2013. június 8., szombat

[Evangelium] 2013-06-08

2013. június 8. – Szombat, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor
Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az
ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban
Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a
hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni
kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak
Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban,
amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak
hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei
meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért
tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged." Ő azt
felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell
lennem?" Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük
Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte
szívében.
Lk 2,41-51

Elmélkedés:

A zsidó emberek számára 12 esztendős kortól volt kötelező, hogy minden
esztendőben elzarándokoljanak Jeruzsálembe. Jézus talán először tesz
eleget ennek az előírásnak, amikor szüleivel részt vesz a húsvéti ünnepen,
de nincs kizárva, hogy korábban is elvitték. Miközben Mária és József a
rokonsággal és a többi zarándokkal együtt hazafelé indul az ünnep után,
Jézus a városban marad, de erről szülei nem tudnak. Amikor észreveszik,
hogy nincs a hazatérők között, azonnal visszaindulnak és keresni kezdik,
végül a templomban találnak rá. „Miért kerestetek? Hát nem tudtátok, hogy
Atyám dolgaiban kell lennem?" (Lk 2,49) – kérdezi Jézus aggódó
édesanyjától és Józseftől.
A jelenet azért fontos, mert Jézus ekkor nyilatkoztatja ki először, hogy
Isten az ő Atyja, bár kijelentésének ezt a tartalmát az ott tartózkodó
tanítók és írástudók ugyanúgy nem értették meg teljesen, ahogyan Mária és
József sem.
Későbbi tanításai alkalmával nem csak azt tárja fel, hogy Isten az ő
Atyja, hanem azt is, hogy Isten a mi mennyei Atyánk. Istent azért
tekinthetjük atyánknak, mert minden embert gyermekének tekint, mindenki
iránt jóságos, megmutatja szeretetét. Amikor tanítványai azt kérik
Jézustól, hogy tanítsa őket imádkozni, ő arra bátorítja őket, hogy
szólítsák Istent Atyának. A buzdítása természetesen nekünk is és minden
követőjének szól, hiszen Isten gyermekei vagyunk. Bízzuk életünket Istenre
és az ő gondoskodó szeretetére!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézusom! Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség arra, hogy
embertársaim segítésével kimutassam irántad való szeretetemet.
Mindenkiben, de főként a szegényekben a segítségre szorulókban téged
akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni, neked igyekszem
segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a segítségnyújtást és
jócselekedeteim érdemként számítsanak majd a végső ítéleten!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130608.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 7., péntek

[Evangelium] 2013-06-07

2013. június 7. – Péntek, Jézus szentséges szíve

Abban az időben: Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet
a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha
megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és
szomszédait, és azt mondja nekik: Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett juhomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben
egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége
megtérésre."
Lk 15,3-7

Elmélkedés:

A mai ünnep szentmiséjének bevezető imádsága azt a gondolatot fogalmazza
meg, hogy Jézus szívének minden korban az a szándéka, hogy megmentse az
embereket az örök haláltól, megmentse lelkünket a kárhozattól: „Szívének
minden gondolata az nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a
halálból, és táplálja őket az éhínség idején."
Az ünnep evangéliuma szintén erre irányítja figyelmünket. A jó pásztor
azzal a szándékkal indul, hogy megkeresse az elveszett bárányt, mert nem
akarja, hogy egyetlen is elvesszen. Felelősséget érez valamennyi rábízott
bárány iránt. Jézus feláldozta önmagát minden ember üdvösségéért, és jó
pásztorként szüntelenül útnak indul, hogy megkeresse övéit, megkeresse az
eltévedteket, és visszavezesse őket az Egyház közösségébe. Mi magunk
vagyunk az elveszett bárány, ezt érezhetjük bűneink tudatában. Mi vagyunk
azok, akik időről időre letérünk Isten parancsainak útjáról. Jézus ekkor
sem hagy magunkra, nem engedi, hogy az örök kárhozatra jussunk.
Akármennyire is eltávolodunk Istentől, akármilyen mélyre is süllyedünk a
bűnös életben, ő indul, hogy megkeressen és visszavezessen minket.
Jézus szent szívének mai ünnepe arra hív bennünket a Hit évében, hogy az ő
szeretetét szemléljük, azt a szeretetet, amely kijelöli minden ember
számára a hit útját. Ez az út a kereszthez, Krisztus keresztjéhez vezet,
amely egyértelműen jelzi számunkra, hogy Istennél jobban senki sem szeret
bennünket. Az ünnep értelmünket és érzelmeinket egyaránt megmozdítja. Az
Úr ezt kérdezi tőlünk: Hiszel-e bennem? Szeretsz-e engem? Az ünnep
segítsen minket hitünk és szeretetünk megvallására: Uram, hiszek benned,
erősítsd hitemet! Uram, szeretlek téged, erősítsd szeretetemet!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk
embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az úton
találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre
szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket
bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130607.mp3
 

________________________________

Aktuális:
„A hit ott kezdődik, ahol az emberi gondolkodás már nem képes továbblépni.
A hit ott kezdődik, ahol már nem találunk emberi magyarázatokat. A hit ott
kezdődik, ahol az emberileg megtehetőnél többre van szükség vagy több
történik. A hit olyan helyre vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem
jutnánk el soha. A hit az Istenhez vezető út. Emberi véges kicsinységünk
és Isten végtelen nagysága között nem létezik más út, csak a hit útja. A
hitet egy végtelenül széles folyó felett átívelő hídhoz lehetne
hasonlítani. De ki tervezi meg és ki építi meg ezt a hidat? Azt sejtjük,
hogy nekünk kellene járni rajta, nekünk kellene közelebb kerülni rajta
Istenhez, de ki hozza létre ezt a hidat? Az építészek között világszerte
nagy a verseny: Ki tud magasabb házat építeni? Ki tud nagyobb távolságot
átívelni egy híddal? A hit esetében nem elegendő az emberi zsenialitás.
Itt nem elegendő minden korábbinál nagyobb mértékű tervvel előállni. Nincs
is erre szükség, mert ... "
Folytatás A hit forrása című új könyvemben, amelyet szeretettel ajánlok a
Hit évében.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. június 6.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Vagy küldje el a zalalovo@gmail.com címemre a következő adatokat:
Megrendelt könyv: A hit forrása A-B-C kötet
Példányszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefonszám:
Horváth István Sándor: A hit forrása (A-B-C kötet)
Ára: A-B-C kötet együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség
Magyarországra. (1 kötet külön: 1500 Ft + 800 Ft postaköltség)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 6., csütörtök

[Evangelium] 2013-06-06

2013. június 6. – Csütörtök

Abban az időben: Egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a
mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres
áldozatnál." Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót:
„Nem jársz messze Isten országától." Ezután több kérdést már nem mertek
neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

A gonosz szőlőmunkásokról szóló beszéd, amit ezen a héten hétfőn
olvastunk, a vallási vezetők ellenszenvét váltotta ki Jézus iránt. Először
a farizeusok állnak elő az adófizetéssel, majd a szadduceusok jönnek az
asszony kitalált történetével, akit hét testvér vett feleségül. Miután
Jézus mindkét kérdésre bölcs választ ad, a mai evangéliumban egy írástudó
érkezik, aki a legfontosabb törvényről tesz fel kérdést. Ez a részlet
Szent Márk könyvéből való. Úgy tűnik, hogy Márknál - Máté és Lukács
evangéliumával ellentétben - nem vitatkozás vezeti a kérdezőt, hanem csak
egyszerű érdeklődéssel és tudásvággyal fordul Jézushoz. A kérdező írástudó
magatartása egyáltalán nem elutasító vagy vitázó, hiszen a későbbiekben is
jóváhagyja Jézus válaszát.
Amikor Jézus az Isten és az embertársak iránti szeretetet nevezi a
legfontosabb törvénynek, akkor nem mond új dolgot, hiszen a mózesi
törvények mindkettőt tartalmazták. Az előbbi a Második Törvénykönyvben
(vö. MTörv 6,4-5), az utóbbi pedig a Leviták könyvében (vö. Lev 19,18)
olvasható. Az viszont egészen újszerű, hogy e két törvényt egymás mellé
helyezi. A szeretet parancsának teljesítésekor Jézus nem a külső, az írott
törvényre helyezi a hangsúlyt, hanem az ember belső világára, a szív
szándékára, a lélek beleegyezésére, az értelem belátására és az akarat
erejére. Vajon megvan-e bennem a készség a szeretet megvalósítására? Ha
nem csak elméletileg ismerem a szeretet kettős parancsát, hanem ez életem
alapja, akkor nem járok messze az Isten országától.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok, nem látom akaratodat, nem veszek
tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem – és mivel nem
látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világítsd meg szememet, gyógyítsd
meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130606.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Napokon belül megjelennek könyvben 3 év (2011-2012-2013) e-vangéliumi
elmélkedései is imái.
Az új sorozat elmélkedései nem azonosak a korábbi sorozatok (Szívünkben
mély nyomot hagyott 2005-2006-2007), Igéddel éltess engem! 2008-2009-2010)
szövegeivel, hanem a tematikus évekhez igazodnak: 2011: A család éve,
2012: Az Új Evangelizáció éve, 2013: A hit éve. A 2013. évi kötet a Szívem
első gondolata 2013. könyv imádságokkal és példázatokkal bővített
változata.
Kedvezmény: Az e-vangélium olvasói 2 kötet áráért juthat hozzá mindhárom
kötethez.
Köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. június 5.
A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható (egyházi könyvesboltokban
sem), csak tőlem kérhető.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Horváth István Sándor: A hit forrása (A-B-C kötet)
Ára: A-B-C kötet együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség
Magyarországra.
(1 kötet külön: 1500 Ft + 800 Ft postaköltség)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 5., szerda

[Evangelium] 2013-06-05

2013. június 5. – Szerda

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs
feltámadás. Megkérdezték őt: „Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha
valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét,
akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot
testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és
meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is
meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen
feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül
meghalt az asszony is. A feltámadáskor – ha ugyan feltámadnak –, ezek
közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!"
Jézus azt felelte nekik: „Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az
Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már
nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az
angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e
Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez
Isten: „Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene?" Isten nem
a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!"
Mk 12,18-27

Elmélkedés:

Azt követően, hogy Jézus ügyesen megfelelt az adófizetéssel kapcsolatos
kérdésre, ellenfelei újabb ravasz kérdést tesznek fel neki. Ha az adó
kérdésében nem sikerült olyan választ kiszedni belőle, amibe bele tudtak
volna kötni, majd mással próbálkoznak. A kérdés a feltámadást és az örök
életet érinti. Kitalálnak egy olyan történetet egy asszonyról és az őt
feleségül vevő hét testvérről, amely minden bizonnyal soha sem fordult elő
a gyakorlatban. A kérdezők most a szadduceusok, akik a farizeusokkal
ellentétben nem hittek a feltámadásban és az örök életben. Már önmagában a
kérdés is furcsa, hiszen egy kitalált, nem létező esetet mondanak el, ami
a szerintük nem létező mennyországban zajlik. Gonosz szándékuk itt is
világos: Jézus tanításába szeretnének belekötni.
A kitalált történetben valójában nem az a kérdés, hogy ki lesz az asszony
férje a túlvilágon, hanem az, hogy van-e egyáltalán feltámadás? A
szadduceusok vallási csoportjához tartozó emberek csak a Mózesnek
tulajdonított könyveket fogadták el, amelyekben azonban nem szerepelt
kifejezetten a feltámadás. A ószövetségi könyvek közül Izajás prófétánál,
a zsoltárokban és a Dániel könyvében vannak utalások a feltámadásra, de
ezeket a könyveket a szadduceusok nem tartották mérvadónak. Ha pedig a
mózesi könyvekben nincs szó az ember feltámadásáról, akkor nincs is
feltámadás – vélekedtek ők.
Válaszában Jézus tanítást ad a feltámadásról. Olyan idézettel igazolja a
feltámadás tanát, amelyet a kérdezők, azaz a szadduceusok is elfogadtak.
Isten Mózeshez intézett szavait idézi: „Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák
Istene és Jákob Istene" (Mk 12,26), s ezzel rámutat arra, hogy a mózesi
könyvek bennfoglaltan tartalmazzák a feltámadás tanítását. Ez aztán
gondolkodóba ejtette a kérdezőket.
A Hit évében ezekre a kérdésekre kellene személyes választ adnom: Hiszek-e
a feltámadásban? Hiszek-e Jézus feltámadásában? Hiszek-e abban, hogy
számomra is lesz feltámadás?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130605.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Napokon belül megjelennek könyvben 3 év (2011-2012-2013) e-vangéliumi
elmélkedései is imái.
Az új sorozat elmélkedései nem azonosak a korábbi sorozatok (Szívünkben
mély nyomot hagyott 2005-2006-2007), Igéddel éltess engem! 2008-2009-2010)
szövegeivel, hanem a tematikus évekhez igazodnak: 2011: A család éve,
2012: Az Új Evangelizáció éve, 2013: A hit éve. A 2013. évi kötet a Szívem
első gondolata 2013. könyv imádságokkal és példázatokkal bővített
változata.
Kedvezmény: Aki 2013. június 6., csütörtök éjfélig elküldi rendelését, 2
kötet áráért juthat hozzá mindhárom kötethez.
Köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. június 5.
A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható (egyházi könyvesboltokban
sem), csak tőlem kérhető.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Horváth István Sándor: A hit forrása (A-B-C kötet)
Ára: A-B-C kötet együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség
Magyarországra.
(1 kötet külön: 1500 Ft + 800 Ft postaköltség)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 4., kedd

[Evangelium] 2013-06-04

2013. június 4. – Kedd

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy
szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester,
tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem
nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten
útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne
fizessünk?" Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt:
„Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!" Erre
odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és felirata ez?"
Azok ezt felelték: „A császáré." Jézus pedig így folytatta: „Adjátok meg
tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!" Azok
igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).
Mk 12,13-17

Elmélkedés:

Az adófizetés kérdése mindennapi téma lehetett Jézus korában. Szabad-e egy
zsidó embernek adót fizetnie a római császárnak, egy idegen, elnyomó
hatalom képviselőjének? Voltak, akik a törvény előírása szerint
engedelmesen megfizették ezt az adót, míg mások még az adószedők és
katonák kényszerítésére sem akartak adót fizetni, így jelezték, hogy
elutasítják a római fennhatóságot.
Melyik csoport oldalára álljon Jézus? Kinek adjon igazat? Mit válaszoljon
a kérdezőknek? Ha Jézus egyszerű igennel válaszol a csapdát rejtő
kérdésre, azaz azt tanácsolja, hogy mindenki fizesse meg a császárnak járó
adót, akkor kiváltja azok ellenszenvét, akik a rómaiak ellen küzdöttek és
a zsidó állam önállóságát akarták. Nemleges válasszal viszont, azaz ha
kijelenti, hogy nem kell adót fizetni, megkérdőjelezi a törvénytisztelő
adófizetők magatartását. Ráadásul ez esetben ellenfelei azzal vádolhatják,
hogy a rómaiak ellen lázít. Jézus a következő választ adja: „Adjátok meg a
császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!" (Mk 12,17). E
felelettel felülemelkedik a vitás kérdésen. Bármennyire is ravasz volt a
kérdés, ő ügyesen kikerülte a csapdahelyzetet.
A válasznak van egy másik oldala is. Jézus arra használja fel a helyzetet,
hogy az ember és az Isten kapcsolatáról tanítást adjon, azaz a pénzügyi és
politikai kérdést vallási síkra tereli. Válaszában benne van, hogy nem
elég csupán az evilági törvényeknek és uralkodóknak engedelmeskedni, hanem
mindenkinek teljesíteni kell Istennel szembeni kötelességeit is.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130604.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 3., hétfő

[Evangelium] 2013-06-03

2013. június 3. – Hétfő

Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a
főpapokhoz és a nép elöljáróihoz: Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette
sövénnyel; pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe
adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre.
Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy
beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek,
megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda
hozzájuk: annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött
egy harmadikat is: azt megölték. Küldött aztán még többet: közülük
egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen
fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így
gondolkodott: „A fiamat csak becsülni fogják." A szőlőmunkások azonban így
biztatták egymást: „Itt az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz az
öröksége!" Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit
tesz majd erre a szőlő ura: Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és
másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az Írást?
A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett.
Az Úr tette azzá; csodálatos dolog ez a mi szemünkben.
Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis,
hogy róluk mondta a példabeszédet. Otthagyták tehát, és eltávoztak.
Mk 12,1-12

Elmélkedés:

Jézus az üdvtörténetet foglalja össze a szőlőmunkásokról mondott
példabeszédében. A szőlő gazdája Isten, a mennyei Atya, aki megteremtette
a világot és azt rábízta az emberekre. Az ember felelős a rábízott
világért, munkájával Isten teremtő cselekedetét kell folytatnia. Isten
kijelöli az ember számára az életteret és parancsokat, törvényeket ad
számára, amelyek az emberek együttélését és Istennel való kapcsolatát
szabályozzák. Amikor az emberek letértek Isten törvényeinek útjáról ő
elküldte szolgáit, a prófétákat, hogy figyelmeztessék őket. A
figyelmeztetés azoknak is szólt, akik azt képzelték, hogy a szőlőskert az
ő tulajdonuk, vagy igyekeztek azt birtokba venni. Isten világ feletti
uralmát azonban az ember soha nem szerezheti meg magának. Isten
küldötteit, a prófétákat megölték, a szövetséget megszegték, de Isten
továbbra is hűséges maradt. A végső időkben elküldte egyszülött Fiát,
Jézus Krisztust, de őt sem kímélték a gonoszok.
A vallási vezetők pontosan értették, hogy miről beszél Jézus. Az ő atyáik,
elődeik voltak azok, akik megszegték az Istennel kötött szövetséget,
megölték a prófétákat, és most ők maguk azok, akik Isten Fia életére
törnek. Gonosz szándékuk Isten üdvözítő tervének része. Minden az ő
akaratának megfelelően történt. Jézus keresztre feszítése nem Isten
tervének keresztülhúzása, hanem annak tökéletes megvalósulása. A mi Urunk
nagy árat fizetett, nagy áldozatot hozott megváltásunkért.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Égi édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje
Krisztust, a világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség
történelmében Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az
Atya Irgalmas Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket!
Gyógyítsa meg emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon
mindörökké közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130603.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Elkészült újabb könyvem, amely 3 év (2011-2012-2013.) vasárnapi és
ünnepnapi evangéliumi elmélkedéseit tartalmazza. A könyv 3 kötete június
közepén jön ki a nyomdából.
Az e-vangélium olvasói már most megrendelhetik kedvezményes áron. Aki
2013. június 6., csütörtök éjfélig elküldi rendelését, 2 kötet áráért
juthat hozzá mindhárom kötethez.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. május 30.
Horváth István Sándor: A hit forrása Ára: (1500 Ft/kötet) A-B-C kötet
együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség Magyarországra.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 2., vasárnap

[Evangelium] 2013-06-02

2013. június 2. – Vasárnap, Krisztus szent teste és vére: Úrnapja

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána
ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik
pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította.
A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a
népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon
szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen
vagyunk." „Ti adjatok nekik enni" – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két
halunk van – mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi
népnek." Mintegy ötezer férfi volt ott.
Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes
csoportokban." Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe
vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta
azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek.
Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot
szedtek össze.
Lk 9,11b-17

Elmélkedés:

Átváltoztatott kenyér
„Hogyan lehet valaki ennyire botfülű?" – kérdezi kissé elhamarkodottan a
zenetanár a gyereket, de a következő pillanatban már meg is bánta
kérdését, mert jól tudja, hogy nincs mindenkinek tökéletes hallása.
„Hogyan lehet valaki ennyire szerencsétlen?" – kérdezi kissé ingerülten a
tornatanár az ügyetlenkedő gyereket, akinek állandóan összeakadnak lábai
magasugrás közben, de mindjárt meg is bánta helytelen felelősségre
vonását, mert nem születhet mindenki világbajnoknak. „Hogyan lehet
kifelejteni a kenyérből a sót?" – kérdezi a pékmester a tanonctól, mert
egy kis időre megfeledkezett arról, hogy kezdőként ő is többször elkövette
ezt a hibát. Első pillanatban talán jogosnak tűnnek, de végül is
méltatlanok ezek a kérdések. Ezekkel ellentétben nagyon is jogos Jézus
kérdése: Hogyan lehet lelkileg éhezni, amikor én nap mint nap szent
kenyeret adok az embereknek? Hogyan lehet lelkileg éhezni, amikor én
önmagamat adom táplálékul az átváltoztatott kenyérben?
A liturgikus év során két kiemelkedő nap van, amelyeken az
Oltáriszentséget ünnepeljük. Nagycsütörtök estéjén az utolsó vacsorára
emlékezünk, amelyen az Oltáriszentség alapítása történt, az Úr Jézus a
kenyeret saját testeként, a bort saját véreként adta apostolainak és
megparancsolta nekik, hogy az ő emlékezetére ismételjék majd meg
cselekedetét. Ez történik minden szentmisében. A másik nagy ünnep pedig az
úrnapja, amelyet ma tartunk. E nap hagyományához tartozik a körmenet,
amikor az Oltáriszentséget, amelyben hitünk szerint az Úr valóságosan
jelen van, körülhordozzuk városainkban és falvainkban. Nem a feltűnést
keressük ezzel, hanem mintegy hitvallás ez részükről, hitvallás arról,
hogy Krisztus jelen van az Oltáriszentségben.
A mai ünnep evangéliuma a csodálatos kenyérszaporítást tárja elénk. Jézus
mindennapi tevékenységét végzi: tanítja a népet és meggyógyítja a
betegeket, akiket hozzá visznek. Estefelé az apostolok arra kérik, hogy
bocsássa el az embereket, hogy szállást keressenek maguknak éjszakára és
gondoskodjanak maguk számára ennivalóról. Jézus azonban mást javasol, amin
valószínűleg meglepődhettek az apostolok. Ezt mondja: „Ti adjatok nekik
enni" (Lk 9,13). Ekkor kerül elő az öt kenyér és a két hal, ami igencsak
kevésnek tűnik ahhoz, hogy belőle több ezer ember ehessen. Az ember
számára kevésnek tűnik, az ember kezében valóban kevés is, de Jézus
kezében nem. Ő a kevésből is tud sokat tenni, annyit, hogy minden
jelenlévő jóllakjon. És így is történik. Az Úr csodát tesz, mindenki ehet
az általa adott eledelből.
Az Oltáriszentség, az Eucharisztia iránti tiszteletünk alapja az, hogy
hiszünk abban, hogy az Úr Jézus valóságosan és maradandóan jelen van az
átváltoztatott kenyérben és borban. Átváltoztatott kenyérről és borról
beszélünk, ami azt jelenti, hogy a kenyér és a bor lényegileg alakul át
Krisztus Testévé és Vérévé, miközben külső alakját megtartja. Az
átváltoztatás a szentmisében történik, a miséző pap Krisztus személyében
cselekedve jeleníti meg az Úr áldozatát. Maradandó átváltozásról,
pontosabban átlényegülésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a Krisztus
Teste és Vére nem alakul vissza kenyérré és borrá, az Úr jelenléte nem
szűnik meg az Oltáriszentségben például a szentmise befejeztével vagy
bizonyos idő elteltével. A valóságos jelenlétet azokkal a tévedésekkel
szemben fontos kiemelni, amelyek szerint csupán jelképes jelenlétről van
szó. Hitünk szerint Jézus Krisztus istenségével és emberségével jelen van
az Eucharisztiában.
Érdemes szót ejtenünk e valóságos és egyedülálló jelenlét
következményeiről. A szentáldozás az Úrral való egyesülés a hívő ember
számára. Nem közönséges étkezés ez, hanem az Úrral való lelki egyesülés
lehetősége, amely során magunk is Krisztus testévé válunk. Az
Oltáriszentséget tisztelet, a legmagasabb fokú tisztelet illeti meg, ezt
nevezzük imádásnak. Ez a legmagasabb fokú tisztelet nem csupán az
eucharisztikus ünneplésre, azaz a szentmisére vonatkozik, hanem a
szentmisén kívüli tiszteletre is. A legnagyobb gonddal őrizzük az
Oltáriszentséget, kellő tisztelettel visszük el a betegekhez, akik
képtelenek részt venni a szentmisén, továbbá a hívők elé helyezzük, hogy
imádásukat kifejezhessék. Tiszteletünk legszebb kifejezése az, amikor a
misében szentáldozáshoz járulunk. Fejezzük ki elsősorban ezzel az
Oltáriszentségben való hitünket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy valóságosan és maradandó módon jelen
vagy az Oltáriszentségben. Hisszük, hogy a szentáldozás átváltoztató
találkozás: a te szent testeddé átváltozott kenyér átváltoztat, átalakít
minket. Azért járulunk szentáldozáshoz, hogy magunk is Krisztus testévé
váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is.
Egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és
önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az
Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130602.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum