2014. július 26., szombat

[Evangelium] 2014-07-26

2014. július 26. – Szombat

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg
azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza
közé, aztán elment.
Amikor felnövekedett a vetés, és már kalászba szökkent, akkor előtűnt a
konkoly is. Erre elmentek a szolgák a gazdához, és megkérdezték tőle:
„Uram, nemde jó magot vetettél földedbe? Honnét van tehát a konkoly?" Mire
a gazda így felelt: „Ellenséges ember cselekedte ezt."
A szolgák tovább kérdezték: „Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük
belőle?" Azt válaszolta nekik: „Nem! Nehogy a konkolyt gyomlálva
kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az
aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt
szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig
gyűjtsétek csűrömbe!"
Mt 13,24-30

Elmélkedés:

Jézus példázata szerint a jó és a rossz egyaránt jelen van a világban, s
mindkettő hatást gyakorol ránk. A példabeszédben szereplő búza a jót
jelképezi, a konkoly, a hasznavehetetlen vadnövény pedig a rosszat. Isten
jósága üdvösségünket szeretné, de a sátán gonoszsága ezt meg akarja
akadályozni. A mi számunkra talán egyszerűnek tűnne az a megoldás, hogy
azonnal fogjunk neki a rossz kiirtásának. Ezzel persze azonnal gondjaink
lennének, mert melyikünknek van joga ilyen ítéletet meghozni, azaz
mindenről pontosan eldönteni, hogy jó vagy rossz. Amit ugyanis az egyik
pillanatban jónak minősítünk, a helyzet fordultával ártalmassá válhat, és
fordítva is igaz ez. Hányszor előfordult már, hogy valami ellen minden
erőnkkel tiltakoztunk, s a végén kiderült, hogy milyen jó lett volna
elfogadni. Ítéleteinkben tehát nehéz jó döntést hoznunk, bármennyire is
igyekszünk minden körülményt figyelembe venni.
Érdemes elfogadnunk, hogy Isten, aki valóban a legfőbb jóság, jól tudja,
hogy mi jó az embernek, mi jó nekünk, s érdemes elfogadnunk Istentől
mindazt, ami a jó úton segít minket előre haladni.
Sokszor halljuk vagy talán magunk is mondjuk egy-egy rossz döntés után:
„Nem tudtam, hogy rosszat teszek ezzel." Ne próbáljunk meg ilyen módon
kibújni felelősségünk alól! A rossz felismerhető, miként a gyomnövény is a
búza között. Csak egy kicsit jobban oda kellene figyelnünk Isten
sugallataira.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

A konkoly között nehéz felnőni, de te erőt adsz hozzá! Amikor felkel a
nap, simogat a szellő, nagy lágy eső permetez, tudom, hogy az én Uram rám
tekint, nem hagy magamra. Vállalom a küzdelmet a mindennapokban, mert
örömmel tölt el, hogy a mennyei csűrben helyet készítettél számomra. Vesd
ki színemből a konkolyt, mert ott csak a te fényednek van helye.
Krisztusom! Köszönöm, hogy az Eucharisztiában, a szent kenyérben magunkhoz
vehetünk! Növelj hitben, reményben, szeretetben, hogy mások eledele
legyek. Hála és dicsőség nagy jóságodért!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140726.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 25., péntek

[Evangelium] 2014-07-25

2014. július 25. – Péntek, Szent Jakab apostol

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak
(Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte,
hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?" Ő azt felelte:
„Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az
egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon."
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek
vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell
innom?" „Készek vagyunk!" – felelték. Jézus erre így folytatta: „A
szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön
mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott,
akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első
akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,20-28

Elmélkedés:

Az apostolok nevét felsoroló evangéliumi részek két Jakab nevű személyt
említenek. Az egyik Zebedeus fia, János apostol testvére, akit idősebb
Jakabnak nevez a hagyomány, a másik pedig Alfeus fia, akit fiatalabb
Jakabnak hívunk. Ma az előbbit ünnepli Egyházunk. Péter és János mellett ő
a harmadik személy, aki jelen van Jézus színeváltozásakor és az Úr
közelében lehet a szenvedés kezdetén a Getszemáni-kertben. Nagy
tekintélynek örvendett a hívek körében, hiszen ő lett a jeruzsálemi
közösség vezetője. Az Apostolok Cselekedetei röviden beszámol arról, hogy
Heródes Agrippa király a krisztusi közösség növekedését rossz szemmel
nézve elfogatta annak néhány tagját és „karddal kivégeztette Jakabot,
János testvérét" (vö. ApCsel 12,1-2). Így Jakab lett elsőként vértanú az
apostolok közül.
A Jakab apostolban és testvérében, Jánosban lévő törekvésről, szándékról
árulkodik a jelenet, amikor különleges helyet szeretnének maguk számára
biztosítani Jézus mellett az ő megvalósuló uralmakor. Ezt az eseményt írja
le az ünnep evangéliuma. Kívánságukban ne csak a negatív értékjelű
nagyravágyást vegyük észre, hanem azt is, hogy készek mindenben osztozni
Jézus sorsában, ha nem is értik még egészen, hogy mit jelent ez.
Kész vagyok-e Jézus útján járni mindenkor? Kész vagyok-e Jézusért
mindenről lemondani? Kész vagyok-e arra, hogy hitemről tanúságot tegyek?
Él-e bennem az apostoli buzgóság?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi veled tartottunk a hegyre. Uram,
Jézus, imádkozni hívtál, és felfénylett előttünk arcod. Uram, Jézus,
imádkozni hívtál, és dicsőséged betöltött minket. Uram, Jézus, imádkozni
hívtál, és minket elnyomott az álom. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi
azt éreztük, jó nekünk itt lenni. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és
félelem szállt le ránk. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi hallottuk
hangod. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi elhallgattunk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140725.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 24., csütörtök

[Evangelium] 2014-07-24

2014. július 24. – Csütörtök

A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Miért
szólsz a néphez példabeszédekben?" Ő így válaszolt: „Nektek megadatott,
hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg.
Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; de akinek nincs, attól
még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben,
hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne
értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
Hallván hallotok, és mégsem értetek,
nézvén néztek, de mégsem láttok;
megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
Fülükkel restül hallanak,
szemüket behunyják,
hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak,
és a szívükkel ne értsenek,
s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek mert hall!
Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok –
és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta."
Mt 13,10-17

Elmélkedés:

Jézus, aki kiváló szónok és tanító volt, a néphez intézett beszédeiben
szívesen használt példázatokat. Ezeket a hasonlatokat azok is könnyen
megértették, akik nem voltak tanultak, hiszen a mindennapi életben sokszor
találkozhattak olyan esetekkel, amelyek a példázatok tartalmát alkották.
Gondoljunk csak a pásztorról, a szőlőmunkásokról szóló példabeszédekre,
vagy a magvetőről szólóra. A mai evangéliumban ez utóbbival kapcsolatban
kérdezik meg tanítványai Mesterüktől, hogy miért tanítja a népet
példabeszédekben. Jézus válasza is egy kicsit példabeszéd-szerű, hiszen
nem biztos, hogy mindenki megértette.
A feleletből kiderül, hogy ami az egyik ember számára könnyen érthető és
megjegyezhető, ugyanaz mások számára, akik magukat bölcsnek és okosnak
gondolják, nehezen felfogható. A példabeszédek ugyanis nem passzív
hallgatást kívánnak, hanem gondolkodásra késztetik a hallgatóságot,
amelyre nem mindenki kész. Az elbizakodottak azt hiszik, hogy számukra
senki sem tud újdonságot mondani, ezért bezárják szívüket a tanítás előtt.
Elzárkóztak az igazság elől, vagyis behunyták szemüket vagy befogták
fülüket. A megértés tehát nem a tartalomtól függ, hanem a hallgató
készségén múlik, azon, hogy megérzi-e, hogy a hasonlat tulajdonképpen róla
szól, s megvan-e benne a készség, hogy a hallottak tanulsága szerint
változtasson életén. Hogyan hallgatom Jézus tanítását?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad
az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot,
a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék az istentiszteletet, add,
hogy ma se hiányozzon Egyházadból a sok szent pap, aki mindenkihez elviszi
halálod és feltámadásod gyümölcseit. Szentlélek, aki ajándékaid folytonos
kiárasztása által megszenteled az Egyházat, Áraszd ki a megszentelt életre
hivatottak szívébe az Isten országa iránti bensőséges és szenvedélyes
szeretetet, hogy önzetlen és feltétel nélküli „igen" kimondásával életüket
az evangélium szolgálatába állítsák.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140724.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 23., szerda

[Evangelium] 2014-07-23

2014. július 23. – Szerda, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és
szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Jézus példabeszéde a szőlőtőről és a szőlővesszőkről azt a figyelmeztetést
tartalmazza, hogy a keresztény közösség belső megosztottsága könnyen oda
vezet, hogy egyesek elszakadnak Jézustól, s egyúttal a közösségtől is. Aki
közösségben van Jézussal, az egységben van az általa alapított
közösséggel, az Egyházzal. A mi Urunk mindannyiunkat meghív, hogy az Atya
és a Fiú szeretetközösségébe lépjünk. Miként a szőlővesszők a szőlőtőn
keresztül kapják az életet biztosító tápanyagokat és vizet, ugyanúgy mi is
Isten szeretetéből merítjük életerőnket. Az Atya és a Fiú kapcsolata,
szeretete a megváltást eredményezte, amelynek mi is részeseivé válunk, ha
szeretettel kötődünk Istenhez. A vele való kapcsolatunk a szeretet sokféle
gyümölcsét termi.
A példázat egy másik gondolatot is ébreszt bennünk: napjaink egyik nagy
betegsége az elbizakodottság. Az emberek az gondolják, hogy a maguk
erejéből mindent elérhetnek és megvalósíthatnak. A tudomány és a technika
fejlődése pedig mintha csak erősítené sokakban ezt a gondolkodásmódot. A
könnyen elérhető sikerek szintén az elbizakodottság felé terelhetnek
bennünket. Jézus szava kijózanítóan ér minket: „Nélkülem semmit sem
tehettek" (Jn 15,5). Igen, rá kell ébrednünk, hogy Isten nélkül sikereink
csak fél sikerek, örömeink csak részben jelentenek örömöt. Jézushoz
kapcsolódva viszont életünk bőséges termést hozhat. Miben bízok jobban?
Magamban vagy Isten segítségében?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!
Granadai Szent Lajos

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140723.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 22., kedd

[Evangelium] 2014-07-22

2014. július 22. – Kedd

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és
rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele.
Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni
akarnak veled." Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én
anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így
szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám
akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
Mt 12,46-50

Elmélkedés:

„Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?" (Mt 12,48) – teszi fel a kérdést
Jézus a mai evangéliumban. A részlet félreértésre ad okot. Természetesen
nem arról van itt szó, hogy Jézus megtagadja édesanyjához és rokonaihoz
fűződő szeretetkapcsolatot, hanem az evangéliumok nyelvezetére jellemző
túlzó kijelentéssel találkozunk itt is, amelynek az a célja, hogy
felértékelje a Jézussal való tanítványi kapcsolatot. Érthetőbb a
kijelentés, ha rögtön utána tesszük a folytatást is: „Aki teljesíti
mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám" (Mt 12,50).
Tanítványnak lenni nem egyszerűen azt jelenti, hogy valamiféle értelmi
képzésen veszt rész valaki, amelyet Jézus tart számára, hanem
életközösséget jelent Jézussal. S ha az ő számára a mennyei Atya
akaratának a teljesítése a legfőbb cél, akkor tanítványainak is erre kell
törekedniük. A tanítványi élet lényege Jézus követése, aki a mennyei
Atyához vezet minket. A vérszerinti rokonságnál is fontosabb, hogy az Úr
követői legyünk, s engedjük, hogy az Atyához vigyen bennünket.
Tanítványnak lenni azt is jelenti, hogy egy közösséghez tartozunk. Jézus
egy új közösséget hoz létre, s mindannyiunkat meghív, hogy ehhez a
közösséghez, az Egyházhoz tartozzunk. Ha engedelmesen fogadom tanítását és
tettekre váltom azt, olyan tanítványa vagyok, aki valóban az ő családjához
tartozik. Miként a kereszten, úgy ma is kitárt karral fogad magához.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid hűséges
követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk áll,
Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg.
Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimondhatatlan
bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig
dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért
Neked legyen tisztelet örökké.
Alexandriai Szent Kelemen

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140722.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 21., hétfő

[Evangelium] 2014-07-21

2014. július 21. – Hétfő

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet
szeretnénk tőled látni." Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen
nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában,
úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei
férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik
ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb
van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel
együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is
eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki
van, mint Salamon."
Mt 12,38-42

Elmélkedés:

Jónás próféta személye és cselekedete az újszövetségi eseményekkel
párhuzamba állítva kétféle jelet ad, mindkettő szép számmal előfordul az
igehirdetésben. Jónás egyrészt Jézus előképének tekinthető. Ahogyan három
napon át a hal belsejében volt, s onnan élve került elő, ugyanúgy a halott
Jézust három napig zárta magába a föld, mígnem feltámadt, azaz élőként
állt újra az emberek elé. Jónás példája ugyanakkor egy másik párhuzamot is
rejt magában. Istentől azt a feladatot kapta, hogy megtérést és bűnbánatot
hirdessen Ninive lakosai számára, akik hallgatván a figyelmeztetésre
kiérdemelték Isten irgalmát. Jézus szintén azért jött el a mennyei
Atyától, hogy megtérést hirdessen. Aki hallgat szavára és kész bűnbánatot
tartani, számíthat Isten megbocsátására.
A hívő ember számára szinte minden Isten jelenlétének és szeretetének a
jelévé válhat, míg a hitetlen mindebből a szeretetből semmit sem érzékel,
akármennyi jel is veszi körül. Lehet, hogy nem kellene jeleket
követelnünk, miként a mai evangéliumban szereplő farizeusok tették, hanem
észre kellene vennünk ezeket a jeleket és meg kellene értenünk őket. Jó
volna megtanulnom minden nap odafigyelni arra, hogy Isten mit akar nekem
mondani vagy adni, milyen jóban akar részesíteni. Észreveszem-e azokat a
jeleket, amelyeket Isten mutat nekem, s vezeti velük életemet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140721.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 20., vasárnap

[Evangelium] 2014-07-20

2014. július 20. – Évközi 16. vasárnap

Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A
mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe.
Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és
elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a
konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: „Uram,
te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?"
Az így válaszolt: „Ellenséges ember műve ez." A szolgák erre megkérdezték:
„Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?" Ő azonban így felelt:
„Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek!
Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az
aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy
elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!"
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa olyan,
mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez
minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává
terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket
raknak." Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: „A mennyek országa olyan,
mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az
egész megkel tőle."
Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd
nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta
mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a
világ kezdetétől.
Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak
hozzá és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról
szóló példabeszédet!" Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: „Aki a jó
magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai,
a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti – az ördög.
Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt
összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az
Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami
botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott
sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak
Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!"
Mt 13,24-43

Elmélkedés:

A jó mag
Az elmúlt vasárnapi elmélkedés gondolatait folytatva a mai napon azt
nézzük meg, hogy mit hirdetett egykor Jézus? Mi az ő tanításának tartalma?
Milyen üzenetet hirdetett, s szavai miként érintenek bennünket?
Elsőként azt kell megemlítenünk, hogy Jézus szavaiban nem valamiféle
emberi bölcsesség tükröződik vissza, hanem az az üdvözítő igazság, amit
Isten, a mennyei Atya közölni akar velünk, emberekkel. A mi Urunk ezt
mondja: „Én azt mondom, amit az Atyánál láttam. … Az igazságot mondtam
nektek, amelyet az Istentől hallottam" (Jn 8,38-40). Hallgatói mindezt úgy
érzékelték, hogy tanításában különleges erő rejlik. Ezért mondták róla:
„Úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók" (Mt
7,29). Jézus igehirdetése bizonyos feszültséget teremt, választás elé
állítja a hallgatóságot. Mindenkit arra késztet, hogy állást foglaljon a
hallottakkal kapcsolatban. Azt érezzük, hogy nem maradhatunk közömbösek,
nem engedhetjük el a fülünk mellett a tanítást, nem maradhatunk
kívülállók. Megérint minket az Úr szava, az örömhír, a megtérésre való
hívás, a szeretetre való buzdítás. A kérdés az, hogy befogadjuk-e a
tanítást, engedjük-e, hogy átformálja életünket, vagy továbbra is
ragaszkodunk a magunk okoskodásához.
Másodszor arra kell figyelnünk, hogy Jézus tanítása jó mag, tiszta búza.
Nem haszontalan gyomnövény, amit ki kellene irtani. A búzáról és a
konkolyról szóló példabeszédben két szempont kiemelendő: a
megkülönböztetés és a türelem. A jó és a rossz megkülönböztetése
bölcsességet, okosságot kíván tőlünk, hiszen a gonosz lélek, a sátán
gyakran alkalmazza azt a csapdát, hogy a rosszat jónak tünteti fel. Nem
engedi, hogy a dolgok mélyén észrevegyük a rossz szándékot, a helytelen
célt. A kísértés természete ugyanis ilyen. Sok esetben már csak későn
vesszük észre, hogy beleszaladtunk a sátán csapdájába és rossz irányba
haladunk. Nekünk, keresztényeknek éppen azért kell rendszeresen
imádkoznunk a Szentlélekhez, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a
rossztól. Miközben Isten az üdvösség tanításának jó magját veti el
szívünkbe, a sátán a hazugság, a megtévesztés magjait igyekszik belénk
ültetni. A másik lényeges dolog a türelem. A rosszal, a bűnnel nem lehet
eszement módon hadakozni. Hozzá kell ahhoz szoktatni magunkat, hogy jelen
van a világban, jelen van körülöttünk, hatással van ránk, de nem adhatjuk
át magunkat, életünket neki. Ha azt gondoljuk, hogy minket nem ér kísértés
és minden rosszat távol tudunk magunktól tartani, akkor a sátán kiválóan
végzi megtévesztő munkáját. A példabeszédben az úr engedi, hogy a jó
növény és a konkoly együtt nőjön, de csak egy ideig. Az aratáskor majd a
búza a magtárba, a konkoly a tűzre kerül.
Harmadszorra arról ejtsünk szót, hogy az igehirdetéssel megbízott
apostolok és tanítványok valójában csak Jézus feltámadása után értik meg,
hogy amit hirdetniük kell Jézus életéről és haláláról, az örömhír.
Mesterük többször is említette ugyan, hogy „örömhírt hozott az
embereknek," de aligha értették korábban ennek jelentőségét. Krisztus
tanításának megértésében a feltámadás fordulatot hoz, örömhírré alakítja
az isteni üzenetet. A krisztusi örömhír, az üdvözítő üzenet a feltámadás
örömében születik meg. Az Úr tanítását akkor értjük meg és valósítjuk meg,
ha meghalunk a bűnnek és új életre támadunk Istenben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és
bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a
lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és
elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát,
hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat!
Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is
hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te
kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140720.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum