2018. január 27., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-01-27

2018. január 27. - Szombat

Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: "Keljünk
át a túlsó partra." Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust
magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak
velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az
már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és
megkérdezték: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Erre
fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: "Hallgass
el, nyugodj meg!" A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor
hozzájuk fordult: "Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?" Nagy
félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: "Ki lehet ez, hogy
még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?"
Mk 4,35-41
Elmélkedés:
A korábbiakban Márk evangélista Jézus olyan csodáit mutatta be, amikor
betegeket gyógyított vagy gonosz lelkeket űzött ki emberekből. A mai
evangéliumban olvasott jelenet, a tengeri vihar lecsendesítése az első
"természeti" csoda, azaz nem közvetlenül egy emberen nyilvánul meg
isteni ereje, hanem a természet erőinek legyőzésében. Cselekedete
azonban itt is az emberek, a bárkában vele tartó apostolok megmentésére
irányul.
Felmerül a kérdés: Miért tett Jézus csodákat? Nyilvánvalóan nem
magamutogatásból és nem is a feltűnést keresve. E rendkívüli
cselekedetei azt igazolták, hogy elkezdődött Isten országának
megvalósulása, amit hirdetett. Ahol ugyanis megvalósul az Isten
országa, ott megmutatkozik Isten szabadító ereje, azaz az emberek
megszabadulnak a betegségektől a gyógyítások eredményeként, a
megszállottak megszabadulnak az őket fogva tartó gonosztól, erre példa
az ördögűzések esetei, és megszabadulnak a félelemtől, miként a vihar
lecsendesítésekor az apostolok félelmét is megszünteti az Úr.
Ez a csoda abból a szempontból is különleges, hogy megjelenik a hit
eleme: "Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?" - kérdezi Jézus.
A csodák hitet ébresztenek, illetve megerősítik a hitet az emberekben.
A hit és a félelem ellentétben áll egymással. Az Úr közelében nincs
okom félelemre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180127.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 26., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-01-26

2018. január 26. - Péntek, Szent Timóteus és Szent Titusz

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát
az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek
titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se
erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha
betértek egy házba, először is ezt mondjátok: "Békesség e háznak!" Ha
békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll
rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok,
amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek,
amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek:
Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9
Elmélkedés:
A mai napon Szent Pál apostol két hűséges munkatársát, Szent Timóteust
és Szent Tituszt ünnepeljük, akik a missziós utak során voltak
segítségére. Timóteus és Titusz személyesen megtapasztalhatták, hogy
Pál mennyire szívén viseli az általa alapított közösségek sorsát.
Látták belső vívódásait, aggodalmait, féltő szeretetét, amikor egy-egy
közösség letért a krisztusi útról vagy egyesek hatására elpártolt az
igaz tanítástól. Jól ismerték Pál apostol fáradozásait, amelyek a
közösségekben felmerülő békétlenségek megszüntetésére irányultak. És
láthatták Pál felismerését: bár nem felesleges a válságkezelés és a
közösségek sorsának irányítása, mégis fontosabb, gyümölcsözőbb az
igehirdetés. E felismerés hatására még buzgóbban hirdette a Krisztus
feltámadásáról szóló örömhírt, s buzgósága, lelkesedése munkatársaira
is átragadt.
A három hitterjesztőnek és igehirdetőnek, Pálnak, Timóteusnak és
Titusznak a példája arra ösztönöz minket, hogy felélesszük magunkban az
apostoli buzgóságot. Az bizonyára nem arra hív minket, hogy országokat
és földrészeket bejárva terjesszük a keresztény hitet, de arra
mindannyiunkat meghív, hogy naponta legalább egy embernek elmondjuk az
evangélium üzenetét. Induljunk mi is Krisztustól, akit imádunk, s akit
imádságban szemlélünk! Induljunk Krisztustól és vigyük az emberekhez az
ő igaz tanításának fényét!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180126.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 25., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-01-25

2018. január 25. - Csütörtök, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz,
az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben
ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a
kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket
a betegekre, és azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18
Elmélkedés:
A mai napon Szent Pál apostol megtérését ünnepeljük. A keresztényeket
üldöző Pált a Krisztussal való látomásszerű találkozás tette Krisztus
követőjévé. Pál nem azért kezdte üldözni a keresztényeket, mert nem
tudott semmit az új vallási mozgalom alapítójáról, Jézusról és az ő
követőiről. És nem is azért, mert a vallást, a hitet feleslegesnek,
butaságnak tartotta. Éppen ellenkezőleg! Farizeusként, azaz a
legbuzgóbb zsidó vallási csoport tagjaként Pál számára a vallás, a hit
megélése volt a legfontosabb. Farizeusként ő is azt gondolta, hogy a
mózesi törvények pontos megtartása teszi igazzá az embert Isten előtt.
Ugyanakkor úgy értelmezte, hogy Jézus a törvények és a hagyományok
ellen beszél, amikor az Úr valójában azok megújítását szorgalmazta. A
szadduceusok vallási csoportjával ellentétben a farizeusok hittek a
halál utáni életben, a test feltámadásában. Pál is hitt a
feltámadásban, de túlzás volna azt állítani, hogy hitt abban, amit az
első keresztények meggyőződéssel hirdettek: a keresztre feszített Jézus
feltámadt a halálból. Megtérése előtt Pál egyetlen szót sem hitt el
abból, amit hallhatott Jézusról, a Messiásról és a feltámadt
Üdvözítőről.
Pál vélekedése azonban gyökeresen megváltozott és élete teljes
fordulatot vett a Damaszkusz felé vezető úton, amikor megjelent neki
Jézus. E találkozás során meggyőződött arról, hogy a keresztre
feszített Jézus valóban él. Feltámadása nem minősíthető csalásnak, a
halálból való feltámadásáról szóló tanítás valóban igaz. Ez az élmény
azt eredményezte, hogy Pál is Krisztus feltámadásának hirdetője lett.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180125.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 24., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-01-24

2018. január 24. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje.
Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig
a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt
nekik.
Így kezdte tanítását: "Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint
vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és
fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég
talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor
azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős
gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a
tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag
jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt
százszoros termést hozott." Jézus így fejezte be szavait: "Akinek füle
van, hallja meg!"
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték
tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: "Ti megtudhatjátok
Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben
hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek,
nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: "Nem
értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet
megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre
hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi
szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag,
amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük
gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha
szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan
meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje),
meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság
és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét,
úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige
jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és
harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak."
Mk 4,1-20
Elmélkedés:
A korábbiakban meglehetősen gyorsan változtak az evangéliumi történetek
helyszínei, az események gyors váltásokban követték egymást. Jézus
bejárta a Galileai-tenger környékét, gyógyította a betegeket, csodákat
tett és tanítványi közösséget gyűjtött maga köré, de tanításáról
mindeddig keveset hallottunk.
Az evangélista most lelassítja az elbeszélés folyamatát, hogy
rátérhessen a tanítás ismertetésére. Jézus megáll, hajóba száll és a
hajóból tanítja az embereket. A magvetőről szóló példabeszéd egyrészt
Isten országának terjedését szemlélteti, másrészt Jézus küldetésére
világít rá. Maga Jézus a magvető, aki hirdeti az Isten országáról szóló
örömhírt. A példázat bemutatja a hallgatóságot is, mindazokat, akik
nyitott szívvel hallgatják az örömhírt, de nem hallgat a nehézségekről,
a terjedés akadályairól sem. A hitetlenség, a türelmetlenség, a
figyelmetlenség, az Istennel szembeni bizalmatlanság, a keményszívűség
és a gazdagság szeretete mind-mind megakadályozzák az embereket abban,
hogy a tanítást megszívleljék és ahhoz igazítsák életüket. Aki viszont
felismeri a krisztusi szóban az üdvösség igazságát és kész arra, hogy
megvalósítsa azt, annak életében megvalósul az Isten országa.
Van-e időm nap mint nap Jézus szavát megismerni? Kész vagyok-e a
befogadott üzenet szerint élni?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél
az emberek közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a
nap, amikor ezt mondhatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az
övé vagyok!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180124.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 23., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-01-23

2018. január 23. - Kedd

Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a
házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt. Akik körülötte ültek,
odaszóltak Jézusnak: "Anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek
téged." Jézus azonban így válaszolt: "Ki az én anyám? Kik az én
rokonaim?" Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak
ennyit mondott: "Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten
akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!"
Mk 3,31-35
Elmélkedés:
A tegnapi elmélkedésben már utaltunk arra, hogy a múlt szombati
evangéliumi rész és a mai szöveg nem két egymástól különálló esetet ír
le, hanem egyetlen eseményt, amelyet az evangélista megszakít az
ördöggel való együttműködés vádjának közbeiktatásával.
Ma tehát újra Jézus rokonságáról hallunk, akik Jézust keresik, érte
jöttek, hogy hazavigyék. Márk evangélista itt már közelebbről is
megnevezi őket, Jézus anyjáról és rokonairól van szó. Az eredeti görög
szövegben szó szerint a Jézus "anyja és testvérei" kifejezés szerepel.
Mivel a bibliai szóhasználatban a "testvérek" alatt a szélesebb család,
a közeli rokonság, az unokatestvérek értendők, tehát nem csupán a közös
szülőktől származó vér szerinti testvérek, azért helyénvaló, hogy a
magyar fordítás "rokonokként" jelöli meg a jelenlévőket.
Feltűnő, hogy nem mennek be a házba, ahol az Úr tartózkodik, hanem kint
maradnak és üzennek Jézusnak. Távolságtartásuk talán bizonytalanságukra
is utal, nem tudják, hogy mi lehet igaz abból a szóbeszédből, hogy
Jézus "eszét vesztette", illetve nem tudják, hogy határozottabb
fellépésük milyen reakciót válthatna ki a jelenlévőkből, akik
jószándékkal jöttek. Fellépésükre, jelenlétükre válaszként Jézus a vele
való kapcsolat új viszonyítási alapjaként Istent jelöli meg: "Aki
teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!"
Törekszem-e Isten akaratának teljesítésére, hogy ezzel kifejezzem
Jézushoz tartozásomat?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen
földi és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az
újesztendőben minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb
kerüljünk Atyai szívedhez! Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm
szent Fiadnál.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180123.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 22., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-01-22

2018. január 22. - Hétfő

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt
híresztelték Jézusról: "Belzebub szállta meg", és: "A gonosz lelkek
fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket." Ám ő magához hívta
őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: "Hogyan űzhetné ki a sátán a
sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat
fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat
fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem
maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki,
és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset;
így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az
emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást,
bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem
nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus),
mert azt terjesztették: "Megszállta a tisztátalan lélek."
Mk 3,22-30
Elmélkedés:
A szombati evangéliumban arról olvastunk, hogy megjelennek Jézus
rokonai, akik hitelt adnak annak a szóbeszédnek, miszerint Jézus "eszét
vesztette" és emiatt haza akarják őt vinni. Ez a jelenet folytatódik
majd a holnapi napon, ma azonban közbeékelődik még a farizeusok
fellépése, akik azt a vádat fogalmazzák meg, miszerint Jézus az ördögök
fejedelmének segítségével, azaz magával a gonosszal szövetkezve képes
bizonyos rendkívüli cselekedetekre. Az "őrültség" és az "ördöggel való
együttműködés" vádja nem feltétlenül az időbeni egyezés, hanem a
hasonlóság miatt kerülhetett egymás mellé az események folyamatában. A
háttérben nyilvánvalóan az húzódik meg, hogy az emberek tudni
szeretnék, milyen hatalom birtokában képes Jézus gyógyítani, illetve
olyan cselekedeteket véghezvinni, amelyekre ember nem képes. Miközben
elcsodálkoztunk Jézus rokonainak értetlenségből fakadó fellépésén,
addig a farizeusok megjelenése és negatív ítélete nem okoz számunkra
meglepetést, hiszen vádaskodásukkal már korábban is találkoztunk. Az
általuk megfogalmazott vád és rágalom gyökeres ellentéte mindannak,
amiről korábban meggyőződhettünk. Jézus azt tanítja és azt igazolja
csodáival, hogy eljött az Isten országa, ezzel szemben a Jeruzsálemből
érkező írástudók szerint a gonosz rendkívüli hatalma mutatkozik meg
tetteiben.
Hiszek-e abban, hogy Jézus képes lerombolni a gonosz uralmát? Hiszem-e,
hogy ezt Isten erejével teszi?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt
megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az
ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton,
amelyen a te szereteted megvalósul.
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 15.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180122.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 21., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-01-21

2018. január 21. - Évközi 3. vasárnap

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten
evangéliumát: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg,
és higgyetek az evangéliumban!" Amikor a Galileai-tó partján járt,
látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen
hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: "Jöjjetek velem, és
én emberek halászává teszlek titeket." Azok rögtön otthagyták a
hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta
Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat
javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Mk 1,14-20
Elmélkedés:
A meghívás lépései
Az első tanítványok meghívását, illetve Jézussal való első találkozását
János evangélista Keresztelő Jánoshoz és az ő tanúságtételéhez
kapcsolja. Úgy mutatja be, hogy András és János (apostolok) először a
Keresztelő tanítványai voltak, majd pedig Jézus követői lettek, erről
olvastunk az elmúlt vasárnap. Ugyanezt kissé másként írja le Márk
evangélista, akinek egyértelműen az a szándéka, hogy a tanítványok
meghívásával kapcsolatban kiemelje az Úr kezdeményezését, illetve azt,
hogy az első személyes találkozás elegendő volt a meghívottaknak ahhoz,
hogy rögtön elfogadják azt.
A jelenet ezzel a rövid bevezetéssel kezdődik: "miután Jánost
elfogták." Keresztelő Jánosról van itt szó, aki bátran felemelte
hangját Heródes erkölcstelen életformája, törvénytelen házassága miatt,
ezért az uralkodó börtönbe vetette, majd később lefejeztette. János
evangélista azért említi meg e helyen János börtönbe kerülését, hogy
ezzel jelezze: Keresztelő János küldetése befejeződött, lezárult, és
most kezdődik Jézus nyilvános működése a nép körében.
Jézus nyilvános működésének első cselekménye az, hogy tanítványokat
gyűjt maga köré. Még nem hallottunk tőle egyetlen szót sem, nem tanítja
még az embereket, nem tett még egyetlen csodát, hanem elkezdi maga köré
gyűjteni azokat, akik kezdettől fogva mellette lesznek és tanúi lesznek
mindannak, amit tanít és tesz. Az első tanítványok meghívása alapján
kibontakoznak előttünk a meghívás lépései, elemei. Minden Jézus
pillantásával kezdődik, ő látja meg a halász embereket, majd hozzájuk
közeledik. Napjainkban is így kezdődik minden meghívás. A meghívott
talán észre sem veszi egy ideig, hogy Jézus már látja őt. Egy rövid
ideig figyeli tevékenységét, de nem gyűjt róla hosszasan információkat,
nem kérdezget másokat az illetőről, mert pár pillanat alatt eldönti,
hogy alkalmas-e valamilyen különleges feladatra. A következő lépésben
az Úr megszólítja az általa kiválasztottakat. Az első találkozás
alkalmával nincs szükség bemutatkozásra, mert később úgyis lesz idő
arra, hogy megismerjék. Jézus nem kezdi el részletesen elmondani nekik,
hogy ki ő valójában és mit szeretne tenni a következő években, hanem
röviden elmondja a meghívás és egyben a leendő küldetés lényegét:
"Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Vegyük
észre, hogy ezek a meghívások mindig személyes találkozások, személyes
meghívások. Nem arról van szó, hogy Jézus összehív egy nagyobb tömeget
és előttük toborzó beszédet tart, ismertetve a teendőket, és aki akar
majd csatlakozik hozzá. Minden meghívás személyes megszólítás
eredménye. Az Úr minden korban így lép oda azokhoz, akiknek küldetést
szán.
A következő lépést már a megszólítottak teszik meg, akik azonnal
elindulnak és Jézus tanítványai lesznek. Nem tesznek fel kérdéseket,
amelyek tisztázhatnák, pontosíthatnák, hogy milyen elvárások vannak
velük szemben, és nem kezdenek el azon gondolkodni, vajon alkalmasak-e
arra, amire meghívják őket, hanem azonnal indulnak. A meghívást csak
így lehet elfogadni. Mert aki nekiáll mérlegelni, az már a saját
szempontjai alapján akar dönteni, mintha azok fontosabbak lennének
Jézus akaratánál. Ha valaki nekiáll gondolkodni, arra nem fog várni az
Úr, hanem továbbmegy és majd meghív másokat, akik készek mindent
elhagyva követni őt.
Van-e bátorságom rögtön elindulni és követni az Urat?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új
korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a
megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért
munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa
valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem
engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes
meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk
és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk
teljesítéséhez, az emberhalászathoz!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180121.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum