2016. június 25., szombat

[Evangelium] 2016-06-25

2016. június 25. – Szombat

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom őt." A
százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
egyiknek: Menj! – elmegy; a másiknak: Jöjj ide! – akkor hozzám jön; és
szolgámnak: Tedd ezt! – és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
„Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a
választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és
fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak pedig azt mondta Jézus:
„Menj, és legyen úgy, amint hitted." És meggyógyult a szolga még abban az
órában.
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen
fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és
szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert
vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget
meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése:
„Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8,5-17

Elmélkedés:

Az evangéliumokban kevés alkalommal találkozunk azzal, hogy Jézus
meglepődik, elcsodálkozik valamin. Jól ismeri az embereket és az emberi
cselekedetek mögött meghúzódó szándékokat, nehéz neki meglepetést okozni.
Csodálkozni vagy az emberek hitetlenségén vagy az emberek hitén szokott.
Az előbbire példa a sikertelen názáreti fellépés, ahol az emberek
elutasítóan viselkedtek vele és „nem is tudott ott csodákat tenni
hitetlenségük miatt" (Mt 13,58). A mai evangéliumi történet pedig jó példa
arra, amikor Jézus elcsodálkozik valakinek a hitén. A pogány katonatiszt
Jézus segítségét kéri beteg szolgája számára, s eközben olyan
kijelentéseket tesz, amely mély hitéről tanúskodik. A mi Urunk meglepődik
azon, hogy egy pogány származású ember ilyen hittel, alázattal és
bizalommal fordul hozzá, hiszen honfitársai részéről sokszor éppen az
ellenkezőjével találkozik. A dicséret a hitét kifejező, a hittel kérő
embernek szól: „Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam
Izraelben." Lehet, hogy ebben a megfogalmazásban van egy kis túlzás,
hiszen más esetekben is találkozott mély hitű emberekkel Jézus, de
mindenképpen van benne igazság és tanulság számunkra.
Kéréseinket mindig nagy alázattal, méltatlanságunk tudatában, bizalommal,
az isteni akarat elfogadásának szándékával és mély hittel terjesszük Isten
elé!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat! Bárcsak
Péterrel együtt válaszolhatnánk: Igen, uram, tudod, hogy szeretlek.
Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk
családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160625.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 24., péntek

[Evangelium] 2016-06-24

2016. június 24. – Péntek, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: „Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: „Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: „János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a
pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Lk 1,57-66.80

Elmélkedés:

Zakariásnak és Erzsébetnek nem volt gyermeke, és idős koruk miatt már nem
is remélték, hogy gyermeknek adhatnak életet. Isten angyala azonban azt az
üzenetet hozta a templomban éppen szolgálatát ellátó Zakariásnak, hogy
gyermekük fog születni. A küldött azt is közli vele, hogy a születendő
gyermekkel nagy tervei vannak Istennek. Zakariás nem hisz az angyalnak,
ezért megnémul. Némasága csak a gyermek születésekor szűnik meg. Az isteni
útmutatásnak megfelelően Jánosnak nevezik el a gyermeket, aki az eljövendő
Messiás előhírnöke lesz. Felnőtt korában az Istentől kapott küldetésének
megfelelően megtérést és bűnbánatot hirdet, és megkereszteli a Jordán
folyóban a hozzá érkezőket. Ezen tevékenysége miatt nevezzük őt Keresztelő
Jánosnak, az ő születését ünnepeljük a mai napon.
Keresztelő János még arra sem tartotta méltónak magát, hogy az eljövendő
Messiás szolgája legyen, annyival nagyobbnak tartotta Jézust önmagánál. Ő
volt a megtérést hirdető, a pusztába kiáltó személy, aki előkészítette a
népet a Megváltó érkezésére. János sajátos küldetésében mindannyian
felismerhetjük, hogy keresztény küldetésünk egyik eleme, hogy utat
készítsünk Jézus számára az emberekhez. Segítsen ebben minket a
Szentlélek!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb,
jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és
mindenkor és mindörökkön örökké.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160624.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Eddig 215 felajánló 435 gyermek nyári táborozását támogatta adományával.
Köszönjük a támogatást!

Táborozzon 1000 gyermek!
A tanév végéhez és a vakációhoz érkezve lázasan folyik mindenütt a nyári
táborok szervezése. A családok e napokban azon gondolkoznak, hogy
gyermekük számára milyen tábor volna megfelelő és hasznos. Sokszor sajnos
nem a gyermek lelkesedése szerint történik a választás, mert a
lehetőségeket erősen befolyásolja a család anyagi helyzete. Másrészt maguk
a táborszervezők sem mernek költségesebb programot előkészíteni, mert jól
ismerik a szülők korlátozott lehetőségeit.

A vallásos családok szívesen küldik gyermekeiket egyházi szervezésű
táborokba. Ezekben a szentmise, a bibliaolvasás és más vallási programok
mellett jól megfér egy kirándulás, illetve fürdőzés egy tónál vagy akár
egy aquaparkban.

Jelen soraimmal arra hívom a napi e-vangélium közösségét, segítsük a
gyermekek táborozását. Egy szerényebb tábor költsége naponta kb. 2000-3000
forint résztvevőnként. Biztosan nagy segítség sokaknak az is, ha egy nap
költségét támogatásként megkapják. Jótékonysági akciónk során egyházi
szervezésű hittantáborokat, imatáborokat, minisztránstáborokat szeretnénk
segíteni, amelyeken vallásos családok gyermekei vesznek részt. (2011-ben
már szerveztünk egy ilyen akciót. Akkor 25 táborban 1165 gyermeket
segítettünk.)

Kedves e-vangélium olvasók! Táborozzon 1000 gyermek!, azaz segítsük, hogy
ezer magyar gyermek eljusson 2016 nyarán egy táborba. Támogassátok egy
gyermek táborozásának egy napját! Akinek lehetősége van, akár több
gyermekét is.
Erre a célra az adományokat az alábbi lehetőségeken várjuk 2016. június
24-ig.
Köszönöm, hogy nagylelkű adományaitokkal segítitek a Táborozzon 1000
gyermek! akciót. Legyen a táborozás lelki élmény is gyermekeknek!
2016. június 24.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: gyermektábor

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: gyermektábor
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a gyermektábor akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 23., csütörtök

[Evangelium] 2016-06-23

2016. június 23. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: „A mennyek
országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak az,
aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd
nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben
űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki
viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle." Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A
népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket,
mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
Mt 7,21-29

Elmélkedés:

A hamis prófétákról szóló figyelmeztetést követően Jézus egy szemléletes
példával hívja fel hallgatósága figyelmét a bölcsességre és az
előrelátásra. A hasonlat szerint a bölcs ember szilárd alapra, sziklára
épít. Ő azokat jelképezi, akik számára a krisztusi tanítás jelenti a
követendő igazságot. Felismerik, hogy az üdvösségre, az örök életre úgy
juthatnak el, ha Krisztushoz, az üdvösség egyedüli közvetítőjéhez
igazítják életüket. Velük ellentétben az ostoba ember nem választ szilárd
alapot házának, amely könnyedén összedől és romhalmazzá válik az idők
viharaiban. Ők jelentik azokat, akik életük és jövőjük számára nem keresik
a maradandó, a biztos alapokat, értékeket. A hamis próféták hamis üzenetei
vonzóbbak számukra, hiszen egy könnyebb élet lehetőségét hirdetik, ez
azonban nem vezet az örök életre.
A bölcs és a balga emberek közti különbség abban is megmutatkozik, hogy
előbbi a hallgatott tanítás szerint él, azaz megvalósítja mindazt, amit
Krisztus kér követőitől, míg a balgák megelégszenek a tanítás elméleti
ismeretével, de egészen más életmódot folytatnak. Döntéseiért mindenkinek
vállalnia kell a felelősséget. Cselekedjünk minden élethelyzetben
előrelátóan és bölcsen, hogy az üdvösséget elnyerjük!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta értünk
az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen
vállaljuk az áldozatot! Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást kívánsz
tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint alakíthassuk! Add, hogy
életünket értelmesen tudjuk leélni! Add, hogy feladatainkat készséggel
vállalhassuk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160623.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 22., szerda

[Evangelium] 2016-06-22

2016. június 22. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Óvakodjatok a hamis
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó
farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt,
vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz
fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem
a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel
őket."
Mt 7,15-20

Elmélkedés:

Isten minden korban gondoskodik arról, hogy üzenete, tanítása eljusson az
emberekhez. Az ószövetségi időkben prófétákat küldött, akik az ő akaratát,
szándékait közvetítették az emberekhez. Az idők teljességében a Fiát,
Jézust küldte el hozzánk. A következő évszázadokban egészen napjainkig
minden időben felléptek olyan személyek, akik hitelesen közvetítették
Isten üzenetét.
Emellett azonban mindig voltak a történelem folyamán, mind a Krisztus
előtti, mind az őt követő idők során olyanok, akik elferdítették,
meghamisították Isten üzenetét. Azt állították magukról, hogy Isten
küldöttei, valójában egy könnyebb utat hirdettek, amely távol áll az
evangéliumi úttól. Akik nehéznek találják a krisztusi követelményeket,
szívesen hallgatnak az ilyen hamis prófétákra. Az ilyen hamis próféták
különösen a végső idők bekövetkezte előtt fognak feltűnni, s a könnyelműen
gondolkodók közül sokan fogják őket követni, mert nem ismerik fel, hogy
eltorzított igazságot hirdetnek. A hamis próféták felismerése nem könnyű,
mert azt a látszatot keltik, hogy Isten megbízása alapján munkálkodnak,
valójában azonban felforgató, megtévesztő tevékenységet folytatnak.
Jézus figyelmeztetése mindannyiunknak szól. Legyünk bölcsek és kövessük a
krisztusi tanítást!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha
Szentlelkednek harmata nem öntözi és szereteted sugara nem melegíti;
kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem
Lelkednek tüzét! Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160622.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: Eddig 215 felajánló 435 gyermek nyári táborozását
támogatta adományával. Köszönjük a támogatást!

Táborozzon 1000 gyermek!
A tanév végéhez és a vakációhoz érkezve lázasan folyik mindenütt a nyári
táborok szervezése. A családok e napokban azon gondolkoznak, hogy
gyermekük számára milyen tábor volna megfelelő és hasznos. Sokszor sajnos
nem a gyermek lelkesedése szerint történik a választás, mert a
lehetőségeket erősen befolyásolja a család anyagi helyzete. Másrészt maguk
a táborszervezők sem mernek költségesebb programot előkészíteni, mert jól
ismerik a szülők korlátozott lehetőségeit.

A vallásos családok szívesen küldik gyermekeiket egyházi szervezésű
táborokba. Ezekben a szentmise, a bibliaolvasás és más vallási programok
mellett jól megfér egy kirándulás, illetve fürdőzés egy tónál vagy akár
egy aquaparkban.

Jelen soraimmal arra hívom a napi e-vangélium közösségét, segítsük a
gyermekek táborozását. Egy szerényebb tábor költsége naponta kb. 2000-3000
forint résztvevőnként. Biztosan nagy segítség sokaknak az is, ha egy nap
költségét támogatásként megkapják. Jótékonysági akciónk során egyházi
szervezésű hittantáborokat, imatáborokat, minisztránstáborokat szeretnénk
segíteni, amelyeken vallásos családok gyermekei vesznek részt. (2011-ben
már szerveztünk egy ilyen akciót. Akkor 25 táborban 1165 gyermeket
segítettünk.)

Kedves e-vangélium olvasók! Táborozzon 1000 gyermek!, azaz segítsük, hogy
ezer magyar gyermek eljusson 2016 nyarán egy táborba. Támogassátok egy
gyermek táborozásának egy napját! Akinek lehetősége van, akár több
gyermekét is.
Erre a célra az adományokat az alábbi lehetőségeken várjuk 2016. június
24-ig.
Köszönöm, hogy nagylelkű adományaitokkal segítitek a Táborozzon 1000
gyermek! akciót. Legyen a táborozás lelki élmény is gyermekeknek!
2016. június 22.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: gyermektábor

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: gyermektábor
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a gyermektábor akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 21., kedd

[Evangelium] 2016-06-21

2016. június 21. – Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne vessétek oda a szent
dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy
lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket
is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is
tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása. A szűk
kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba
visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út,
amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!
Mt 7,6. 12-14

Elmélkedés:

Jézus egy olyan jótanácsot fogalmaz meg a mai evangéliumban, amelynek
megvalósítása nagyon egyszerű és hasznos a gyakorlati életben. Ezt mondja:
„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek
meg nekik!" A szentírástudósok evangéliumi aranyszabálynak nevezik ezt a
mondást, amely valóban jó útmutatásnak bizonyul számos élethelyzetben. A
szabály érvényességét azzal igazolja a mi Urunk, hogy ez a törvény és a
próféták tanítása. Korábban már hivatkozott az ószövetségi törvényre,
amelyet Isten Mózes által adott a választott népnek, valamint a prófétai
üzenetekre is azzal kapcsolatban, hogy mindezek beteljesítését akarja
végrehajtani. Az aranyszabály tehát nem csupán egy fontos bölcsességet
vagy egy ésszerű alapelvet fogalmaz meg, hanem Jézus új törvényének az
alapja az emberi kapcsolatokban. Végsősoron ugyanezt fogalmazza meg a
főparancs második része is: Szeresd embertársadat, mint saját magadat!
Mivel önmagunknak soha nem akarnánk rosszat és nem ártanánk magunknak,
hiszen ez van emberi természetünkbe kódolva, ezért válhat ez az igazság az
emberi kapcsolatok szintjén is mércévé. Ne okozzunk kárt másoknak, hanem
olyan tisztelettel és szeretettel forduljunk mások felé, mint amilyet mi
is elvárunk tőlük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el! Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
téged! Add, hogy felismerhessünk téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat!
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni neked! Add, hogy tudjunk mindig
leborulni istenséged titka előtt!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160621.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 20., hétfő

[Evangelium] 2016-06-20

2016. június 20. – Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy
fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak
fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: „Hadd
vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te szemedben gerenda van?
Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss
hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
Mt 7,1-5

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus arra szólítja fel követőit, hogy ne ítélkezzenek
mások felett. Jól tudjuk, hogy az emberi ítéletek sok esetben
elhamarkodottak, alaptalanok és bizony nem támaszkodnak a tényekre.
Szívesen mondunk ítéletet embertársunk viselkedéséről, életviteléről vagy
cselekedeteiről, s ezek a vélemények előszeretettel célozzák meg a másik
hibáit, gyengeségeit, rossz tulajdonságait. Sajnos hajlamosak vagyunk
arra, hogy a jó tulajdonságokat és a pozitív értékeket figyelmen kívül
hagyjuk. Ennek fényében be kell látnunk, hogy ítéleteink sokszor
rágalmazásba csúsznak át, amivel sokat árthatunk másoknak.
Felebarátaink alaptalan és hamis megítélése helyett Jézus azt tanácsolja,
hogy inkább gyakoroljunk önkritikát. Tehát ha mindenáron ítélkezni
szeretnénk, akkor mondjunk ítéletet önmagunkról, mégpedig őszinte
ítéletet! Ez már persze nehezebben megy annak, aki mindenáron mások
hibáinak felnagyításával akarja elfedni saját bűnösségét. Mások
bemocskolásával azonban soha nem fogunk megtisztulni. Mások elítélésével
soha nem fogunk megszabadulni bűneinktől. Mások bűnössé nyilvánításával
soha nem fogunk szentté válni.
Ha tartózkodunk embertársaink megítélésétől, akkor jogosan számíthatunk
arra, hogy a végső ítéleten Isten igazságosan és irgalmasan fog ítélkezni
fölöttünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, te megadod nekünk, hogy mindig újra kezdhetünk! Te ajándékozod
nekünk a jövőt. Minden nap érezzük, hogy múlik az idő, éveink száma véges.
Urunk, mindannyian szeretnénk végtelen távlatokban élni. Szeretnénk
megtapasztalni a soha el nem múló fényt, szeretnénk, ha mienk lehetne az
élet teljessége. Kérünk, add, hogy az előttünk álló időt igazi
gazdagodásra használhassuk! Add, hogy azt keressük mindig, ami soha véget
nem ér! Add, hogy mindennapjainkban megtapasztalhassuk: a szeretet soha el
nem múlik!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160620.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 19., vasárnap

[Evangelium] 2016-06-19

2016. június 19. – Évközi 12. vasárnap

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele,
megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?" Ők így válaszoltak:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a
régi próféták közül támadt fel valaki."
Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?" Péter válaszolt: „Az
Isten Fölkentjének." Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el
senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének,
főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad."
Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: „Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert
aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig
elveszíti életét érettem, megmenti azt."
Lk 9,18-24

Elmélkedés:

Hordozd kereszted!
A mai vasárnap evangéliumában Jézus azt a kérdést teszi fel
tanítványainak, hogy mit gondolnak róla az emberek, illetve mit hisznek
róla maguk a tanítványok. Ez utóbbi kérdésre válaszolja Péter apostol a
saját és a többiek nevében azt, hogy Jézus az Isten Fölkentje, azaz ő az
Isten által fölkent Messiás. Érdemes észrevennünk, hogy mielőtt feltenné
kérdéseit, meghallgatná Péter hitvallását és tanítaná őket messiási
küldetéséről, Jézus imádkozik. Az evangéliumokban többször találkozunk
azzal, hogy Jézus imádkozik a mennyei Atyához, s ezt mindig életének
valamely döntő pillanatában teszi, például az apostolok kiválasztása vagy
a szenvedés vállalása előtt. Az imádkozás során, a mennyei Atyával való
beszélgetés közben ismeri meg az Atya akaratát, mindazt, ami az ő
küldetése. Most talán éppen azt érti meg imájában, hogy messiási küldetése
a szenvedés és a halál vállalását jelenti, illetve azt beszéli meg az
Atyával, hogy ezt a titkot elmondhatja-e, feltárhatja-e apostolainak. Ha
Jézus számára ennyire fontos az imádkozás, akkor bizonyára nekünk is
érdemes a mennyei Atya útmutatását megkérdeznünk.
Az evangéliumi részlet másik fontos eleme az, hogy Jézus a Jeruzsálemben
rá váró szenvedésről és halálról beszél tanítványainak. Lukács
evangéliumában ez az első alkalom, hogy erről jövendöl nekik, amelyet két
hasonló követ. Látjuk, hogy tanítványai csak lassan értik meg, hogy mit
jelentenek szavai. A szenvedés megjövendölésének leírásából kiolvassuk,
hogy az evangélista akkor jegyzi le mindezt, amikor már beteljesedtek ezek
a kijelentések. Ezt egyértelműen jelzi a harmadnap történő feltámadásra
való utalás. Miért beszél Jézus több alkalommal tanítványainak
szenvedéséről és haláláról? Egyrészt apostolai és tanítványai nem értik,
hogy miért kell Mesterüknek szenvednie, és nem értik azt sem, hogyan
valósulhat meg Isten országa, Jézus messiási uralma akkor, ha meghal. Az
apostolok értetlenségének és érzéketlenségének jele, hogy ők evilági
uralomról álmodnak és evilági hatalmat akarnak maguknak, Mesterük viszont
a szenvedés és halál vállalásában szeretné megmutatni isteni hatalmát. Egy
másik szempontból is jelentős a szenvedés háromszori megjövendölése. Ebből
látható, hogy Jézus tudatosan készül arra, ami rá vár, nem menekül el az
emberi gyilkos szándék elől. Elfogadja a szenvedést, elfogadja a halált,
de nem csupán mint a felé megmutatkozó emberi rosszindulat és elutasítás
jelét, hanem mint Isten akaratát. A mennyei Atya azt akarja, hogy a Fiú
szenvedéssel és halállal váltsa meg a világot.
A Jézusról szóló hitvallás és a szenvedés megjövendölése után az Úr
kijelöli tanítványai útját: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen." A tanítványi élet
velejárója a kereszthordozás, enélkül, senki sem mondhatja magát Krisztus
követőjének. Mindennapjaink során sokszor érezzük, hogy nem tudjuk
utolérni magunkat. Teendőink egyre csak szaporodnak, újabb és újabb
feladatok tornyosulnak előttünk, s azt érezzük, hogy ennek sosem lesz
vége. Máskor eltölt minket a félelem, hogy jelentéktelen dolgokra
pazaroljuk időnket és energiánkat, de semmi fontosat nem tudunk magunk
után hagyni, ha távoznunk kell az életből. Rendezetlen életünkben akkor
tudunk végre rendet tenni, ha helyes irányba állítjuk azt és a végső célra
tekintünk. Ez nem más, mint az üdvösség elnyerése, amely csak úgy
lehetséges, ha hordozzuk életünk keresztjét. Ha nehéznek tűnik, emeld fel
fejed, hogy újra meglásd a végső célt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te tudatosan vállaltad a kereszthordozást a mi
megváltásunkért és üdvösségünkért. Engedelmes voltál az Atyának, aki ezt
az áldozatot kérte tőled. Taníts minket is engedelmességre és
kereszthordozásra! Légy velünk, példád segítsen, erősítsen és bátorítson!
Segíts minket, hogy sikerrel fáradozzunk a magunk és mások üdvösségén! A
legnagyobb boldogság az számunkra, hogy elnyerjük az örök életet.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160619.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum