóan fohászkodnunk hozzá.
Az előzményekben, amikor Jézus imádkozni tanította tanítványait, arra
bátorította őket, hogy Istent Atyának szólítsák. Ennek következménye
az, hogy aki hiszi, hogy Isten az ő jóságos Atyja, az minden helyzetben
bizalommal fordulhat hozzá kéréseinek teljesítéséért. A gyermek bizalma
ez atyja iránt. Istengyermeki bizalmunk ez mennyei Atyánk iránt.
Mindazok a kérések, amelyek a Miatyánkban megfogalmazódnak, Isten
jóságának köszönhetően teljesülnek életünkben. A kitartóan végzett
imádság és kérés mögött természetesen nem valamiféle követelőző
lelkület húzódik meg. És nem számíthatunk arra sem, hogy Isten minden
kérésünket feltétlenül teljesíti. Ehelyett kettős bizalom él bennünk.
Egyrészt reméljük, hogy meghallgat minket, másrészt bízunk abban, hogy
a javunkra, a lelkünk üdvösségére váló kéréseink teljesülnek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Áldott legyél, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy
tőled semmi nem választhat el; hogy számodra nincs elveszett drachma
vagy eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki nem szakadhat
ki kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye nem emberi
szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy első zsengeként feltárod
előttünk a feltámadás reménységét!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171012.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 11., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-10-11

2017. október 11. - Szerda

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: "Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt
hozzájuk: "Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Lk 11,1-4
Elmélkedés:
Márta és Mária története a tegnapi evangéliumban már felhívta
figyelmünket arra, hogy életünkben, mindennapjainkban időt kell
szánnunk az elcsendesedésre, az imádkozásra, az Istenre figyelésre. Ezt
a gondolatot folytatja a mai részlet, amelyben egy tanítvány arra kéri
az Urat, hogy tanítsa őket imádkozni. A kérés nem véletlen, hiszen az
előzi meg, hogy Jézus imádkozik, éppen befejezi imádságát. Ez a
mozzanat felfedi előttünk, hogy tanítványai látták azt, hogy Mesterük
időnként félrevonul, keresi az időt arra, hogy imádkozzon, imádságban
beszéljen a mennyei Atyával, akinek a küldötte.
Az imádkozással az a célunk, hogy legyőzzük az Isten és az ember közti
végtelen távolságot. Azt a nagy különbséget, amely a gyarló ember és a
szent Isten között fennáll. Néhány egyszerű szó, néhány apró kérés,
amelyekre Jézus tanít minket, alkalmas arra, hogy kapcsolatba kerüljünk
Istennel. Létrejöjjön, egy olyan személyes, bensőséges viszony, amely
az édesapa és gyermeke között fennáll. A Miatyánkot csak akkor tudjuk
őszintén imádkozni, ha életünkben már legalább egyszer rácsodálkoztunk
arra, hogy a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Vajon meglátszik-e
életünkön, viselkedésünkön, hogy Isten gyermekei vagyunk? Tudunk-e
gyermeki bizalommal hozzá fordulni?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! A te nevedben gyűlünk össze vasárnaponként a templomban,
hogy szavadat hallgassuk és részesedjünk áldozatodban. Együtt keressük
az Isten országát és közösen építjük azt. Örömhíred alakítson minket
élő közösséggé, amely hirdeti tanításodat. Örömhíred minden emberhez
szól, ezért nem csupán annak befogadására törekszünk, hanem annak
továbbadására is. Adj nekünk buzgóságot, hogy országod lelkes munkásai
legyünk! Az üdvösséget Isten kegyelméből és irgalmából nyerjük el, de
tudjuk, hogy nekünk is tennünk kell érte. Nevelj minket az
engedelmességre és a szeretet gyakorlására!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171011.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 10., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-10-10

2017. október 10. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé
haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt
házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt:
"Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy
szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: "Márta, Márta, te sok mindennel törődöl,
és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a
jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42
Elmélkedés:
A cselekvő illetve a figyelmesen hallgató ember alakja jelenik meg
Márta és Mária személyében a mai evangéliumi elbeszélés szerint. Jézus
rendkívüli dolgot tesz, amikor az elfogadott normákkal és szokásokkal
ellentétben betér a két asszony házába és tanítja őket. Az Isten
országának örömhíre ugyanis nekik is és mindenkinek szól. Követésének
alapja, hogy valaki meghallgassa őt és tanuljon tőle. Ezzel
természetesen nem értékeli le a munkát és a szolgálatot, s arról sincs
szó, hogy azt semmibe venné vagy nem becsülné meg eléggé. A sorrendet
mégsem szabad megfordítanunk, nehogy a tevékenységek elvonják
figyelmünket a lelkiekről. Imádkozzál és dolgozzál - tanította
évszázadokkal ezelőtt Szent Benedek, s a bencés szerzetesek ma is
eszerint élnek. Ha életünkben elsődleges helyet kap az imádkozás, akkor
minden más munkára is lesz időnk.
Mindennapi életünkben bizonyára sokszor okoz nehézséget a kettő helyes
arányának a megtalálása. Az egyik oldalon azt mondják, hogy majd akkor
imádkozom és törődök a lelkiekkel, ha elvégeztem a munkámat, aztán
valahogy sosem ér véget a munka és nem jut idő Istenre. A másik oldalon
meg azok állnak, akik a lelkiekkel való törődésre és a vallási
teendőikre hivatkozva elhanyagolják mindennapi kötelességeiket. Egyik
sem helyes.
Jusson idő mind az imára, mind a munkára! A sorrend Jézus szerint a
lelkiekkel kezdődik.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi veled tartottunk a hegyre. Uram,
Jézus, imádkozni hívtál, és felfénylett előttünk arcod. Uram, Jézus,
imádkozni hívtál, és dicsőséged betöltött minket. Uram, Jézus,
imádkozni hívtál, és minket elnyomott az álom. Uram, Jézus, imádkozni
hívtál, és mi azt éreztük, jó nekünk itt lenni. Uram, Jézus, imádkozni
hívtál, és félelem szállt le ránk. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi
hallottuk hangod. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi elhallgattunk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171010.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 9., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-10-09

2017. október 9. - Hétfő

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye
őt. "Mester - szólította meg -, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?" Jézus így felelt: "Mit mond erről a törvény? Mit olvasol
benne?" A törvénytudó így válaszolt: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből,
felebarátodat pedig, mint saját magadat." Jézus ezt mondta neki:
"Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz." A törvénytudó igazolni
akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: "De hát ki az én
felebarátom?"
Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből
lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre
verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az
úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is
meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az
útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá,
olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette
teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla.
Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel:
Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.
Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja annak, aki a rablók
kezébe került?" A törvénytudó így válaszolt: "Aki irgalmasságot
cselekedett vele." Jézus így folytatta: "Menj, és te is hasonlóképpen
cselekedjél!"
Lk 10,25-37
Elmélkedés:
Az evangéliumokat olvasva észrevehetjük, hogy az emberek különféle
ügyekben fordulnak Jézushoz, s e kérések mögött sokszor egy korábbi
tapasztalat található. A legtöbb esetben talán a gyógyulást keresők
fordulnak hozzá, akik bizonyára már látták őt gyógyítani, vagy
hallottak arról, hogy képes meggyógyítani mindenféle testi bajt.
Emellett többször fordulnak hozzá, hogy űzze ki a gonosz lelkeket, mert
korábban már láthattak ilyen cselekedeteket. Ellenfelei inkább próbára
akarják tenni, mert tudják, hogy jól ismeri a törvényt és az írásokat.
A mai evangélium szerint pedig egy törvénytudó érdeklődik Jézusnál az
örök élet felől. A kérdés mögött ott rejtőzik a törvénytudó fejében,
hogy ez az ember tud valamit az örök életről, különben aligha fordulna
hozzá. Igen, Jézus tud valamit az örök életről. Ő tudja megmutatni az
utat számunkra, amelyen eljuthatunk az örök életre. Ha el szeretnénk
jutni az üdvösségre nem érdemes máshoz fordulnunk, mert az örök élet
tanítása nála van. E tanítás lényege az irgalmasság. Jézus meg van
arról győződve, hogy az az istenszeretet, amely nem jár együtt a
felebaráti szeretettel, csak képmutatás. Az irgalmas szamaritánus
története azt példázza, hogy egyetlen szenvedő, bajbajutott vagy
szegény előtt sem szabad bezárnunk a szívünket, hanem szükségüket
látván irgalmas szeretettel kell segítenünk rajtuk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid
hűséges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire
rajtunk áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót
ismerjünk meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba!
A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó
ítélet napjáig dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért,
bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171009.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 8., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-10-08

2017. október 8. - Vasárnap, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és
így szólt: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb
vagy te minden asszonynál!"
Lk 1,26-28
Elmélkedés:
Isten dicsőségére
Jézus születésének hírüladásából a bevezető részt olvastuk az
evangéliumban, ma Magyarok Nagyasszonya ünnepén. Gábor angyal
köszöntése több, mint egy egyszerű üdvözlés vagy köszöntés, hiszen az
általa mondottak Mária iránti mély tiszteletet és megbecsülést fejeznek
ki. Mária nagysága elismerésére utalnak a szavak, miszerint
"kegyelemmel teljes." Ez a cím azért illeti meg Jézus édesanyját, mert
tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, szíve soha nem
távolodott el Isten akaratától és mindenben engedelmesnek bizonyult.
Bűntelen élete elsősorban nem az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta
őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív
szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. Emberi
akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből
történjen vele bármi, hanem Isten kegyelméből. Isten általunk is nagy
dolgokat képes véghezvinni, ha együttműködünk vele, s engedjük, hogy
kegyelme hasson bennünk és általunk.
A kezdeti csodálkozás és megdöbbenés után Mária megérti és elfogadja
kiválasztottságát, beleegyezik az isteni akaratba, az Úr alázatos és
engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület teszi őt naggyá. Alaptalan a
félelem, hogy Jézus anyja iránti tiszteletünk elhomályosítja Krisztus
dicsőségét, hiszen soha nem magára akarja irányítani figyelmünket,
hanem Fiára és Fiának üdvözítő tetteire. Mária mindig azt mondja
nekünk, amit egykor a kánai menyegzőn a szolgáknak is: tegyük azt, amit
Jézus mond nekünk!
Szent István király országfelajánlása óta Mária népe, Mária országa
vagyunk, és tapasztaljuk az ő szeretetét, oltalmát és közbenjárását.
Ugyanakkor érdemes Máriától tanulnunk. Aki Krisztushoz tartozik, annak
szeretettel kell fordulnia embertársa felé. Észre kell vennünk az
emberi szükséghelyzetet, ahogyan Mária is észrevette azt a kánai
házaspár ünnepén. És rögtön cselekednünk kell, fel kell ismernünk, hogy
az adott helyzetben mit tehetünk, mire van erőnk, mi az, amivel valóban
használni tudunk a rászorulóknak. Készen kell lennünk arra, hogy
önmagunkat adjuk a másik embernek, szeretetből tegyük ezt, mert ez a
segítségnyújtásnak a leghatékonyabb módja és ez minősül hiteles
tanúságtételnek Isten szeretetéről, amely általunk árad ki a segítségre
szoruló ember felé. Ha a nem hívők azt látják, hogy a keresztény
emberek nem maradnak tétlenek mások nyomorúsága láttán, hanem tudnak
önzetlenül segíteni, tudnak valóban jót tenni, tudnak szeretetből
cselekedni, akkor cselekvésünk Krisztusról szóló tanúságtétel lesz,
amely másokat is tevékeny, cselekvő szeretetre ösztönöz.
Ez a szeretetteljes szolgálat, tevékenység vagy munka, nem csak az
egyes személyek életét teszi szebbé, hanem az országét, a nemzetét is.
Szolgálatunk során örömmel tapasztaljuk meg, hogy jobbá tudjuk tenni a
világot, jobbá tudjuk tenni országunkat. És ha sokan vannak olyanok,
akik ezt a szolgálatot felvállalják és a maguk környezetébe, az
országnak abba a kis részébe, ahol élnek, egy kis békességet visznek,
szeretetet adnak, fényt gyújtanak és reményt ébresztenek, akkor
jócselekedeteik fénye távolabbról is látszani fog. Tegyünk minden jót
Isten dicsőségére és annak reményében, hogy tőle kapunk majd jutalmat!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya! Közbenjárásodat és
pártfogásodat nemzetünk oly sokszor megtapasztalta a történelem
folyamán. Magyar elődeink példáját követve a mai nehéz időkben most mi
is nagy bizalommal fordulunk hozzád, és kérjük, hogy oltalmazó kezedet
ne vond vissza tőlünk! Támogass minket, Magyarok Nagyasszonya, hogy
fiataljainknak úgy tudjuk hirdetni Krisztus evangéliumát, hogy örömmel
kötelezzék el magukat a keresztény életre! Támogasd családjainkat, hogy
a változó idők viharaiban ragaszkodni tudjanak azokhoz a családi
értékekhez, amelyekre a nagyobb közösség, a nemzet épülhet! Támogasd a
szülőket, hogy hitelesen tudják megélni és gyermekeiknek továbbadni
keresztény hitüket! Segítsd a gyermekeket és a fiatalokat, hogy ellen
tudjanak állni a könnyelmű élet kísértésének, és mindenkor az igaz
életet és a becsületes munkát válasszák!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171008.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum