2009. február 28., szombat

[Evangelium] 2009-02-28

2009. február 28. - Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: "Kövess engem!" A vámos erre fölkelt,
és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember
telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva
fordultak a tanítványokhoz: "Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a
bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: "Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"
Lk 5,27-32

Elmélkedés:

A nagyböjti idő a megtérésre szólít minket, arra, hogy változtassunk
életünkön. Lévi esete azt mutatja, hogy Jézus hívása megváltoztatja egy
ember életét. Szakít korábbi életével és Jézus tanítványa lesz. Életébe
ezt a fordulatot Jézus hozta azáltal, hogy megszólította és meghívta.
Magatartásába és életvitelébe pedig az hozta a változást, hogy belátta
bűnösségét. Belátta, hogy új életet kell kezdenie. Belátta, hogy Jézussal
érdemes egy új úton elindulnia.
A böjti időszakban bizonyára mindannyian halljuk a hívást. Mi is halljuk a
bűnbánatra szólító szavakat. De vajon meghozzuk-e szívünkben azt a öntést,
ami elindít minket Isten felé? Belátjuk-e, hogy megbántottuk Istent?
Beismerjük-e magunknak és Istennek bűneinket?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Te vagy az Úr az egész teremtett világ felett. Életünk napjainak számát Te
méred ki. Te adsz nekünk lehetőséget, hogy amíg ebben a világban élünk,
azokat a kincseket keressük,amelyek soha el nem múlnak. Tégy minket
készségessé, hogy tekintetünket mindig az égre emeljük. Múlandó ez a föld,
ez a világ: add, hogy megértsük Igéd igazságát.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. február 27., péntek

[Evangelium] 2009-02-27

2009. február 27. - Péntek

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: "Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."
Mt 9,14-15

Elmélkedés:

Jézus korában is és manapság is problémát jelenthet, hogy mi a böjtölés
helyes módja. Némelyek azt gondolják, hogy igazi hőstettet hajtanak végre,
ha megtartják a böjti fegyelmet, és sikerrel vonnak meg maguktól
valamilyen eledelt. Ha hősies cselekedetnek tartom a böjtöt, valójában
csak önmagam vagy más emberek előtt akarok tetszeni. Ugyanakkor az sem
lehet célom, hogy egy túlfűtött lelki állapotba kerüljek és így álljak
Isten elé. A helyes böjtölés alapmagatartása mindenképpen az alázat és a
ráhagyatkozás Istenre. Ezt tette Jézus, amikor negyven napon át a
pusztában böjtölt. Számára a böjt célja ugyanaz volt, mint egész életének
célja: teljesíteni a mennyei Atya akaratát. Csak akkor vagyok képes erre,
ha bízom Isten irgalmában és jóságában.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy
megcsókoljon, lábai szorosan szögezve, hogy szabaddá tegyen engem. Vére
kiöntve, hogy lelkemet mossa, szíve szélesen kitárva, hogy befogadjon
engem. Akkor tudom, hogyan szeretett Jézus engem.
Boldog Kalkuttai Teréz

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Miként az elmúlt években, ugyanúgy most, a nagyböjt kezdetén is kérlek
benneteket, hogy segítsetek abban, hogy az e-mailes e-vangélium egyre
többekhez eljusson. Legyen egy nagyböjti jócselekedet, hogy szóltok
barátaitoknak. Apostoli igyekezeteteket Brenner Jánosról szóló DVD-vel
jutalmazom. A keddtől vasárnap estig feliratkozók közül egy személy
ajándék DVD-t kap és az a személy is, aki neki ajánlotta az e-vangélium
listát. (A következő héten talán újra lesz hasonló.)
Csak egy e-mail a barátaitoknak és máris meg lehet nyerni a filmet.
Feliratkozási lehetőség a www.evangelium.katolikus.hu oldalon.
Köszönöm segítségteket: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. február 26., csütörtök

[Evangelium] 2009-02-26

2009. február 26. - Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a
főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad."
Majd így szólt mindnyájukhoz: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam,
megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,
önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?"
Lk 9,22-25

Elmélkedés:

Életünk keresztjének felvételén és hordozásán egyszerűbb, köznapi értelmén
azt értjük, hogy viseljük el türelemmel a mindennapi gondokat és bajokat.
Amikor szenvedésének megjövendölését követően Jézus arra szólítja fel
tanítványait, hogy vegyék fel a keresztet, akkor minden bizonnyal ennél
többről van szó: a Jézus melletti teljes elköteleződésről. Amikor az Úr
meghív minket követésére, keresztútra hív. Miként Jézus a szenvedés
vállalásával és a kereszthordozással fejezte ki az Atyának való feltétlen
engedelmességét, ugyanígy mi is ezáltal fejezzük ki, hogy Istenünk
akaratát szeretnénk teljesíteni. Jézus odaadta az életét, mert ezt kérte
tőle az Atya a megváltás érdekében. Vajon és kész vagyok-e odaadni
életemet Istennek?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Üdvözítőm! Vétkeztem. A pillanat örömeiért föláldoztam a te
barátságodat. Elhagytalak, s ezzel elvesztettem a lelkem békéjét. Úgy
tettem, mint aki tudja, mit akar, és szabadon meg is tehetné, amit akar.
És mégsem ismertem meg a jót! Most bűnömnek szolgája lettem.
Érzem, hogy süllyedni, romlani engedtem magam, hogy hagytam elhatalmasodni
rossz szokásomat, amely gúzsba kötött. Azóta mindenben visszaestem: nincs
kedvem a munkához, tanuláshoz, elfelejtettem nemes céljaimat. Milyen
boldog is voltam, amikor még a kegyelem állapotában éltem!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Miként az elmúlt években, ugyanúgy most, a nagyböjt kezdetén is kérlek
benneteket, hogy segítsetek abban, hogy az e-mailes e-vangélium egyre
többekhez eljusson. Legyen egy nagyböjti jócselekedet, hogy szóltok
barátaitoknak. Apostoli igyekezeteteket Brenner Jánosról szóló DVD-vel
jutalmazom. A keddtől vasárnap estig feliratkozók közül egy személy
ajándék DVD-t kap és az a személy is, aki neki ajánlotta az e-vangélium
listát. (A következő héten talán újra lesz hasonló.)
Csak egy e-mail a barátaitoknak és máris meg lehet nyerni a filmet.
Feliratkozási lehetőség a www.evangelium.katolikus.hu oldalon.
Köszönöm segítségteket: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. február 25., szerda

[Evangelium] 2009-02-25

2009. február 25. - Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed,
mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor
Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj
be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd
meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki
a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés:

A mai nappal megkezdjük lelki előkészületünket a húsvétra. A negyven napos
nagyböjti időben a böjtölés által a testünket fegyelmezzük, hogy jobban
odafigyelhessünk a lelkiekre. A böjt igencsak keveset ér, ha eredményként
csupán testi éhséget érzünk, s nem érezzük az Isten utáni éhséget, vágyat,
sóvárgást. Az anyagi jólétre törekvő ember beéri az anyagi javak
gyűjtésével, s nem törődik lelkével. Ezek ugyan ideig-óráig a boldogság
érzetét kelthetik bennünk, de olyan lelki ürességet érzünk, amelyet sosem
képesek betölteni. Egyedül Isten és az Ő akaratának teljesítése képes
betölteni. Segítsen minket a böjt abban, hogy elhagyjuk a bűn útját, s
újból visszataláljunk arra az útra, amely Isten vezet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség,
könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább
szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram és Királyom, add, hogy megismerjem bűneimet és meg ne ítéljem
felebarátomat, mert Te áldott vagy mindörökké. Ámen.
Szent Efrém

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Miként az elmúlt években, ugyanúgy most, a nagyböjt kezdetén is kérlek
benneteket, hogy segítsetek abban, hogy az e-mailes e-vangélium egyre
többekhez eljusson. Legyen egy nagyböjti jócselekedet, hogy szóltok
barátaitoknak. Apostoli igyekezeteteket Brenner Jánosról szóló DVD-vel
jutalmazom. A keddtől vasárnap estig feliratkozók közül egy személy
ajándék DVD-t kap és az a személy is, aki neki ajánlotta az e-vangélium
listát. (A következő héten talán újra lesz hasonló.)
Csak egy e-mail a barátaitoknak és máris meg lehet nyerni a filmet.
Feliratkozási lehetőség a www.evangelium.katolikus.hu oldalon.
Köszönöm segítségteket: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. február 24., kedd

[Evangelium] 2009-02-24

2009. február 24. - Kedd, Szent Mátyás apostol

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak,
aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!"
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Szent Mátyást a fiatal jeruzsálemi keresztény közösség
javaslatára választották meg az áruló Júdás helyett a tizenkét apostol
testületébe. A közösség tagjai érezték, hogy mindannyiuk feladata és
kötelessége kijavítani azt, amit egy méltatlan ember hibázott. Az
Egyházban minden korban voltak és sajnos napjainkban is vannak olyan
személyek, akik méltatlanok a krisztusi név viselésére. Hibáik,
gyengeségeik, bűneik kijavítása mindannyiunk feladata. Ha nem tagadjuk meg
hitünket, ha nem válunk Jézus árulóivá, olyan tanúságtételre leszünk
képesek, amely képes egyensúlyozni a bűn miatti botrányokat. S ez a
tanúságtétel Krisztus mellett erősebb lehet minden rossz tapasztalatnál.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé
borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy
ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tieid leszünk
értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk
anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét! Égi
Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb
cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen
áldozathoz. Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk, szentté, miként azt
nekünk Jézus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Miként az elmúlt években, ugyanúgy most, a nagyböjt kezdetén is kérlek
benneteket, hogy segítsetek abban, hogy az e-mailes e-vangélium egyre
többekhez eljusson. Legyen egy nagyböjti jócselekedet, hogy szóltok
barátaitoknak. Apostoli igyekezeteteket Brenner Jánosról szóló DVD-vel
jutalmazom. A keddtől vasárnap estig feliratkozók közül egy személy
ajándék DVD-t kap és az a személy is, aki neki ajánlotta az e-vangélium
listát. (A következő héten talán újra lesz hasonló.)
Csak egy e-mail a barátaitoknak és máris meg lehet nyerni a filmet.
Feliratkozási lehetőség a www.evangelium.katolikus.hu oldalon.
Köszönöm segítségteket: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. február 23., hétfő

[Evangelium] 2009-02-23

2009. február 23. - Hétfő

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta,
hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük. Amint
az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek
és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: "Miről vitatkoztok velük?"
Valaki a tömegből így felelt neki: "Mester! Elhoztam hozzád a fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti,
földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már
kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: "Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek?
Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre odavitték
hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda
rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott.
Jézus megkérdezte a fiú apját: "Mióta szenved ebben a bajban?" Ő azt
felelte: "Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe
taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és
segíts rajtunk!" Jézus így felelt neki: "Ha valamit tehetsz? Minden
lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: "Hiszek,
Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a
szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: "Te néma és süket lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!" Erre (a
gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment
belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték:
"Meghalt!" Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette. A fiú talpra
állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között voltak, a
tanítványok megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket?"
Jézus így felelt: "Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak
imádsággal és böjtöléssel."
Mk 9,14-29

Elmélkedés:

A béna embert barátainak hitét látva gyógyította meg Jézus. A csoda azt
jelezte, hogy az isteni kegyelem mire képes, ha hittel és bizalommal
fordulunk Istenünkhöz. A mai evangéliumban Jézus a hitetlenséget jelöli
meg annak okaként, hogy miért nem tudtak tanítványai segíteni a gonosz
lélektől megszállt fiún.
Ha odafigyelünk a csodát megelőző beszélgetés leírására, felfedezhetjük a
háttérben rejlő isteni erőt. A hitetlenség miatt ez az erő mozdulatlan
marad, de az emberi hit mintegy katalizátorként mozgásba hozza, működésbe
lendíti. Az isteni kegyelem segítségével minden lehetséges annak, aki
hisz.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam,
amelyet kimondok! Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az
utolsó tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig,
mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked! Add,
hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a
földön, hogy beszélgessek Veled!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. február 22., vasárnap

[Evangelium] 2009-02-22

2009. február 22. - Évközi 7. vasárnap

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre,
hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem
fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy
bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották
fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat,
amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
"Fiam, bűneid bocsánatot nyertek." Ült ott néhány írástudó is. Ezek így
gondolkodtak szívükben: "Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más
bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?" Jézus a lelke mélyén jól
tudta, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: "Miért
gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Bűneid
bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj?
Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök
megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: "Mondom neked: kelj föl, fogd
az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt, fölvette a hordágyat, és
mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették
Istent, és azt mondták: "Nem láttunk még ilyet soha!"
Mk 2,1-12

Elmélkedés:

Hatalma van
Egy közhelyes megállapítással kezdem: az ember az egészség érdekében
mindent megtesz, és nem sajnálja az anyagiakat, ha a gyógyulásról vagy
annak akár csak a legkisebb esélyéről van szó. Mindannyian hallottunk már
olyan esetről, amikor valaki minden pénzét drága kezelésekre költötte a
gyógyulás reményében. Ha az egyik orvos nem tudott segíteni, ment a
következőhöz, mert mindent meg kell próbálni, hogy újra egészséges legyen.
És manapság már az sem ritka, hogy egy család milliókat gyűjt össze, hogy
beteg gyermeke őssejt beültetést kapjon valahol Kínában. Sajnos a
gyógyulás sokszor csak remény marad, a rendkívül drága kezelések nem
hoznak jelentősebb javulást. A reményt persze ilyenkor sem adják fel,
újabb milliókat gyűjtenek a következő kezelésre, s ez így megy éveken
keresztül. Ennek kapcsán arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy
sokan visszaélnek a gyógyulni vágyók jóhiszeműségével. A beteglátogatások
alkalmával a családtagok meg szokták mutatni, hogy mennyi mindent
megvesznek a betegek számára, amely "gyógyászati eszközöknek" legalább a
fele teljesen feleslegesnek bizonyul. Egy idős néni például lelkesen
mutatta egyszer csodalámpáját, amelyet 180 ezer forint helyett mindössze
120 ezerért sikerült akciósan megvásárolnia egy bemutatón. Néhány hónap
múlva már kevésbé volt lelkes. Szegény néninél ugyanis még az sem
működött, hogy "Ha hisz benne, meggyógyul", mert hónapok óta hiába
világította magát rendesen, de bizony nem javult az állapota. Mivel
láttam, hogy amúgy is megrendült hite a csodalámpában, s tudtam, hogy
egészségi állapotában romlást nem idézhetek elő, ezért felvilágosítottam,
hogy az ilyen lámpákat néhány ezer forintért árulják a lámpaboltban. Ekkor
a néni bevallotta, hogy a kezdetektől fogva ő is sejtette, hogy becsapták,
de nem akarta feladni a reményt. Véleményem szerint ha gyógyulást nem is
hozhat, de a drága eszközök beszerzésének és a drága kezelések
kifizetésének egy eredménye mindenképpen lehet: a családtagok
megnyugtatják saját lelkiismeretüket, hogy ők mindent megtettek a beteg
gyógyulásáért. Bár óvatosan ehhez azt is hozzá kell tennem: valószínűleg
többet érne, ha a beteg ágya mellé többször odaülnének, fognák a kezét,
beszélgetnének vele, egyszóval: szeretettel gondoskodnának róla. A
betegnek ugyanis - főként ha haldoklóról van szó - sokkal nagyobb szüksége
van erre a szeretetre, vigasztalásra, lelki megbékélésre, mint bármi
másra.

A mai evangéliumban egy olyan történetről hallottunk, amelyben a
családtagok vagy barátok mindent megtesznek egy beteg gyógyulásáért. Őket
is az a remény élteti, hogy a béna ember meg fog gyógyulni. Nem
foglalkoznak az emberek esetleges véleményével, nem állíthatja meg őket a
hatalmas tömeg, ők megkeresik a lehetőséget, hogy Jézus közelébe
kerüljenek. Még a tetőt is kibontják a házon, csakhogy Jézus elé vihessék
a bénát. Az egykori palesztin építészeti szokásokat ismerve egyébként nem
lehetett túlzottan nehéz a külső lépcsőn át a ház tetejére feljutni és ott
az ágakból és nádból készült, sárral tapasztott tetőt kibontani.
Mindenesetre igyekezetüket és hitüket látva (vö.: Mk 2,5) Jézus csodát
tesz, a béna meggyógyul és járni kezd. A történetnek azonban itt nincs
vége. A testi gyógyításhoz az Úr mindjárt hozzákapcsolja a lelki
gyógyítást, az ember bocsánatot nyer bűneire. Ebben a történetben a
bűnbocsánat, a lelki megtisztulás fontosabb a testi gyógyulásnál, amely
ebben az esetben azt hivatott bizonyítani, hogy Jézusnak hatalma van a
bűnök megbocsátására. Aki olyan természetfeletti hatalommal rendelkezik,
hogy képes meggyógyítani egy bénát, az olyan isteni hatalommal is
rendelkezik, hogy megbocsáthatja a bűnöket.

Jézus cselekedete azt jelzi, hogy az embernek a testi egészségnél is
többre van szüksége. Ezért ad többet, mint amire a béna és barátai
számítanak. Van ereje a testi bajok megszüntetésére és van hatalma a lélek
meggyógyítására. Jézus a mi betegeinknek és nekünk is többet akar adni a
testi egészségnél. Lelkünket szeretné gyógyítani, bűneinket akarja
eltörölni. Van hozzá hatalma, mert ő az Isten Fia.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

A jóért, amelyet kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos
Istenem, te ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem.
Segíts, Uram, hogy jobb legyek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum