2007. augusztus 11., szombat

[Evangelium] 2007-08-11

2007. augusztus 11. - Szombat

Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte
őt: "Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol
tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták
meggyógyítani." Jézus így válaszolt: "Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig
leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket!"
Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal
meggyógyult.
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték:
"Miért nem tudtuk mi kiűzni?" Ő így válaszolt: "Mert gyönge a hitetek.
Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag,
és azt mondjátok e hegynek itt: Menj innét amoda! - átmegy, és semmi sem
lesz számotokra lehetetlen."
Mt 17,14-20

Elmélkedés:

Jézus korában holdkórosnak (a hold által megvertnek) nevezték az olyan
idegrendszeri betegséggel küzdő embereket, akiket időnként erős roham
fogott el. Napjainkban az orvostudomány ezt epilepsziának nevezi. Máté
evangélista leírása a betegség tüneteiről és hatásáról jól megfelel ennek.
A betegséget egykor a gonosz lélek, az ördög hatásának tulajdonították,
aki az ember vesztét akarja okozni. A betegségtől való megszabadítás
ugyanakkor az ördögtől való szabadulást is jelenti. A tanítványok
kishitűségük miatt nem tudták meggyógyítani a beteget, Jézus viszont
egyetlen szóval csodát tudott tenni.
A csodás gyógyítás elbeszélése ezen a ponton a hitetlenség miatti
tehetetlenségből átfordul a hit hatalmáról, erejéről szóló tanításba. A
Krisztusban való hit rendkívüli erőt jelent a keresztény számára.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram! Szeretetedre bízom magam: vezess, alakíts, kötözz meg, tisztíts meg,
formálj, ahogy neked tetszik és ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A
veszteségek, a kísértések, a nehézségek, amik érnek, váljanak a kegyelmek
forrásaivá a te kezedben, mert gyakran elveszni látom magamat az úton,
amelyen te vezetsz a boldogságom felé.
Jézusom isteni és gondviselő Szíve, lelkem igazi Atyja, ne nézd ezt a
lázadó, gyönge, állhatatlan, önmaga ellensége akaratot!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 10., péntek

[Evangelium] 2007-08-10

2007. augusztus 10. - Péntek, Szent Lőrinc diakónus és vértanú

Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz: "Bizony, bizony, mondom
nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha
azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de
aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki
nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya."
Jn 12,24-26

Elmélkedés:

"Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban
elhal, sok gyümölcsöt hoz" - mondja Jézus a mai evangéliumban.
Valószínűleg egy korabeli elterjedt mondás volt ez, amelyet később a
keresztények az Úrra kezdtek vonatkoztatni. Jézus az a búzaszem, aki
halálával a föld mélyébe került, ott egyedül volt, majd feltámadásával
gyümölcsöt termett. Jézus az, aki egészen odaadja életét az emberek
megváltásáért és üdvösségéért, s odaadását az Atya azzal jutalmazza meg,
hogy feltámasztja az örök életre.
Ezt az értelmezést a keresztény közösség később joggal szélesíti ki
Krisztus minden követőjére, köztük a vértanúkra, akik halálukban egészen
hasonlókká váltak az Úrhoz. Minden kereszténynek oda kell adnia egészen
életét Krisztusnak, hogy általa bőséges termést hozzon.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézusom édes Szíve, én nem tudlak úgy szeretni, ahogy kell, csak általad.
Nem tudok hozzád jönni, ha nem vonzol engem. Nem tudok rád hagyatkozni, ha
te nem támogatsz.
Hogy mindenem a tiéd lehessen, végy birtokodba, Uram, hogy ne legyek többé
a magamé, hanem a Tiéd.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 9., csütörtök

[Evangelium] 2007-08-09

2007. augusztus 9. - Csütörtök, A keresztről nevezett Szent Teréz
Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: "Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
"Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: "Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: "Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
"Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

A múlt vasárnapi evangéliumban volt szó arról, hogy az embernek a földi
kincsek halmozása helyett a jócselekedeteket kell gyűjtenie ahhoz, hogy
bejuthasson a mennyek országába, az üdvösségbe. Ezeket a jócselekedeteket
és az imádságot jelképezi a mai példabeszédben szereplő olaj. Ez a lelki
kincs csak az okosaknak van a birtokában, a balgáknak, akik megfeledkeztek
életük során a jócselekedetek gyűjtéséről, hiányzik. Olyan kincsek ezek,
amelyeket nem lehet másoknak kölcsönadni, mindenki saját maga felelős
azért, hogy az Úr érkezésekor ne hiányozzon számára.
Ennek fényében már könnyen megértjük az evangélium mondanivalóját és nem
tartjuk önzésnek az okosak viselkedését.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Add Uram, hogy a szívem elteljen
a nyomorultak iránti irgalommal,
hogy tudjon együtt szenvedni,
készségesen segítsen,
s inkább akkor legyen boldog,
amikor ad, s nem amikor kap.

Add, hogy szívem könnyen megbocsásson,
s tudjon ellenállni a haragnak,
soha ne egyezzék bele a bosszú gondolatába,
s minden dologban annyira figyeljen
mások szükségleteire, mint a sajátjára.

Hassa át lelkemet irgalmasságod harmata,
szívemben csorduljon túl a jóakarat,
hogy mindenkinek mindene tudjak lenni!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 8., szerda

[Evangelium] 2007-08-08

2007. augusztus 8. - Szerda

Abban az időben: Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult
vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte:
"Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz
szellem!" Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai,
és arra kérték: "Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!" Jézus kijelentette:
"Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól." Ám az
asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: "Uram, segíts rajtam!" Ő
így válaszolt: "Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a
kutyáknak!" Mire az asszony: "Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami
lehull gazdájuk asztaláról!" Erre Jézus így szólt hozzá: "Asszony! Nagy a
te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!" És a lánya meggyógyult még abban
az órában.
Mt 15,21-28

Elmélkedés:

Ahogyan sok más esetben, ugyanúgy a mai evangélium is egy hit általi
csodát mond el. Egy kánaáni asszony Jézushoz fordul azzal a kéréssel, hogy
gyógyítsa meg a lányát. Más alkalmakkor az evangélista a csoda leírására
helyezi inkább a hangsúlyt, itt viszont a Jézussal folytatott párbeszéd
kap nagyobb szerepet, valamint az asszony hite. A csoda ténye egyetlen
mondattal van csupán megemlítve, s az egész rész az asszony kitartó
kérését mutatja be. Jézus először "szóra sem méltatta" őt, majd pedig
elutasítja a kérőt, arra hivatkozva, hogy küldetése csak az Izraelben
élőkhöz szól és nem Kánaán egész földjének lakóihoz. A kitartó kérés
viszont meghozza eredményét és megtörténik a csodás gyógyulás.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó szeretet, végtelen szeretet,
amely átkarolod az eget és a földet;
szeretet, legyőzhetetlen szeretet...
Testvéri szeretet, a szeretet és a béke
szétszakíthatatlan köteléke.

Uram, add, hogy az erények
e királynője uralkodjék közöttünk -
akkor mindenki, kicsik és nagyok,
biztosan fölismerik,
hogy igazi tanítványaid vagyunk!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 7., kedd

[Evangelium] 2007-08-07

2007. augusztus 7. - Kedd

Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus
mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek
át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint
elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék.
Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár
stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert
ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük
a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és
rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket:
"Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: "Uram, ha te
vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta:
"Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus
felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott:
"Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így
szólt hozzá: "Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Amikor beszálltak a
bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így
szóltak: "Te valóban az Isten Fia vagy!" Akkor átkeltek a tavon, és
Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték
Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és
kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak
hozzáértek, mind meggyógyultak.
Mt 14,22-36

Elmélkedés:

Jézus vízen járásának történetével Máté evangélista azt akarja bizonyítani
olvasónak, hogy Jézus valóban Isten. Az Úr isteni képességéről árulkodik
ugyanis az a tény, hogy képes a víz színén járni, anélkül, hogy elmerülne.
E képességet még inkább kiemeli az a részlet, hogy Péter apostol nem képes
ugyanerre, hanem kételkedése miatt süllyedni kezd a vízben. <brMesterük
sikeres és apostoltársuk sikertelen vízen járását látva az apostolok
jogosan vonják le a következtetést: Jézus valóban az Isten Fia. De nem
csak ők ismerik ezt fel, hanem a nép is, amely Jézus felismerését
követően, azonnal hozzá viszi a betegeket, hogy gyógyulást nyerjenek. A
gyógyító csodák szintén Jézus istenségéről tanúskodnak. A hit csodát
eredményez.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Igen, szent akarok lenni a lelkekért, és mivel mindnyájan egy test tagjai
vagyunk, amennyire engem eltölt a te isteni életed, annyira tudom azt
közölni és szétárasztani az Egyház nagy szervezetében. Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 6., hétfő

[Evangelium] 2007-08-06

2007. augusztus 6. - Hétfő, Urunk színeváltozása

Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment
velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott,
ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele:
Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek,
amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie.
Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét
és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor
így szólt Jézushoz: "Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három
sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet." Nem tudta ugyanis,
hogy mit mondjon. Közben felhő támadt, és beborította őket. A felhőben
félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én
választott Fiam, őt hallgassátok." Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét
egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit
abból, amit láttak.
Lk 9,28b-36

Elmélkedés:

Az egyház igehirdetési hagyományainak megfelelően mi is párhuzamba
állíthatjuk a színeváltozás eseményét a Getszemáni-kertben történtekkel.
Jézus most a Tábor-hegyre, a másik esetben az Olajfák hegyére ment fel.
Mindkét alkalommal magával viszi három kiválasztott apostolát, s
mindkétszer imádkozott. E hasonlóságok miatt nyugodtan mondhatjuk, hogy a
színeváltozás előrevetíti Jézus szenvedését, amely a Getszemáni-kertben
történt vérrel verítékezésével vette kezdetét.
A színeváltozás ugyanakkor előrevetíti Jézus feltámadását is. Most is
megdicsőült, átváltozott alakban mutatta meg magát az apostoloknak, és a
feltámadáskor is a megdicsőült testben megjelenő Jézussal találkozhatnak a
feltámadás tanúi. E párhuzamot erősíti, hogy Máté és Lukács evangélista
írása szerint az apostoloknak a feltámadás napjáig nem volt szabad
beszélniük a színeváltozásról.
A szenvedésekben való részesedés áltál részesedhetünk az örök dicsőségben.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, nem azért hívsz követésedre, mintha szükséged volna szolgálatunkra,
hanem egyedül azért, hogy üdvösségünkről gondoskodj. A te követésed, Uram,
azt jelenti, hogy részesedünk az üdvösségben, fényed követése pedig, hogy
felfogjuk világosságodat.
Szolgálatunk nem ad neked semmit, mert neked nincs szükséged az ember
szolgálatára; mégis, azoknak, akik téged szolgálnak és követnek, életet,
romolhatatlanságot és örök életet adsz.
Amint neked, Uram, nincs szükséged semmire, nekünk annyira szükségünk van
a veled való közösségre. A mi dicsőségünk nem más, mint hogy hűségesen és
szilárdan kitartsunk szolgálatodban.
Szent Iréneusz

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. augusztus 5., vasárnap

[Evangelium] 2007-08-05

2007. augusztus 5. - Évközi 18. vasárnap

Abban az időben valaki odalépett Jézushoz a tömegből és megszólította:
"Mester, mondd meg testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget." De ő
elutasította: "Ember, ki hatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és
elosszam örökségeteket?" Majd a néphez fordult: "Vigyázzatok és
óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől
függ az ember élete."
Példabeszédet is mondott nekik: Egy gazdag embernek bőséges termést hozott
a földje. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a
termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat
építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd
elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég!
Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! - Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen,
még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? -
Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának ahelyett, hogy az Istenben
gazdagodnék.
Lk 12,13-21

Elmélkedés:

Lelki kincseink
Aranyszájú Szent János egyik mondása szerint az ember által gyűjtögetett
anyagi javakat háromféle veszély fenyegeti itt a földön: vagy önmaguktól
elavulnak, vagy tulajdonosaik pazarlása emészti fel őket, vagy idegenek
csalárd módon elrabolják őket. Úgy tűnik, hogy ezt a több évszázados
bölcsességet sokan nem ismerik manapság. Azokra gondolok, akik az anyagi
javak megszerzését és az anyagiakban való bővelkedést tartják legfőbb
életcéljuknak, miközben mit sem törődnek a szegények megsegítésével.

Az említett háromféle veszély számos formában van jelen ma is. Főként a
fiatalok körében divat, hogy mindig a legújabb mobiltelefont, a
legmodernebb számítógépet és más, hasonló eszközöket akarják birtokolni.
Mivel a gyártó cégek mindig újabb és újabb termékeket dobnak piacra a
haszon érdekében, sok használati eszköz néhány éven belül elavultnak
számít. Valójában persze lehetne még őket használni, de ha van újabb,
akkor mindenki inkább azt akarja megvásárolni. A második veszéllyel, a
pazarlással is nap, mint nap találkozhatunk. Miközben sokan nélkülöznek,
egyesek két kézzel szórják a pénzt a szórakozásra és a fölösleges
dolgokra, ami éppen megtetszik nekik. De a harmadik veszélyre és bőven van
példa, hiszen sokan úgy veszítik el vagyonukat, hogy mások becsapják őket,
kicsalják pénzüket vagy erőszakkal elveszik tőlük. Az anyagi javakat tehát
könnyű elveszíteni, vagy ha valaki szüntelenül csak azok biztonságos
őrzésével és kamatoztatásával törődik, akkor közben elfelejt emberként
élni, s nem találja meg a boldogságot a vagyonában.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a gazdag ember nem becsüli meg
tulajdonát. Az egyik iskolában egy jómódú családból származó fiú büszkén
dicsekedett azzal társainak, hogy édesapjától 32.000 forintos új
sportcipőt kapott ajándékba. Amikor aztán néhány nap alatt teljesen
szétrúgta a cipőt, hittant tanító plébánosa szelíden csak ezt mondta neki:
"Az árát tudtad a cipőnek, de az értékét nem ismered. És hiába kapsz új,
esetleg még drágább cipőt, azt sem fogod megbecsülni, mert annak sem az
értékét, hanem csak az árát fogod ismerni". A szegény ember a kisebb
dolgoknak is jobban tud örülni, mint a gazdag, mert ismeri értéküket és
fáradságos munkával megdolgozott értük.

A földi gazdagsággal szemben a lelki kincsekkel egészen másként állunk.
Nem véletlen tehát, hogy az anyagi javak gyűjtése helyett Jézus az
Istenben való gazdagodást és a lelkiekben való bővelkedést ajánlja,
ahogyan erről a mai evangéliumban szó van. A jóság, a szelídség, a
türelem, a megbocsátás, a békességre való törekvés, a szeretet gyakorlása,
az alázatosság, az odafigyelés, az együttérzés és más lelki javak
mind-mind olyan kincsek, amelyek sosem mennek ki a divatból, nem
számítanak idejétmúltnak és elavultnak, akkor sem fogyunk ki belőlük, ha
"pazarlóan" sugározzuk őket mások felé, és senki sem képes elrabolni
tőlünk.

Az Istenben való gazdagodás egyik módja pedig éppen az lehet, hogy akinek
módja van rá, adakozik vagyonából, azaz segíti a rászorulókat. Nem csupán
könyöradományról van itt szó, hanem az igazi nagylelkűség lehetőségéről. A
vagyon és a kapott ajándék megtölti a kezedet és a zsebedet. Amit viszont
másoknak adsz, a szívedet tölti meg örömmel és boldogsággal.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, nincs üdvösségem, csak tebenned;
ha te nem leszel nyugalmam,
nem gyógyul meg gyöngeségem.
Istenem, légy védelmezom,
biztos menedék, hogy megszabaduljak!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum