2017. július 8., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-07-08

2017. július 8. - Szombat

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik:
"Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a
napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki
sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja
a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi
tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is
tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Mt 9,14-17
Elmélkedés:
Jézus Krisztus e világba jövetelével új korszak kezdődött az emberiség
számára. A Megváltóra és az isteni ígéretek beteljesülésére való
várakozás ideje elmúlt, beköszöntött az üdvösség korszaka. Jézus
fellépéséből ez nyilvánvalóan kiderült a kortársak számára, hiszen
tanítása egészen újszerű módon világította meg azt az igazságot, amely
az embereket az üdvösségre vezeti és csodái által megtapasztalhatóvá
vált Isten irgalma. Az üdvösség új korszakának jeleit mindenki
láthatta, de egyesek nem ismerték fel e jeleket, nem tulajdonítottak
nekik jelentőséget.
Jézus mennybemenetele újabb fordulópontot jelent. Földi életből való
távozását követően új korszak kezdődik a köréje gyűlt és őt követő
közösség, az Egyház számára. Ez az idő komoly próbatételt jelent
mindenki számára, s ezt csak azok állják ki, akiket újjáalakít Isten
Lelke. Az ószövetségben több alkalommal hangzik el az ígéret, hogy
Isten meg fogja lelkileg újítani népét. Jézus mennybemenetelét követően
aztán hamarosan elérkezik a Szentlélek, aki megújítja a tanítványok
szívét, s elkötelezettségre és tanúságtételre indít. A Lélek bennünk
való működése által folyamatosan megújul bennünk az istenképiség.
Életünk célja az, hogy egyre hasonlóbbá váljunk ahhoz, akivel halálunk
után találkozni fogunk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, szívem szeretet nélkül nem tud meglenni. De még sokáig kell veled
menetelnem, míg szeretetedet igazán megismerem. Akkor talán megtanulom,
hogy a szeretet ott kezdődik, ahol kész leszek feltétel nélkül magam
odaadni. Szívem tele van boldogság utáni vággyal, de ez a vágy is
megkínoz, mert nem tud igazán beteljesülni. Ezért kell előbb abba a
sötétségbe esnem, mely önző kívánságaimat kioltja. Csak akkor lesz a
szeretetem oly erős, mint a halál, mert akkor saját önzésem börtönét
törtem át, és szabaddá lettem, mint ahogy a halál szabaddá tesz
bennünket az isteni élet dicsőségére. Uram, töltsd be ürességemet, hogy
szereteted halvány sugarát mindig láthassam!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170708.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 7., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-07-07

2017. július 7. - Péntek

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert
a vámnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte
őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos
és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival
együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért
eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt,
és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a
betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez:
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."
Mt 9,9-13
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus a következőt mondja: "Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket." Kijelentését azoknak
címzi, akik helytelenítik, hogy betér Máténak, a vámosnak házába.
Istennel való kapcsolatunk egyik jellegzetes eleme, hogy beismerjük
bűneinket. Nem szégyen bűnösként odaállni a szent Isten elé, hiszen e
találkozás a lelki újjászületés forrása. Esendőségünk és gyengeségünk
megvallásának nem az a célja, hogy még jobban elkeseredjünk vagy
elveszítsük önbizalmunkat. Isten előtt azért valljuk meg bűneinket,
mert él bennünk a remény, hogy ő nem akar meghagyni a bűnös állapotban,
hanem fel akar minket emelni. Él bennünk a remény, hogy ő nem
megbüntetni akar minket, hanem megbocsátani, mert végtelenül irgalmas.
Él bennünk a remény, hogy ő képes jóvá alakítani bennünket. A lelki
felemelkedés első lépése a bűnbánat. Az irgalmas Jézus ma hozzánk
fordul, és minket, bűnösöket, bűnbánókat hív, miként egykor meghívta
Mátét. Egy vámost, egy pénzbeszedőt hívott meg, akit mások bűnösnek
tartottak foglalkozása miatt. Az Úr betér a mi házunkba, a mi
otthonunkba is, ahogyan betért Máté házába. S miként Máté életét
megváltoztatta e találkozás, ugyanúgy az én életemet is új irányba
állítja. Mit teszek, ha megszólít, meghív az irgalmas Jézus?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, arra rendeltél minket, hogy örömben éljünk. A munka egyedül nem
töltheti be életünket; add hát, hogy megértsük az öröm mélyebb
értelmét, az ünnep, az ünneplés, a játék, az üdülés, a pihenés, a
művészet belső gazdagságát és felemelkedettségét, de leginkább add meg
a bennünket szerető, ránk váró emberekkel való együttlét örömét.
Örömvárásunknak az legyen a csúcspontja, mint ahogyan te is mondottad:
öröm nekem az emberek között lenni.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170707.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 6., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-07-06

2017. július 6. - Csütörtök

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő
városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon.
Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot
nyernek bűneid!" Néhány írástudó erre azt gondolta magában: "Ez
káromkodik." Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette:
"Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom:
Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!?
Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök
megbocsátására!" A bénához fordulva folytatta: "Kelj föl, fogd ágyadat,
és menj haza!" Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem
fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat
adott az embereknek.
Mt 9,1-8
Elmélkedés:
A béna meggyógyításának történetébe Máté evangélista nagyon ügyesen
szövi bele a bűnbocsánatról szóló tanítást. A történetet tehát úgy
érdemes olvasnunk, hogy mindkét szálat, azaz a testi és a lelki
gyógyítást is figyelemmel kísérjük. Jézus számtalan csodát tett tanító
útja során, és sokféle betegségből meggyógyította az embereket. Isteni
hatalmáról és természetfeletti erejéről tanúskodnak ezek a gyógyulások.
A bűnbocsánat szentségében szintén Isten hatalmának, pontosabban
irgalmának köszönhetően részesülünk. Az irgalmas Isten ugyanis képes
eltörölni minden bűnünket, s új életet kezdhetünk vele. Igen, a
szentgyónásban arról van szó, hogy a természetfeletti világ, az isteni
kegyelem beavatkozik emberi életünkbe, hogy minket felemeljen. Ennek
szép példája a béna esete, aki teljesen magatehetetlen, csak barátai
segítségével kerülhet Jézus közelébe, de az isteni közbeavatkozásnak
köszönhetően meggyógyul, s ennek bizonyítéka, hogy a saját lábán
távozhat.
A csoda megtörténte után a meggyógyult béna hazamegy. Minden bűnbánat
és megtérés valójában hazamenetel, olyan, mint a tékozló fiúé, aki
szintén hazatért atyjához. A bűnbánatot hirdető Jézus ma hozzánk
fordul: Hol jársz? Felismered-e bénaságodat és beismered-e
bűnösségedet? Indulj el haza!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul
odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott
áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az
örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi
jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk
szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium
hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy
akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te
áldozatodhoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész
életünket Istennek.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szent Márton evangelizációs ház felszentelése
Június 10-én nagy várakozással és örömmel eltelve átadásra került a
Szent Márton evangelizációs ház, amelyet Császár István, a Szombathelyi
Egyházmegye kormányzója szentelt fel. Az ünnepségen mintegy 300-an
vettünk részt, akik közül sokan messziről érkeztek, hogy osztozzanak
örömünkben. A felszentelést követően a gyerekek és a zalalövői ifjúsági
kórusunk rövid műsort adott elő, Papp Lajos professzor pedig érdekes
előadást tartott a zarándoklatokról.
Azt gondolom, hogy a jó Isten szándéka volt, hogy ezen a napon az
evangélium éppen arról az öregasszonyról szóljon, aki Jézus szeme
láttára két fillért dobott a perselybe, vagyis minden vagyonát. Hálát
adok a jó Istennek, hogy elültette a Szent Márton ház építésének tervét
gondolataimban, és megsegített minket az építkezés teljes szakaszában.
A mi Urunk áldását kérem minden e-vangélium olvasóra - az adományokért,
a sok-sok támogatásért, a fáradhatatlanul elmondott imákért, és azt is
köszönöm, hogy időnként egy-egy utazást is vállalnak a találkozásra.
Szolgálja a Szent Márton evangelizációs ház Urunk örömét és dicsőségét,
valamint hívő közösségünk építését és annak Istenhez való közelebb
kerülését!
Az eseményről hírt adott a Zalai Hírlap és a Magyar Kurir is.
A szentmartonhaz.hu oldalon további képeket tettünk közzé a házról és a
szentmiséről.
Első evangelizációs tábor a Szent Márton házban
Ezen a héten tarjuk az új házban az első evangelizációs tábort, most
még csak a plébániánk 24 hittanosának. A gyerekek nagy lelkesedéssel
érkeztek, voltak, akik más táborokat mondtak le, csak hogy részt
vehessenek az evangelizációs táborban. A foglalkozásokat jórészt mi
magunk bonyolítjuk le, ugyanakkor elhívtuk Wächterné Lakatos Ágnest is,
az Élő Evangélium foglalkoztató füzetek szerzőjét, aki mozgalmas és
kreatív foglalkozásával, ügyesen kidolgozott játékaival és kellékeivel
valódi hitélményt adott a gyerekeknek.
Első táborunkról, illetve a múlt héten elkészült minikonyhákról készült
fényképeket a szentmartonhaz.hu honlapon tekinthetitek meg.
Grafikust keresünk
Gyerekeknek szóló kiadványaink készítéséhez grafikust keresünk. Aki
szívesen csatlakozna az Evangélium365 csapatához, kérem, küldje el
rövid bemutatkozóját, illetve referenciaként néhány korábbi munkáját,
amely vallásos témában készült. A jelentkezéseket az
evangelium365@gmail.com e-mail címre várjuk.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. július 6.
Evangelizációs programjaink támogatására adományt az alábbi módokon
lehet küldeni. Akik névtelenül szeretnének adakozni, kérem, jelezzék
ezt, például az utalás közlemény rovatában.
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365
+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég
könyvelése számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170706.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 5., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-07-05

2017. július 5. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két
ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak
elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A
megszállottak kiáltozni kezdtek: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért
jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?" Tőlük távol nagy
sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: "Ha kiűzöl
minket, küldj a sertéskondába." Erre ezt mondta nekik: "Menjetek!" Azok
ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a
meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak,
bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a
megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és
amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Mt 8,28-34
Elmélkedés:
A tengeri vihar lecsendesítésének természeti csodáját követően Jézus
gonosz lelkeket űz ki két emberből, s ezzel azt bizonyítja, hogy
hatalma van felettük. Jézus azonnal felismeri, hogy kivel áll szemben,
s rögtön tudja, hogy miként kell cselekednie. Egyetlen szavával
szabadítja meg a két megszállottat a bennük lakó gonosztól. Az Urat az
indítja erre a cselekvésre, hogy az embert az üdvösségre segítse, a
gonosz lélek ugyanis éppen ezt szeretné megakadályozni. Segítsége
minden embernek szól, s mindenkit az üdvösség felé vezet.
Érdekes, hogy a gonosz lelkek is azonnal felismerik Jézus kilétét és
Isten Fiának nevezik. Természetesen jól tudjuk, hogy Jézust felismerni
és nevén szólítani nem elegendő, hanem el is kell fogadni személyét,
mint életünk Urát. A gonosz szellemek, bár ismerik Jézust, nincs hozzá
semmi közük, nem akarnak személyes kapcsolatba kerülni vele. Az
ördögűzés történetéből láthatjuk, hogy Jézus küldetése az emberekhez
szól, azért jött, hogy megszabadítson minket a gonosz ártó
befolyásától. Az üdvösséget és a szabadulást hozza el számunkra, hogy
szabad lélekkel követhessük őt.
Felismerjük-e Jézust, amikor a hétköznapokban hozzánk jön? Van-e
személyes kapcsolatom vele? Engedem-e, hogy ő legyen életem ura?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te egyszülött Fiadat,
a mi Urunkat, Jézus Krisztust örök főpappá és a mindenség Királyává
tetted, hogy szeplőtelen áldozatként a kereszt oltárán engesztelésül
odaadja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét.
Részesíts minket az ő országának lelkületéből, mert az ő országa
igazság és élet, kegyelem és szentség, az igazságosság, a szeretet és a
béke.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170705.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 4., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-07-04

2017. július 4. - Kedd

Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt.
Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok
elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá,
és fölkeltették: "Uram, ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt
hozzájuk: "Mit féltek, kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a
szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek
csodálkozva kérdezték: "Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is
engedelmeskedik neki?"
Mt 8,23-27
Elmélkedés:
Máté evangélista egészen röviden írja le a vihar lecsendesítésének
történetét, és csak arra koncentrál, hogy az apostolok a
halálveszélyben Jézushoz fordulnak, aki megdorgálja őket kishitűségük
miatt. Jézus végig központi helyen áll. Az apostolokkal való párbeszéd
nem a csoda után szerepel, mint Márknál (vö. Mk 4,35-41), hanem a
természeti csodát megelőzően, s ezáltal nagyobb jelentőséget kap a
Jézusban való hit és Jézus hitre tanító magatartása.
Ahogyan a vihar elnémítása is természetfeletti cselekedet, ugyanúgy a
hitet sem tarthatjuk természetesnek, hanem Isten természetfeletti
ajándékának kell tekintenünk. A hitre való eljutásban és az abban való
megerősödésben mindig Jézus legyen a mi tanítómesterünk!
A leírást olvasva elcsodálkozunk a tanítványok halálos félelmén. Vajon
miért érzik vesztüket? Mi okozhatta félelmüket? A válasz egyszerű: a
viharra figyelnek és nem Jézusra. Hiába van velük Jézus, ők
megrettennek a vihar erejétől. A mi félelmeinknek is sokszor az lehet
az oka, hogy nem vesszük észre a közelünkben lévő Jézust. Vagy azt
hisszük, hogy nem figyel a gondjainkra. Ő pedig egyetlen pillanat alatt
legyőzi a természet erejét, legyőzi a félelmet, legyőzi a
kicsinyhitűséget.
Engedem-e, hogy lecsendesítse háborgó szívemet, s megadja lelkem
csendességét?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, azt parancsoltad nekünk, hogy felebarátunkat úgy szeressük, mint
saját magunkat. Szerettél bennünket, ezért nem elégedtél meg azzal,
hogy a biztos part felől csak tanácsokkal láss el minket. Nem is
hagytál ránk kész receptgyűjteményt, hogy bármely szituációban
gondolkodás nélkül kövessük azokat. Azt kívánod tőlünk, hogy téged
követve, életünket megosszuk másokkal, mint ahogy te tetted, Királyunk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170704.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 3., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-07-03

2017. július 3. - Hétfő, Szent Tamás apostol

Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy
melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később
a tanítványok elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak
nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek
helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta:
"Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és
érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így
válaszolt: "Én Uram, én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már
hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis
hisznek!"
Jn 20,24-29
Elmélkedés:
Tamás apostol története kapcsán azt a titkot érdemes megközelítenünk,
hogy mi hozta létre benne a változást? Mitől lett a hitetlenkedő vagy
legalábbis kételkedő ember egyszer csak hívővé? Apostoltársai
tanúságtétele egyáltalán nem volt meggyőző számára, sőt, ez váltotta ki
belőle a kételkedést. A nyolc napig tartó gondolkodás, értelmi
megfontolás szintén nem hozott eredményt számára, hanem inkább növelte
hitetlenkedését. A leírásból úgy tűnik, hogy egyedül a feltámadt
Krisztus személyes jelenléte, a vele való találkozás rombolja le
Tamásban a hitetlenség falát.
A feltámadt Jézussal való személyes találkozás alkalmával szinte
pillanatok alatt alakul át kételkedése lelkes hitté, amely annak
megvallására készteti őt, hogy Jézust Urának és Istenének tekinti.
Hasonló hitválságon néhány nappal korábban a többi apostol is átment, s
bennük is az ébresztette fel a kereszthalál miatt szinte elhaló hitet,
hogy Jézus újra él és találkozhatnak vele. Amikor a szokásosnál
súlyosabban nehezedik vállunkra az élet keresztje, és amikor
szenvedésekkel küzdünk vagy próbatételek érnek minket, a mi hitünk is
meggyengülhet, megrendülhet. A feltámadt Jézus ekkor elindul, hogy újra
az élő hit örömére és boldogságára ébresszen minket. Kérjük tőle a hit
ajándékát és hitünk erősítését!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Amíg közénk nem jöttél, azt gondolhattuk, hogy
Isten csak a fölöslegből adott nekünk. De amióta önmagadat kiüresítve
közénk jöttél, egy lettél velünk, tudjuk, hogy a te lényegedhez
tartozik ez a szeretetből fakadó szegénység: nemcsak valamit akarsz
adni mérhetetlen gazdagságodból, mint a földi gazdagok, hanem
mindenedet - önmagadat adod nekünk. Adj Uram, nekem is lelkületedből!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170703.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 2., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-07-02

2017. július 2. - Évközi 13. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját
jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a
keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét,
elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki
titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be,
aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta
jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak
jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e
legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom
nektek, nem marad el a jutalma.
Mt 10,37-42
Elmélkedés:
Hordozd a kereszted!
Az ember egész életén át azokra a legalapvetőbb kérdésekre keresi a
választ, miszerint honnan származunk, kitől kaptuk a létezés ajándékát,
mi a célja földi életünknek és hová fogunk jutni annak lezárulta után.
A vallásalapítók annyit mertek állítani, hogy ezekre a kérdésekre
egyedül Isten adhat választ, a megoldás nála van. Ezzel szemben Jézus
egyedülálló tekintéllyel azt állította, hogy ő a megoldás. Nem azt
mondta, hogy a megoldás nála van, hanem hogy az ő személye a megoldás.
Őt kell követni és akkor megismerjük az emberi létezés eredetét,
értelmét és végső célját. Jézus szava már nem egy prófétai beszéd abban
az értelemben, hogy majd eljön valaki a jövőben, aki meghozza a
megoldást, hanem ő a Megváltó, akinek a személye választ ad az emberi
létezés kérdéseire. Ebben az értelemben érdemes olvasnunk Jézus
kijelentését a mai evangéliumban: "Aki nem veszi föl a keresztjét és
nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti
azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt." Ilyen tartalmú
üzenettel és ezzel a következetességgel korábban egyetlen tanító sem
mert az emberek elé állni. Jézust kell elfogadnunk, őt kell követnünk,
vele kell hordoznunk életünk keresztjeit, és akkor megtaláljuk az élet
útját. És ha ezen az úton úgy járunk, hogy készek vagyunk Krisztussal
meghalni, akkor részesedni fogunk majd az ő dicsőségében, a
feltámadásban.
Az evangéliumok szerint ezt a gondolatmenetet az élet értelméről még
Jézus legközelebbi tanítványai sem értették meg igazán. Ezt leginkább
azok a jelenetek szemléltetik, amikor az Úr a rá váró szenvedésről és
halálról beszél nekik, és ők teljesen értetlenül fogadják szavait. Mást
várnak, mások az elképzeléseik arról, hogy miként fog megvalósulni a
messiási uralom. Azt remélik, hogy Isten majd kiszabadítja a Messiást a
gonosz emberek kezéből, akik életére törnek, a mennyei Atya majd
megmenti Fiát a haláltól. A nagypénteki események végleg cáfolják az
apostoloknak és a tanítványoknak ezt az elképzelését. Éppen a
nagypénteki kereszthalál lesz a legértetlenebb számukra, mivel a
keresztre feszítés annak a Jézusnak a halálát okozta, aki az élet
szerzőjének és az emberi élet megoldásának nevezte önmagát. Hogyan
lehet ő a megoldás az emberi életre, amikor meghal? Látják az életnek
és a halálnak a küzdelmét, s úgy vélik, hogy a halál győzedelmeskedik
ebben a harcban. A kereszt a teljes megsemmisülést, a megalázottságot,
az elesettséget, a magára maradottságot, a tehetetlenséget jelentette
számukra. Emiatt válik a kereszt a hit próbatételévé. Olyan helyzetben
kell, kellene hinni Isten igazmondásában, amikor látszólag mindannak
ellenkezője valósul meg, amit Isten ígér. Olyan helyzetben kellene
látni a kiutat, amikor minden ajtó bezárul. És Isten talál megoldást,
feltámasztja Jézust a halálból.
Az életnek és a halálnak ezt a titokzatos küzdelmét akkor értjük meg,
ha figyelembe vesszük, hogy ez a küzdelem nem a szemlélőkben és nem a
kívülállókban játszódik le, hanem Jézus személyében. Ő maga az, aki
átéli a magára maradottságot, a teljes megaláztatást, a
tehetetlenséget, s amikor Atyjának ajánlja lelkét a kereszten, akkor
tőle várja a megoldást, közbeavatkozást, amely az élet győzelmét
jelenti.
A mai vasárnap üzenetét így foglalhatjuk össze: Hordozd a kereszted!
Ajánld életedet és halálodat Isten kezébe és akkor megkapod az örök
életet.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Életem Ura, Jézus Krisztus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül
induljak és kövesselek téged! Tudom, hogy nehéz lesz ez az út számomra,
de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az örök élet
felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi.
Nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te
légy vezetőm az örök élet felé! Te vagy az egyetlen, akiben megtalálom
boldogságom és örök életem. Segíts, vezess, élj bennem! Adj erőt, hogy
hűséges tanítványod és követőd legyek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170702.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum