2013. december 14., szombat

[Evangelium] 2013-12-14

2013. december 14. – Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: „Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium a Messiás és előfutára elutasításáról szólt. Ezt a
gondolatot folytatja a mai részlet, amelyben Jézus a „nem ismerték fel"
kijelentést teszi János személyével kapcsolatban, azaz nem ismerték fel
Jánost, mint prófétát. Az ószövetségi választott nép évszázadok óta várta
a Messiást, akinek érkezését Isten megígérte. A Megváltó jövetelét
közvetlenül megelőző időben lépett fel Keresztelő János, akinek
megadatott, hogy rámutathasson Krisztusra, a Messiásra, akiben
beteljesedett az isteni ígéret. János tanúságot tett az emberek előtt
arról, hogy Jézus a Messiás. Tanúságtételét azonban nem fogadta el
mindenki.
Jézusnak e Keresztelő Jánosról szóló kijelentését párhuzamba állíthatjuk a
Szent János evangélista könyvének előszavában megfogalmazottakkal: „A
világosság a világba jött, de mégsem ismerte fel a világ" (Jn 1,10). Itt
természetesen már nem Jánosra, hanem Jézusra, a megtestesült Fiúistenre
vonatkoznak a szavak. Őt utasítják el az emberek.
Ez utóbbi helyen, azaz az Ige-himnuszban ugyanakkor megjelenik az a
gondolat is, hogy Isten gyermekei befogadták a világosságot. Az
evangélista tulajdonképpen szembeállítja egymással a hit világosságát és a
hitetlenség sötétségét, meghagyva az olvasók választási szabadságát. A
betlehemi jászolban fekvő Gyermek az igazi világosság, aki a világba jön,
hogy minden embert megváltson és üdvözítsen. Hiszek-e ebben?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Eddig szavaidra figyeltünk, tanításodat hallgattuk, amely
nyugalommal és békével töltött el minket. De most be kell látnunk, hogy
ennél többet kérsz tőlünk, mert többre is vagyunk képesek. Az üdvösséghez
nem elegendő számunkra, ha hittel elfogadjuk tanításodat, hanem
jócselekedetek is kérsz tőlünk. Mi már nem Keresztelő Jánoshoz, hanem
hozzád fordulunk, Jézusunk: Mit tegyünk? Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy
mit kell tennünk üdvösségünk érdekében!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131214.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 13., péntek

[Evangelium] 2013-12-13

2013. december 13. – Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
„Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

Ma ismét Keresztelő János alakja áll előttünk az evangéliumban, akinek az
volt a küldetése, hogy előkészítse a Megváltó jövetelét. Bűnbánatot,
megtérést, vezeklést hirdetett az embereknek. Kár volna tagadni, hogy
kemény, olykor bizony fenyegető hangon hirdette a közeledő ítéletet.
Aszketikus életmódját látva és határozott beszédét hallgatva sokan
megtértek, de olyanok is voltak, akik nem szívlelték meg szavait. Az
elfogadás mellett az elutasítás is megjelenik küldetése hatásaként. Az
ember ugyanis minden helyzetben szabadon dönt, szabadságát Istennek
köszönheti, ugyanakkor tudatában kell lennie annak, hogy szabadon hozott
döntéséért felel, annak következményei lehetnek.
Keresztelő János után eljött Jézus, a Megváltó, aki más hangnemben beszélt
az emberekhez. Az Isten országának öröméről, szabadságáról és
boldogságáról tett tanúságot. Sok ember felszabadultan és lelkesen fogadta
Jézus örömhírét. Mások azonban elutasították, s ez később odáig fajult,
hogy az életére törtek.
Mind az előfutárt, mind a Messiást elutasítókra vonatkoznak Jézus szavai:
„Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok" (Mt
11,17). Ők azok, akiket nem lehet furulyaszóval táncba vinni, s akiket nem
lehet bűneik miatt könnyekre fakasztani. Nem ismerik fel a jeleket,
bezárják szívüket, s nem hallgatnak Isten küldötteinek szavára.
Karácsonykor Jézus újra eljön közénk. Elutasítjuk vagy befogadjuk-e őt?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131213.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 12., csütörtök

[Evangelium] 2013-12-12

2013. december 12. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom
nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A
mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és
az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian
ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie.
Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részletben Jézus a következő szavakkal mond dicséretet
Keresztelő Jánosról: „az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb"
nála (Mt 11,11). Foglaljuk össze röviden, hogy mit kell tudnunk Keresztelő
Jánosról és feladatáról! János az ószövetségi idők utolsó prófétája.
Személyével lezárul a próféták kora, a jövendölések ideje, és megkezdődik
a beteljesedés. Ő az, aki bejelenti, hogy hamarosan megérkezik az
évszázadok óta várt Messiás, s ezért nevezzük őt a Megváltó előfutárának,
előhírnökének. A pusztában él és kereszteli meg azokat, akik bűnbánatot
tartanak. János megtérést és bűnbánatot hirdet, s bár sokszor kemény
szavakat használ, az emberek mégis megérzik, hogy általa az Isten szól
hozzájuk. Jézus szavai szerint Jánosnál nincs nagyobb ember, de mindjárt
hozzáteszi, hogy mindazok mégis nagyobbak nála, akik eljutnak a mennyek
országába. Az ószövetségi idők megváltásra várakozó népével szemben az
újszövetség népe már megváltott nép. A Jézusban, mint Megváltóban való hit
által, ha a legkisebbként is, de ott lehetek a mennyek országában.
János azt mondja nekünk, hogy már csak egy keveset kell várnunk. Manapság
sokan szeretnének mindent azonnal megkapni. S ha csak egy keveset is
várakozniuk kell, akkor hamar elveszítik türelmüket. Hallgassunk a
Megváltó előhírnökére! Tanuljunk meg várni! Legyen időnk a várakozásra!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! A karácsonyhoz közeledve adj nekem igazi örömöt, a Te
születésed ünnepét váró örömöt! Jóságodra és szeretetedre vágyom, amelyek
messiási ajándékaid számomra és minden ember számára. Gyógyítsd meg lelki
vakságom, hogy lássak és felismerjelek téged, mint Megváltót.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131212.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 11., szerda

[Evangelium] 2013-12-11

2013. december 11. – Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Jézus szelíd bátorítása így szól a mai napon: „Jöjjetek hozzám mindnyájan,
akik fáradtak vagytok!" (Mt 11,28). Hívása, hogy hozzá menjünk, arra
vonatkozik, hogy mindig nála keressük lelkünk nyugalmát. De értelmezhetjük
a vasárnapi pihenőnap megtartására is, amikor a mindennapi teendőket
félretéve, valamint elszakadva a hétköznapi gondoktól és az anyagi
dolgoktól, időt biztosítunk Isten számára, a lelki értékekkel való
feltöltődésre és az emberekkel való közösségi életre. Így a pihenés nem
válik üres tétlenséggé vagy semmittevő unalommá, hanem a lélek
gazdagodását szolgálja. Az emberi méltóságunkhoz tartozó pihenés jelzi
számunkra, hogy nem vagyunk a munka rabszolgái.
A karácsony ünnepe, amely a heti megszokottnál hosszabb pihenésre ad
lehetőséget, szintén alkalom arra, hogy Istenben gazdagodjunk. Az adventi
készületünk azt a célt szolgálja, hogy Isten Fia születésének ünnepe az
öröm, a békesség és a lelki felemelkedés napjaivá váljanak a magunk és
családunk számára. A december a legtöbbünknek a készülődés és az
ajándékbeszerzés miatt mozgalmasabb a többi hónapnál. Épp itt az ideje
tehát annak, hogy engedelmeskedjünk Jézus hívásának és elinduljunk hozzá,
akiben megtalálhatjuk lelkünk nyugalmát. A vásárlásra buzdító hangos
reklámok zajában halljuk meg ezt a csendes hívó szót: Jöjjetek hozzám!
Legyen időm a csendre, az elcsendesedésre!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, a te irgalmas tekintetedet keresem, amely rám tekint. Nem
elítélni és megbüntetni akarsz, hanem megbocsátani. A Te Fiad Jézus eljön
a mi bűnös emberi világunkban, hogy irgalmad jelen legyen köztünk.
Megbocsátó szavad lelkünkig hatol, átalakít minket, hogy tiszta szívvel
várjuk Megváltónkat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131211.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 10., kedd

[Evangelium] 2013-12-10

2013. december 10. – Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse
az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek:
jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így
mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14

Elmélkedés:

A bűnös ember megmentésére induló irgalmas Istent szemlélteti az elveszett
bárányt kereső pásztorról szóló példabeszéd. A jó pásztor érzi, hogy a
nyáj minden bárányáért felelős, s egyet sem hagy elveszni. Felelősséget
érez kivétel nélkül valamennyi iránt. Nagy az öröme, amikor megtalál egy
elveszettet, s jobban örül neki, mint az el nem tévedteknek. Jézus
megváltó születését és megváltó halálát kapcsolja össze a jó pásztor képe,
hiszen a mi Urunk azt mondta magáról, hogy ő a jó pásztor, aki életét adja
övéiért (vö. Jn 10,11). A kereszten meghalt értünk, hogy megváltson
minket. Neki köszönhetjük, hogy nem kell elveszett bárányként tovább
vergődnünk bűneink tövisbokrában, hanem vétkeinket megbocsátva visszavezet
bennünket Egyházának közösségébe. Mind születésében, mind halálában
észrevehetjük Jézus odaadását, önfeláldozását. Küldetését a mennyei
Atyától kapta, s ahhoz mindhalálig hűséges maradt. Megtestesülésének,
emberré válásának titkával kezdődik el megváltásunk, amely
keresztáldozatával teljesedik be.
Jézus születése, a Megváltó jövetele mindenkinek, a kilencvenkilenc igaz
és az egyetlen bűnös számára egyaránt örömhír. Ha őszinte bűnbánat által
elismerem Isten előtti kicsinységemet, a betlehemi Gyermek megkeres és
megtalál engem! Számára is nagy öröm, hogy rám talált, de én is
felszabadultan örvendezhetek érkezésének, amely üdvösségemet jelenti.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131210.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Advent kezdetére kaptam Lúcia nővértől egy kis csomagot. Kinyomtatott
nekem egy hónapnyi napi e-vangéliumot. Jókora vaskos dosszié lett. Mások
számára is rendszeresen kinyomtatja a vakok pontírásával, Braille-írással.
Kissé megindultan simítottam végig ujjaimmal az apró pontokon, aztán a
leginkább megbecsült könyveim közé tettem.
Zoltán írt levelet a napokban. Csodálkoztam az ákombákom betűkön, mígnem a
harmadik mondatból kiderült, hogy látássérült. A hangos e-vangéliumot kéri
jövőre is. Neki így érthetően könnyebb, mint olvasni.
Két példa, hogy bepillantsunk azok világába, akik nem pillanthatnak be az
általunk látott világba. Aztán a könyvesboltos értesít telefonon, hogy
megérkezett a könyvem, mehetek érte, s mindjárt elmeséli, hogy 97 éves
nagymamája reggeli előtt mindig meghallgatja a napi elmélkedést.
Beállítják neki telefonon, csak utána reggelizik.
Rajtuk kívül még sokan hallgatják, szóval, érdemes volt egy éve elindítani
a hangos e-vangéliumot. Ezúton is köszönöm Pezenhófer Briginek és Gyurinak
a szolgálatot, a felolvasást, a feltöltést és ez ezzel járó mindenféle
munkát.
Szeretnénk jövőre is folytatni a hangos e-vangelizációt, s ehhez az
e-vangélium olvasók segítségét, támogatását kérem. A legkisebb
fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van rá
lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825
Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
A jócselekedeteket látó Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. december 9.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 9., hétfő

[Evangelium] 2013-12-09

2013. december 9. – Hétfő, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A vasárnap miatt a Szeplőtelen fogantatás ünnepe idén december 8-ról a mai
napra került át. A félreértések eloszlatása végett fontos tisztáznunk,
hogy Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának eseménye az ő születése előtt
kilenc hónappal történt, azaz ekkor fogant meg édesanyja, Szent Anna
méhében. Ez nem keverendő össze Jézus fogantatásával, azaz azzal a másik
eseménnyel, amikor a Szentlélek közreműködése által Jézus megfogant Mária
méhében. Ez utóbbi eseményt március 25-én ünnepeljük és angyali
üdvözletnek nevezzük, amelyről egyébként a mai evangélium is szól.
Mit jelent Mária szeplőtelen fogantatása? Mivel a mindenható Isten a
názáreti leányt, Máriát arra az üdvtörténetben egyedülálló feladatra
választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen, ezért jónak tartotta, hogy
élete első pillanatától kezdve, azaz fogantatásától mentes legyen az
áteredő bűntől. Ez Istentől kapott kiváltság volt Mária számára. A
szeplőtelen fogantatás hitigazságát IX. Pius pápa hirdette ki az
Ineffabilis Deus (A kimondhatatlan Isten) kezdetű bullájával 1854.
december 8-án.
Isten tehát előre gondoskodott arról, hogy a születendő Fiúisten egy
bűntelen, kegyelemmel teljes, szent asszonytól jöjjön világra. A mai
Mária-ünnep emlékeztessen bennünket adventben arra, hogy olyan anyai
szeretettel, türelemmel, reménnyel és örvendezve várjuk a Megváltó
születését, ahogyan Jézus édesanyja várta gyermeke világra jöttét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131209.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Advent kezdetére kaptam Lúcia nővértől egy kis csomagot. Kinyomtatott
nekem egy hónapnyi napi e-vangéliumot. Jókora vaskos dosszié lett. Mások
számára is rendszeresen kinyomtatja a vakok pontírásával, Braille-írással.
Kissé megindultan simítottam végig ujjaimmal az apró pontokon, aztán a
leginkább megbecsült könyveim közé tettem.
Zoltán írt levelet a napokban. Csodálkoztam az ákombákom betűkön, mígnem a
harmadik mondatból kiderült, hogy látássérült. A hangos e-vangéliumot kéri
jövőre is. Neki így érthetően könnyebb, mint olvasni.
Két példa, hogy bepillantsunk azok világába, akik nem pillanthatnak be az
általunk látott világba. Aztán a könyvesboltos értesít telefonon, hogy
megérkezett a könyvem, mehetek érte, s mindjárt elmeséli, hogy 97 éves
nagymamája reggeli előtt mindig meghallgatja a napi elmélkedést.
Beállítják neki telefonon, csak utána reggelizik.
Rajtuk kívül még sokan hallgatják, szóval, érdemes volt egy éve elindítani
a hangos e-vangéliumot. Ezúton is köszönöm Pezenhófer Briginek és Gyurinak
a szolgálatot, a felolvasást, a feltöltést és ez ezzel járó mindenféle
munkát.
Szeretnénk jövőre is folytatni a hangos e-vangelizációt, s ehhez az
e-vangélium olvasók segítségét, támogatását kérem. A legkisebb
fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van rá
lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825
Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
A jócselekedeteket látó Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. december 9.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 8., vasárnap

[Evangelium] 2013-12-08

2013. december 8. – Advent 2. vasárnapja

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így
tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!" Ő volt az, akiről
Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és
vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán
vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá
megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított
benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a
bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt
gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a
kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a
fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem
terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam
jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő
Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a
lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát
pedig olthatatlan tűzben elégeti!"
Mt 3,1-12

Elmélkedés:

Gyermek és felnőtt
Az elmúlt vasárnap arról elmélkedtünk, hogy a felnőttek hogyan tekintenek
a gyermekekre. Ma, advent 2. vasárnapján azzal folytassuk gondolatainkat,
hogy a gyermekek hogyan élik meg saját gyermekkorukat. Tévedés volna azt
gondolnunk, hogy ha felidézzük saját gyermekkorunkat, akkor választ kapunk
a kérdésre. Mert mást jelent gyermekként átélni ezt az életszakaszt és
mást jelent felnőttként visszaemlékeznünk rá. Ennek igazságát éppen a
gyermekek és a felnőttek közti konfliktusok igazolják. Ha a felnőttek egy
bizonyos helyzetben pontosan át tudnák élni, amit egy gyermek átél, akkor
nem kényszerítenék akaratukat a gyermekre. Ha valóban a gyermekek helyébe
tudnák magukat képzelni, akkor könnyen kizárhatnák a problémák és
veszekedések forrását. Mást akar a gyermek és mást a felnőtt. Mást tart
jónak a gyermek és mást a felnőtt. Könnyű volna a kérdést elintéznünk a
gyermekek tapasztalatlanságával és a felnőttek élettapasztalatával, de hol
van akkor a szabadság? Mert a gyermek szabadságra törekszik, szabadon
akarja felfedezni a világot és szabadon akarja kifejezni érzéseit, amikor
találkozik a világgal és a másik emberrel. Szabadságra törekszik, de nem
képes önálló életre, a felnőttek segítségére, gondoskodására szorul.
Átérzi gyengeségét és tehetetlenségét, s közben arról álmodozik, hogy
mindenre képes, egyedül megoldja a feladatokat, nincs lehetetlen számára,
szóval arról álmodozik, hogy felnőtt. Csodálkozva fedezi fel a világot,
észrevesz olyat is, ami a felnőtteknek fel sem tűnik. A gyermek önfeledten
játszik, mintha nem ismerné a veszélyt. Lássuk be: felnőttként titkok
ezreivel találkozunk, amikor meg akarjuk ismerni a gyermekek világát.
És térjünk most át egy nagy ugrással a Jézus nevű gyermekre, akinek
születését várjuk. Az evangéliumok által megőrzött első szavait 12 éves
korából ismerjük, amikor a jeruzsálemi zarándoklat után aggódva keresik
szülei: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell
lennem?" (Lk 2,49). Ez az egyetlen mondat maradt ránk a gyermek Jézustól,
ezt követően akkor halljuk újra beszélni, amikor mintegy harminc esztendős
korában megkezdi nyilvános működését, tanítását a nép körében. A jelenet
sokat elárul Jézus öntudatáról, arról, hogy gyermekként a mennyei Atyát
tartotta Atyjának. Hallatlan, hogy egy 12 éves fiú ilyet mer mondani.
Mária és József nem is értették, mit akart ezzel mondani (vö. Lk 2,50).
Felnőtt korában, amikor vándortanítóként járja a városokat, szintén
megfigyelhető erős, határozott öntudata. Isteni hatalommal tanít, isteni
tekintéllyel értelmezi a törvényeket, isteni erejével tesz csodákat,
magának tulajdonítja a bűnök megbocsátásának isteni képességét. Mindezek
után nem kell csodálkoznunk azon, hogy lassanként megfogalmazódik ellene a
vád: ember létére Istenné teszi önmagát. Itt már arra a területre érünk,
hogy ki fogadja el Jézus személyét, ki hisz benne és az ő istenségében,
illetve hogy ki utasítja el őt. Jézus öntudatában nincs semmi nagyképűség,
beképzeltség, nagyzolási mánia vagy hatalomvágy. Ő szegény és hontalan,
ezt éppen születésének története, valamint ezt követően az egyiptomi
menekülés bizonyítja. Élete szinte az első pillanattól kezdve veszélyben
van, a királyi hatalmát féltő Heródes az életére tör. De semmiféle veszély
nem térítheti el küldetésétől, amit az ő Atyja bízott rá. Szerény és
szolgaként él az emberek között.
Az elmúlt héten megkezdett személyes elmélkedésünket folytassuk ezen a
héten azzal, hogy mit gondolunk Jézusnak, mint Isten Fiának személyéről.
Igen, itt most mi magunk is döntéshelyzetbe kerülünk, miként Jézus
kortársai. Elfogadom-e, hogy Jézus által Isten szól hozzám, közli velem,
nyilatkoztatja ki számomra igazságát? Akarok-e az általa hirdetett új
törvény, a szeretet parancsa szerint élni? Hiszek-e abban, hogy egykor
véghezvitt csodáiban és napjainkban tapasztalható kegyelmi segítségében
Isten emberek iránti jósága mutatkozik meg? Hiszek-e abban, hogy bűneim
megbocsátásával új úton indít el engem? Hiszek-e abban, hogy Jézus
Megváltó és Üdvözítő, valóságos Isten és valóságos ember? Hiszem-e, hogy
Jézus az Isten Fia?
A mai evangélium szerint Keresztelő János ezt hirdette: „Térjetek meg,
elközelgett a mennyek országa!" (Mt 3,1). Kész vagyok-e a megtérésre és
arra, hogy az életemben megvalósuljon a mennyek országa, amely Jézus
Krisztus születésével kezdődött?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te mindennap, minden pillanatban jössz hozzánk. Szívünk
ajtaján kopogtatsz, szeretnél belépni életünkbe. Én mégis sokszor észre
sem veszem érkezésed, nem hallom hangodat, nem ismerem meg arcodat.
Megfeledkezem arról, hogy szegény, rászoruló, szerencsétlen emberek
alakjában érkezel. Taníts engem a türelmes, reményteli, örvendező
várakozásra. Taníts arra, hogy úgy várjalak, ahogyan a kismamák várják
gyermekük születésének pillanatát. Érintsd meg szívemet! Töltsd be
vágyakozásom! Tedd boldoggá az életem jöveteleddel!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131208.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum