2009. március 7., szombat

[Evangelium] 2009-03-07

2009. március 7. - Szombat

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a (régi)
parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha
ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Jézus az ellenségszeretet parancsát adja tanítványainak, amelynek
megvalósítása nehéz ugyan, de megvalósítható. Természetes emberi reakciónk
az volna, hogy szembefordulunk ellenségeinkkel vagy legalábbis távolságot
tartunk tőlük és elkerüljük őket. Jézus azt kéri, hogy ezen emberi
magatartás helyett szeretettel közeledjünk feléjük. Ezt az emberi
szeretetet felülmúló szeretetet Istentől tanulhatjuk meg.
Jézus különbséget tesz az emberi jutalom és az isteni jutalmazás között.
Ha szeretjük embertársainkat, mi is gyarapodni fogunk emberi
szeretetükben. Ha viszont képesek vagyunk még azokat is szeretni, akik
ellenségesen viselkednek velünk, az isteni szeretetben fogunk növekedni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyánk, sok dolog van, amiért hálásnak kell lennünk. Köszönjük neked az
életet és szereted minden ajándékát. Köszönjük azokat, akik körülöttünk
fáradoznak és gondoskodnak rólunk. Miközben egészséget és erőt adsz, adj a
betegeknek lelki békét és egyensúlyt is. Őrizd meg hitünket, szabadíts
szereteteddel!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 6., péntek

[Evangelium] 2009-03-06

2009. március 6. - Péntek

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: "Ne ölj!" Aki öl,
méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: "Te
esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: "Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza
van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

Az ószövetségi Törvény elsősorban az ember cselekedeteire vonatkozott.
Egy-egy eset erkölcsi minősítése elsősorban magától a végrehajtott tettől
függött. Jézus újfajta erkölcsi rendjében nagyobb hangsúlyt kapnak a
cselekedetek mögött meghúzódó szándékok. Ha valakinek jószándék van a
szívében, akkor ebből jócselekedetek fognak fakadni. De ha valaki engedi
elhatalmasodni önmagában rossz szándékait, akkor ebből menthetetlenül
rossztettek fognak születni. Mindennapi lelkiismeretvizsgálatunk során
érdemes odafigyelnünk szándékainknak. Milyen célok, szándékok húzódnak mg
Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink mélyén?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hálás szeretettel szeretlek, Istenem, mert végtelenül bőkezű vagy minden
teremtményed iránt, de különösen irányomban. Számtalan jót adtál nekem, és
még többet ígérsz örök javaid által, amelyeket nekem tartogatsz.
Tenyereden hordozgattál, fenntartottál, míg én súlyosan sértegettelek!
Vétkeimtől megtisztogattál, annyi botlástól oltalmaztál, meghívtál a
tökéletesség állapotára, szent sugallatokkal és hathatós segítségeddel
támogattál. Szívem mélyéből köszönöm mindezeket és megvallom, hálátlan
lennék, ha szeretetedet nem viszonoznám szeretettel.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 5., csütörtök

[Evangelium] 2009-03-05

2009. március 5. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Kérjetek, és adnak
nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót
nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér
tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti - bár rosszak
vagytok - tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és
a próféták tanítása."
Mt 7,7-12

Elmélkedés:

Idegenektől nem szívesen szoktunk kérni, hiszen a kérés feltételez egy
bizonyos személyes ismeretséget vagy baráti kapcsolatot. A kérés másik
alapja a bizalom, a hit abban, hogy a másik személy fog nekünk segíteni.
Ez természetesen nem csupán emberi kapcsolatainkra igaz, hanem az Istennel
való kapcsolatra is. Jézus arra bíztat minket a mai evangéliumban, hogy
forduljunk kéréseinkkel a mennyei Atyához. Ha személyes kapcsolatban
vagyunk vele, akkor ezt bátran megtehetjük. Gondviselő Istenünk várja,
hogy gyermeki bizalommal forduljunk hozzá kéréseinkkel, s készséggel
megadni nekünk mindent, ami lelkünk üdvösségét szolgálja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, a teremtett világ erőit te az ember munkájának rendelted alá.
Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve őszinte szeretetben
élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád folytatásában méltó módon
vehessünk részt. Kérünk, Urunk, földi ajándékaiddal segíts és kormányozz
minket, akiket mennyei kenyereddel tápláltál.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 4., szerda

[Evangelium] 2009-03-04

2009. március 4. - Szerda

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
"Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

A ninivei emberek számára Jónás próféta igehirdetése volt a jel, amely
bűnbánatra indította őket. A próféta szavaiban felismerték Isten
figyelmeztetését, megszívlelték azt, és beismerték, hogy hibáztak.
Megmenekülésüket az isteni ítélettől annak köszönhették, hogy megfogant
bennük a bűnbánati figyelmeztetés. Jézus igehirdetése ehhez hasonlójel. Ő
is megtérésre és bűnbánatra szólítja fel kortársait, de szavát sokan
visszautasítják, s ennek következményeként büntetést vonnak magukra.
A nagyböjt időben nekünk szól Jézus szava: Térjetek meg és tartsatok
bűnbánatot! Más jelre nem érdemes várnunk, mert ahogy Jézus kortársa sem
kaptak egykor, ugyanúgy mi sem kapunk újabb jelet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Köszönöm, hogy vétkeimet Magadra vetted.
Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted.
Köszönöm, hogy értem meghaltál.
Köszönöm, hogy kiengesztelted Mennyei Atyámat.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Megjelent DVD lemezen Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés filmdrámája
a 26 évesen vértanúhalált szenvedett Brenner János atyáról. Időnként még
én is feltűnök a filmben. :-) Megrendelhető Iváncsits Tamástól a
ivtam@freemail.hu címen (2000Ft/db). A film megrendelésével Brenner János
boldoggá avatását lehet támogatni és tiszteletének terjedését lehet
segíteni.

A Mária Rádió által megjelentetett "Nem múlik el a szerelem!" című CD
lemez 1200 Ft áron megrendelhető a kiado@mariaradio.hu e-mail címen, vagy
a (06 1) 373 0701-es telefonszámon.

A Schönstatt Családmozgalom házasság előtt álló jegyespároknak szervez
tábort Pannonhalmán. A július 26. és augusztus 1. között szervezett lelki
hétnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium ad otthont, melyre olyan párok
jelentkezését várják, akik már döntöttek egymás mellett, és hamarosan
házasságot szeretnének kötni.
Bővebb információ a http://csaladok.schoenstatt.hu/ honlapon.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 3., kedd

[Evangelium] 2009-03-03

2009. március 3. - Kedd

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

Sokan mesélték már nekem, hogy gyűjtik a szép imákat, s mindig azt szokták
mondani, amelyik a lelkiállapotuknak leginkább megfelel. Az ima által ki
tudjuk fejezni istendicséretünket és hálánkat, örömeinket, de bánatunkat
is. Az imádkozás által minden élethelyzetben Istenbe kapaszkodhatunk.
Jézus is szüntelenül imádkozott, s imádsága mögött kettős szándékot
fedezhetünk fel: együtt lenni az Atyával és megtudni szándékát. Nekünk is
éppen ezért szükséges imádkoznunk. Az ima révén együtt lehetünk a mennyei
Atyával és megtudhatjuk szándékait. Nem neki, hanem nekünk van szükségünk
erre. S Ő nem félelmetes Istenként jelenik meg előttünk, hanem mint
barátunkhoz, Atyánkhoz szólhatunk hozzá.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség,
könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább
szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram és Királyom, add, hogy megismerjem bűneimet és meg ne ítéljem
felebarátomat, mert Te áldott vagy mindörökké.
Szent Efrém

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A múlt heti e-vangélium ajánlás eredményeként az új listatagok közül
Porpáczy Lászlóné kapja az egyik DVD-t, a másikat pedig Fogarasi Ildikó,
aki őneki ajánlotta listánkat.
Ezen a héten is érdemes másoknak ajánlani a feliratkozást, mert 3 újabb
Brenner Jánosról szóló DVD keresi gazdáját. Most új feliratkozó nem kap,
hanem csak 3 olyan mostani listatag, akiknek az ajánlására legalább egy
személy feliratkozik a héten.
Csak egy e-mail a barátaitoknak és máris meg lehet nyerni a filmet.
Feliratkozási lehetőség a www.evangelium.katolikus.hu oldalon.
Köszönöm segítségteket: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 2., hétfő

[Evangelium] 2009-03-02

2009. március 2. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az
Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: "Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és
ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: "Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: "Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: "Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni,
idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a
segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: "Bizony, mondom nektek: Amit
e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!" Ezek akkor az
örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

Egyházunk azt ajánlja, hogy a nagyböjti időben különösen is gyakoroljuk az
irgalmasság cselekedeteit embertársainkkal. Az evangélium arról szól, hogy
az utolsó ítélet napján azt fogja számon kérni tőlünk Isten, hogy
gyakoroltuk-e ezen jócselekedeteket. A szeretet gyakorlásának kötelességét
sokan azzal próbálják eltolni maguktól, hogy inkább ők szorulnak rá mások
támogatására, és nincsenek abban a helyzetben, hogy másokat segítsenek.
Valójában az irgalmasság tettei olyan egyszerűek, hogy mindenki megteheti
őket.
Amikor jó szándékkal mások segítségére sietünk, lássuk meg ebben annak
lehetőségét, hogy valóban Jézusnak szolgálunk. A szegényekben és az
elesettekben maga Jézus várja segítségünket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk: Annyi okunk van a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít:
ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő
értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető emberi
szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e világ zűrzavarában
Téged hirdethessünk az aggódóknak,- Téged, - aki ma is megszólítasz
minket: Ne féljetek!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A múlt heti e-vangélium ajánlás eredményeként az új listatagok közül
Porpáczy Lászlóné kapja az egyik DVD-t, a másikat pedig Fogarasi Ildikó,
aki őneki ajánlotta listánkat.
Ezen a héten is érdemes másoknak ajánlani a feliratkozást, mert 3 újabb
Brenner Jánosról szóló DVD keresi gazdáját. Most új feliratkozó nem kap,
hanem csak 3 olyan mostani listatag, akiknek az ajánlására legalább egy
személy feliratkozik a héten.
Csak egy e-mail a barátaitoknak és máris meg lehet nyerni a filmet.
Feliratkozási lehetőség a www.evangelium.katolikus.hu oldalon.
Köszönöm segítségteket: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 1., vasárnap

[Evangelium] 2009-03-01

2009. március 1. - Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt
a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és
angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és
hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Mk 1,12-15

Elmélkedés:

Nagyböjti megálló
Tavaly, a tavasz táján olvastam egy történetet. Egy reggelen, amikor az
emberek munkába, a gyerekek pedig iskolába mennek, egy farmernadrágos,
baseball-sapkás fiatalember Washington egyik forgalmas állomásán kiszállt
a metróból. Az emberek jöttek, mentek az állomáson a reggeli
csúcsforgalomban, ő pedig megállt, elővette hegedűjét, ösztönzésként
néhány dollárt dobott a hegedűtokba, és elkezdett játszani. Az utcazenész
koncertje 45 percig tartott, s hat fülbemászó dallamú, klasszikus
zeneművet tartalmazott. Ez idő alatt 1089 személy haladt el mellette. Hat
személy állt meg hosszabb-rövidebb időre, hallgatni a hegedűst. Hét
személy adakozott a zenész javára, összesen 32 dollárt.
Tetszésnyilvánításként még egy rövidke tapsot sem kapott senkitől.
A történet érdekessége, hogy a rögtönzött koncerten a zeneirodalom hat
legnehezebb Bach-darabja hangzott el a világ egyik legértékesebb
hangszerén, egy 3 és fél millió dollárt érő, 1713-ban készült
Stradivari-hegedűn. A zenész pedig a világ egyik legkiválóbb
hegedűművésze, a csodagyerekként feltűnt Joshua Bell, akinek teltházas
koncertjein ezrek tapsolnak szerte a világon.

Az esetet hallva most bizonyára azt kérdezzük mindannyian: Vajon mi
megálltunk volna a csodálatos zenét hallgatni a metróban? De nem érdemes
ezen sokat gondolkoznunk! Megmondom a választ. Valószínűleg nem, sőt,
szinte egészen biztos, hogy mi sem álltunk volna meg. A hegedűvirtuóz
különleges fellépését egyébként egy washingtoni újság szervezte, s azt
akarták felmérni, hogy vajon felfigyelnek-e az emberek egy művészi előadó
játékára, észreveszik-e művészi szépet a hétköznapokban? Az eredmény az,
hogy a rohanó világban, az ember észre sem veszi a szépet, s továbbmegy
még az igazán értékes dolgok mellett is. A fellépés kudarcának okaiként
persze sok mindent felsorolhatnánk: Nem ismerték fel a világhírű művészt.
Nem volt megfelelően reklámozva a fellépés. Az emberek nem fogékonyak a
komolyzenére. Rossz volt a metróállomás akusztikája. Az emberek azt
gondolták, hogy csak egy szegény koldus akar így pénzt keresni. Az
embernek nincs ideje manapság megállni, hogy zenét hallgasson.

A sokféle tanulságot mondhatnék e történet kapcsán, de inkább mindenkinek
meghagyom a lehetőséget, hogy a maga számára megfogalmazzon legalább
egyet. A tanulságok helyett inkább kérdéseket tennék fel:
Vajon mennyi érték, mennyi kincs mellett megyünk el naponta?
Vajon hány csodálatos lehetőséget szalasztunk el naponta, mert rohanunk és
sietnünk?
Képes vagyok-e egyáltalán felfigyelni bármire, amit nem reklámoznak?
Észreveszem-e az egyszerű, csendes dolgokat körülöttem?
A gyors élettempóval sok minden el lehet érni. De mit lehet vele
veszíteni?
Vajon mi volna képes megállítani? Mi tudná lassítani lépteimet,
élettempómat, s mi tudna megállítani?

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjti idő, amely épp arra hivatott,
hogy megállítson minket. Életünk utazása során egy új állomáshoz értünk,
amelynek a neve: Nagyböjt. Amikor a böjti idő elkezdődik, az Egyház
hamuval hinti meg homlokunkat, ezzel emlékeztetvén arra, hogy porból
lettünk és porrá leszünk. Vajon az elmúlás gondolata, a halál tudata,
amely bármikor bekövetkezhet, megállít minket? Vajon amikor böjtölünk és
megfékezzük testünket, akkor ez lassítja rohanásunkat? Egyházunk azt kéri,
hogy ebben az időszakban végezzük el szentgyónásunkat. Vajon megállunk-e,
hogy ne csupán megszokásból gyónjunk, hanem komolyan felkészüljünk, s
felébresszük magunkban az őszinte bűnbánatot? A nagyböjti időszak szép
áhítatgyakorlata a pénteki keresztúti imádság. Vajon megállít-e minket
Krisztus szenvedése és halála?

Jézus szavai nagyon határozottan hangzottak az imént felolvasott
szentírási részben: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek
meg, és higgyetek az evangéliumban" (Mk 1.15). Vajon megértem-e hogy itt
van az idő számomra? A bűnbánat és a megtérés ideje. A hit ideje. Az
Istenhez való közeledés ideje. Az elgondolkozás ideje. A megállás ideje.
Most értünk a nagyböjti megállóhoz. Vajon megállok-e?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Tisztítsd meg Uram szívemet, hogy a vigasztaló lélek kellemes otthont
találjon benne, s feldíszítse azt kegyelmével és vigasztalásával.
Szalézi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum