2017. március 4., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-03-04

2017. március 4. – Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!" A vámos erre fölkelt,
és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember
telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva
fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a
bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: „Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"
Lk 5,27-32

Elmélkedés:

Az evangéliumi jelenet gyors és a kívülállók számára látványos. Jézus
odalép a vámos Lévihez és meghívja őt követésére. Lévi egyetlen pillanat
alatt meghozza döntését, elfogadja a hívást és mindenét otthagyva azonnal
Jézus nyomába indul. Életének gyors fordulata annak köszönhető, hogy a
döntő pillanatban nem habozott, nem késlekedett, nem mérlegelt és nem tett
fel felesleges kérdéseket. Az Úr hívása ellenállhatatlanul megragadta őt
és ő nyomban válaszolt.
Helyes döntésével ellentétben áll azoknak a farizeusoknak és írástudóknak
a magatartása, akik az evangéliumi részlet második felében szerepelnek, s
akik nehezményezik azt, hogy Jézus betér egy általuk bűnösnek tartott
ember házába. Az Úr szelíd figyelmeztetése nekik szól: „Nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!" És a
történet itt azonnal véget ér, mégpedig azért, mert meg sem hallják
szavát. Ha Jézusnak ezt a figyelmeztetését egyetlen jelenlévő farizeus
vagy írástudó is önmagára alkalmazta volna és azonnal döntést hozott
volna, hogy ő is az Úr tanítványa lesz, akkor Lukács evangélista nem zárta
volna le az elbeszélést, hanem lelkesen beszámolt volna egy ilyen
megtérésről. De nincs erről szó, nem történt ilyen fordulat egyetlen
méltatlankodó életében sem.
Meghallom-e, elfogadom-e az Úr hívását?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
szükségük van rám. Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170304.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 3., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-03-03

2017. március 3. – Péntek

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: „Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."
Mt 9,14-15

Elmélkedés:

A mai evangéliumban újra a böjtölés kérdése kerül elő. Jézustól számon
kérik, hogy ő és tanítványai miért nem tartják meg úgy a böjtöt, ahogyan
azt a mózesi törvények előírják. Hasonló kérdéssel már találkoztunk az
írástudók és farizeusok részéről, az kifejezetten ellenséges szándékú
volt. Most Keresztelő János tanítványai a kérdezők, s felvetésükben nincs
nyoma a rosszindulatnak. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az ő
felfogásuk szerint minden vallási előírást, köztük a böjtölésre vonatkozó
parancsokat is pontosan meg kell tartani, Jézus tanítványai viszont
Mesterük példáját követve nem tartanak böjtöt.
Válaszával Jézus nem kérdőjelezi meg a böjt fontosságát, nem utasítja el a
böjti gyakorlatot, hanem azt akarja jelezni, hogy jelenlétének ideje nem a
böjtölés ideje, de távozása után eljön majd a böjtölés ideje. A
böjtölésnek egy hagyományos módja, ha valaki bizonyos ételt vagy italt
megvon önmagától. Napjainkban (emellett) talán még helyesebb böjtölési
forma, ha valaki legalább egy időre tartózkodik a televíziózástól, a
számítógép használattól vagy az internetezéstől. Sok olyan tevékenységet
végzünk, amely rengeteg időnket felemészt naponta. Szenteljük Istennek
időnk egy részét! A lemondás, az önfegyelem, a mértékletesség megtermi
lelki gyümölcsét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, vezess engem a gyógyulás útján és a hit útján. Benned ismerem
fel gyógyítómat és a te vagy a hit ajándékozója. Időt adsz nekem a
bűnbánatra és a megtérésre. Időt adsz nekem a lelki megújulásra és hitem
elmélyítésére. Időt adsz nekem, hogy veled találkozzak. Megbocsátó
kegyelmed mindennél többet ér számomra!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170303.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 2., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-03-02

2017. március 2. – Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a
főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad."
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam,
megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is,
önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?"
Lk 9,22-25

Elmélkedés:

A tegnapi napon a hamvazószerdai evangélium kapcsán már megismerkedtünk a
nagyböjti időszak három jellegzetes cselekedetével, az imádkozással, a
böjtöléssel és az adakozással, amelyek mérföldkövek nagyböjti utunkon. Az
ima arra való, hogy rendezzem és megújítsam kapcsolatomat Istennel. A
böjtölés azt szolgálja, hogy szembenézzek önmagammal és bűnbánattal
törekedjek a lelki megtisztulásra, megújulásra. Az adakozás pedig
megnyitja szívemet a szegények, a rászorulók felé, s így megújítja
kapcsolatomat embertársaimmal.
Vigyáznunk kell azonban arra, hogy e cselekedetek gyakorlása során ne a
külsőségekre figyeljünk, hanem azok lelki tartalmára. Ebben segít a mai
evangélium, amely azt a jelenetet idézi fel, amikor Jézus megjövendölte
apostolainak szenvedését, halálát és feltámadását. Az Úr szavai azt
jelzik, hogy mennyire tudatosan vállalja a szenvedést és a halált a mi
megváltásunk érdekében. Jézus azt kéri tőlünk, hogy mi is vegyük fel
életünk keresztjét! A kereszt, főként a betegség és a szenvedés keresztje
ajándék számunkra. A keresztet a bennünket üdvösségre hívó Isten
ajándékozza nekünk, hogy próbára tegyen minket, mennyire gondoljuk
komolyan Krisztus követését. Ha keresztünket hordozva járunk az Úr
nyomában, akkor a feltámadás, a dicsőség, az örök élet útján is
követhetjük őt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Súlyos lelki teherként nehezedik ránk a tudat, hogy
bűneinkért vállalnunk kell a következményeket, s azokért akár büntetésre
is számíthatunk. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni ítélettől.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei Atyánk irgalmas, kész a
megbocsátásra. Urunk, a te tekintetből nem elítélés, hanem megbocsátás
sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az irgalmas
szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb bűneimnél.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 2.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170302.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 1., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-03-01

2017. március 1. – Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed,
mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor
Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj
be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd
meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki
a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés:

Nagyböjt kezdetének sajátos szertartása a hamvazás, amely Nagy Szent
Gergely pápa rendelkezése révén lett a liturgia része. E szertartásról
kapta nevét a böjti időszak első napja: hamvazószerda. A jelképes
szertartás során a pap hamuval kis keresztet rajzol a hívek homlokára,
miközben a következő két rövid szöveg valamelyikét mondja: „Emlékezz
ember, por vagy és porrá leszel" vagy „Térjetek meg és higgyetek az
evangéliumban!"
A hamvazás szertartása egyrészt emberi életünk mulandóságára emlékeztet
minket, másrészt felszólítás számunkra, hogy megújítsuk életünket. Ha nem
csupán a földi élet néhány évtizednyi hosszúságában, hanem nagyobb
távlatban, az örökkévalóság távlatában gondolkozunk, akkor könnyen
beláthatjuk a lelkiekben való szüntelen megújulás fontosságát. A nagyböjt
negyven napja megszentelt időszak számunkra. Miként az Úr Jézus negyven
napon át tartó böjtöléssel készült nyilvános működésére, ugyanúgy nekünk
is hasznos, ha negyven napon át készülünk az Úr megváltó szenvedésének és
feltámadásának megünneplésére.
Hamvazószerda evangéliuma a nagyböjti idő három jellegzetes vallási
cselekedetét állítja figyelmünk középpontjába: az imádkozást, a böjtölést
és az adakozást. Lássuk meg e cselekedetek mély lelki értelmét, hogy azok
valóban lelkünk és lelki életünk megújulását szolgálják!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az irgalmas
szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni, hogy te győzz
a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked által, aki indít és
megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170301.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 28., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-02-28

2017. február 28. – Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és
ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged."
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az
evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit
vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért,
anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő
világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az
utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részlet az előző napi folytatása. A gazdag ifjú hiába
volt kezdetben rendkívül lelkes és jószándékú, nagy vagyona végül
megakadályozta abban, hogy az Úr tanítványa legyen. Távozása alkalmat ad
Jézusnak arra, hogy tanítsa övéit, akik a rájuk váró jutalommal
kapcsolatban kérdezik őt. Ebben az esetben is Péter apostol az, aki a
többiek nevében szól. Ő és a többi tanítvány ugyanis a gazdag ifjúval
ellentétben készek voltak mindenről lemondani, elhagyni családjukat, hogy
Jézus követői legyenek.
A keresztény emberek olykor hajlamosak arra, hogy éles határt húzzanak a
jelen élet és a jövőbeli örök élet között, mintha a földi javakról való
lemondást Isten csak a túlvilágon fogja valamiképpen kárpótolni. Jézus
válaszában nincs meg ez a szétválasztás, hanem a jutalmat már a földi
életre is megígéri. Mindazok a földi javak és emberi kapcsolatok,
amelyeket Jézusért elhagyunk, már ezen a világon megtérülnek. Isten
gondoskodik arról, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt és arról is, hogy
az Egyház közösségében új családra találjunk. Mindezt ajándéknak, Isten
kegyelmének kell tekintenünk, aki százszoros jutalmat ígér, s aki az
üdvösségnek, az örök életnek is az ajándékozója.
Uram, növeld bennem az örök élet vágyát!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az
Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és a
tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy
ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a mennyei
Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten tanítványaivá, ha
osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben, szenvedéseidben és
feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az üdvösségre!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. február 28.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170228.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 27., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-02-27

2017. február 27. – Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
anyádat!" Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora
ifjúságomtól fogva."
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még
belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így
kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára ő
elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut
be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus
azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten
országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni
az Isten országába." Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették
egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk nézett, és folytatta:
„Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden
lehetséges."
Mk 10,17-27

Elmélkedés:

Ragyogóan kezdődik a mai evangéliumi történet. A Jézushoz érkező személy
többféleképpen elárulja lelkesedését és jószándékát. Elsőként azzal, hogy
nem csak egyszerűen odalép, hanem odasiet Jézushoz, amely tettrekészségét
jelzi. Az illető valamiféle sürgetést, erős késztetést érez magában, hogy
egy számára fontos kérdésre mielőbb választ kapjon. Sietségéből megérezzük
belső nyugtalanságát, amely a legfontosabb értékeket, a maradandó
kincseket keresi. Másodikként arra figyelünk fel, hogy térdre borul Jézus
előtt, s ezzel az alázatos cselekedettel elismeri, hogy önmagát mennyire
kicsinek tartja. Leborulásában felismerjük a készséget, hogy elfogadja
annak útmutatásait, akitől választ vár nyugtalan szívének kérdésére.
Jószándékának harmadik egyértelmű jele, hogy „jó mesternek" szólítja
Jézust, azaz megadja a neki járó tiszteletet és elismeri tanítói
tekintélyét. Az illető feltehetően nem tartozik Jézus tanítványi köréhez,
mégis mesterének tekinti őt, akinek hallgat a szavára. Helyes szándékának
negyedik jele, hogy az ember számára a legfontosabbal, az örök élettel
kapcsolatban kérdezi Jézust. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy jól
ismeri a törvényeket és azok szerint él.
Jószándékához tehát nem fér kétség, lelkesedése határtalan, ezért még
szembetűnőbb meghátrálása, távozása. A találkozás csattanójaként ugyanis
kiderül, hogy gazdag ember, akinek nagy vagyona van, de ez a földi
gazdagság akadályozza meg őt végül abban, hogy az örökkévaló javakra
törekedjen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Sokszor olyan nehéz az élet. Teszem a dolgom, és nincs
elismerés. Vonj magadhoz engem fáradtságomból. Köszönöm, hogy ezerszeres
jutalmat ígérsz minden erőfeszítésemért. Neked akarok dolgozni,
tisztességes akarok maradni, ha mások tisztességtelenek is, szolgálni
akarok, ha mások uralkodnak is. Szelíd és alázatos szívű Jézus, hiszem,
hogy csak benned találom meg lelkem nyugalmát, te adsz új erőt a
mindennapokhoz. Igád édes, terhed könnyű. Köszönöm megnyugtató szavaid!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170227.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 26., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-02-26

2017. február 26. – Évközi 8. vasárnap

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Senki sem szolgálhat
két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy
ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az
Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az
életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek,
hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet
azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel
is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a
mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek.
Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy
ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe
kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább,
kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti
mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok
hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik
magáról! Elég a mának a maga baja."
Mt 6,24-34

Elmélkedés:

Isten kezében
Egykori gimnáziumi tanárom, Mayer Farkas atya, aki földrajzot és kémiát
tanított, nemkülönben a csillagászathoz is oly' kiválóan értett, hogy még
napórát is tudott készíteni. A nyári szünet előtti utolsó tanítási
napokon, amikor már egy bencés szerzetestanár számára is hiábavaló
fáradság volt az ifjúság okítása, történeteket szokott nekünk olvasni.
Tömörkény István novellái voltak a kedvencei. Jól emlékszem az egyik
novellára, amelyet most újra előkerestem és elolvastam. A címe: A Szent
Mihály a jégben. A történetben Szent Mihály nevét egy hajó viselte és a
főangyal volt a védőszentje a hajó kormányosának is, Török Mihálynak. Nem
volt egyszerű feladat télvíz idején egy kövekkel súlyosan megrakott hajót
a Dunán délnek vezetni, amikor a hatalmas jégtáblák bármelyik percben
léket üthettek a hajótesten. Így történt, hogy a gyakorlott kormányos
homokpadra vezette a Szent Mihályt és az nem tudott továbbmenni. Hiába
igyekeztek vontatóhajókkal a bajba jutott hajó segítségére, az nem járt
eredménnyel, közben pedig a jégtáblák egyre törték a hajó deszkázatát.
Amikor már veszni látszott a hajó, a legénység tagjai egy kötélen a partra
menekültek, Török Mihály pedig, aki az utolsó emberrel levelet is
vitetett, amelyben röviden tájékoztatta a hajó tulajdonosát a bajról,
egyedül maradt a fedélzeten. A hajóslegények hiába győzködték, hogy neki
is jobb volna életét mentve menekülnie, ő nem hagyta el a zátonyra futott
hajót, s nyugodtan csak ezt kérdezte: Én, innen? Éjszaka aztán még nagyobb
jégtáblákat hozott a Duna, s úgy tűnt, ha eddig nem is borult fel a hajó,
most biztosan el fog süllyedni. Éjszaka egy hatalmas jégtábla úgy feszült
a hajónak, úgy fordította azt, hogy lelökte a zátonyról, orrával délnek
irányította, s így a kormányos sikeresen hazavezette.
A novellában nincs kifejezetten megemlítve az isteni gondviselés, de
enélkül is kitalálhatjuk, hogy annak köszönhető a megmenekülés. A
gondviselésbe, az isteni segítségbe vetett bizalom kitartást, maradást
igényel az ember részéről. Azt, hogy nem hagyom el a helyemet, ahová Isten
állított, hanem mindvégig kitartok a bajok és nehézségek ellenére is. S
amikor már-már azt gondolnám, hogy a fenyegetően közeledő nehézségek
biztosan vesztemet fogják okozni, akkor is történhet fordulat, talán éppen
általuk nyerek szabadulást a szorongatott helyzetből.
A mai evangéliumban Jézus nem irodalmi műfaj segítségével, hanem egy
buzdító beszéd keretében hívja fel figyelmünket az isteni gondviselésre és
bátorít minket, hogy bízzuk életünket Istenre. Költői szépségű képeket
használ: „Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és
magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket.
Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem
is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy,
mint egy ezek közül!" Ha csupán önmagunkra és saját helyzetünkre
figyelünk, akkor könnyen eluralkodik rajtunk az aggódás, a félelem és a
türelmetlenség. Ilyenkor érdemes inkább feltekintenünk, mert akkor
észrevehetjük a közeledő segítséget is. Bár emberileg szeretünk mindent
pontosan megtervezni, észre kell vennünk, hogy Isten kezében jobb helye
van életünknek. Engedjük, hogy ő vezessen minket, ő irányítsa jövőnket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem! Őszintén megvallom, hogy oly sokszor aggódok a holnap, a
holnapután és a jövő miatt. Sokszor megfeledkezem arról, hogy gondviselő
jóságodat minden nap meg akarod mutatni nekem. A te jóságodra és
szeretetedre bízom magamat. Hiszek abban, hogy te megadod mindazt, ami a
földi élet során szükséges a boldogsághoz, de legfőképpen megadod azt a
kegyelmi segítséget, ami az örök üdvösséghez szükséges. Hiszem, hogy
sokszor minket, embereket használsz fel, hogy a bajbajutottak megkapják a
kellő segítséget és érezzék, hogy nincsenek magukra hagyatva. Istenem,
hiszek abban, hogy mindannyian az isteni gondviselés eszközei vagyunk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170226.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum