2008. december 20., szombat

[Evangelium] 2008-12-20

2008. december 20. - Szombat

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt
egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária
zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal
azonban folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor
megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem
ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: "A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének hírüladása után, amit a tegnapi
evangéliumban olvashattunk, ma Jézus születésének hírüladásáról szól az
örömhír. Ismét egy angyali jelenésnek lehetünk tanúi, de most nem egy
apának, hanem egy leendő anyának szól az isteni üzenet, amelyet az angyal
közvetít. Zakariás hitetlenkedése után még inkább feltűnő számunkra, hogy
Mária milyen engedelmesen és alázatosan hisz Isten szavának, s fogadja el
az Isten akaratát. Így válik üdvösségünk szolgálójává.
Talán néha mi is elcsodálkozunk Isten tervein. Talán mi is értetlenül
állunk olykor, amikor megismerjük szándékait. Vajon képes vagyok-e hittel,
engedelmesen elfogadni Isten akaratát?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 19., péntek

[Evangelium] 2008-12-19

2008. december 19. - Péntek

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: "Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: "Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
"Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. "Így tett velem
az Úr - mondta -, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének csodás körülményei csak fokozzák izgalmunkat
és várakozásunkat a karácsonyi előkészületi időben. Apja, Zakariás nem
hitt az angyali szónak, mert lehetetlennek tartotta, hogy idősebb felesége
gyermeknek adjon életet. De ami emberileg nézve lehetetlennek tűnik, nem
lehetetlen az Isten számára. Az evangéliumban leírt események előrevetítik
Jézus születését, ami még ennél is csodásabb körülmények között történt.
Itt is megmutatkozik majd, hogy Isten megváltó, üdvözítő tervének semmi
sem állhat az útjába, még az sem, ami az ember számára hihetetlennek
tűnik.
A hitetlenség sokszor minket is megbénít. De ha hiszünk benne és
engedelmesen elfogadjuk szándékait, akkor Isten általunk is nagy dolgokat
képes véghezvinni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
10 db dedikált ajándék CD.
A karácsonyi CD elfogyott, talán jövőre újra kiadjuk. A legutolsó 10 db
CD-t, amelyeket a Szent Veronika kórus tagjai dedikáltak, ajándéknak
szánom azoknak, akik segítik kórusunk hangosításának beszerzését
(hangfalak, erősítő, mikrofonok és vezetékek). 5 db véletlenszerűen kerül
kisorsolásra, 5 db pedig a legtöbbet adakozóké lesz. Egymásra licitálni
ezúttal nem lehet. A "verseny" azok között folyik, akik 2009. január 10-ig
eljuttatják támogatásukat a Zalalövői Plébánia, 8999 Zalalövő, Szabadság
tér 6. címére vagy 75500313-10030493 számú számlájára és a közlemény
rovatba beírják: "Szent Veronika kórus részére".
Ez a hangosító berendezés lesz a kórus karácsonyi ajándéka. Már
beszereztem mindent, csak a számlát kell még rendeznem.
A lelkes gyerekek és fiatalok nevében is köszönöm támogatásotokat!
További szép adventi készületet kívánva, szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 18., csütörtök

[Evangelium] 2008-12-18

2008. december 18. - Csütörtök

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: "Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

József egy álomból értesül arról, hogy miért vár gyermeket jegyese, Mária.
Isten így közli vele, hogy mit tegyen, vegye feleségül Máriát. József álma
révén mi is bepillantást nyerhetünk az üdvtörténet egyik legnagyobb
eseményének titkába. Mária gyermeke a mennyei Atya Fia, aki a Szentlélek
közreműködése révén fogan meg. Az álombeli látomásból megtudjuk továbbá,
hogy a születendő gyermek lesz a Megváltó, továbbá azt is, hogy a korábbi
időkben elhangzott ígéretek az ő személyében teljesednek be.
E szakasz tehát tanítást ad nekünk arról, hogy kinek az érkezésére
várakozunk az adventi időben. Már csak néhány nap van hátra, hogy
szívünkből feltörjön annak öröme, hogy Velünk az Isten!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
10 db dedikált ajándék CD.
A mai nappal befejezzük karácsonyi CD lemezünk (Takács Attila: Téren és
időn át Betlehembe) megrendelését. Összesen 13+10 lemez maradt.
13 lemez megrendelhető még. Ebből az utolsó 3 személy ajándékba kapja a
CD-t. De aki lekésik, annak sajnos nem jut idén.

A legutolsó 10 db CD-t, amelyeket a Szent Veronika kórus tagjai
dedikáltak, ajándéknak szánom azoknak, akik segítik kórusunk
hangosításának beszerzését (hangfalak, erősítő, mikrofonok és vezetékek).
5 db véletlenszerűen kerül kisorsolásra, 5 db pedig a legtöbbet adakozóké
lesz. Egymásra licitálni ezúttal nem lehet. A "verseny" azok között
folyik, akik 2009. január 10-ig eljuttatják támogatásukat a Zalalövői
Plébánia, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. címére vagy 75500313-10030493
számú számlájára és a közlemény rovatba beírják: "Szent Veronika kórus
részére".
Ez a hangosító berendezés lesz a kórus karácsonyi ajándéka. Már
beszereztem mindent, csak a számlát kell még rendeznem.
A lelkes gyerekek és fiatalok nevében is köszönöm támogatásotokat!
További szép adventi készületet kívánva, szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 17., szerda

[Evangelium] 2008-12-17

2008. december 17. - Szerda

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Első pillantásra talán sokaknak elrettentőnek tűnik a mai evangélium,
amely szöveg Jézus nemzetségtáblája, s amely Máté evangéliumának kezdete.
Miért kell nekünk végigolvasnunk, illetve végighallgatnunk a szentmisén
ezt az egész családfát? Miért kell az újszövetséget egy ilyen hosszú
felsorolással kezdeni, amely ráadásul tele van mindenféle ismeretlen
személyek furcsa neveivel. Néhányuk talán ismerős számunkra, de a többség
teljesen ismeretlen sokaknak.
Jézus nemzetségtáblája az egész ószövetség rövid foglalata. Ha valaki jól
ismeri az ószövetségi könyveket, akkor számára nem ismeretlenek ezek a
nevek. A felsorolás annyit mindenképpen tanít nekünk,, hogy ha meg
szeretnénk ismerni Jézust, akkor ismernünk kell az ószövetséget is, amely
idők ígéreteinek beteljesedése Jézus e világra érkezése. A Megváltó
eljöveteléről szóló prófétai ígéretek Jézus személyébe teljesedtek be.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Karácsonyi CD lemezünk 2. kiadása is éppoly kelendőnek bizonyult, mint az
első. Pillanatnyilag kevesebb mint 80 db van még. A megrendeléseket
kizárólag azok beérkezése sorrendjében, ezen készlet erejéig tudjuk
teljesíteni. Idén már nincs idő újra kiadni, talán jövőre.
A visszajelzések szerint sok családban a gyerekek már kívülről tudják a
dalokat. mások annak örülnek, hogy "nem hívő" férjük napok óta
folyamatosan csak ezt hallgatja. A mamához látogatóba érkező unokák rögtön
indítják a csodálatos zenét, és mindenki engedi, hogy szívéhez érjen a
dallam, megszólítsa lelkét a szöveg. Néhányan még erősek, s megfogadták,
hogy csak karácsony napján fogják először meghallgatni. Minden elismerésem
azoknak, akik kibírják, mert én biztosan nem bírnám ki.
A szenteste, amikor meghallgatjátok, akár sokadszorra, akár első
alkalommal, gondoljunk egymásra, e nagy lelki közösségre Erdélytől
Kanadáig, mindazokra, akik ezekkel a betlehemes dalokkal ünneplik Jézus
születését.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 16., kedd

[Evangelium] 2008-12-16

2008. december 16. - Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: "Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: "Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt
válaszolta: "Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: "Szívesen, uram!", menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: "Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

A két fiú magatartásának fordulópontjára érdemes odafigyelnünk a mai
evangéliumban. Az első fiú magatartása akkor vesz más (rossz) irányt,
amikor hirtelen könnyelművé válik, s kimondott szavának nem tulajdonít
jelentőséget. Ettől kezdve már nem akarja megtenni, amit korábban
megígért. A második fiú pedig akkor fordul jó irányba, amikor megbánta,
amit mondott. Rájött arra, hogy hibázott, amikor megtagadta a segítséget,
s ezt a hibát jóvá akarja tenni. Ezért aztán végül megteszi azt, amihez
előbb még nem volt kedve.
Az egyik fiú rossz, a másik jó irányba fordul. Az advent a mi számunkra is
a fordulat ideje. Merre fordulok? Milyen irányba indulok? Vajon kész
vagyok-e arra, hogy "jobb belátásra" térjek?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Jézus! Mint ember, szabad akaratommal vesztembe rohantam, s akkor
jöttél Te, Isten és ember, megszabadító kegyelmeddel! A gőg veszítette el
az első embert, és hol lennék én, a második ember, ha Te nem jöttél volna?
Szent Ágoston

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Karácsonyi CD lemezünk 2. kiadása is éppoly kelendőnek bizonyult, mint az
első. Pillanatnyilag kevesebb mint 200 db van még. A megrendeléseket
kizárólag azok beérkezése sorrendjében, ezen készlet erejéig tudjuk
teljesíteni. Idén már nincs idő újra kiadni, talán jövőre.
A visszajelzések szerint sok családban a gyerekek már kívülről tudják a
dalokat. mások annak örülnek, hogy "nem hívő" férjük napok óta
folyamatosan csak ezt hallgatja. A mamához látogatóba érkező unokák rögtön
indítják a csodálatos zenét, és mindenki engedi, hogy szívéhez érjen a
dallam, megszólítsa lelkét a szöveg. Néhányan még erősek, s megfogadták,
hogy csak karácsony napján fogják először meghallgatni. Minden elismerésem
azoknak, akik kibírják, mert én biztosan nem bírnám ki.
A szenteste, amikor meghallgatjátok, akár sokadszorra, akár első
alkalommal, gondoljunk egymásra, e nagy lelki közösségre Erdélytől
Kanadáig, mindazokra, akik ezekkel a betlehemes dalokkal ünneplik Jézus
születését.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 15., hétfő

[Evangelium] 2008-12-15

2008. december 15. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: "Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: "Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: "Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: "Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: "Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: "Nem tudjuk."
"Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" -
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

A nép vallási vezetőinek körében teljes a bizonytalanság mind János, mind
Jézus személyével kapcsolatban. Vagy talán azt is mondhatjuk, hogy
tisztában vannak azzal, hogy János az Isten prófétája és azzal is, hogy
Jézus az Isten küldötte, de nem akarják ezt önmaguknak kimondani, hiszen
akkor meg kellene változtatniuk az életüket. S ha János küldetése hozzánk
emberekhez szól, akkor ez még inkább elmondható Jézus küldetéséről. S ha
Jánosnak az volt a küldetése, hogy a bűnbánat útjára vezesse az embereket,
akkor Jézusnak még sokkal inkább az a küldetése, hogy minket a megtérésre
indítson. Az Isten küldöttének hallgatása az én számomra is életem
megújulását eredményezheti.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, ne engedd, hogy azt higgyem: a jóság, a barátságos magatartás csak
afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
tökéletesség találkozik bennem.
Boldog XXIII. János pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Karácsonyi CD lemezünk 2. kiadása is éppoly kelendőnek bizonyult, mint az
első. Pillanatnyilag kb. 200 db van még. A megrendeléseket kizárólag azok
beérkezése sorrendjében, ezen készlet erejéig tudjuk teljesíteni. Idén már
nincs idő újra kiadni, talán jövőre.
A visszajelzések szerint sok családban a gyerekek már kívülről tudják a
dalokat. mások annak örülnek, hogy "nem hívő" férjük napok óta
folyamatosan csak ezt hallgatja. A mamához látogatóba érkező unokák rögtön
indítják a csodálatos zenét, és mindenki engedi, hogy szívéhez érjen a
dallam, megszólítsa lelkét a szöveg. Néhányan még erősek, s megfogadták,
hogy csak karácsony napján fogják először meghallgatni. Minden elismerésem
azoknak, akik kibírják, mert én biztosan nem bírnám ki.
A szenteste, amikor meghallgatjátok, akár sokadszorra, akár első
alkalommal, gondoljunk egymásra, e nagy lelki közösségre Erdélytől
Kanadáig, mindazokra, akik ezekkel a betlehemes dalokkal ünneplik Jézus
születését.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 14., vasárnap

[Evangelium] 2008-12-14

2008. december 14. - Advent 3. vasárnapja

Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy)
tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók
papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt:
"Ki vagy te?" Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: "Nem én
vagyok a Messiás." Ezért megkérdezték tőle: "Hát akkor? Talán Illés vagy?"
"Nem vagyok" - felelte. "A próféta vagy?" Erre is nemmel válaszolt. Azt
mondták tehát neki: "Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak,
akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?" Ezt felelte: "A pusztában
kiáltó hangja vagyok: egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta
mondta". A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: "Miért
keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a
próféta?" János így válaszolt: "Én csak vízzel keresztelek. De köztetek
áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem
vagyok méltó megoldani." Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János
tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,6-8; 19-28

Elmélkedés:

Engem jelölt ki az Úr
Ma, a harmadik adventi vasárnapon Keresztelő Jánossal találkoztunk az
evangéliumban, akinek az volt a küldetése, hogy előkészítse a népet a
Megváltó érkezésére. Mielőtt küldetéséről elmélkednénk, hadd mondjak el
egy kis történetet.

Szombathy Viktor, felvidéki magyar író egyik novellájában Istenes András
azt a feladatot kapja, hogy három fenyőt vágjon ki az erdőben karácsony
napjára. A fiatal erdőmérnök szigorúan megtiltotta neki, hogy akár csak
eggyel is többet kivágjon. Az egyik az iskoláé lesz, a második a mérnöké,
a harmadikat meg Istenes András családja kapja. A favágási tilalmat ebben
az évben szigorúan be kell tartani, így rendelkezett az erdészet
igazgatósága. András már értesült róla, hogy az orvos és a jegyző drága
pénzen hozat magának fát a városból, a plébános is intézkedett már, hogy
legalább egy kisebb fenyő jusson valahogy a templomba, de a kis falu többi
családjának bizony idén nem lesz fenyőfája. S ha nincs fenyőfa, akkor
nincs karácsony sem. Nem égnek majd a gyertyák, nem érezni majd a fenyő
friss illatát, s nem száll az ég felé karácsonyi ének sem az otthonokból.
Miután kivágta a három fát az erdőben, Istenes András visszatért a faluba,
beadta a fákat az iskolába és a mérnöknek, a magáéval meg elindult
hazafelé. Az emberek sorban megállították, s panaszkodtak, hogy nekik nem
lesz se fájuk, se karácsonyuk. András megsajnálta őket, s egy-egy ágat
vágott a fejszéjével mindenkinek a magáéból. Mindenki becsülettel meg is
köszönte neki. Mire hazaért, a gyönyörű fenyőből alig maradt valami. Az
egyik kezében a fejszével, a másikban a kis ágacskával állított be a
házukba, s felesége mosolyogva kérdezte meg tőle, hogy hogyan is bírta
azzal az irdatlan nagy fejszével az a kicsiny ágat kivágni? Istenes András
pedig azt válaszolta, hogy "bizony nagy ügyesség kellett hozzá. A fából
csak ennyi maradt, mert ma én voltam a karácsony az emberek számára, engem
jelölt ki az Úr."

Engem jelölt ki az Úr - mondhatta egykor Keresztelő János is. És nem
ellenkezett, nem tiltakozott, hanem teljesítette küldetését. Engem jelölt
ki az Úr, hogy a sok évszázad óta várt Messiás előfutára legyek. Engem
jelölt ki az Úr, hogy tanúságot tegyek a világba érkező világosságról.
Engem jelölt ki az Úr, hogy előkészítsem a Messiás útját. Engem jelölt ki
az Úr, hogy a pusztában kiáltó szó legyek. Engem jelölt ki az Úr, hogy
vízzel való keresztségben részesítsem azokat, akik bűnbánatot tartanak.
Engem jelölt ki az Úr, hogy rámutassak a Megváltóra, Jézusra. Érdemes
odafigyelnünk arra, hogy János nem akar önmagán túlnőni. Nem értékeli túl
önmagát, s nem akar mást tenni, mint amit az Isten rábízott. A reá bízott
feladatot viszont hűségesen teljesíti.

Az Úr talán engem is kijelölt valamilyen feladatra. Kijelölt, hogy
Betlehem felé utat mutassak az embereknek. Kijelölt, hogy csillag legyek
és utat mutassak azok számára, akik elvesztették az útirányt. Kijelölt,
hogy a sötétségben élők számára megmutassam az igazi világosságot.
Kijelölt, hogy a reményvesztetteknek megmutassam az igazi reményt, a kis
Jézust, aki talán az egyetlen reményünk a bizonytalan világban. Talán
engem jelölt ki az Úr, hogy egy kis örömöt, szeretetet vigyek azoknak,
akik nélkülözik ezt. Engem jelölt ki az Úr, hogy társa, barátja legyek a
magányosoknak, akik egyedül készülnek az ünnepre. Engem jelölt ki az Úr,
hogy ezen a harmadik adventi vasárnapon, az öröm vasárnapján hirdessem
Jézus közelgő születésének örömhírét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum