2011. június 25., szombat

[Evangelium] 2011-06-25

2011. június 25. – Szombat

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom őt." A
százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
egyiknek: Menj! – elmegy; a másiknak: Jöjj ide! – akkor hozzám jön; és
szolgámnak: Tedd ezt! – és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
„Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról,
és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek
országában, a választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre.
Ott sírnak majd, és fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak
pedig azt mondta Jézus: „Menj, és legyen úgy, amint hitted." És
meggyógyult a szolga még abban az órában.
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen
fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és
szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert
vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget
meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése:
„Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8,5-17


Elmélkedés:
A zsidók által hitetlennek tartott pogány katonatiszt hitét Jézus e
szavakkal dicséri meg: „ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben".
A hit isteni ajándéka mellett azonban emberi szempontok is lehettek a
katona kérésének hátterében. A fegyelemhez és parancsokhoz szokott
katonatiszt feltételezi, hogy a kimondott szónak hatása van. De
észrevehetjük figyelmességét is, amely nem kívánja, hogy Jézus, a
törvénytisztelő tanító belépjen egy pogány házába, hiszen ez nem volt
megengedett. Bár parancsnok, e helyzetben beismeri tehetetlenségét és
alárendelt szerepét.
Ezen emberi szempontok mellett azonban mégis a hite az a döntő elem,
amelyre alapozva Jézus csodával gyógyítja meg szolgáját.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Köszönöm Jézusom, hogy enyém lettél,
Hogy a szívembe beköltöztél!
Ne hagyj magamra hosszú utamon,
Legyél vigaszom, oltalmazóm!
Erősíts a gyengeségben,
Adj támaszt egyedüllétben,
Soha ne engedd el kezemet,
Fogadd el szerető szívemet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 24., péntek

[Evangelium] 2011-06-24

2011. június 24. – Péntek, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az
Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: „Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: „Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: „János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki
pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és
magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat,
és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki
csak hallott róla, elgondolkodva mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből?
Hiszen nyilván az Úr van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben
erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan
fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80


Elmélkedés:
Mi lesz ebből a gyermekből? – kérdezik mindazok, akik részesei
Keresztelő János csodás körülmények között történt születésének.
Zakariás megnémulását, majd beszédképességének visszanyerését a
születéskor az emberek isteni jelnek tartják, amely jelből azt a
következtetést vonják le, hogy az Úr a gyermekkel van. Jogosan
gondolják, hogy valami készülőben van. Hamarosan valami rendkívüli fog
történni, ami Istennek lesz köszönhető. Ők még azt gondolják, hogy
talán János személyéhez kötődik az isteni beavatkozás, s nem is sejtik,
hogy még nála is nagyobb ember fog hamarosan a világra jönni. János
születése feszült várakozást teremt, s előkészíti Jézus születését.
Vajon én mennyire vagyok figyelmes és érzékeny az isteni jelekre?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
Téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Plébániánk Szent Veronika ifjúsági kórusa Takács Attila: Legyetek
hajnali fény! című, II. János Pál pápa boldoggá avatására készült
zeneművét adja elő 2011. június 25-én, szombaton 18 órai kezdettel a
Budapest-Remetekertváros - Szentlélek plébánia templomában. Szeretettel
hívlak benneteket!
És még azt is elmondom, hogy a jó Isten mindig küld megerősítést. A
múlt héten az Osservatore Romano vatikáni napilapban jelent meg egy
írás az e-mailben érkező e-vangéliumról és az internetes evangelizáció
sikeréről Magyarországon. Bármikor megjelenhetett volna, de éppen a
pappá szentelésem évfordulójakor történt. Ezért tekintem a jó Isten
ajándékának.
Július elején lesz listánk 7. születésnapja. A szülinapra készülve arra
kérlek benneteket, hogy hívjátok meg barátaitokat, hogy ők is legyenek
az evangélium olvasói. Weboldalunkon a legkönnyebb a feliratkozás:
www.evangelium365.hu
Június 20-tól 30-ig minden napra felajánlom a Szívünkben mély nyomott
hagyott (A-B-C kötet) könyvemet azoknak, akik ilyen módon segítenek az
evangélium terjesztésében. Minden nap az aznapi feliratkozók közül
véletlenszerűen megkérdezek egyet, hogy ki ajánlotta neki a
evangéliumot, és az ajánló megkapja ajándékba a könyv mindhárom
kötetét.
Köszönöm, hogy terjesztitek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 23., csütörtök

[Evangelium] 2011-06-23

2011. június 23. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: „A mennyek
országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak
az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják
majd nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te
nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki
a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a
szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára
épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az
ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a
zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az
összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle." Ezzel Jézus befejezte a
hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert
úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő
írástudóik.
Mt 7,21-29


Elmélkedés:
Az emberek elragadtatással hallgatják Jézus szavait, s közben talán nem
is figyelnek oda arra, hogy róluk is beszél Jézus, amikor azt mondja,
hogy nem elég hallgatni az ő szavát, hanem követni is kell azt.
Sokszor talán mi is úgy vagyunk, mint a hegyi beszédet hallgató
sokaság. Örömmel és szívesen olvassuk Krisztus evangéliumát, s közben
talán bele sem gondolunk, hogy mindezt meg is kell valósítanunk. Nem
válogatnunk kell, hogy mi az, ami nekem tetszik, vagy mi az, amit
könnyen meg tudok tenni! Az evangélium minden igazsága rám vonatkozik.
Nem vehetek el abból önkényesen semmit, hanem az egészet kell
megtartanom.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Minden bizalmunk kezdete, alapja a Boldogságos Mária! Rábízta Isten
minden javak kincsestárát, hadd tudják mindenek, hogy Őáltala jön
nekünk minden reményünk, minden kegyelmünk, mind az üdvünk - míg Jézust
nyújtja minekünk. Mert így akarta Ő: az Úr, hogy mindent Mária által
kapjunk.
IX. Pius pápa

________________________________
\
Aktuális:
Ajánlom a Szentjánosbogár táborokat gyermekeknek:
www.szentjanosbogar.hu
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 22., szerda

[Evangelium] 2011-06-22

2011. június 22. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Óvakodjatok a hamis
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó
farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről
szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt
terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa
rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden
fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát:
gyümölcseikről ismeritek fel őket."
Mt 7,15-20


Elmélkedés:
A szél, amely viszi a homokszemeket a sivatagban, az egyik helyről a
másikra fújja azokat, itt rombolva, másutt építve. A tenger hullámai
évszázadokon keresztül formálják a partot, s ezt az egyik ember
pusztításnak, a másik építésnek nevezi. Most akkor épít vagy rombol a
szél és a tenger?
Az emberi cselekedetek megítélésével is ugyanígy vagyunk. Nehezen
tudjuk eldönteni mások tetteiről, hogy azok jók-e vagy rosszak. A
magunk cselekedeteinek a következményeit sem tudjuk előre kiszámítani.
De az idő múltával, a gyümölcsérés idején sok mindenre fényre derül.
Vezessen bennünket mindig jó szándék, és a jó és a rossz
megkülönböztetésének Szentlelke! Alapmagatartásunk ne a bizalmatlanság
legyen, hanem igyekezzünk mindig a jót feltételezni!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de
azt tudom, hogy minden a Te akaratodból történik Uram, s ez elég nekem.
Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel
szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem
Szent Fiad Krisztusi áldozatával.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Plébániánk Szent Veronika ifjúsági kórusa Takács Attila: Legyetek
hajnali fény! című, II. János Pál pápa boldoggá avatására készült
zeneművét adja elő 2011. június 25-én, szombaton 18 órai kezdettel a
Budapest-Remetekertváros - Szentlélek plébánia templomában. Szeretettel
hívlak benneteket!
És még azt is elmondom, hogy a jó Isten mindig küld megerősítést. A
múlt héten az Osservatore Romano vatikáni napilapban jelent meg egy
írás az e-mailben érkező e-vangéliumról és az internetes evangelizáció
sikeréről Magyarországon. Bármikor megjelenhetett volna, de éppen a
pappá szentelésem évfordulójakor történt. Ezért tekintem a jó Isten
ajándékának.
Július elején lesz listánk 7. születésnapja. A szülinapra készülve arra
kérlek benneteket, hogy hívjátok meg barátaitokat, hogy ők is legyenek
az evangélium olvasói. Weboldalunkon a legkönnyebb a feliratkozás:
www.evangelium365.hu
Június 20-tól 30-ig minden napra felajánlom a Szívünkben mély nyomott
hagyott (A-B-C kötet) könyvemet azoknak, akik ilyen módon segítenek az
evangélium terjesztésében. Minden nap az aznapi feliratkozók közül
véletlenszerűen megkérdezek egyet, hogy ki ajánlotta neki a
evangéliumot, és az ajánló megkapja ajándékba a könyv mindhárom
kötetét.
Köszönöm, hogy terjesztitek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 21., kedd

[Evangelium] 2011-06-21

2011. június 21. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne vessétek oda a
szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések
elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne
tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az
emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták
tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út,
amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu
és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik
megtalálják!
Mt 7,6. 12-14


Elmélkedés:
„Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg
nekik!" – mondja Jézus a hegyi beszédben. Ez az evangéliumi
aranyszabály arra ösztönöz minket, hogy megnyíljunk a jó felé és bátran
vállaljuk annak kezdeményezését. A szabályban nem csupán egy önmagának
ártani nem akaró természetes emberi bölcsesség rejlik, hanem egy olyan
magasabb erkölcsi értékrend, amely azokban a helyzetekben is
felvállalja a jócselekedeteket, amikor az nem volna kötelező. Az
arányszabály gyakorlása lehetőséget ad nekem és a másik embernek, hogy
a jóságban növekedjünk. A lelki fejlődésnek az a lépcsőfoka ez, ahonnan
már csak egyetlen lépést kell tennünk, hogy még az ellenségeinkkel is
jót tegyünk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Életem Ura, és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség,
könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és
szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem
bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy
örökkön-örökké. Ámen.
Szent Efrém
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 20., hétfő

[Evangelium] 2011-06-20

2011. június 20. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek,
hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal
fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal
mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát,
a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod
embertársadnak: „Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te
szemedben gerenda van? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a
gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a
szálkát!
Mt 7,1-5


Elmélkedés:
Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni –
mondja Jézus, s az első a mi emberi ítélkezésünkre, a második pedig a
fölöttünk való isteni ítéletre vonatkozik. Ha szó szerint vennénk ezt
az arányosságot, akkor nem számíthatnánk Isten irgalmára, mert az
emberi ítéletekre inkább az igazságtalanság, míg az istenire az
igazságosság a jellemző. A világ történetének legigazságtalanabb emberi
ítélete, amely a hitetlenségnek és a gonoszságnak a pillanatnyi
győzelme a törvényesség látszatának megőrzésével: Jézus pere és halálra
ítélése. Az ember által hozott igazságtalan ítélet és annak
végrehajtása mégis a legnagyobb jót, megváltásunkat és üdvösségünket
eredményezte Isten szándékából.
Ha negatív előítélettel vagyok mások iránt, ha elhamarkodottan rossz
ítéletet hozok embertársaimról vagy ha rosszul és igazságtalanul ítélem
meg az embereket, valahányszor magát Jézust ítélem el és küldöm a
keresztre. Az ítélkezés helyett legyen bennünk mindig készség a
megbocsátásra és a kiengesztelődésre!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, nincs üdvösségem, csak tebenned;
ha te nem leszel nyugalmam,
nem gyógyul meg gyöngeségem.
Istenem, légy védelmezőm,
biztos menedék, hogy megszabaduljak!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Plébániánk Szent Veronika ifjúsági kórusa Takács Attila: Legyetek
hajnali fény! című, II. János Pál pápa boldoggá avatására készült
zeneművét adja elő 2011. június 25-én, szombaton 18 órai kezdettel a
Budapest-Remetekertváros - Szentlélek plébánia templomában. Szeretettel
hívlak benneteket!
És még azt is elmondom, hogy a jó Isten mindig küld megerősítést. A
múlt héten az Osservatore Romano vatikáni napilapban jelent meg egy
írás az e-mailben érkező e-vangéliumról és az internetes evangelizáció
sikeréről Magyarországon. Bármikor megjelenhetett volna, de éppen a
pappá szentelésem évfordulójakor történt. Ezért tekintem a jó Isten
ajándékának.
Július elején lesz listánk 7. születésnapja. A szülinapra készülve arra
kérlek benneteket, hogy hívjátok meg barátaitokat, hogy ők is legyenek
az evangélium olvasói. Weboldalunkon a legkönnyebb a feliratkozás:
www.evangelium365.hu
Június 20-tól 30-ig minden napra felajánlom a Szívünkben mély nyomott
hagyott (A-B-C kötet) könyvemet azoknak, akik ilyen módon segítenek az
evangélium terjesztésében. Minden nap az aznapi feliratkozók közül
véletlenszerűen megkérdezek egyet, hogy ki ajánlotta neki a
evangéliumot, és az ajánló megkapja ajándékba a könyv mindhárom
kötetét.
Köszönöm, hogy terjesztitek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 19., vasárnap

[Evangelium] 2011-06-19

2011. június 19. – Szentháromság vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már
ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Jn 3,16-18


Elmélkedés:
Közösségben és egységben
Néhány napja egykori minisztránsom látogatott meg családjával. A
környéken kirándultak és úgy gondolták, hogy estefelé bejönnek hozzám.
Szívesen láttam őket, s miközben a fiatal édesapával és feleségével
beszélgettem, kislányuk, az óvodás Eszter egy fehér papírlapra
rajzolgatott mellettünk. Amikor már betelt a lap, az édesanyja
megkérdezte tőle, mit rajzolt. Eszter egyszerűen azt válaszolta, hogy
mindent lerajzolt, ami aznap történt vele, s mindjárt odahozta nekem a
rajzot, hogy nézzem meg. Bevallom őszintén, hogy nem igazodtam ki a
rajzon, amely több részből is állt. Kissé olyan irka-firkának tűnt, de
hát mit várhatunk egy alig ötéves gyermektől? A szülők rögtön látták
zavarodottságomat és segítségemre siettek. Az egyik vonalcsomóra
mutatva mindjárt mondták, hogy itt a kisvasúton utaznak. A vonalakat
jobban megnézve megállapítottam, hogy igen, ez tulajdonképpen a vonaton
kívül semmi másra nem hasonlít. Egy másik részletre mutatva az anyuka
kérdezte: Itt éppen fagyizunk, igaz? És Eszter lelkesen bólogatott. Az
apuka folytatta a következő részlettel: Itt éppen csónakázunk! Eszter
pedig helyeselt, mert az részlet valóban a közös csónakázás volt.
Később elgondolkoztam azon, hogy a szülők miért ismertek fel a rajzon
mindent és nekem miért nem sikerült? A válasz egyszerű: ők az egész nap
folyamán együtt voltak kislányukkal, minden élményük közös volt,
mindenre emlékeztek, és néhány egyszerű vonalból is mindent ki tudtak
találni. Én nem voltam velük egész nap, azért számomra minden teljesen
ismeretlen volt. Ha én is részt vettem volna az eseményekben, bizonyára
én is könnyedén kitaláltam volna, hogy mit rajzolt le a kislány.
Miért is mondom el ezt a kis történetet? Ma, a Szentháromság
vasárnapján, a három isteni személyt, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket
ünnepeljük. A Szentháromság titok, hittitok, amit emberi értelmükkel
teljes egészében felfogni, megérteni képtelenek vagyunk. A
Szentháromság titkához való közeledésünk olyan, mint amikor egy
irka-firkának vélt gyermekrajzot nézünk. Sok ember számára
kiismerhetetlen, felismerhetetlen ez a rajz. Összevisszaságnak
gondolják vagy vonalak rendezetlen kuszaságának. Az Isten
megközelíthetetlen – hangoztatják. Ennek oka nagyon egyszerűen az
lehet, hogy nincsenek kapcsolatban a Szentháromsággal, nincsenek élő
kapcsolatban a Szentháromság személyeivel.
Velük ellentétben más emberek számára megfejthetőek ezek a vonalak,
amelyek értelmes képpé állnak össze előttük. Nekik van Isten-élményük.
Van kapcsolatuk az Istennel. Ők mindennap megszólítják imádságaikban az
Atyát. Odafigyelnek arra, hogy a Fiúnak, Krisztusnak a követői. És ők
odafigyelnek a Szentlélek indításaira. Ha napi kapcsolatban vagyunk
Istennel, akkor nem veszünk el az Ő titkainak világában. Természetesen
sosem gondolhatjuk, hogy mindent tudunk róla, de igenis megismerhetjük,
és ez annak köszönhető, hogy Isten megmutatja magát nekünk, feltárja
előttünk életét, és közösségre hív bennünket.
Jézus szavai segítenek bennünket a leginkább abban, hogy helyes kép
rajzolódjon ki számunkra az egyetlen Istenről, aki három személy. Ő új
oldaláról mutatta meg számunkra a világ teremtő és gondviselő Urát,
amikor arra bátorított minket, hogy Atyának, Atyánknak szólítsuk
Istent. Jézus ugyanakkor önmagát Fiúnak nevezi, s földi élete vége felé
megígéri, hogy elküldi a világba a Szentlelket. A mai ünnep segítsen
minket törekvésünkben, hogy közösségben legyünk és egységben maradjunk
az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem! Neked szentelem egész életem. Állandóan törekszem
megismerésedre és akaratod teljesítésére. A te szeretetedet akarom
viszonozni és sugározni embertársaim felé. Segíts engem méltó
keresztény életet élni, hogy mindig az Atya gyermekének, a Fiú
testvérének és a Lélek templomának érezhessem magam!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum