2009. november 21., szombat

[Evangelium] 2009-11-21

2009. november 21. - Szombat

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik
azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: "Mester! Mózes
meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga
után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és
támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán
meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd
sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül
az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz
mind a hétnek felesége volt."
Jézus ezt válaszolta nekik: "A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik
pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való
feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se
halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai,
mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt
a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák
Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az
élőké, hiszen mindenki érte él." Erre néhány írástudó megjegyezte:
"Mester, helyesen válaszoltál." Nem is mertek többé tőle semmit sem
kérdezni.
Lk 20,27-40

Elmélkedés:

A szadduceusoknak nevezett vallási csoport tagjai arra hivatkozva nem
fogadták el a feltámadás tanát, mert arról nincs szó a mózesi
törvénykönyvekben. Saját álláspontjuk igazolására kitalálnak egy
történetet, amelyről nehezen képzelhető, hogy a valóságban egyszer is
előfordult volna.
Jézus válaszol a vitát kezdeményezőknek, s Istent az élők Istenének
nevezi. A szentírás tanítása szerint Isten ad életet minden
teremtményének, így az embernek is. De a földi életnél is nagyobb akar
adni az embernek: az örök életet a feltámadás által. Ha életünket neki
ajánljuk fel, akkor halálunk után is vele fogunk élni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked
zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erőt ahhoz, ami igaz
javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton
örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 20., péntek

[Evangelium] 2009-11-20

2009. november 20. - Péntek

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte
onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: "Írva van: Az én házam az imádság
háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." Ott tanított azután mindennap a
templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De
nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó
figyelemmel hallgatta (tanítását).
Lk 19,45-48

Elmélkedés:

A jeruzsálemi templom több részből állt, amelynek legbelső rész volt a
Szentek szentje. A külső udvart az ünnepek alatt kereskedők és pénzváltók
szokták elfoglalni. A templomadót csak ezüst sékelben lehetett megfizetni,
ezért volt szükség arra, hogy a különböző pénzeket beváltsák. A zarándokok
különféle állatokat szoktak áldozatként felajánlani, amelyeket itt, az
előudvarban tudtak beszerezni az árusoktól. Ha emberi, gyakorlati
szempontból jogosnak is tűnik a pénzváltók és kereskedő jelenléte, abból a
szempontból semmi keresnivalójuk itt, hogy ez az Isten háza. Jelenlétükkel
háttérbe szorították, hogy e hely az Isten dicsőségének ünneplését
szolgálja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, mennynek és földnek Teremtője, Jézus Atyja és a mi Atyánk!
Áldott légy Urunk, Atyánk, ki a mennyekben vagy, mert végtelen jóságodban
lehajoltál emberi nyomorúságunkra és nekünk adtad Fiadat, Jézust, aki
asszonytól született, aki üdvözítőnk és barátunk, testvérünk és
megváltónk.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 19., csütörtök

[Evangelium] 2009-11-19

2009. november 19. - Csütörtök, Árpád-házi Szent Erzsébet

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat
várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket
szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen
jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a
visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A
bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és
semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai
lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok
iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

Szent Erzsébet irgalmas cselekedeteire figyelünk a mai napon. Nemesi
származását, uralkodói méltóságát félretéve a szegények felé fordult, hogy
segítsen nekik. Szenvedőket, betegeket ápolt, hogy irgalmasságával mutassa
ki irántuk való szeretetét. A betegek arcában Krisztus arcát ismerte fel,
ahogyan ez maga az Úr mondta. De Erzsébet alakja mögött is felfedezhetjük
az irgalmas Isten arcát, aki az ő személyében olyan embert küldött a
segítségre szoruló embereknek, aki hősiesen gyakorolta az irgalmasság
tetteit.
Észreveszem-e a szenvedőket? Meglátom-e arcukon a szenvedő Jézus arcát?
Ébred-e bennem szánalom irántuk? Tettekre késztet-e engem is a szenvedések
látványa?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk Istenünk! Könyörögve kérünk, segítsd a fiatalokat, hogy hívó
szavadat meghallva örömmel vállalják a papi és a szerzetesi hivatást.
Legyenek kik sokat tesznek érted és készek feláldozni önmagukat a
lelkekért! Urunk, Mária a papság királynője közbenjárására eszközölj ki
nekünk szent papokat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 18., szerda

[Evangelium] 2009-11-18

2009. november 18. - Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan
megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik:
"Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot
nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát
adott nekik, és így szólt: "Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!"
Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és
tiltakoztak: "Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!" Az előkelő ember
mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit,
akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: "Uram, mínád tíz mínát hozott." Erre azt
mondta neki: "Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz
város kormányzását bízom rád." Jött a másik szolga, és így szólt: "Uram,
mínád öt mínát hozott. " Ennek azt mondta: "Te öt város kormányzója
leszel." Jött a harmadik, és így szólt: "Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve
elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed,
amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél." Ezt így büntette
meg: "A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy
szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem
vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve
kamatostul kaptam volna vissza?" Aztán a körülállókhoz fordult: "Vegyétek
el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!" Azok
megjegyezték: "Uram, hiszen már van tíz mínája." De ő így válaszolt:
"Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék.
Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet
pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek
meg szemem láttára!"" E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.
Lk 19,11-28

Elmélkedés:

A felelősség és a felelősségvállalás kérdését érinti a mai evangélium
példabeszéde. A példázat szerint egyes szolgák ráébrednek saját
felelősségükre, és ennek megfelelően kamatoztatják mindazt, amit rájuk
bíztak. De volt olyan szolga is, akiben nem ébredt fel a felelősség érzése
és bizony meglehetősen felelőtlenül és tétlenül várta az elszámoltatás
idejét. A történet arra szeretne rávezetni minket, hogy felelősek vagyunk
Isten előtt, aki egyszer biztosan számon fog kérni tőlünk mindent.
Felelősek vagyunk mulasztásainkért, s felelősek azért, hogy képességeink
szerint jót cselekedjünk embertársainkkal. És természetesen felelősek
vagyunk bűneinkért is, amelyekkel megbántjuk Istent, hiszen azok szabad
döntésünk eredményei.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, nyugtalan szívünket magad felé irányítod. Add meg nekünk a hűséget:
lehessünk mindig hozzád ragaszkodó, Terád figyelő emberek. Értékeket
bíztál ránk: az életet, a földet, a világot. Add, hogy meg tudjunk felelni
a mindennapok kihívásainak, amikor őrizni és óvni kell az életet, amikor
gondozni és védeni kell földünket, világunkat, emberi közösségünket. Add,
hogy sose legyünk megosztott szívűek: add, hogy mindig Neked, az igaz,
egyetlen Istennek szolgálhassunk. Segíts, hogy hűségesek lehessünk Hozzád
minden cselekedetünkben.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 17., kedd

[Evangelium] 2009-11-17

2009. november 17. - Kedd

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak
arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította:
"Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő
sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva
megjegyezték: "Bűnös embernél száll meg." Zakeus azonban odaállt az Úr
elé, és így szólt: "Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha
valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette." Jézus
kijelentette: "Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám
fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett."
Lk 19,1-10

Elmélkedés:

Több akadálya is van annak, hogy Zakeus meglássa Jézust. Először is ott
van alacsony termete. És ott van a hatalmas tömeg, amely Jézus körül
tolong, s amely miatt szinte alig lehet az Úr közelébe férkőzni. Zakeus
felismeri ezeket a nehézségeket, de nem akarja elszalasztani a
lehetőséget. Mindenáron látni akarja Jézust. Gyorsan kitalálja a megoldást
és azonnal cselekszik, egy fa tetejéről nézi a közeledő Mestert. A megvető
tekintetek között egyedül Jézus néz rá irgalmas szemmel. A gúnyolódó
emberek között csak Jézus szólítja meg őt az irgalmasság szavával.
Szabadító, üdvösséget hozó találkozás ez a számára.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó
és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,
ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó
gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz
indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk! Add,
hogy fiatalok és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán
emberek, ha tiszta a szívünk.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel hívlak benneteket az Advent legszebb ajándéka darab
ősbemutatójára, amely 2009. november 28-án, szombaton 15 órakor kezdődik a
zalalövői templomban. Az előadáson vendégünk lesz Veres András
szombathelyi püspök.
Az ősbemutatóval kezdetét veszi a Szent Veronika kórus adventi
előadás-sorozata. Az előadások időpontjai és helyszínei megtalálhatók
honlapunk (http://zalalovo.plebania.hu) eseménynaptárában. Szeretettel
hívlak benneteket!
Valamennyi előadásra a belépés díjtalan. Előadásainkat kiadott CD
lemezeinkből finanszírozzuk. A fiatalok zenés evangelizációját a lemezek
megvásárlásával lehet támogatni.
Szeretettel: István atya

Az Advent Legszebb ajándéka lemez megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com
címen. Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 db esetén
Magyarországra 300.- Ft, külföldre kicsit több) áron. A megrendeléshez,
kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét irányítószámmal, a kiadvány címét
és a darabszámot. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 16., hétfő

[Evangelium] 2009-11-16

2009. november 16. - Hétfő

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak
koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra,
megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön
errefelé. Erre kiáltozni kezdett: "Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!"
Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban
kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus ekkor megállt, és szólt,
hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek
veled?" A vak könyörgött: "Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá:
"Láss! Hited meggyógyított téged." Azonnal visszanyerte látását.
Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta
Istent.
Lk 18,35-43

Elmélkedés:

Kit látunk Jézus személyében? A názáreti emberek, akik körében felnőtt,
Mária és József gyermekét látták Jézusban, amikor már felnőtt korában,
tanító útja során megérkezett városukba. A nép sokszor csak a csodatevőt
látta benne, aki képes megszüntetni a betegségeket, máskor pedig tanítónak
látták, aki fenséges szavakkal szólt az igazságról. A farizeusok és az
írástudók ellenfelet láttak benne. Saját tanítványai követendő példaképet
láttak mesterükben. A jerikói vak pedig meglátta Jézusban a Messiást. Ez
annak volt köszönhető, hogy hittel tekintett rá. Én kit látok Jézus
személyében?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, kérünk, ragyogja be a te fényességed botorkáló életünk éjjelét.
Add, hogy meghalljuk a bátorító szót: Ne féljetek, nagy örömet hirdetek
néktek! Kérünk, Urunk, boldogságra vágyó szívünket töltse el a Te
ragyogásod, esendő életünket erősítse a te békességed! Add, hogy
fáradságot nem kímélve messziről is készek legyünk útra kelni, hogy
eljuthassunk hozzád.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel hívlak benneteket az Advent legszebb ajándéka darab
ősbemutatójára, amely 2009. november 28-án, szombaton 15 órakor kezdődik a
zalalövői templomban. Az előadáson vendégünk lesz Veres András
szombathelyi püspök.
Az ősbemutatóval kezdetét veszi a Szent Veronika kórus adventi
előadás-sorozata. Az előadások időpontjai és helyszínei megtalálhatók
honlapunk (http://zalalovo.plebania.hu) eseménynaptárában. Szeretettel
hívlak benneteket!
Valamennyi előadásra a belépés díjtalan. Előadásainkat kiadott CD
lemezeinkből finanszírozzuk.
A fiatalok zenés evangelizációját a lemezek megvásárlásával lehet
támogatni.
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 15., vasárnap

[Evangelium] 2009-11-15

2009. november 15. - Évközi 33. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban,
amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad
világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó
erők megrendülnek.
Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy
hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti
választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig.
Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek
mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már, az ajtó előtt.
Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem
következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám
azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú,
hanem egyedül az Atya.
Mk 13,24-32

Elmélkedés:

Ha eljő a világvége
"Évszázadokkal ezelőtt megjövendölték. A tudomány igazolta. A biblia is
megírta. Mi mégsem hittük el. De most eljött a világvége." E rémisztően
ható mondatokat egy amerikai katasztrófafilm ajánlójából idézem. Talán
nincs is olyan esztendő, amikor ne készülne a filmgyárakban legalább egy
olyan alkotás, amely a világ végét mutatja be. Egyszer a föld mélyéről tör
elő, máskor a világűrből érkezik a fenyegető veszély, amely olyan
folyamatokat indít el, amelyek bolygónk pusztulásához vezetnek. A
katasztrófafilmekben gyakran megjelenik valamiféle bibliai vonatkozás is,
hiszen a szentírásban valóban találhatók olyan kijelentések, amelyek a
világ végéről, a nagy ítéletről, illetve Jézus újbóli eljöveteléről
szólnak.

A mai vasárnap evangéliuma is a végső időkben bekövetkező rendkívüli égi
jelenségekről szól: "a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a
csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők
megrendülnek" (Mk 13,24-25). A különleges jeleket követően megjelenik az
Emberfia, Jézus Krisztus, aki elküldi angyalait, hogy összegyűjtsék a
választottakat. Bár az ilyen témájú filmek csak a képzelet szüleményei, a
szentírás tanítását jó lesz komolyan vennünk. Mit gondoljunk tehát a világ
végéről? Mit tudhatunk arról, hogy mikor és hogyan fog bekövetkezni? Mire
számíthatunk mi, emberek, ha eljő a világvége?

Mindannyian könnyen beláthatjuk, hogy ha valaminek van időbeli kezdete,
akkor annak valamikor lesz vége is. Egyedül Isten örökkévaló, akinek nincs
kezdete és vége. Isten létezése nem köthető az időhöz, de rajta kívül
minden létező az időben létezik. Az embernek az élete elkezdődik és be is
fejeződik. Az Isten által teremtett világnak szintén volt kezdete, és
minden bizonnyal lesz egyszer vége is.

Tudjuk, hogy a világ vége egyszer biztosan bekövetkezik, arról azonban
nincs biztos tudásunk, hogy ez mikor fog megtörténni. Semmilyen alapja
nincs azoknak az elképzeléseknek, tudományosnak tűnő elméleteknek vagy
éppen vallási indítékú híreszteléseknek, amelyek szinte napra pontosan
előre megmondják, hogy mikor lesz vége a világnak. E tárgyban Jézus
kijelentése a döntő: "Legyetek éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem
az órát" (Mt 25,13). A mai evangélium záró mondata szintén azt erősíti
meg, hogy a végső idők egyszer eljönnek, de Istenen kívül senki sem ismeri
annak idejét: "Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám
azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú,
hanem egyedül az Atya" (Mk 13,31-32).

Nekünk embereknek tehát nem az a feladatunk, hogy az időpontokat kutassuk,
hanem az a fontos, hogy felkészülten találjon minket az Úr eljövetele. Az
ember magatartása különböző lehet a világvége hallatán vagy annak
bekövetkeztekor. A nem hívőket a rendkívüli égi jelenségek láttára és a
rájuk váró ítélet miatt rettegés és félelem fogja eltölteni, de a hívők
úgy várhatják ezt a napot, mint szabadulásuk és üdvösségük napját.

A végső időkben várható események minden korban foglalkoztatták az
embereket. De hogy mi lesz a világ és az ember sorsa, azt meggyőződésem
szerint csak akkor érthetjük meg, ha nem csupán a jövő felé tekintünk,
hanem a múlttal, azaz a világ keletkezésével és az ember eredetével is
tisztában vagyunk. A bibliai teremtés elbeszélés többek között azt tanítja
számunkra, hogy a világ és benne az ember a teremtés pillanatától kezdve
Isten felé halad, és Istenben fogja elnyerni beteljesedését. Az utolsó
idők tehát nem véget jelentenek, hanem sokkal inkább beteljesedést, a
végső cél elérését. Mert az egész világnak és minden ember életének célja
és értelme a Teremtő Isten. Ne félelemmel, hanem azzal a reménnyel
gondoljunk a végső időkre, hogy Istenhez fogunk megérkezni!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, Te vagy az ura az időnek és az örökkévalóságnak. Add, hogy
megértsük: életünk Fiad, Jézus Krisztus által teljes értelmet nyer. Add,
hogy felismerjük: ég és föld elmúlnak, de a Te Igazságod örökkévaló. Add,
hogy rádöbbenjünk: bármit gyűjtünk, múlandó csupán, de a szeretet nem
múlik el soha. Add, Urunk, hogy a ránk bízott idővel jól gazdálkodjunk.
Add, hogy tudjuk csendben figyelni a jeleket, melyeket minden nap adsz
nekünk. Add, hogy a te szeretetednek semmit elébe ne tegyünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum