2007. augusztus 25., szombat

[Evangelium] 2007-08-25

2007. augusztus 25. - Szombat

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz: Mózes
tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és
tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt
elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára,
de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért
teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és
köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre
ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek
köszönjenek nekik a főtereken és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket. Ti ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. De Atyának se hívjatok senkit a
földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És Tanítónak se hívassátok
magatokat, hisz egy a ti Tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek,
az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és
aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.
Mt 23,1-12

Elmélkedés:

A mai evangéliumban található beszédet a tanítványokhoz és a néphez intézi
Jézus. A beszédben feltárja számukra Izrael vallási vezetőinek, a
farizeusoknak és az írástudóknak a kétszínű magatartását. Más alkalmakkor
szemtől-szemben megmondja nekik ugyanezt, most viszont az a szándéka, hogy
az őt szívesen hallgatókat megóvja a hasonló viselkedéstől. Ma talán úgy
fogalmazna az Úr, hogy ne legyünk álszentek, akik a vallásosság jelmezébe
öltözködünk. Az igaz és hiteles vallásosság ugyanis nem az emberek
tetszését keresi, hanem mindent Istenért tesz. Másokat be tudunk csapni a
vallásosság látszatát keltve. Magunkat is egy idő után. Isten azonban jól
ismeri szívünk szándékait és érzéseit.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvözlégy, édes Úrnő!
Csodálatos virágot szültél,
aki beragyogja az eget és a földet.
Világosítsd meg értelmemet,
hogy fölismerjem jóságodat.
Most aludni térek.
Csak Isten tudja, fölkelek-e holnap.
Lelkemet neked ajánlom
és szeretett Fiadnak,
Jézusnak, Istenemnek!
Jézusom, előtted van egész életem!
Őrangyalom vigyázzon rám ez éjjel
és őrizzen egész nap,
reggeltől estig.
Igen, édes Fiadnak ajánlom lelkemet,
hogy ne essen áldozatul a kísértésnek,
hanem kegyelmed mennyországában legyen!
Ámen.


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Egy tagunk imát kér egy barátjáért, hogy világosan meglássa Isten
akaratát, és hogy azt vállalja is.
Imát kérnek Eszterért, aki július 25.-én délután súlyos balesetet
szenvedett.
Egy listatag imát kér Édesanyjáért, akinél vesedaganatot állapítottak meg.
Egy hét unokás aggódó nagymama imát kér húsz hetes terhes lányáért és a
születendő gyermek egészségéért.
55 éves, tüdőrákban szenvedő nagybátyjáért kér imát egy listatag.
38 éves, tüdőbetegségben szenvedő lányáért és 14 éves cukorbeteg
unokájáért kér imát egy tagunk.
Egy egri 33 éves fiatalasszony, 2 kiskorú gyermek édesanyja, súlyos
betegen fekszik a kórházban, nagyon hirtelen lett beteg,
hasnyálmirigy-gyulladást kapott. Felépüléséért imádkozunk a családjával
együtt.
Beteg unokahugáért, két kis gyermek édesanyjáért, aki agyérgörcsöt kapott,
kér imát egy tag.
Egy fiatal katolikus, vallásos házaspárért, akiknek valamiért megromlott a
kapcsolatuk, imát kérnek.
Egy tagunk imát kér barátnőjéért, hogy társat találjon magának.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 24., péntek

[Evangelium] 2007-08-24

2007. augusztus 24. - Péntek, Szent Bertalan apostol

Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
"Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti
Jézust, József fiát." "Jöhet-e valami jó Názáretből?" - kérdezte Nátánáel.
"Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp.

Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: "Nézzétek,
ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte:
"Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: "Még mielőtt Fülöp hívott volna,
láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre elismerte: "Rabbi, te vagy az
Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus így szólt: "Azért hiszel, mert
azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni
ennél." Majd így folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: látni
fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az
Emberfia felett."
Jn 1,45-51

Elmélkedés:

A Krisztus-követés és az újabb tanítványok érkezésének lépéseit mutatja be
a mai evangélium, amelyben Fülöp az Úrhoz vezeti Nátánáelt. Egyesek -
köztük Fülöp - találkoznak Jézussal és felismerik benne azt a személyt,
akit érdemes követni, s akinek érdemes a tanítványává lenni. Élményszerű
találkozásukról nem hallgatnak, hanem elmondják másoknak. Az újabb
tanítvány-jelöltek számára nem elég a lelkes tanúságtétel, ők is személyes
élményt szeretnének.
Jézussal való élő kapcsolatom egyik fokmérője, hogy képes vagyok-e másokat
is hozzá vezetni? Tudok-e róla úgy tanúságot tenni másoknak, hogy
felébredjen bennük a vágy Jézus megismerésére? Akarok-e apostol lenni, aki
hirdetem az evangéliumot?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre
gyúl mind, hogy Téged követ, szolgál Neked újítva tisztaságát. Napkelte
hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez
a Nap ragyogjon benn örökre, hogy Érted égő tüzet sose veszt. Uram,
ragyogtasd ránk a Te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.
Szent Efrém

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 23., csütörtök

[Evangelium] 2007-08-23

2007. augusztus 23. - Csütörtök

Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép
véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt
rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak,
jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat
küldött: "Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem.
Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a
menyegzőre!" De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a
földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak
estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant.
Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig
felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: "A menyegző kész, de a
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre,
és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!" A szolgák kimentek az
utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat
egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük
egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította:
"Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?" De az csak
hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: "Kezét-lábát
kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és
fogcsikorgatás!" Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!
Mt 22,1-14

Elmélkedés:

A lakomáról szóló példabeszédben olyan emberekkel találkozunk, akik
valamilyen módon visszautasítják az Isten által felkínált üdvösséget.
Istennek nem kötelessége, hogy bárkit is megjutalmazzon az üdvösséggel.
Senkinek sincs joga ahhoz, hogy kikövetelje tőle a mennyek országába való
bejutást. Ö mégis, nagylelkűségének és jóságának köszönhetően meghív
minket, hogy vele éljünk, de nem kényszerít senkit. Sok meghívott viszont
könnyelműen elszalasztja a lehetőséget azáltal, hogy evilági teendőire
hivatkozva távol marad. Aki csak vasárnap tud betonozni és nyaralót
építeni, az csak a vasárnapi mise idején és helyett tud majd ott füvet
nyírni. Önmaga butaságáért senki ne hibáztassa Istent!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus lábunk együtt járjon,
a mi kezünk együtt gyűjtsön,
bensőnk együtt érezzen
szívünk együtt dobbanjon,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt füleljen a csendességre,
szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,
ó Jézusom a mi ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Rövid helyzetjelentés Zalalövőről
Mindenekelőtt köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik múlt heti kérésem
után, segítségemre siettek. Köszönöm mindenkinek felajánlott adományát.
Az elmúlt napokban az öcsémmel kifestettünk egy szobát a plébánián, amely
pillanatnyilag hálószobaként és dolgozószobaként működik. Az ittmaradt
szemetet az egyházközségi tagokkal egy napi munkával elhordtuk az
épületből. Édesanyám azóta rendületlenül takarít.
Püspök úr nagylelkűségének köszönhetően kapok a jövő héten egy 400 lelkes
falut, templomostul, plébániaépületestül. Mintha eddig nem lett volna
elég. De hozzájuk is lelkesen fogok járni!
Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepe rendben lezajlott. Szent
István napján Hegyhátszentjakabon éppen azt olvastam az evangéliumban,
hogy "szakadt a zápor, ömlött az ár", amikor ez így is történt, kis jéggel
fűszerezve. Hazaérve Zalalövőre a folytatás is beigazolódott, mert
"nekizúdult a háznak" (plébánia) és a teraszról, amely egy kis tervezési
hiba miatt 20 cm-rel magasabb a szobánál, be is ömlött a frissen kifestett
szobába. A parketta állapotából mindjárt kitaláltam, hogy ez már máskor is
előfordult. Miközben felmertem a vizet, imádkoztam a tervezőkért, hogy más
házak tervezésekor megkapják a bölcsesség adományát. Munka közben féltem,
a villám belevág valamelyik templom haragjába. Egyedül a Zalapatakai
templom miatt nem kellett aggódnom, mert az augusztus 9-i viharban oda már
becsapott a mennykő és a harang vezérlőberendezését teljesen tönkretette.
Most megúszták harangok.
Estére igazi meglepetésként kaptam egy István napi tortát. De nem ám
hagyományosat! Hanem egy házikó alakút! A készítője azzal adta át, hogy
ezt minden evangéliumot olvasó listatag nevében adja, azt kívánva, hogy a
plébániépület is mihamarabb redbejöjjön.
Ha valaki szeretne segíteni, hogy ez így legyen, kérem, keressen meg a
his@katolikus.hu címemen.
Köszönöm mindenkinek nagylelkű támogatását!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 22., szerda

[Evangelium] 2007-08-22

2007. augusztus 22. - Szerda

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek
országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe
munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal,
elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta,
hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik:
"Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek." Azok el is
mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy
cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat
talált. Megkérdezte tőlük: "Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?"
Azok ezt válaszolták: "Mert senki sem fogadott fel minket." Erre azt
mondta nekik: "Menjetek ti is a szőlőmbe!"

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: "Hívd össze a
munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!" Először
azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy
dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet
fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették,
zúgolódni kezdtek a gazda ellen: "Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak,
és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét
viseltük!" Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: "Barátom, nem vagyok
igazságtalan veled. Nemde egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied,
fogd és menj! Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán
azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel
nézed, hogy én jó vagyok?" Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből
utolsók!
Mt 20,1-16a

Elmélkedés:

A szőlőmunkásokról szóló mai evangéliumi történetben az emberi
kicsinyesség és irigység áll szemben az Isten nagylelkűségével. A
munkások, akik a napi munka után megkapták jogos fizetségüket, rossz
szemmel és irigykedve nézik azokat, akik rövidebb ideig végzett munkáért
ugyannyi bért kaptak. Felháborodásuk és Isten elleni lázadásuk csak
önzésükből kiindulva tűnik jogosnak. De ha az egy dénárt az üdvösség
jelképének tekintjük, akkor rájövünk, hogy az örök élet Isten nagylelkű
ajándéka. Mindenki ezt nyerheti el Isten jóságának köszönhetően. Se
többet, se kevesebbet. Többet senki nem kaphat, de kevesebbet sem akar
adni senkinek Isten. De az önző és irigy ember eljátszhatja üdvösségét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 21., kedd

[Evangelium] 2007-08-21

2007. augusztus 21. - Kedd

A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: "Bizony,
mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom
nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutnia
Isten országába." Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt
kérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk tekintett, és így szólt:
"Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges." Ekkor Péter
megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz
a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony, mondom nektek: ti, akik
követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges
trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek
Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát,
testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit
kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és
az utolsókból elsők."
Mt 19,23-30

Elmélkedés:

A gazdag ifjú távozása után Jézus figyelmezteti tanítványait a gazdagság
veszélyére. Természetesen nem önmagában a gazdagsággal van gond, hanem
azzal, ha valaki a vagyonához jobban ragaszkodik, mint Jézus követéséhez.
Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk el, hogy a vagyon megszerzése sokszor
nem becsületes munkával történik. Ha valaki mások megkárosításával vagy
más, nem tisztességes módon tesz szert mérhetetlen vagyonára, bűnt követ
el, amely sérti az igazságosságot, eltávolít Istentől és az emberektől. A
földi kincseket gyűjtő ember könnyen azt hiszi, hogy pénzért és pénzzel
minden megszerezhető. Lehet, hogy sok mindent elér pénze segítségével, de
az üdvösséget könnyen elveszítheti.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szeretlek, Istenem, mert te mindenek előtt voltál a világon.
Szeretnem kell téged, mert saját kezeddel formáltál meg engem.
Szeretlek téged, Istenem, mert azért alkottál, hogy szeresselek.
Uram, Istenem, szeretlek téged, mert te előbb szerettél engem!
Mily boldogtalan voltam, amíg nem követtelek!
Mily boldog leszek, ha egészen neked adom magam!
Add, hogy csak érted éljek, és téged szeresselek!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 20., hétfő

[Evangelium] 2007-08-20

2007. augusztus 20. - Hétfő, Szent István király

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki
viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép
elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek
hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
Mt 7,24-29

Elmélkedés:

Szent uralkodó
Az utóbbi években augusztus 20-hoz közeledve mindig élénk vita alakul ki a
magyar sajtóban az ünnepi tüzijátékkal, annak költségével, rendezőjével és
felelősével kapcsolatban. Az ünnepi készülődés során a tüzijáték kerül az
előtérbe, mintha ez volna az ünnep lényege. Az ünnep igazi
főszereplőjéről, Szent István királyról pedig kevés szó esik. Tavaly
fiatalokat kérdeztek meg arról, hogy mi köze Szent Istvánnak az augusztus
20-iki ünnephez? A sok jó válasz mellett valaki azt mondta, hogy ő ugyan
ezt nem tudja, de talán Szent István tartotta az első tüzijátékot
Magyarországon. Keserűen mosolygunk a feleleten, s közben arra gondolunk,
vajon ki a felelős ezért a szellemi sötétségért?

A mai ünnepen mindenekelőtt tehát érdemes elmondani, hogy Szent Istvánt, a
magyar állam alapítóját, Magyarország első királyát, a keresztény
uralkodót, a szentet ünnepeljük. Az ő személyét időzzük fel, amely
évszázadokon keresztül kitörölhetetlen maradt a magyar emberek szívéből.
Minél keservesebb népünk sorsa, minél kilátástalanabb jelen helyzetünk,
minél többen veszítik el munkahelyüket, minél több család küzd a
megélhetésért, minél többet támadják az igaz hitet s erkölcsöt védelmező
Egyházat, s minél távolabbinak tűnik ebben az országban a lelki, gazdasági
felemelkedés, annál őszintébben, annál fájdalmasabban, de mégis
reménykedve tör fel szívünkből az ének:
"Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,
Ki voltál valaha országunk istápja?
Hol vagy Szent István király?

Az állami ünnepségek alkalmával mondott beszédekben gyakran elhangzik,
hogy Szent István politikai megfontolásból vette fel és terjesztette el
országában a keresztény vallást. Talán van ebben igazság, de csak
féligazság ez a kijelentés. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy
lelke mélyéig kereszténnyé lett és azzal a meggyőződéssel igyekezett a
keresztény hitet terjeszteni országában, hogy ez vallás erkölcsi mértéket
ad az embereknek, az ország felemelkedését szolgálja és biztosítja
megmaradását évszázadokon keresztül. Nem csupán államot szervezett, hanem
minden erejével segítette az egyházi szervezet kiépülését is. Nem a
nyugati hatalmak uralkodóival ismertte el új királyságát, hanem a római
pápától, II. Szilvesztertől kért és kapott koronát, amely Magyarország
egységének, szabadságának és kereszténységének jelképévé vált. Szent
István király a földi haza építése mellett az égi haza felé akarta
irányítani a magyar nemzet tagjait azáltal, hogy az evangélium és a hit
terjesztésére papokat hívatott az országba. Lelki nagyságáról tanúskodik
az a tény, hogy trónörökös fiának, Szent Imre hercegnek a hirtelen halála
miatt sem esett kétségbe, hanem a Boldogságos Szűz Máriának, a Magyarok
Nagyasszonyának oltalmába ajánlotta országának jövőjét és a magyar
embereket.

István királynak a maga nemében páratlan tiszteletét ezer éven keresztül
az is eredményezte, hogy az Egyház Szent László király kezdeményezésére,
nem sokkal halála után, 1083ban szentté avatta. Európa uralkodói közül
elsőként ő volt az, akire saját népének gyermekei és más nemzetek is
igazi, példamutató szentként tekinthettek.

Szent István király egész életét nemzetének és Krisztusnak szentelte.
Minden munkájával, erejével és tehetségével nemzetét és országának hitét
szolgálta és védelmezte. Nem égett hatalmi vágy a szívében, hanem
szolgálatnak tekintette az uralkodói feladatot. Nem a maga hasznát kereste
és nem meggazdagodni akart, hanem az ország és az egész nemzet
felemelkedését akarta.

Imádkozzunk a mai napon azért, hogy országunk vezetői Szent István király
lelkületével szolgálják hazánkat és magyar nemzetünk minden tagja az égi
haza felé is törekedjen! Ebben segítsen minket a Magyarok Nagyasszonyának
égi pártfogása!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Áldott Szent István, Istennek szolgája,
Krisztus hitének igaz plántálója,
Bálványozásnak eltávoztatója
És elrontója!

Irgalmas Isten kegyes jóvoltodból
Adaték nekünk magas mennyországból,
Utat, hogy lelnék gonosz pogányságból,
Régi vakságból.

Jobbodra kérünk, amely ma is épen,
Légy közbenjárónk Szent Király az égben,
Hogy áldás légyen a magyar nemzeten,
Adja meg az Isten.

Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk,
Szent koronáddal új ezeret érünk,
Hogyha keresztek, s imádságod vélünk,
Régi vezérünk.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 19., vasárnap

[Evangelium] 2007-08-19

2007. augusztus 19. - Évközi 20. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Azért jöttem, hogy tüzet
gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.
Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez
beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre?
Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy
házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három
ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány
az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával."
Lk 12,49-53

Elmélkedés:

Gyújts tüzet!
Szép szokás, hogy minden esztendőben a karácsonyi előkészület részeként az
Úr Jézus szülőfalujából elindítják a betlehemi lángot, amely Karácsony
ünnepének éjszakájára megsokszorozódva jut el a világ minden táján a
templomokba és a keresztény családok otthonaiba. A láng repülőgépen, hajón
és mindenféle közlekedési eszközön utazik heteken keresztül, miközben
minden repülőtéren, kikötőben, városban és falun, ahol továbbadják és
újabb gyertyákat gyújtanak meg róla, mindenki gondosan ügyel arra, nehogy
kialudjon.

Másik nagy egyházi ünnepünk, a húsvét is egy fényünnepséggel, a
tűzszenteléssel és a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődik. Ezt a
feltámadt Krisztus világosságát jelképező gyertyát visszük be a sötét
templomba, majd a hívek meggyújták lángjáról saját gyertyáikat, a
szertartás végén pedig sokan hazaviszik otthonukba is a lángot. Több
helyen még mindig él a régi szokás, hogy húsvétvasárnap hajnalban erről a
gyertyáról viszik a hívek a lángot a temetőbe, hogy megvigyék a feltámadás
örömhírét elhunyt szeretteiknek.

A gyertya lángja és maga a tűz fontos szerepet játszik egyházi ünnepeinken
és szertartásainkon, hiszen Krisztust, a világ Világosságát jelképezi
számunkra. Mindezek fényében könnyebben megértjük Jézusnak a mai
evangéliumban mondott szavait: "Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a
földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon" (Lk 12,49).
Kijelentését ne értsük tehát félre! Ő nem egy gyújtogató, nem egy
piromániás őrült, nem a tűzgyújtási tilalom rendszeres megszegője és nem
is a tűzoltók réme, aki a nyári szárazság idején felelőtlenségből óriási
természeti katasztrófákat okoz. Hát akkor milyen tüzet akar gyújtani
Jézus? A szeretet tüzét, a hit fényét, a Szentlélek lángját szeretné
meggyújtani a mi szívünkben. Akarom-e, hogy lángra lobbanjon az én
szívemben is Krisztus tüze? A tűz, amely maga Krisztus. A tűz, amelyet
nekem is tovább kell adnom. A tűz, amely fényt hoz az életembe.

A tűzzel kapcsolatban nem hallgathatunk arról, hogy a szentírásban sok
esetben pusztító erőként vagy az isteni ítélet jeleként szerepel. Tűzeső
pusztítja el a bűnös városokat és a kárhozat kiolthatatlan tüze várja a
megtérni nem akaró embereket. Ugyanakkor Isten jelenlétét is jelképezi a
tűz, gondoljunk csak az égő csipkebokorra, amelyből Isten szól Mózeshez.
Az Egyiptomból való szabadulást követően Isten tűzoszloppal mutatja az
utat és védelmezi Izrael népét. De az Istennek bemutatott áldozatokhoz is
tűzre volt szükség, hiszen az égőáldozati szertartások alkalmával
elégették mindazt, amit Istennek szántak.

Láthatjuk, hogy nagyon összetett és mély tartalma van a tűznek már az
ószövetségi időkben is, s ezt még jobban kiteljesíti az újszövetség
Krisztusa, aki a világ világosságának nevezte magát, tanításának tüzével
sok embert lelkesített, és feltámadása után, Pünkösd napján elküldte a
Szentlelket, aki tüzes lángnyelvek alakjában ereszkedett le az
apostolokra. A Krisztus által alapított Egyház, amely éppen ezt a pünkösdi
ünnepet tekinti születésnapjának, azóta is őrzi és továbbadja Krisztus
fényét, a szeretet lángját, a Szentlélek lelkesítő tüzét. Megérintett-e,
megégetett-e már engem ez a tűz? Ez a tűz csodákra képes. Az első
pünkösdkor a félős szívű, bezárkózó apostolok bátran kiálltak az emberek
elé a feltámadás hírével, miután megérintette őket a tűz. A tanulatlan
emberek értelmében fény gyúlt, s megértették mindazt, amit Mesterük
mondott nekik korábban. A hitetlenkedő és kételkedő apostolokban -
gondoljunk csak Tamásra - felragyogott a hit fénye. A Krisztus által
küldött pünkösdi tűz átalakította őket. És engem is át akar alakítani,
velem is csodát szeretne tenni, engem is tüzes lelkűvé akar tenni.

Engedjük, hogy Krisztus meggyújtsa szívünkben a szeretet tüzét! Az ő
szeretetének fénye oszlassa el az aggodalmaskodás, a hitetlenség, a
kételkedés, a békétlenség és a bűn sötétségét! Őrizzük és adjuk tovább
másoknak is ezt a fényt! A nyári időben tűzgyújtási tilalom van szinte
mindenütt. De ez nem jelenti azt, hogy Jézus bíztatására lelki értelemben
ne gyújthatnánk tüzeket. Adjuk tovább a hit világosságát, a remény ki nem
alvó lángját és a szeretet tüzét!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amint tebenned bíztunk!
Áldott vagy te, Urunk, taníts meg minket a te igazságaidra!
Áldott vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra!
Áldott vagy te, Szent, világosíts meg minket a te igazságaiddal!
Uram, a te kegyelmed örök, kezeid munkáit meg ne vesd!
Téged illet a dicséret, téged illet az ének.
Téged illet a dicsőség, Atya, és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és
örökkön-örökké. Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum