2010. november 27., szombat

[Evangelium] 2010-11-27

2010. november 27. - Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne
nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban.
Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap
le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok
szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és
megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36


Elmélkedés:
Egész emberi életünket és minden cselekedetünket Isten fogja egykor
megítélni. Az ő ítélete egyszerre lesz igazságos és irgalmas. Bár e kettőt
emberi gondolkodásunkkal sokszor nem tudjuk egymáshoz igazítani, Istenre
azonban mindkettő igaz. Ő megmutatja irgalmát mindenkinek, aki bűnbánattal
és alázattal közeledik hozzá, de az is igaz, hogy a megtérést elmulasztók
büntetésre számíthatnak. Isten szándéka az, hogy megmenti lelkünket és
feltámasztja testünket is a végső időkben. Legyünk bölcsek, és éljünk úgy,
hogy ezt az isteni szándékot és a várható isteni ítéletet mindig szemünk
előtt tartjuk. Minden cselekedetünkért mi vagyunk a felelősek. Ez alól Isten
előtt kibújni senki nem képes.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mennyei Atyám! Teljes szívemből és szabad akaratomból felajánlom magam
Neked! Kérlek, fogadj el és rendelkezz velem tetszésed szerint. Kérlek,
Szentlélek! Keresztelj meg a tüzeddel és ki nem alvó parázsként maradj a
szívemben, hogy buzgón és bátran hirdessem Jézus üdvösségre hívó
evangéliumát.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 26., péntek

[Evangelium] 2010-11-26

2010. november 26. - Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony,
mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég
és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33


Elmélkedés:
Jézus azt állítja tanításáról és szavairól, amit az Atya bízott rá, hogy
azok nem múlnak el soha. Örökérvényű tanítás ez, amely soha nem veszíti el
jelentését és korszerűségét. Jézus szavainak igazsága olyan mérce, amelyhez
érdemes életünket alakítani. Szavai ma és életeket tudnak átalakítani.
Tanítása nem hasonlítható a könnyen feledhető, súlytalan emberi eszmékhez és
téveszmékhez, amelyek rövid ideig szolgálják csupán az evilági érdekeket. Az
üdvösség tanítása ezzel szemben mindig megbízható marad, mert nem
emberektől, hanem Istentől származik. Bár megtartása időnként nehéznek
tűnik, mégis élhető, megvalósítható. Hallgassuk és tegyük meg mindazt, amit
Isten kér tőlünk!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram! Add, hogy mindig félve fogadjak el másoktól szolgálatot. Amikor engem
kiszolgálnak, nem hasonlítok Hozzád. Még kevésbé, ha elvárom másoktól a
szolgálatot. Akkor hasonlítok hozzád, amikor én vagyok mások szolgálatára.
Adj készséges szívet, hogy meglássam, hol van rám szükség. Végül add, hogy
életem a megváltás ügyének szolgálata is legyen a Te önfeláldozásodba
kapcsolódva.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 25., csütörtök

[Evangelium] 2010-11-25

2010. november 25. - Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek
lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett
rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.
Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a
világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az
Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor
mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28


Elmélkedés:
A végső időkben várható eseményekről és az akkor bekövetkező ítéletről
szóló jézusi szavakat sokan félelemmel hallgatták egykor és ma is. A
helytelen életvitel, az Isten parancsainak semmibe vétele, a szeretet
mindennapi gyakorlásának elmulasztása ugyanis számukra kedvezőtlen ítélettel
járnak. Mindenkinek vagy ugyan lehetősége és ideje arra, hogy megváltoztassa
életét, de ezt egyesek nem teszik meg. A hívő ember, aki egész életében
Isten akaratának teljesítésére törekedett, nem félelemmel, hanem örvendezve
várhatja Krisztus újbóli eljövetelét, hiszen számára ez az üdvösség
beköszöntét jelenti. A különleges égi jelek után eljön az idő, amikor az
igazak meglátják az Istent.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted azt
is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni, ahol te
akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem tudok tenni:
nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan mondom: meg akarok
alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy testvéreim ne vegyenek
sokba.
Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem magam a megvetés, a szenvedés és
elutasítás azon áradatába, ahová a te akaratod helyez. A szívembe hasít az
ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis megígérem neked: akarok szenvedni,
akarok érted megvetett lenni!
Boldog XXIII. János pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 24., szerda

[Evangelium] 2010-11-24

2010. november 24. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem
tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők,
testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én
nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a
fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19


Elmélkedés:
Az Egyház történelmét végigkísérik az üldözések. Szinte minden korban
akadtak olyanok, akik a keresztényekben látták legfőbb ellenségüket. Azt
gondolták, hogy fenyegetéssel, kényszerítéssel, bántalmazásokkal megtörhetik
a hívőket. E próbálkozások sorra kudarcot vallottak, hiszen a keresztény
vértanúk hősies helytállása még többeket állított Krisztus mellé, az Egyház
mellé. Az igazán hívő ember az üldözések közepette sem feledkezik meg arról,
hogy üdvösségének feltétele, hogy hűséges maradjon, s minden veszély, sőt
életveszély ellenére is kitartson Jézus személye mellett. Meggyőződésből
fakadó vallásosságunk és hiteles keresztény életünk erősítsen meg másokat is
a hitben!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd meg
munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, vigasztald őket
a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban és őrizd meg
őket minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat. Ne
engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts
mindannyiunkat újra örök atyai házadban.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 23., kedd

[Evangelium] 2010-11-23

2010. november 23. - Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és
díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus
ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön
nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor
történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt: „Vigyázzatok,
nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: „Én
vagyok!" És: „Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és
lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie,
de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és
ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és
dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11


Elmélkedés:
Az egyházi, liturgikus év utolsó hetéhez érkeztünk. Az evangéliumok a végső
időkre irányítják figyelmünket. Jézus figyelmeztetése ezen idők veszélyeiről
az egykori a mostani tanítványoknak egyaránt szól. A gonosz általi
megtévesztés és félrevezetés miatt sokan elbuknak. Hamis tanítással, könnyű
ígéretekkel sokakat letérítenek majd az üdvösség útjáról, a hit útjáról.
Bárkinek bármit elhinni nagy könnyelműség. A Krisztust követő tanítvány
legyen mindig óvatos, vizsgálja meg a tanítást és a tanítót. Az isteni
tanításban és igaz tanítónkban, Jézusban megbízhatunk. Ami ettől eltér, s
ami ezzel ellenkezik, az lelkünk vesztét okozhatja. Maradjunk hűségesek
Jézus szavához és személyéhez!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod! Addig akarok szenvedni, amíg
akarod! Akkor akarok meghalni, amikor akarod! Az legyen, amit Isten akar,
ahogyan akarja, ameddig akarja.
Hofbauer Szent Kelemen
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 22., hétfő

történetek Eszterről

Kedves Zoltán!
Az e-mailes e-vangéliumot olvasók sokszor kérdezik tőlem, hogy tulajdonképpen ki az az Eszter, akivel az elmélkedésekben találkozunk? Egyesek úgy vélik, hogy valójában több személyről lehet szó. Mások szerint saját gyermekkori emlékeim szerepelnek e történetekben. Valaki kitalált (fiktív) személynek gondolja őt. Azt mindenki sejti, hogy igaz történetek ezek, amelyekből sokat tanulhatunk.
Én azt szoktam mondani, hogy e történetek apró mozaikok, amelyekből lassan összeáll a kép. Csak a végén ér meglepetés minket. Eszterben mindenki felismerheti önmagát, gyermekkori önmagát, vagy azt az önmagát, akit Isten megálmodott. A titok megfejtéséhez közelebb lehet kerülni, hiszen az elmúlt 3 év történeteit és az evangéliumi elmélkedéseit most könyv formájában is megjelentettem. Fizikailag egymás mellé tettem a mozaikokat, s most az olvasókra vár, hogy önmagukban is a helyükre illesszék azokat.
Szeretettel ajánlom Önnek is e nagyszerű feladatot és a könyvet.
Szeretettel: István atya


Horváth István Sándor
Igéddel éltess engem! (A-B-C kötet)
Ára:  1 kötet: 1900.- Ft + 800 Ft postaköltség (Magyarországra).
Kedvezmény:
A 3 kötet együtt: csak 3800 Ft + 800 Ft postaköltség (Magyarországra).

A könyv megrendeléséhez, kérem, küldje el a címet, a darabszámot, az Ön nevét és postacímét irányítószámmal a zalalovo@gmail.com címemre.
A könyv csak tőlem rendelhető meg a fenti címen.

A Szívünkben mély nyomot hagyott (A-B-C) kötetek (2005-2007. évi elmélkedések) ugyanilyen áron, illetve kedvezménnyel korlátozott példányban még kaphatók.--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2010-11-22

2010. november 22. - Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak,
amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt:
egész megélhetését."
Lk 21,1-4


Elmélkedés:
Az evangéliumokban többször rácsodálkozunk arra, hogy Jézus értékrendje
egészen más, mint a mi emberi értékrendünk. Sok esetben éppen a fordítottja.
Az ő számára a sok kevésnek tűnik, a kevés viszont soknak. Erre példa a
szegény özvegyasszony esete, akinek két fillérnyi adományát a mi Urunk
többre értékelte, mint a gazdagok és tehetősek mennyiségileg több adományát.
Az özvegy ugyanis mindenét odaadta, s kevéske adománya azért vált igazán
értékessé, mert Istenért kész volt mindenéről lemondani. Kész vagyok-e
Istennek önzetlenül, nagylelkűen mindent odaadni? Ő nem is pénzt vár
valójában tőlem, hanem hogy egész életemet adjam neki. Az életem csupán két
fillér. Odaadom vagy megtartom?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz
hitedben és annak megvallásában. Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a
te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra
késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe.
Szent Metód
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 21., vasárnap

[Evangelium] 2010-11-21

2010. november 21. - Évközi 34. vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a
főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –, most
szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja."
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy
a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!" – mondták. Felirat is volt a feje
fölött: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás?
Szabadítsd meg hát magadat és minket is." A másik rászólt: „Nem félsz az
Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink
méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett." Aztán hozzá fordult:
„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel."
Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a
paradicsomban."
Lk 23,35-43


Elmélkedés:
Halhatatlan király
Néhány évvel ezelőtt a fiatalok hívták fel figyelmemet a Mennyei királyság
című amerikai mozifilmre. A nagyszabású hollywoodi alkotás a keresztes
háborúk korát és világát tárja a nézők elé látványos jelenetekkel, de
tulajdonképpen nagyon kevés mondanivalóval. A közhelyek és közmondások
között egyetlen, vallási tartalmát tekintve említésre méltó kijelentést
tudtam megjegyezni: „Az ember mozdulhat parancsra. A fiú követheti atyját.
De ha királyok mozgatnak is téged, vagy hatalmasok, a lelkedért egyedül te
felelsz. Isten előtt állva nem mondhatod, hogy mások parancsára cselekedtél,
és azt sem, hogy az erény nem volt járható út a számodra".
Krisztus király mai ünnepe kapcsán ez a jelenet jutott eszembe. Nem csak
evilági királyok és elöljárók hatalma alatt állunk, hanem Jézust is
királyunknak, életünk urának tekinthetjük. Az ő szavára is mozdulnunk kell,
s érdemes engedelmeskednünk parancsának. A földi királyok a történelem
folyamán sokszor vitték háborúba alattvalóikat, Krisztus azonban ilyet nem
kér tőlünk. Emberi erőinket, fizikai és szellemei képességeinket nem
hadviselésre veszi igénybe, hanem azt kéri tőlünk, hogy az ő Országa, Isten
Országa ügyéért fáradozzunk, és annak növekedéséért munkálkodjunk.
Egyrészt amiatt nevezhetjük Krisztust királynak, mert méltóságában fölé
emelkedik a teremtett világnak és benne minden teremtménynek, így az
embernek is, másrészt pedig azért, mert ő minden emberi szív királya, aki a
szívünket megnyerő szelídségével és jóságával tanít bennünket Isten
akaratának megismerésére és teljesítésére. Mindannyiunknak személyes
felelőssége, hogy keressük-e és megtesszük-e mindazt, amit Isten kér tőlünk,
s azt az utat járjuk-e, azt az élethivatást választjuk-e, amit számunkra
kijelöl.
Krisztus királyi méltóságának mai ünnepével lezárul az egyházi év, s egy hét
múlva, adventben elkezdjük megváltói méltóságát szemlélni. A mai ünnep
evangéliuma ebben az esztendőben a mi Urunk keresztre feszítéséről szól. A
katonák, akik korábban gúnyból töviskoronát tettek Jézus fejére, s királyi
palást gyanánt vörös katonaköpenyt terítettek rá, a kereszt alatt is gúnyból
nevezik ők királynak. A Pilátus által készíttetett tábla „a zsidók
királya" felirattal nem Krisztus igazi királyságára utal. De milyen
uralkodó, milyen király ő valójában? Jézus egyértelműen kinyilvánítja
Pilátus előtt, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Országa tehát
nem egy bizonyos földrajzi területet fed le, hanem lelki értelmű. Országába
„állampolgárságot" a bűnbánat gyakorlásával és lelki újjászületéssel lehet
szerezni. A kereszten meghaló, de a feltámadásban halhatatlan királyként
mutatkozó Jézus halhatatlanságot, pontosabban örök életet ígér nekünk. A
kereszten azt mondta a vele megfeszített és bűneit beismerő embernek, hogy
vele lesz a mennyben. Ez az ígéret nem csupán neki szólt, hanem mindazoknak,
akik bűnbánattal közelednek hozzá. Krisztus, aki a kereszten mutatta meg,
hogy nem uralkodni akar az embereken, hanem üdvösségüket szolgálni, azt kéri
mindannyiunktól, hogy szívünket vonjuk el a földi dolgoktól, és életünk
keresztjét hordozva kövessük őt királyi útján a menny felé.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te nem igényeltél magadnak evilági hatalmat. Nem
harcoltál az elismerésért, s nem kényszerítettél senkit, hogy hódoljon
előtted. Tőled távol állt a földi hatalmaskodók szívtelensége és
könyörtelensége. Soha nem fölényeskedtél és nem kérkedtél csodálatos
erőddel. Mégis királynak szólítunk. Te vagy az irgalmasság királya, aki
megadod nekünk a lelki újjászületés lehetőségét. Te vagy a halhatatlan
király, aki feltámadásoddal legyőzted a halált és örök életet adsz nekünk.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum