2009. november 28., szombat

[Evangelium] 2009-11-28

2009. november 28. - Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: "Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

Életünk végén Isten fogja megítélni emberi cselekedeteinket. Mire
számíthatunk, amikor Isten elé kell majd állnunk? Irgalmasságra és
igazságosságra. Bár emberi gondolkodásunkban sokszor nehéz összeegyeztetni
ezt a kettő, Istenben mégis mindkettő jelen van, s nem kerülnek
ellentmondásba egymással. Isten kész irgalmasan megbocsátani minden
embernek, aki bűnbánattal tekint rá, ugyanakkor az is igaz, hogy a bűnös
élettel szakítani nem akarók büntetésre várhatnak. Felelősek vagyunk
cselekedeteinkért. A keresztény bölcsesség azt jelenti, hogy az isteni
ítéletet szemünk előtt tartjuk egész életünkben és döntéseinket annak
megfelelően hozzuk, hogy eljussunk Istenhez az örök életre.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Milyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te
jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében
imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy minket
is fiaknak hívnak.
Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat használni,
arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre.
Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten
gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is
kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az
emberek felismerik jelenlétedet!
Szent Ciprián
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 27., péntek

[Evangelium] 2009-11-27

2009. november 27. - Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
"Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem
történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33

Elmélkedés:

Emberi szavaink meglehetősen sérülékenyen. Sokszor nem eleve egyeznek az
igazsággal, máskor utólag ferdítik el őket. Emberi szavaink lehetnek
hiteltelenek, hiszen nagy mértékben függnek attól, aki mondja őket. Jézus
szavai egészen mások. Az ő szavai igazak minden tekintetben. Ő jogosan
mondhatja saját tanításáról, hogy azok soha nem múlnak el. Nem vesztik el
jelentésüket és értelmüket, s mindig megőrzik érvényességüket. Jézus
szavaiban megbízhatunk, mert nem múló érdekek mellett foglal állást, hanem
Isten örökké érvényes üzenetét hozzák el nekünk. Hallgassunk szavára és
tegyük meg, amit kér tőlünk!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, ismered szükségeinket, tudod bajainkat, látod erőtlenségeinket.
Istenünk: legyen szent a Te neved az egész világon. Jöjjön el közénk a Te
országod. Ne szűkölködjünk soha testi táplálékban, és legyen meg lelkünk
éltető eledele is. Jézus Krisztusban békességet szereztél az egész
világnak: add, hogy ez a béke a mi megbocsátásunk által is érezhető legyen
az emberek között. Bíztatsz minket: zörgessünk, és megnyílik az ajtó. Add,
hogy azt kérjük mindig, amivel teljesíthetjük a Te akaratodat.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Már megrendelhető a vasárnapi és ünnepnapi elmélkedéseimet tartalmazó
könyv, amelynek címe: Szívünkben mély nyomot hagyott. 3 év anyaga jelent
meg 3 kötetben (A, B és C liturgikus év).
A 3 kötet egyben: 3.800.- Ft. (Egy kötet ára külön: 1.900.- Ft). Az Új
Ember kiadó jóvoltából jelentős kedvezményt kap tehát az, aki egyben
rendeli meg a köteteket.
A megrendelést a konyvesbolt@ujember.hu címre kell elküldeni vagy
telefonon is megrendelhető: 06-1-317-3933.
A könyv adatai:
Horváth István Sándor: Szívünkben mély nyomot hagyott A, B, C kötet.
A megrendeléshez a könyv címét valamint, a megrendelő nevét és postacímét
kell elküldeni.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 26., csütörtök

[Evangelium] 2009-11-26

2009. november 26. - Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

Jézus a végső idők eseményeiről és az akkor bekövetkező végső ítéletről
beszél. Szavait egyesek félelemmel hallgatják, hiszen jól tudják, hogy
helytelen életük miatt rájuk ítélet vár, amelyet nem tudnak elkerülni.
Bizonyára lett volna lehetőségük arra, hogy megváltozzanak, de ezt túl
sokáig halogatták. Mások viszont örvendeznek, mert az Úr érkezése
üdvösséget és szabadulást hoz számukra. Vajon e két érzés közül melyik van
meg bennem? Bizonyára mindkettő, hiszen bűneim miatt az igazságos ítéletre
éppúgy számítanom kell, mint az Úrral való találkozásra. De melyik érzés
képes legyőzni a másikat? Félelmeim vagy örömöm tud felülkerekedni?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk Istenünk! Őrizd meg papjainkat, szerzeteseinket szent szíved
oltalmában. Add, hogy minél több híved segítse őket nehéz munkájuk
végzésében a Te nagyobb dicsőségedre. Add, hogy növekedjék Hozzád való
hűségük és szeretetük. Áldd meg gazdag terméssel munkájukat, hogy minden
teremtett lélek megismerje az erkölcsös élet útját és kövesse
tanításaidat.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Már megrendelhető a vasárnapi és ünnepnapi elmélkedéseimet tartalmazó
könyv, amelynek címe: Szívünkben mély nyomot hagyott. 3 év anyaga jelent
meg 3 kötetben (A, B és C liturgikus év).
A 3 kötet egyben: 3.800.- Ft. (Egy kötet ára külön: 1.900.- Ft). Az Új
Ember kiadó jóvoltából jelentős kedvezményt kap tehát az, aki egyben
rendeli meg a köteteket.
A megrendelést a konyvesbolt@ujember.hu címre kell elküldeni vagy
telefonon is megrendelhető: 06-1-317-3933.
A könyv adatai:
Horváth István Sándor: Szívünkben mély nyomot hagyott A, B, C kötet.
A megrendeléshez a könyv címét valamint, a megrendelő nevét és postacímét
kell elküldeni.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 25., szerda

[Evangelium] 2009-11-25

2009. november 25. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: "Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

Krisztus tanítványai nem csak a végső időkben fognak ellenállást érezni és
üldöztetést tapasztalni a világ részéről, hanem mindezek végigkísérik az
egyház életét évszázadokon keresztül. Szinte nem is volt a történelem
folyamán olyan korszak, amikor egyesek ne az egyház követőiben látták meg
legnagyobb ellenségüket. Hiába gondolták, hogy fenyegetéssel,
megfélemlítéssel eredményt fognak elérni. Mindezek és a vértanúságot is
hősiesen vállalók inkább erősítették az egyházat. A keresztény ember
ugyanis tudja, hogy üdvösségének feltétele az, hogy hűségesen kitartson
hitében, Jézus mellett. Legalábbis azok mindenképpen tudják, akik nem
felszínesen gyakorolják vallásukat, hanem meggyőződésből fakadnak
cselekedeteik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában.
Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál
Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked
kedves cselekedeteket vigyünk végbe.
Szent Metód
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 24., kedd

[Evangelium] 2009-11-24

2009. november 24. - Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: "Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: "Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
"Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: "Én vagyok!" És: "Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó hetének evangéliumi szakaszai a végső időkre
irányítják figyelmünket. Jézus jó előre figyelmezteti tanítványait azokra
a veszélyekre, amelyek rájuk várnak. Ezek közül konkrétan megnevezi a
félrevezetést, a megtévesztést. Egyesek rossz szándékkal az ő nevére
hivatkozva fognak fellépni, s így igyekszenek megnyerni az embereket.
Jézus azt kéri, hogy legyünk óvatosak és ne higgyünk mindenkinek. Nem
bizalmatlanság ez, hanem az a kötelező bölcsesség, amely megvizsgálja a
hallott tanításokat és el tudja dönteni, hogy mi a követendő igazság,
illetve a kerülendő hamis tanítás. Érdemes hűségesnek maradni Krisztus
szavához, amely üdvösségre vezet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, nagy öröm él szívemben, mert beszálltál életem hajójába és ezzel
részt vállaltál emberi életemből. Azért teszed ezt, hogy velem együtt
indulj a világ nagy tengere felé. A magam ereje sokszor kevésnek bizonyul.
Kudarc és sikertelenség ér nap mint nap, de a veled való találkozás óta
újra erőt érzek magamban, és lelkesedést, hogy ismét érted fáradozzak.
Taníts engem, hogy mindig engedelmeskedjek szavadnak és emberhalász
legyek, aki bátran indulok az emberekhez, hogy hirdessem a te
Evangéliumodat.

________________________________

Aktuális:
Itt lehet imádságot kérni: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/imakeres
És itt olvashatók a hallgatók véleményei:
http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 23., hétfő

[Evangelium] 2009-11-23

2009. november 23. - Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: "Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

Úgy tekinthetünk az evangéliumban szereplő szegény özvegyre, mint aki az
igazi nagylelkűségre ad példát. Mindent odaadott Istennek, mert tudta,
hogy egyedül Istentől várhat segítséget. De nem emberi számításról van itt
szó, ami oly sokszor jelen van, amikor valamilyen jó reményében látszólag
nagylelkűen adakozunk. Az özvegy Istenre bízza magát, életét, tehát inkább
bizalom jellemzi magatartását, mintsem számítás. De Istent nem lehet
elkápráztatni olyan dolgokkal, amelyeknek általában az emberek örülnek. Ha
önmagunkat nem adjuk neki nagylelkűen és visszavonhatatlanul, akkor semmit
sem adtunk neki.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk: hálát adunk az egész teremtett világért, amelyet atyai
jóságodból miránk bíztál, hogy otthonunk legyen benne. Hálát adunk, mert
minket, esendő embereket a Te Fiad által felemelsz, mert úgy szeretted a
világot, hogy Egyszülöttedet küldted közénk, hogy a hit által életünk
legyen.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel hívlak benneteket az Advent legszebb ajándéka darab
ősbemutatójára, amely 2009. november 28-án, szombaton 15 órakor kezdődik a
zalalövői templomban. Az előadáson vendégünk lesz Veres András
szombathelyi püspök.
Az ősbemutatóval kezdetét veszi a Szent Veronika kórus adventi
előadás-sorozata. Az előadások időpontjai és helyszínei megtalálhatók
honlapunk (http://zalalovo.plebania.hu) eseménynaptárában. Szeretettel
hívlak benneteket!
Valamennyi előadásra a belépés díjtalan. Előadásainkat kiadott CD
lemezeinkből finanszírozzuk. A fiatalok zenés evangelizációját a lemezek
megvásárlásával lehet támogatni.
Hallgatói vélemények:
http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Szeretettel: István atya

Az Advent Legszebb ajándéka lemez megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com
címen. Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 db esetén
Magyarországra 300.- Ft, külföldre kicsit több) áron. A megrendeléshez,
kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét irányítószámmal, a kiadvány címét
és a darabszámot. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 22., vasárnap

[Evangelium] 2009-11-22

2009. november 22. - Évközi 34. vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: "Te
vagy-e a zsidók királya?"
Jézus így válaszolt: "Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked
rólam?"
Pilátus ezt felelte: "Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak
a kezembe. Mit tettél?" Ekkor Jézus így szólt: "Az én országom nem ebből a
világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra
kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét
való." Pilátus megkérdezte: "Tehát király vagy?"
Jézus így felelt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és
azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az
igazságból való, az hallgat a szavamra!"
Jn 18,33b-37

Elmélkedés:

Életünk királya
Belgium azon kevés országok közé tartozik Európában, amelynek államformája
királyság. Uralkodója II. Albert király. Egy, az országról szóló humoros
hangvételű írásban olvastam, hogy "Belgiumot a csokoládé, a sör és a
király tartja össze". Az első kettő biztosít munkát sok embernek és
megélhetést számos családnak az országban. A király ugyan kissé kilóg
ebből a sorból, de mint legfőbb vezetőé, az ő személye mindenképpen
meghatározó az ország életében. Belgiumban persze vannak ellentétek
ugyanúgy, mint szinte minden más országban is. Bár a flamand, vallon és
német régiók viszonylag jelentős önállóságot élveznek, az ország gazdagabb
részein élő flamandok gyakran sürgetik a függetlenséget, hogy ne nekik
kelljen eltartaniuk a szegényebb területeken élő, franciául beszélő
vallonokat. Az ellentétek kibékítésében fontos szerepet játszik a király.
Ez persze az ő érdeke is, hiszen ha kettéválna Belgium, akkor könnyen
ország nélküli uralkodó maradhatna. Egy ország nélküli király igencsak
furcsának tűnik, ha földi királyokra és földi országokra gondolunk.

Ma Jézust, a világmindenség királyát ünnepeljük, s általában Krisztus
király ünnepének nevezzük ezt a napot, amely egyúttal az egyházi év utolsó
vasárnapja is. Krisztus országa nem földi ország. Erre világít rá a mai
evangéliumban az ő kijelentése, amit Pilátus kérdésére válaszolva mond:
"Az én országom nem ebből a világból való" (Jn 18,36). Hát akkor milyen
ország királya Jézus? - tehetjük fel a kérdést.

A választ a szentírás, az evangélium adja meg számunkra. Jézus az Isten
Országának a királya. Ha szeretnénk megérteni Krisztus uralkodását és
szolgálatát, akkor érdemes tisztában lennünk azzal, hogy mi is az Isten
Országa vagy ahogyan Máté evangélista mondja: a mennyek országa. Idézzünk
fel néhány ezzel kapcsolatos jézusi kijelentést! "Beteljesedett az idő, és
már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az
evangéliumban!" (Mk 1,15). "Ha én Isten Lelkével űzöm ki a gonosz
lelkeket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa" (Mt 12,28).
"Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána,
akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba
szökik, maga sem tudja hogyan" Mk 4,26-27). Amikor egyes tanítványai meg
akarják akadályozni, hogy Jézushoz menjenek a gyermekek, akkor ezt mondja:
"Engedjétek, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, hisz ilyeneké az Isten
országa" (Mk 10,14). A hegyi beszéd alkalmával a következővel kezdi a
boldogságok sorát: "Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten
országa" (Lk 6,20). Amikor Jézus missziós útra küldi tanítványait, ezt
mondja nekik: "Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!" (Mt
10,7).

A felsorolt kijelentések mindegyike Isten országára vonatkozik és más-más
oldalról világítja meg annak megvalósulását, természetét, növekedését és
titkát. Most nézzünk még egy idézetet, amelyről érdemes egy kicsit
részletesebben is szólnunk. Egy alkalommal a farizeusok arról kérdezték
Jézust, hogy mikor jön el az Isten országa? Ő pedig így felelt: "Az Isten
országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt
van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van" (Lk 17,20-21). Bár
napjainkban a szentírásfordítások többségében azt a kifejezést találjuk,
hogy "az Isten országa közöttetek van", a korábbi évszázadokban azonban
szívesebben használták "az Isten országa bennetek van" kifejezést, amely
sokkal közelebb áll az eredeti görög szöveghez. Valójában mindkettőt
érthetjük helyesen. Az egyik inkább azt emeli ki, hogy Isten titokzatos
uralma a közösségekben valósul meg, míg a másik az ember egyéni benső
világára helyezi a hangsúlyt, mint Isten Országa megvalósulási terére.
Mindkettőben van igazság, de azért tegyünk még említést egy komoly
problémáról, tudniillik arról, hogy Jézust ezt a farizeusoknak mondja.
Vajon Isten országa a farizeusok csoportja közösségében valósul meg? Vagy
a farizeusok lelkében jön létre? Nyilvánvalóan nem erről van szó, hiszen
az Isten Országába minden ember meghívást kap.

Véleményem szerint Jézus kijelentése tulajdonképpen felszólítás. Olyan
felszólítás, amely egyaránt szól a farizeusoknak és minden embernek,
nekünk is. Felszólítás arra, hogy a mi bensőnkben és a mi közösségeinkben
is megvalósuljon Isten uralma. Felszólítás arra, hogy az ember megtérjen
és elfogadja Isten uralmát személyes életében. Ennek fényében Jézus
szavainak értelme ez lehet: Isten országának megérkezése, megvalósulása az
ember megtérésével, bűnbánatával kezdődik. E megtérés értelmünk és
akaratunk átalakulását, szívünk Isten előtti hódolatát jelenti. Jézus
szeretné átvenni életünk és szívünk irányítását. Engedjünk, hogy ő legyen
a mi életünk és a mi szívünk királya!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvöz légy, nap! Dicső és szent e nap!
Te boldog nap, Krisztus győzelme vagy;
tartós öröm, amit bőségben ad
vasárnapunk!

Mennybéli fény, vakoknak napvilág,
veled rontott poklot Krisztus Király.
Halált legyőz, kibékít s mennybe vár,
bár por vagyunk!

Örök Bíránk, úgy szól ítéleted,
hogy minden bűn alá helyeztetett,
de gyengéknek kegyelmet oszt kezed;
gyógyít az Úr!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum