2018. július 14., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-07-14

2018. július 14. - Szombat

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha
olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a
családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne
féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne,
sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti
mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a
háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket
nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a
testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak?
És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek
pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal
többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt,
én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki
megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a
mennyekben van.
Mt 10,24-33
Elmélkedés:
Jézus újabb tanácsokat ad apostolainak, akiket missziós útra küld, hogy
az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak. Lényeges alapelvet fogalmaz
meg számukra, amelyet minden korban szem előtt kell tartania annak, aki
Krisztus követségében végzi az igehirdetést és a tanúságtételt. "Nem
különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál" - mondja nekik. Ez
az elv alázatosságra inti a küldöttet: ne gondolja, hogy nagyobb annál,
mint aki őt küldi! Ne gondolja azt, hogy önállósíthatja magát és mást
hirdethet, mint amit rábízott az Úr! Ne gondolja azt, hogy önmagát
helyezheti előtérbe, hiszen neki Krisztushoz kell vezetni az embereket,
akikhez viszi az üdvösség örömhírét. Ne vágyakozzon soha személyes
dicsőségre vagy elismerésre, hanem mindent Isten dicsőségére tegyen. Ne
keresse soha az emberek tetszését, hiszen neki az Úrtól kapott
küldetésnek kell megfelelnie, s szolgálatáért egyedül Istentől remélhet
jutalmat.
Jézus újra megismétli bátorítását, miszerint küldöttei a nehézségek
ellenére se féljenek hirdetni az ő tanítását. Ennek érdekében a véső
jutalomra, az üdvösségre irányítja figyelmüket. Isten örök országába az
juthat el, aki hűségesen teljesíti küldetését és ragaszkodik ahhoz,
hogy mindig Krisztus nevében tanítson. Jézus az Úr, mi pedig az ő
szolgái vagyunk, hogy az üdvösség művét folytassuk a világban.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! Te valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben, jelen
vagy templomainkban. Minden templom az igaz Isten imádására és
tiszteletére szolgáló hely, jelenléted helye, a hívő közösség helye, a
veled való találkozás helye, az irgalom helye. Jelenléted, közelséged
miatt templomainkban mindannyian otthon érezhetjük magunkat. A templom
számunkra egy kis földi mennyország. Segíts minket, hogy a mennyei Atya
földi házából az ő örök házába, a mennybe jussunk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180714.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

[Napi e-vangelium] 2018-07-14

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 13., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-07-13

2018. július 13. - Péntek

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek
titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a
kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel
szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak
titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot
tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé
állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik
ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti
beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd
testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak,
és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.
Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az
egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom
nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az
Emberfia.
Mt 10,16-23
Elmélkedés:
A missziós útra induló apostolok tanítását folytatja Jézus a mai
evangéliumban, újabb tanácsokkal ellátva őket. Ezek az útmutatások
arról szólnak, hogy miként viselkedjenek olyan helyzetekben, amikor nem
fogadják őket szívesen vagy kifejezetten elutasítással, ellenséges
érzülettel találkoznak. Az Úr nem csinál titkot abból, hogy útjuk során
bizony nehézségekkel is szembe kell nézniük. Bár sokan örömmel fogadják
majd fellépésüket, lesznek olyanok, akik szembeszállnak velük, miként
küldőjüknek, Jézusnak is ezt kellett megtapasztalnia útja során.
Ahogyan az ő szava is megosztást keltett, ugyanúgy küldötteinek
igehirdetése is ilyen hatást fog kiváltani.
Lényeges szempont, hogy Jézust sem tántorította vissza soha a negatív
fogadtatás. Nem hallgatott el csupán a békességre törekedve, hanem
határozottan folytatta útját. A tanítványoknak is eltökéltséggel,
magabiztossággal kell útnak indulniuk, hogy hirdessék az Isten
országáról szóló tanítást. A támadások, bántalmazások vagy üldözések
nem személy szerint nekik szólnak, hanem amiatt érik őket, hogy
Krisztus követségében járnak. A várható nehézségekre való
figyelmeztetés mellett Jézus bátorítja is őket, hogy szolgálatuk során
mindig számíthatnak a mennyei segítségre, Isten Lelke velük lesz, hogy
megerősítse őket a tanúságtételben.
Jézus felhívása engem is elindít a tanúságtétel útján.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem
dolgozzék, s kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam
és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te
akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a
lehető legjobban értsen vele egyet.
Canisius Szent Péter
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Immár 14 éve, 2004. július 9-én indítottam el az internetes e-vangélium
küldést. Újszerű evangelizációs forma volt ez, amely idővel egyre több
személyhez jut el és hoz egyre több lelki gyümölcsöt.
A 14 esztendő alatt több mint 125 millió e-vangélium üzenetet küldtem
el e-mailben. Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium,
amely különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen
használják az okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi
olvasásához, illetve hallgatásához.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Az adományokból biztosítjuk a számítógépes technikai
eszközöket. Ebből fizetjük a háromgyermekes anyukának a felolvasást, a
szintén három gyermeket nevelő apukának az informatikusi munkát,
valamint a honlap fejlesztését és időnként reklámkampányokat, hogy
minél többekhez eljusson a szolgáltatás híre. Köszönet a támogatóknak,
akiknek köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
A mostani születésnap alkalmából szeretettel kérem: ha van rá
lehetősége, támogassa adományával szolgálatunkat! Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Támogassa naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet
adott, felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Isten jutalmazza meg
minden támogató nagylelkűségét!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. július 13.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC
(SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal,
valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér
csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180713.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 12., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-07-12

2018. július 12. - Csütörtök

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: "Menjetek, és
hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se
arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se
két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha
egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó
arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig
beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor
a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll
rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat,
akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port
a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének
tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.
Mt 10,7-15
Elmélkedés:
Az Isten országának meghirdetésével és eljövetelével kapcsolatban az
evangéliumokban észrevehetünk egy bizonyos következetességet,
folytonosságot. Keresztelő Szent János, a Megváltó előfutára így kezdte
fellépését: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa"
(Mt 32,). Nyilvános működésének kezdetén Jézus szintén ezekkel a
szavakkal kezd tanítani (vö. Mt 4,17). Amikor pedig apostolait küldi
Jézus missziós útra, akkor ezt kéri tőlük: "Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa!", ahogyan erről a mai nap
evangéliumában olvasunk. Mindehhez még hozzátehetjük, hogy az Egyház
küldetése is az idők végéig az, hogy ugyanezt hirdesse.
Jézus pontos utasításokat ad a küldetés teljesítésével kapcsolatban. A
Márk szerinti változat még megengedi, hogy legalább sarut viseljenek és
a vadállatok ellen legyen náluk vándorbot, de a Máté szerinti szöveg
szerint ez is tiltott. Az apostoloknak semmit sem szabad magukkal
vinniük, egyedül a küldőjük által rájuk ruházott erőben bízhatnak. Az
Úr küldötte nem bízhat semmiféle vagyonban vagy földi eszközben.
Mindarról, amire feladatának teljesítéséhez szüksége lesz, majd Isten
fog gondoskodni, mégpedig azok által, akikhez az örömhírt elviszik. A
küldöttnek tehát nincs szüksége semmire, amiben jobban bízhatna, mint
az Úr tanításában, amit hirdet.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, ne engedd, hogy azt higgyem, a jóság, a barátságos magatartás
csak afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
tökéletesség találkozik bennem.
Szent XXIII. János pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180712.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 11., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-07-11

2018. július 11. - Szerda, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor
az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét
trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz,
aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök
életet."
Mt 19,27-29
Elmélkedés:
A mai napon ünnepelt Szent Benedek a nyugati keresztény egyházban a
szerzetesség megalapítójának számít. A bencés szerzetesek számára írt
Regula (Szabályzat) pontosan megfogalmazza, hogy miként kell élni a
szerzetesnek és milyen szabályok szerint működjön a szerzetesek
közössége. Ezek szerint a szerzetesek életének vezérfonalául az
evangéliumi tanácsok szolgálnak. Az engedelmesség, az egyszerű élet és
a tisztaság segíti őket abban, hogy odaadóan szolgálják Krisztust. A
közösségben végzett imádság és munka tölti ki idejüket, miként
jelmondatuk is megfogalmazza: Imádkozzál és dolgozzál!
Regulájának bevezetőjében Szent Benedek a következőt írja: "Bármi jóba
kezdesz, igen állhatatos imádsággal kérjed, hogy Krisztus Urunk vigye
azt végbe, hogy ő ne legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz
tetteink miatt."
Munkánktól, erőfeszítéseinktől mindig eredményeket várunk, de ezek
olykor elmaradnak. Vajon miért? Többféle oka is lehet ennek, de talán
sokszor éppen az, hogy nem imádkoztunk eleget, nem kértük előzetesen
Isten tanácsát terveinkhez vagy nem kértük segítségét munkánk folyamán.
Egy másik szempont, hogy munkánk során elsősorban ne a magunk hasznát
vagy előnyét nézzük, hanem azt, hogy tevékenységünk Isten dicsőségére
szolgáljon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon
mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből,
gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester,
könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást
lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk
megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet
mondani neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött
közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180711.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 10., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-07-10

2018. július 10. - Kedd

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: "Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
megjegyezték: "Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat.
Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és
meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a
népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és
kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így
szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!"
Mt 9,32-38
Elmélkedés:
Máté evangéliumában Jézus csodáinak sorozatában a némából való
ördögűzés a tízedik, az utolsó csoda. A betegség leírására Máté nem
szentel külön figyelmet és azt sem részletezi, hogy miként történt a
gyógyítás, mit tett Jézus. Csupán az eredményt írja le röviden: az
ördög, a gonosz lélek eltávozott az általa megszállt emberből, s ennek
tényét az bizonyítja, hogy a korábban néma ember most már tud beszélni.
Az evangélista inkább a reakciókra figyel. A nép csodálkozva, ámulattal
szemléli az eseményt. Csodálkozásukban egyrészt azt látjuk, hogy nem
értik az esetet, másrészt elismerik, hogy valóban rendkívüli dolog
történt, amihez hasonlóról sem hallottak korábban.
A jelenlévő farizeusok véleménye már sokkal negatívabb. Ők azonnal
megvádolják a gyógyító Jézust, hogy az ördöggel szövetkezve képes ilyen
cselekedetre. Őket nem az értetlenség, hanem inkább az irigység, a
rosszindulat jellemzi. Egy váratlan, szokatlan helyzetben, amikor
ismeretlen képességgel találkoznak, nem jóindulattal keresik a
magyarázatot, hanem valami rosszat feltételeznek a háttérben. Ennek oka
az, hogy szívük mélyén elutasítják Jézust, nem hisznek abban, hogy ő az
Isten Fia és nem hisznek abban, hogy általa az irgalmas mennyei Atya
cselekszik az emberek javára.
Engedem-e, hogy Isten bennem is legyőzze a rosszat? Kész vagyok-e
egyedül neki engedelmeskedni?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Mindennapi kenyerünket, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg
nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és
tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk
mondott, tett és szenvedett.
Assisi Szent Ferenc
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Immár 14 éve, 2004. július 9-én indítottam el az internetes e-vangélium
küldést. Újszerű evangelizációs forma volt ez, amely idővel egyre több
személyhez jut el és hoz egyre több lelki gyümölcsöt.
A 14 esztendő alatt több mint 125 millió e-vangélium üzenetet küldtem
el e-mailben. Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium,
amely különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen
használják az okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi
olvasásához, illetve hallgatásához.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Az adományokból biztosítjuk a számítógépes technikai
eszközöket. Ebből fizetjük a háromgyermekes anyukának a felolvasást, a
szintén három gyermeket nevelő apukának az informatikusi munkát,
valamint a honlap fejlesztését és időnként reklámkampányokat, hogy
minél többekhez eljusson a szolgáltatás híre. Köszönet a támogatóknak,
akiknek köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
A mostani születésnap alkalmából szeretettel kérem: ha van rá
lehetősége, támogassa adományával szolgálatunkat! Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Támogassa naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet
adott, felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Isten jutalmazza meg
minden támogató nagylelkűségét!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. július 10.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC
(SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal,
valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér
csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180710.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 9., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-07-09

2018. július 9. - Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: "Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd
rá kezedet, és életre kel." Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival
együtt elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus
erre megfordult, ránézett, és így szólt: "Bízzál, leányom! Hited
meggyógyított téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a
lármás tömeget, rájuk szólt: "Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány,
csak alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus
bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt
azon az egész vidéken.
Mt 9,18-26
Elmélkedés:
Újabb két csodáról olvasunk az evangéliumban, az elöljáró halott
lányának feltámasztásáról és a vérfolyásban szenvedő asszony
meggyógyításáról. Márk és Lukács leírásában az elöljáró neve Jairus, de
azt Máté szükségtelennek tartja megemlíteni. Az ő története amúgy is
rövidebb, nem tér ki a részletekre. Mintha mindkét esettel kapcsolatban
egyetlen dolgot akarna hangsúlyozni, a hit szerepét. Az elöljáró hittel
fordul az Úrhoz. Hallhatott már arról, hogy Jézus betegeket gyógyít, de
arról még nincs tudomása, hogy halottakat is képes feltámasztani.
Kérése mégis ilyen tartalmú: "Uram, a leányom most halt meg. De jöjj,
tedd rá kezedet, és életre kel." Jézus isteni erejébe vetett hit nélkül
aligha kérne ilyet.
Az asszony esetében szintén a hit megnyilvánulását látjuk mozdulatában,
érintésében. Abban a hitben, abban a reményben érinti meg Jézus
ruháját, hogy gyógyulást nyer. A gyógyulást követően az Úr is a hitét
dicséri meg: "Hited meggyógyított téged."
A hit mindig ott kezdődik, amikor az emberi tudás, az emberi képesség
véget ér. Az ember tehetetlennek érzi magát, a maga erejével nem tud
már továbblépni, nem tudja megoldani a szükséghelyzetet, de hisz abban,
hogy van még egy lehetőség: Isten segítségében, szabadításában bízni. A
Jézusban való hit mindannyiunk számára új életet, újjászületést hoz.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Gyújtsd fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy
szereteted által szentté legyünk! Add nekünk az irántad való szeretetet
és az emberek felé forduló önfeláldozó szeretetet! Megdicsőült
szentjeid csodálatos élete adjon erőt, hogy felismerjük hivatásunkat és
magunk is jellé, szereteted, jóságod jelévé váljunk a világban! Segíts
minket, Istenünk, hogy úrrá tudjunk lenni emberi gyengeségeinken,
legyőzzük bűneinket és szentek legyünk!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Immár 14 éve, 2004. július 9-én indítottam el az internetes e-vangélium
küldést. Újszerű evangelizációs forma volt ez, amely idővel egyre több
személyhez jut el és hoz egyre több lelki gyümölcsöt.
A 14 esztendő alatt több mint 125 millió e-vangélium üzenetet küldtem
el e-mailben. Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium,
amely különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen
használják az okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi
olvasásához, illetve hallgatásához.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Az adományokból biztosítjuk a számítógépes technikai
eszközöket. Ebből fizetjük a háromgyermekes anyukának a felolvasást, a
szintén három gyermeket nevelő apukának az informatikusi munkát,
valamint a honlap fejlesztését és időnként reklámkampányokat, hogy
minél többekhez eljusson a szolgáltatás híre. Köszönet a támogatóknak,
akiknek köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
A mostani születésnap alkalmából szeretettel kérem: ha van rá
lehetősége, támogassa adományával szolgálatunkat! Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Támogassa naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet
adott, felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Isten jutalmazza meg
minden támogató nagylelkűségét!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. július 9.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC
(SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal,
valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér
csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180709.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 8., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-07-08

2018. július 8. - Évközi 14. vasárnap

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték.
Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.
Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Miféle
bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével
véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon
rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk:" És megbotránkoztak
benne. Jézus erre megjegyezte: "Nem vetik meg a prófétát, csak a
hazájában, rokonai körében, a saját házában." Nem is tehetett ott
csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is
csodálkozott hitetlenségükön.
Mk 6,1-6
Elmélkedés:
A hitetlenség akadály
Az evangéliumok segítségével a 2000 évnyi időbeli távolság ellenére is
lélekben együtt lehetünk Jézussal, aki tanítványaival együtt járja a
városokat és a falvakat. Könnyen az egykori hallgatóság helyébe
képzelhetjük magunkat, leülhetünk, hogy hallgassuk az Úr magával ragadó
tanítását, és szemlélhetjük rendkívüli erejéről, isteni hatalmáról
tanúskodó tetteit, csodáit. Az evangélisták bizonyára azzal a
szándékkal említik meg egy-egy csoda esetén az emberek csodálkozását és
ámulatát, hogy írásuk későbbi olvasói, az Úr követői a későbbi időkben
szintén rácsodálkozzanak e tettekre és az azokban megnyilvánuló
szeretetre Isten részéről, valamint épüljenek mások hitéből.
E szempontok alapján úgy tűnik, hogy talán jobb lett volna, ha
hallgatnak Jézus sikertelen názáreti fellépéséről, amiről a mai
vasárnap evangéliumában olvasunk. Jézus természetesen soha nem keresi a
sikert, nem vágyódik az emberek elismerésére, a csodát nem azért teszi,
hogy feltűnést keltsen, mégis elmondható a tevékenységéről, hogy
valóban sikeres és eredményes. Legalábbis mindenhol, ahol nyitott
szívvel, hittel fogadják őt az emberek. De nincs ez így Názáretben,
azaz éppen abban a városban, ahol felnevelkedett. Egyszerűen fogalmazva
a názáretieket megbénítják előítéleteik, azaz a Jézusról korábban
kialakított képet nem képesek megváltoztatni. A zsinagógában szombaton,
az istentisztelet alkalmával tanító Jézust csodálkozva hallgatják az
emberek, majd pedig kérdéseket tesznek fel, amelyek teljes
értetlenségüket jelzik. Úgy vélik, hogy mindent tudnak Jézusról, aki az
ő körükben nőtt fel, ismerik családját és származását. Bizonyára
hozzájuk is eljutottak azok a hírek, hogy másutt milyen csodákat tett
Jézus, s most azt várják, hogy az ő szemük láttára is történjenek ilyen
csodák. Jézustól viszont távol áll az ilyen önigazolás, őt az emberek
hite és bizalma indítja mindig arra, hogy gyógyítson, segítsen a
betegségben szenvedőkön.
A názáretiek által felsorolt kérdések a csodálkozásból az elutasítás
irányába haladnak, nem képesek felismerni azt, hogy Jézus az Isten Fia,
nem tudnak hinni benne. Márk evangélista nagyon keserű megjegyzéssel
zárja a jelenetet, miszerint maga Jézus is csodálkozott a názáretiek
hitetlenségén. Kezdetben ugyan elismerik Jézus bölcsességét, de más
személynek tulajdonítják azt, mintha valakitől tanulta volna. A Jézus
által véghezvitt csodák és erőmegnyilvánulások mögött szintén más
hatalmat sejtenek, nem tudják elképzelni, hogy saját erejéből képes
ezekre, mert nem hisznek istenségében. A názáretiek tehát úgy
gondolják, hogy Jézus bölcsessége és csodáiban megmutatkozó ereje nem
Istentől, hanem az ördögtől, a gonosztól származik. Ezen a ponton
kimondatlanul is megismétlődik az, hogy az ördöggel való szövetkezéssel
vádolják Jézust (vö. Mk 3,22). A názáretiek Jézus hatalmát firtató
kérdései előrevetítenek egy későbbi eseményt, amikor a jeruzsálemi
vallási vezetők kérdezik majd őt hatalmának eredetéről (vö. Mk 11,28).
Miért írták le mégis ezt a meglehetősen kellemetlen jelenetet az
evangélisták? Azért, mert bizony ebből is tanulhatunk. Megtanulhatjuk,
hogy a gyanakvás, a rosszindulat, az előítéletek akadályoznak minket
abban, hogy megismerjük Jézus személyét és kövessük őt. Megtanulhatjuk
azt is, hogy a hitetlenség akadálya lehet annak, hogy az Úr csodát
tegyen velünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk! Életutunk során olykor meggyengül bennünk a hit.
Kérünk, erősítsd hitünket! A hit ott kezdődik, ahol az emberi
gondolkodás már nem képes továbblépni. Ott kezdődik, ahol már nem
találunk emberi magyarázatokat. A hit ott kezdődik, ahol az emberileg
megtehetőnél többre van szükség vagy több történik. A hit olyan helyre
vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem jutnánk el soha. Istenünk, a
hit a hozzád vezető út. Emberi véges kicsinységünk és a te végtelen
nagyságod között nem létezik más út, csak a hit útja. Vezess minket a
hit útján!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180708.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum