2008. május 24., szombat

[Evangelium] 2008-05-24

2008. május 24. - Szombat

Abban az időben kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét.
A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt,
megharagudott, és ezt mondta nekik: "Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
gyermek, nem megy be oda." Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét
rájuk téve, megáldotta őket.
Mk 10,13-16

Elmélkedés:

A felnőttek néha abba a hibába esnek, hogy lekezelően, kioktatóan
viselkednek a gyermekekkel szemben. Kétségtelenül több élettapasztalattal
rendelkeznek, de ez még nem jogosítja fel őket arra, hogy
fölényeskedjenek. A mai evangéliumban szereplő tanítványok is egy hasonló
hibát követnek el, amikor visszautasítják a gyermekeket. Szándékuk az
lehetett, hogy a kicsik ne zavarják a tanításban a Mestert, mint ahogy ma
is sokszor hangzik el, hogy a gyerekek ne zavarják a felnőtteket. Jézus
viszont nem elutasító, hanem szeretettel fogadja és megáldja a gyerekeket.
A gyerekek engedelmességét csak ilyen türelmes szeretettel lehet elérni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Csöndes litánia
A szóért, mely bőrünk alatt lüktet,
A szóért, amelytől szomjazunk,
A szóért, amely ködbe vonja a derűs horizontot,
A szóért, mely hangja a nyelvnek,
A szóért, mely szakadékba visz,
ezért és még sok minden másért,
el ne vedd tőlünk testté lett
Igédet, Uram!

A szóért: atom,
A szóért: bomba,
A szóért: rakéta,
A szóért: halál,
ezért és még sok minden másért
el ne vedd tőlünk testté lett
Igédet, Uram!


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Kaptam ajándékba 10 db Berecz András könyvet CD-vel. A jól ismert
mesemondó kiadványát a felajánló szándéka szerint a plébániafelújítást
támogatók között osztom ki ajándékként. Május 21-22-23-án
(szerda-csütörtök-péntek), valamint 26-án és 27-én (hétfő és kedd) minden
nap 2 db könyv keresi gazdáját. Az egyik az aznapi összes adakozó között
kerül kisorsolásra, a másikat pedig az kapja, aki az adott napon a legtöbb
adományt küldte. Köszönöm jószándékú segítségteket!
Szeretettel: István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 23., péntek

[Evangelium] 2008-05-23

2008. május 23. - Péntek

Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a
Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig
szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz, és
megkérdezték: "Szabad-e a férjnek elbocsátania feleségét?" Próbára akarták
ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: "Mit parancsolt nektek
Mózes?" Azt felelték: "Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és
elbocsássuk őt." Jézus folytatta: "A ti szívetek keménysége miatt írta
nektek ezt a parancsot. Isten azonban kezdetben, a teremtéskor férfit és
nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez
csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test,
hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!"
Tanítványai otthon ismét megkérdezték őt erről. Ezt válaszolta nekik: "Aki
elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha
pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, szintén házasságtörést
követ el."
Mk 10,1-12

Elmélkedés:

Jézus ellenfelei, akik többször is vitába szállnak vele, jól ismerik a
mózesi törvényeket, és sokszor ezek megtartását kérik számon tőle és
tanítványaitól. Természetesen Jézus is jól ismeri a Törvényt, s éppen
ennek köszönhetően tud megválaszolni az írástudóknak. De Ő nem csak a
Törvény írott betűjét ismeri, hanem az amögött meglévő isteni szándékot
is. Ebből következik az is, hogy tanítása nem korlátozódik a törvények
értelmezésére, hanem azok lényegére mutat rá. Az írástudók emberi
okoskodását és értelmezését felülmúlja Jézus megközelítése, aki a törvény
hiteles értelmezőjének tartja magát. A házasság kérdésében is a teremtő
Isten eredeti szándékát tárja fel. Tehát nem a törvény betűje a végső
alap, hanem az embernek törvényt adó Isten.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Minden bizalmunk kezdete, alapja a Boldogságos Mária! Rábízta Isten minden
javak kincsestárát, hadd tudják mindenek, hogy Őáltala jön nekünk minden
reményünk, minden kegyelmünk, mind az üdvünk - míg Jézust nyújtja
minekünk. Mert így akarta Ő: az Úr, hogy mindent Mária által kapjunk.
IX. Pius pápa


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Kaptam ajándékba 10 db Berecz András könyvet CD-vel. A jól ismert
mesemondó kiadványát a felajánló szándéka szerint a plébániafelújítást
támogatók között osztom ki ajándékként. Május 21-22-23-án
(szerda-csütörtök-péntek), valamint 26-án és 27-én (hétfő és kedd) minden
nap 2 db könyv keresi gazdáját. Az egyik az aznapi összes adakozó között
kerül kisorsolásra, a másikat pedig az kapja, aki az adott napon a legtöbb
adományt küldte. Köszönöm jószándékú segítségteket!
Szeretettel: István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 22., csütörtök

[Evangelium] 2008-05-22

2008. május 22. - Csütörtök

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek: Ha
valaki csak egy pohár vizet is ad nektek inni azért, mert Krisztuséi
vagytok, megkapja érte jutalmát. Ha viszont valaki csak egyet is bűnre
csábít a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna neki, ha
malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe vetnék. Ha a kezed bűnre
csábít, vágd le! Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a
kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad csábít bűnre, vágd le!
Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozatra jutnod. Ha
pedig szemed csábít bűnre, vájd ki! Jobb fél szemmel bemenned Isten
országába, mint két szemmel a kárhozatra jutnod, ahol a féreg el nem
pusztul, és a tűz ki nem alszik. Mindenkit tűzzel sóznak meg. Mert jó
dolog a só; ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg? Legyen
bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között.
Mk 9,41-50

Elmélkedés:

Jelképes, ugyanakkor meghökkentő mondásokat olvasunk a mai evangéliumban,
amelyekből kiderül, hogy minden akadályt el kell hárítanunk magunk elől az
üdvösség útján. Ez az akadály Jézus szerint a bűn. A kísértéseket nem
tudjuk minden alkalommal messze elkerülni, de az Úr segítségével képesek
vagyunk mindenkor visszautasítani azokat. Helytelen az a gondolkodásmód,
amely szerint valaki azzal megy bele a bűnbe, hogy majd később meggyónja
és Isten meg is fog neki bocsátani. Az isteni megbocsátásban mindenképpen
bízhatunk, de ne akarjuk mindenáron próbára tenni Istent. Jó érzés, ha az
ember kimosakszik a piszokból, de még jobb, ha tiszta marad.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgálatodra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.
Teréz anya


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Kaptam ajándékba 10 db Berecz András könyvet CD-vel. A jól ismert
mesemondó kiadványát a felajánló szándéka szerint a plébániafelújítást
támogatók között osztom ki ajándékként. Május 21-22-23-án
(szerda-csütörtök-péntek), valamint 26-án és 27-én (hétfő és kedd) minden
nap 2 db könyv keresi gazdáját. Az egyik az aznapi összes adakozó között
kerül kisorsolásra, a másikat pedig az kapja, aki az adott napon a legtöbb
adományt küldte. Köszönöm jószándékú segítségteket!
Szeretettel: István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 21., szerda

[Evangelium] 2008-05-21

2008. május 21. - Szerda

Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: "Mester!
Láttunk valakit, aki a nevedben ördögöt űzött ki, de nem tart velünk.
Megtiltottuk neki, mert nem csatlakozott hozzánk." Jézus azonban így
válaszolt: "Ne tiltsátok meg neki! Aki az én nevemben csodát tesz, az
egyhamar nem fog szidalmazni engem. Aki nincsen ellenünk, az velünk van."
Mk 9,38-40

Elmélkedés:

A Jézussal nap mint együtt járó apostolok bizony csak lassan tanulnak. A
tanítványi életnek ugyanis az a célja, hogy elsajátítsa a Mester
életmódját, gondolkodását. A mai evangéliumból az derül ki, hogy ez még
nem megy az apostoloknak, hiszen ők megtiltják, hogy valaki Jézus nevében
cselekedjen, az Út viszont megengedi neki.
A mi célunk sem lehet más, mint hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézushoz.
Nem elég tehát megtanulni, hogy mit vár tőlünk, hanem úgy kell élnünk és
viselkednünk, ahogyan ő. Nem elég elméletben kereszténynek lenni, hanem
minden élethelyzetben Krisztus tanítványának kell mutatkoznunk
cselekedeteinkben is.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de
azt tudom, hogy minden a Te akaratodból történik Uram, s ez elég nekem.
Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel
szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem
Szent Fiad Krisztusi áldozatával.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Kaptam ajándékba 10 db Berecz András könyvet CD-vel. A jól ismert
mesemondó kiadványát a felajánló szándéka szerint a plébániafelújítást
támogatók között osztom ki ajándékként. Május 21-22-23-án
(szerda-csütörtök-péntek), valamint 26-án és 27-én (hétfő és kedd) minden
nap 2 db könyv keresi gazdáját. Az egyik az aznapi összes adakozó között
kerül kisorsolásra, a másikat pedig az kapja, aki az adott napon a legtöbb
adományt küldte. Köszönöm jószándékú segítségteket!
Szeretettel: István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 20., kedd

[Evangelium] 2008-05-20

2008. május 20. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem
akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt
mondta nekik: "Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután
megölték, harmadnapra feltámad." Ők nem értették ezeket a szavakat, de
féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte
tőlük: "Miről vitatkoztatok az úton?" Tanítványai azonban hallgattak, mert
az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: "Ha valaki első
akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája."
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte,
és ezt mondta nekik: "Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben,
engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt,
aki küldött engem."
Mk 9,30-37

Elmélkedés:

Már kisgyermek koromban is az egyik kedvenc történetem volt Sámuel
prófétáé, akit édesanyja odaadott a szentély szolgálatára. Gyermekként
hallotta meg az Úr hívását, de még tapasztalatlan volt, s nem ismerte fel
azonnal, hogy ki szólítja. Istenre figyelő, gyermeki lelkületét nem
veszítette el később sem, s az Úr prófétája lett.
Milyen jó volna, ha manapság is sokan lennének, akik megőrzik a gyermeki
lelkületet. Olyanok, akik engedik, hogy Jézus magához ölelje őket, s
később sem akarnak szabadulni ebből a szeretetteljes ölelésből. Milyen jó
volna, ha a szülők nem féltenék gyermeküket Jézustól.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Életem Ura, és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség,
könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és
szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet,
és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen.
Szent Efrém


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Kaptam ajándékba 10 db Berecz András könyvet CD-vel. A jól ismert
mesemondó kiadványát a felajánló szándéka szerint a plébániafelújítást
támogatók között osztom ki ajándékként. Május 21-22-23-án
(szerda-csütörtök-péntek), valamint 26-án és 27-én (hétfő és kedd) minden
nap 2 db könyv keresi gazdáját. Az egyik az aznapi összes adakozó között
kerül kisorsolásra, a másikat pedig az kapja, aki az adott napon a legtöbb
adományt küldte. Köszönöm jószándékú segítségteket!
Szeretettel: István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 19., hétfő

[Evangelium] 2008-05-19

2008. május 19. - Hétfő

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta,
hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük. Amint
az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek
és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: "Miről vitatkoztok velük?"
Valaki a tömegből így felelt neki: "Mester! Elhoztam hozzád a fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti,
földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már
kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: "Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek?
Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre odavitték
hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda
rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott.
Jézus megkérdezte a fiú apját: "Mióta szenved ebben a bajban?" Ő azt
felelte: "Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe
taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és
segíts rajtunk!" Jézus így felelt neki: "Ha valamit tehetsz? Minden
lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: "Hiszek,
Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a
szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: "Te néma és süket lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!" Erre (a
gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment
belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték:
"Meghalt!" Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette. A fiú talpra
állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között voltak, a
tanítványok megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket?"
Jézus így felelt: "Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak
imádsággal és böjtöléssel."
Mk 9,14-29

Elmélkedés:

Beteg gyermeke gyógyulása érdekében egy apa fordul Jézus tanítványaihoz.
Minden bizonnyal szeretett volna rögtön magához Jézushoz járulni, de Ő
éppen a hegyen volt három kiválasztott apostolával. Az apa nem várja meg
Jézust, hanem abban bízik, hogy a gyógyító Mester valamelyik tanítványa is
tud neki segíteni. Nem türelmetlen, de szeretné, ha évek óta beteg fia
mihamarabb meggyógyulhatna. Biztosan csalódott is lehetett amiatt, hogy a
tanítványok nem tudtak csodát tenni, de még mindig marad egy esély
számára. Igen, amikor már senki nem segíthet, akkor érkezik Jézus és
teljesíti a kérést. Talán nekem is érdemes volna közvetlenül hozzá
fordulnom, hogy régóta fogva tartó bűneimtől megszabadítson.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, nincs üdvösségem, csak tebenned;
ha te nem leszel nyugalmam,
nem gyógyul meg gyöngeségem.
Istenem, légy védelmezőm,
biztos menedék, hogy megszabaduljak!


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (20.)
Az elmúlt közel négy év során még nem voltunk soha olyan közel ahhoz, hogy
ne kapjátok az e-vangéliumot, mint most. A péntek délutáni építkezési
csúcsforgalomban egy elszabadult betongerenda találkozott az
internetkábellel, s gondolható, hogy az utóbbi húzta a rövidebbet. Az
eseménynek ugyan nem voltam szemtanúja, de két temetésről és gyászmisékről
hazaérvén rögtön átláttam a helyzetet. A zuhogó esőben éppen hazafelé
induló munkások "Bocs a kábelért, főnök!" mondattal búcsúztak. A gondolat,
hogy a hétvégén evangélium nélkül maradtok, oly gyorsan futott át az
agyamon, hogy még 10 év múlva is csak álmodni fogok ilyen gyors
internetről, pedig addig még sokat fejlődik a net sebesség tekintetében.
Lélekjelenlétemet megőrizve kábelért indultam, s a bolt zárása előtt 5
perccel még sikerült beszereznem egy köteget. A kábellel a kezemben
jogosan érezhettem, hogy a magam részéről mindent megtettem, a többit
pedig a jó Istenre bíztam. Úgy látszik, hogy ő sem akarta, hogy lelki
táplálék nélkül maradjatok, ezért fél órán belül egy "eltévedt"
villanyszerelőt küldött megsegítésemre, akinek mindjárt elő is adtam
kérésemet. Mondta ugyan, hogy eredetileg nem ezért jött, de készséges volt
és bekötötte a világhálót elérő madzagot.
Többek megnyugtatására jelzem, hogy egy biciklirevaló adomány érkezett a
spórolt pénzét is felajánló minisztránsnak. Még a nyári szünet előtt
beszerzek neki egy új bringát. Köszönet érte a felajánlóknak!
A múlt vasárnap ifjúsági ének- és zenekarunkkal vendégszerepeltünk
Zalaegerszegen a családos misén. Én ugyan elfogult vagyok, de mások
szerint is nyugodtan kiállhatunk bárhol, mert ügyesek a fiatalok. A jövő
vasárnap itt nálunk zenélnek, énekelnek egy nagyot az egerszegiekkel, akik
vendégségbe jönnek hozzánk.
Az ipari alpinisták munkájukat befejezvén végre lemásztak a
templomtoronyról. Másfél hónapig eltartott a javítás és festés, de szép
lett az eredménye.
A plébánia felújítása rendületlenül folyik tovább, de számomra még sajnos
beláthatatlan a vége. Továbbra is azt tapasztalom, hogy az Úr is építi a
házat, mert nélküle valóban hiába fáradoznék.
A helyi festőművész által felajánlott és a múlt héten "árverésre" került
kép 110 ezer forintért talált gazdára, amely összeg a felújítást
szolgálja. Köszönöm az érintetteknek a segítőkészséget! A közeljövőben
talán még tartunk hasonlót.
Kaptam ajándékba 10 db Berecz András könyvet CD-vel. A jól ismert
mesemondó kiadványát a felajánló szándéka szerint a plébániafelújítást
támogatók között osztom ki ajándékként. Május 21-22-23-án
(szerda-csütörtök-péntek), valamint 26-án és 27-én (hétfő és kedd) minden
nap 2 db könyv keresi gazdáját. Az egyik az aznapi összes adakozó között
kerül kisorsolásra, a másikat pedig az kapja, aki az adott napon a legtöbb
adományt küldte. Köszönöm jószándékú segítségteket!
Szeretettel: István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 18., vasárnap

[Evangelium] 2008-05-18

2008. május 18. - Szentháromság vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz
benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Jn 3,16-18

Elmélkedés:

Isten gyenge és erős oldala
Az egyik korábbi lelkipásztori állomáshelyem a hittanosok között volt egy
kislány, akit szokásomhoz híven - mivel nem szeretném az igazi nevét
elárulni - nevezzünk most is Esztinek. A kis Eszter kissé nehezen tanult,
de még a mondókák és versek megtanulása sem ment neki könnyen. Viszont
igen kedvesen tudott énekelni, s ha egy dalról vagy énekről volt szó,
akkor azonnal megjegyezte a szöveget. A tanulás mellett az írást sem
tekintette a legjobb barátjának, így aztán bármit is írtunk le a füzetbe,
bizony mindig ő készült el utoljára. Annál ügyesebb volt viszont, amikor
rajzolni kellett. Az osztályban senki sem tudott nála szebb angyalokat és
virágokat rajzolni. Egyszóval a tanulás és az írás volt a gyenge pontja
Eszternek, az éneklés és a rajz viszont az erősségei közé tartoztak.
Minden gyermeknek és természetesen minden felnőttnek is van gyenge oldala
és erős oldala. Egyes dolgokban egészen ügyesek, másokban teljesen
ügyetlenek vagyunk.

Bármennyire is furcsának tűnik valakinek, ma, Szentháromság vasárnapján,
gondolkozzunk el azon, hogy vajon van-e és ha igen, mi a jó Isten gyenge
oldala és erős oldala? Találkoztam már olyanokkal, akik gyengének,
gyengekezűnek tartják Istent. Szerintük Isten gyengeségének a jele például
az, hogy nem képes megakadályozni a háborúkat, nem tudja gazdaggá tenni a
szegényeket, nem gyógyítja meg egyszerre a világ minden betegét. A
bűnösökkel nem tud mit tenni, s nem képes szembeszállni a másokat elnyomó
hatalmaskodókkal. E gyengeség mellett a legfőbb érvnek azt tartják, hogy
Isten még a saját Fiát sem volt képes megóvni az emberi gonoszsággal
szemben, s tehetetlenül volt kénytelen végignézni, amint Jézust elfogják,
megostorozzák, megverik, durván bántalmazzák és keresztre szegezik. Ha
Isten erős lenne, bizonyára megmentette volt saját Fiát ezektől a szörnyű
szenvedésektől és a szégyenteljes haláltól. Mindez vonatkozik Jézusra is,
aki nem szállt le a keresztről, és a mennyei Atyára is, aki nem volt képes
megfékezni a Jézussal szembeni emberi gyűlöletet.

De vajon a pusztító háborúk, a milliókat érintő szegénység és az
égbekiáltó igazságtalanságok tényleg Isten gyengeségének a jelei, s nem
inkább az emberi gyengeség megnyilvánulásai? Vajon az emberi élet és
méltóság elleni támadásokért, a szabadság lábbal tiprásáért, a
békétlenségért és az erkölcsi lezüllésért tényleg Isten hibáztatható, s
nem inkább az ember? Vajon valóban gyengeség az Isten részéről, hogy az
önmagán segíteni nem tudó és a magát egyre mélyebbre taszító emberiség
megmentése érdekében a végsőkig, egészen az önfeláldozásig elmegy?

Amit talán sokan Isten gyengeségének tartanak, az valójában Isten erős
oldala. A határtalan irgalmasság, a korlátlan szeretet, a mérték nélküli
jóság, az emberiségnek tett ígéret hűséges megtartása mind-mind Isten erős
oldalához tartoznak. Ennek fényében értjük meg Jézus szavait, amelyeket a
mai evangéliumban olvastunk: "Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). A kereszt a hitetlen ember számára
Isten gyengeségének a jele. A hívő ember viszont meglátja benne az isteni
erőt, a megváltó erőt, az üdvözítő erőt.

Jézusnak a kereszten való odaadása előrevetíti a jövő vasárnapi ünnep, az
Úrnapja titkát. Az eucharisztikus kenyérben és borban az Úr szintén
önmagát adja adja nekünk. Odaadja magát értünk a kereszten és nekünk az
Oltáriszentségben. Ez az odaadás az Úr erőssége, amit szeretne megosztani
velünk. Ha elfogadjuk ezt az ajándékot, akkor Krisztus lesz a mi
erősségünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Örök Szentháromság, aki fényesség vagy, add, hogy lelkem részesedjék a te
világosságodban!
Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben, s ebben a tűzben egyesítsd
akaratomat a tieddel.
Te, aki bölcsesség vagy, add meg lelkemnek azt a bölcsességet, hogy fel
tudja ismerni és meg tudja különböztetni a te igazságodat.
Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt; legyen annyira erős, hogy se a
gonoszlélek, se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.
Sziénai Szent Katalin

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum