2012. október 13., szombat

[Evangelium] 2012-10-13

2012. október 13. - Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből:
„Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!" Erre ő
így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják
és meg is tartják!"
Lk 11,27-28

Elmélkedés:

Isten szavának hallgatásához elegendő, ha az ember megnyitja fülét. E
szavaknak tettekre váltáshoz azonban a szívünket is meg kell nyitnunk, s
éppen ezt szeretné a mi Urunk. Hittel és engedelmességgel érdemes
odafigyelnünk a szóra, az igazságra, amely életünket a helyes irányba
állítja, s Isten felé vezet minket. S ha Isten szava szükséges az ember
számára, hogy eljusson Istenhez, akkor a hívek részéről jogos az igény,
hogy, hogy hitelesen eljusson hozzájuk ez az igazság. E jogos igény
teljesítéséhez olyan személyekre van szükség, akik az isteni megszólítás,
hívás és küldés révén vállalják az igehirdetés feladatát. Idén, a hit
évében különösen is gyakran imádkozzunk, hogy legyenek olyan fiatalok,
akik az Ige szolgálatába állítják életüket, önmagukat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé,
aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom,
társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 12., péntek

[Evangelium] 2012-10-12

2012. október 12. – Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a
tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos
pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában:
„Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy
egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával
hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott
laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26

Elmélkedés:

Jézus csodái fényes bizonyítékai annak, hogy valóban Isten. A vele való
találkozás a remény fényét gyújtják meg a gyógyulni vágyó betegeknek.
Fontos látnunk, hogy csodái nem csak a testi bajokat szüntetik meg, hanem
kiszólítják az embereket a bűn sötétségéből és elindítják őket a hit
világosságának útján. Minden csodának az a feltétele, hogy az ember kész
legyen elfogadni a hitet, készen álljon arra, hogy a hit útján, a
világosság útján járjon. A gonosz lélek azonban arra törekszik, hogy
elhomályosítsa a jóság cselekedeteit, sötétbe burkolja a szeretetből
fakadó tetteket. Ezért születhet meg a képtelen vád, hogy Jézus az ördögök
fejedelmének, a sötétség urának segítségével teszi csodáit. A gonosz lélek
ugyanis éppen a hit útjáról, a világosság útjáról szeretné letéríteni az
embereket. Keressük mindig az Úr útját!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Nekem Te vagy az Uram, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem!
Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni; ha valaha is imádkoztam
igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat! Fogadd kegyesen a Téged
kérlelő odaadást, mint végtelen kiáltást; s hogy szavaim még méltóbbak
legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és állhatatosságot!

________________________________

Aktuális:
Idén október 20-án lesz a Budapest Sportarénában az EZ AZ A NAP!
rendezvény.
Információ: www.ezazanap.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 11., csütörtök

[Evangelium] 2012-10-11

2012. október 11. - Csütörtök

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy
valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja:
Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s
nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van
zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak
neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból,
erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége
van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap,
aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér,
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán
skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket
azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,5-13

Elmélkedés:

Kérjetek és adnak nektek mondja Jézus a mai evangéliumban, de elsősorban
nem az anyagi javakra gondol, hanem – ahogyan az a későbbiekben ki is
derül – a lelkiekre. A keresztény ima egyik formája a kérés, amelyben
Istenhez fordulunk, s elismerjük, hogy segítségére várunk. Ha őszintén ki
tudjuk mondani, hogy mindig az ő akarata legyen meg és ha hiszünk
abban,hogy Isten mindig a javunkat akarja, akkor észrevehetjük, hogy jól
tudja, mire van szükségünk lelkünk épülése érdekében. Isten mindig többet
ad nekünk, mint, amit mi kérünk tőle. A legértékesebbet szeretné
mindannyiunknak megadni: az üdvösséget. Kérjük imáinkban a magunk és
szeretteink számára, hogy elnyerjük az üdvösséget. Ez a legértékesebb
kérés mindenki számára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, vezess engem a gyógyulás útján és a hit útján. Benned ismerem
fel gyógyítómat és a te vagy a hit ajándékozója. Időt adsz nekem a
bűnbánatra és a megtérésre. Időt adsz nekem a lelki megújulásra és hitem
elmélyítésére. Időt adsz nekem, hogy veled találkozzak. Megbocsátó
kegyelmed mindennél többet ér számomra!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Hit évének kezdetére jelent meg a Szívem első gondolta - 2013 című
könyvem, amely 2012. adventtől tartalmazza a következő adventig az
evangéliumi elmélkedéseket. Az e-vangélium így olyanokhoz is eljuthat,
akik szívesebben olvasnak hagyományos módon, képernyő nélkül.
Bővebb információ itt:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

És idén is készítettem egy karácsonyi képes gyermekkönyvet, amely szintén
megjelent a Hit évének kezdetére.
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka
Könyvesboltokban nem kapható.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 10., szerda

[Evangelium] 2012-10-10

2012. október 10. - Szerda

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Lk 11,1-4

Elmélkedés:

Sok közösségnek vannak saját imái, amelyről könnyen fel lehet ismerni,
hogy egy személy melyik csoporthoz tartozik. Az egész keresztény közösség
sajátos imádsága a Miatyánk, amelyről mindenütt a világon fel lehet
ismerni Krisztus követőit. Amikor ugyanis Jézus megtanítja nekünk ezt a
legtökéletesebb imádságot, akkor azt is megtanítja nekünk, hogyan kell az
Ő követőjeként élnünk. Mit kérhetünk és kérjünk Atyánktól, s hogyan
imádkozzunk akaratának elfogadásáért. Jézus arra bátorít minket, hogy
nyugodtan szólítsuk Atyánknak Istent, aki szerető és gondoskodó szülőként
viselkedik velünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Amikor a szentmisében a te szavadat hallgatom, a te irántam
való szeretetedre gondolok. Amikor áldozatod megújul az oltáron, ismét
csak a te végsőkig elmenő szeretetedre tudok gondolni. Amikor pedig a
szentáldozásban magamhoz veszem Testedet, akkor értem meg igazán, hogy
mennyire szeretsz engem!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasó barátaim!
Miután 8 éve küldöm nektek naponta az e-vangéliumot, arra gondoltam, hogy
a Hit évére (október 11-én kezdődik) kellene valami újat kitalálni. Milyen
volna például, ha az év elején kézbe vehetnénk egy könyvet, ami egy évre
előre tartalmazná a napi evangéliumi elmélkedéseket? Bárhol, bármikor
olvasható, nem kellene a számítógép előtt görnyedni. De ki az, aki "szent
megszállottsággal" megírja az elmélkedéseket egy évre előre? Hát, én.
Májustól fel is keltem naponta reggel 5-kor és őszre megcsináltam. Nem
ment mindig könnyen, de a kitartó munka meghozta az eredményt. Így
született meg a Szívem első gondolta - 2013 című könyv, amely 2012.
adventtől tartalmazza a következő adventig a napi lelki táplálékot. A Hit
évéhez kapcsolódóan a hit témáját járjuk körbe az év során. Remélem, hogy
e kötet segítségével olyanokhoz is eljut az e-vangélium, akiknek nincs
vagy nem szívesen használnak számítógépet.
A könyvről bővebb információ itt olvasható:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

És idén is készítettem egy karácsonyi képes gyermekkönyvet, amely szintén
megjelent a Hit évének kezdetére.
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka
Könyvesboltokban nem szándékozom forgalmazni, hiszen nektek, barátaitoknak
és ismerőseiteknek készült.
Közben nekiálltam, hogy a 2014-es évre is megírjam számotokra a mindennapi
olvasnivalót.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 9., kedd

[Evangelium] 2012-10-09

2012. október 9. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak,
betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába.
Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg
sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram –
méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni?
Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és
téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42

Elmélkedés:

Félreértelmeznénk a mai evangélium mondanivalóját, ha arra gondolnánk,
hogy Jézus nem értékeli a szorgalmas Márta munkáját, hiszen a becsületesen
végzett emberi munka a Teremtő Istent dicséri, és az Istennek végzett
szolgálat mindenképpen értékes. Jézus arra szeretné irányítani
figyelmünket, hogy az ő követésének alapja az ő tanításának a hallgatása.
Ez az az egy szükséges dolog, ami az ember számára a legfontosabb. Isten
szavának tehát el kell jutnia minden emberhez, s ebben a feladatban nagy
részt vállalnak a papok, akik Isten igéjének hirdetésére vállalkoznak.
Csak az isteni tanítás figyelmes, tanulékony hallgatójából lehet hiteles
igehirdető. Idén, a papság évében gondoljunk arra, hogy amikor a papot
hallgatjuk, akkor magát Krisztust hallgatjuk. Sose a pap szavainak külső
jellegzetességeire, hibáira vagy éppen ékesszóló mivoltára figyeljünk,
hanem mindig azt halljuk, meg, amit Isten személyesen nekünk akar mondani.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasó barátaim!
Miután 8 éve küldöm nektek naponta az e-vangéliumot, arra gondoltam, hogy
a Hit évére (október 11-én kezdődik) kellene valami újat kitalálni. Milyen
volna például, ha az év elején kézbe vehetnénk egy könyvet, ami egy évre
előre tartalmazná a napi evangéliumi elmélkedéseket? Bárhol, bármikor
olvasható, nem kellene a számítógép előtt görnyedni. De ki az, aki "szent
megszállottsággal" megírja az elmélkedéseket egy évre előre? Hát, én.
Májustól fel is keltem naponta reggel 5-kor és őszre megcsináltam. Nem
ment mindig könnyen, de a kitartó munka meghozta az eredményt. Így
született meg a Szívem első gondolta - 2013 című könyv, amely 2012.
adventtől tartalmazza a következő adventig a napi lelki táplálékot. A Hit
évéhez kapcsolódóan a hit témáját járjuk körbe az év során. Remélem, hogy
e kötet segítségével olyanokhoz is eljut az e-vangélium, akiknek nincs
vagy nem szívesen használnak számítógépet.
A könyvről bővebb információ itt olvasható:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

És idén is készítettem egy karácsonyi képes gyermekkönyvet, amely szintén
megjelent a Hit évének kezdetére.
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka
Könyvesboltokban nem szándékozom forgalmazni, hiszen nektek, barátaitoknak
és ismerőseiteknek készült.
Közben nekiálltam, hogy a 2014-es évre is megírjam számotokra a mindennapi
olvasnivalót.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 8., hétfő

[Evangelium] 2012-10-08

2012. október 8. – Hétfő, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Lk 1,26-28

Elmélkedés:

Az angyali üdvözlet eseményének kezdetét olvastuk a mai evangéliumban, de
érdemes elolvasnunk a folytatását is. Az angyal elhozza a názáreti
leánynak a hírt, hogy gyermeke fog születni, aki a világ Megváltója lesz.
Mindez Isten akarata és terve szerint történik így. Az angyal örömmel
köszönti Máriát, aki örömmel egyezik bele, hogy az isteni üdvözítő szándék
eszköze legyen. Jézus világra jövetele tehát ezzel az örömhírrel kezdődik.
Miként a mennyei Atya lehajlása sem csupán Máriának, hanem az egész
emberiségnek szólt, ugyanígy mindannyiunknak szól az örömhír, s nekünk is
érdemes igent mondanunk Isten akaratára. Mi is megtapasztalhatjuk, hogy
velünk van az Úr és megáldja életünket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűz Mária, a Magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon
beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten
véghezvisz abban, aki rábízza magát. Benned a Teremtő szabadsága felemelte
a teremtmény szabadságát. Az, aki a te öledben megszületett, egyetlen
akarással egyesítette Isten gyógyító szabadságát az engedelmes emberi
követéssel. Hála a te igen-szavadnak, végérvényesen egyesült Isten
megszólítása és az Isten-ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje, te
megőrzöd mindnyájunk számára az öröm és szeretet nagylelkű igenjét. Boldog
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 7., vasárnap

[Evangelium] 2012-10-07

2012. október 7. – Évközi 27. vasárnap

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték:
„Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?" Próbára akarták ugyanis
tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?" Azt
felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk."
Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a
parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az
ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten
egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt
válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést
követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy,
házasságot tör."
Mk 10,2-12

Elmélkedés:

A házasság nem csatatér
„Hat év szerelem és három év házasság után ide jutottam – adta kezembe a
válásról szóló bírósági ítéletet a lelki beszélgetésre hozzám érkező
fiatal nő. Olvassa el nyugodtan, plébános atya, nincs benne titok. És most
itt vagyok 26 évesen egyedül." Magába roskadva ül, én pedig olvasni kezdem
napjaink válólevelét. Valóban nincs benne titok, a válólevél egészen
rövid, szinte csak az adataikat tartalmazza. Furcsa mondatokat olvasok:
„Felperes nem kívánta feltárni válási szándéka indítékát, ezért a bíróság
nem vizsgálta az életkapcsolat megromlásának okait. A bíróság
megállapítja, hogy a felek kapcsolata helyreállíthatatlanul megromlott."
Beszélgetésünk során elmondta, hogy a férje megismerkedett valakivel a
munkahelyén és ez vezetett a váláshoz. Nem csak a férjét hibáztatta,
beismerte, hogy neki is vannak hibái, de most nem lát kiutat. Történetét a
gyónási titok megőrzése miatt nem mondhatom el részletesen, de nem is
szüksége, hiszen bizonyára mindenki hallott már hasonló eseteket.

Magyarországon évente kb. 45 ezer ember kap kézbe hasonló válópapírt,
bírósági ítéletet. A gyermek(ek) elhelyezése és a vagyonmegosztás miatt az
esetek többségében nem történik békésen a válás. A válások száma az utóbbi
években kissé csökkent ugyan, de ebből nem következtethetünk arra, hogy
tartósabbá, szilárdabbá váltak a házas kapcsolatok, hanem ez annak
következménye, hogy jelentősen csökkent a házasságkötések száma. A válások
leggyakoribb oka a hűtlenség és az alkoholizmus. Manapság egyre több
szakember foglalkozik a válások békés mederbe terelésével. A céljuk az,
hogy ne azzal érjen véget a válási folyamat, hogy az „egyik fél győz, a
másik pedig veszít", hanem mindkét fél számára kedvező megoldás szülessen,
azaz „mindketten győzzenek". Véleményem szerint ez csupán reklámszöveg,
mert a válással valójában mindkét fél vesztessé válik. Talán ha nem
tekintették volna csatatérnek házasságukat, nem kellene vesztesként
távozniuk.

A mai vasárnap evangéliumában a válással kapcsolatban tesznek fel kérdést
Jézusnak a farizeusok. Ők megengednék a válást, véleményük megalapozásakor
Mózesre hivatkoznak, aki szerintük megengedte azt. Jézus viszont
egyértelműen elutasítja a válást, és a házassággal kapcsolatos eredeti
isteni szándékra hivatkozik. A férfi és a nő Isten szándéka szerint köt
házasságot, ezért kapcsolatukat szentnek kell tekinteni és nem szabad
felbontani. Jézus kijelenti: „Amit Isten egybekötött, azt ember ne
válassza szét" (Mk 10,9). Minden házasulandónak törekednie kell arra, hogy
megismerje Isten szándékát, aki az ember boldogságát akarja. Minden
házastársnak törekedni kell arra, hogy boldogságát a házasságon belül
találja meg. A válás nem csak a családtagokon üt sebet, hanem káros
hatásai az Egyházban és a társadalomban is megmutatkoznak.

Távol álljon tőlem, hogy papként az „észt osszam" a házasságban élőknek,
csupán néhány tanácsot szeretnék megosztani, amit házasságban élőktől
hallottam, tanultam. Az első: Ne játsszon senki a tűzzel! Vannak veszélyes
területek, amire érdemes különösen is odafigyelni. Ha valaki tudja, hogy
mi a gyenge pontja, ne kísérletezzem, hogy meddig bírja. A második: Időben
el kell kezdeni az oltást! Problémák, nézeteltérések nélkül nincs
házasság, de ezeket mielőbb érdemes megbeszélni egymással, nem kell
megvárni, hogy leégjen az egész ház. A harmadik: nem a válás az egyetlen
megoldás. Lehet más kiút, ami közösen megtalálható, ha megvan a szándék a
házastársakban, hogy kijavítsák a kapcsolatukban keletkezett hibát. Ne
azon törje a fejét senki, hogy miként lehet békésen (közös megegyezéssel)
elválni, hanem hogy miként lehet békésen együtt élni a házasságban!

A házasság nem csatatér. Sok küzdelemmel jár, de nem csatatér. A
házastársaknak küzdeniük kell, de nem egymással. Küzdeniük kell saját
hibáikkal. Küzdeniük kell a korszellemmel, amely szerint a házasság
elavult intézmény. Küzdeniük kell azokkal, akik bármi módon
veszélyeztethetik szeretetkapcsolatukat.

Az Egyház hivatása, hogy odaálljon a házasságra készülők, a házasságban
élők, a szülők és a gyermekek, az elváltak, a gyermeküket egyedül nevelők
és az özvegyek mellé, és mindannyiuk számára közvetítse Isten jóságát oly
módon, hogy segíti őket a társadalmi életben, valamint az egyházi életben.
Az Egyháznak hirdetnie kell, hogy nehéz helyzetekben is van remény, van
esély a boldogságra, mert Isten az ember mellett áll!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te azt akartad, hogy a férfi és a nő teljesen és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja el a
másikat szeretetben. Segítsd a házastársakat a helyes élet szabályainak
elsajátításában és gyakorlásában, hogy hűségben keressék és szolgálják
egymás javát! Legyenek hűségesek egymás iránt! Legyenek hűségesek a
szeretethez! Érezzék minden nap, hogy te vagy életük középpontja és
szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a családtagokat, hogy szentté
legyenek! Segítsd a családtagokat, hogy az evangéliumhoz méltóan éljenek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum