2015. augusztus 29., szombat

[Evangelium] 2015-08-29

2015. augusztus 29. – Szombat, Keresztelő Szent János vértanúsága

Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király
elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége,
Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette
Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét." Emiatt Heródiás
áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette.
Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért
meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis
szívesen meghallgatta.
Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott
vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek.
Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei
előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem,
amit akarsz! Megadom neked." Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom
neked, még az országom felét is." A leány kiment, és megkérdezte anyjától:
„Mit kérjek?" Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét." Erre
visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. „Azt akarom, hogy most
azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király nagyon
elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem
akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal,
hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta
fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának.
Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és
egy sírboltba temették.
Mk 6,17-29

Elmélkedés:

Keresztelő Szent János vértanúságának napján az evangéliumi részlet
értelemszerűen ezt az eseményt beszéli el. János figyelmeztette Heródes
királyt bűnére, akinek ez kellemetlen lehetett, hiszen János nagy
tekintélynek örvendett a nép körében és szavának súlya volt. (Heródes
valójában negyedes fejedelem volt, csak az ország bizonyos tartományai
felett uralkodott, később is hiába folyamodott a római császárhoz a
királyi cím megszerzése ügyében. Az egyszerűség és a magyar fordításhoz
való hűség miatt mi is használjuk a király kifejezést személyére.)
Felesége, Heródiás szintén neheztelt Jánosra, s alig várhatta, hogy
bosszút állhasson amiatt, hogy bűnét szóvá tette. Annak érdekében, hogy
elhallgattassa, a király börtönbe veti Jánost. Heródes magatartásában
bizonyos fordulat áll be, hiszen egy idő után inkább ő akarta megmenteni
az asszonyi ármánykodástól. Bár szabadon engedhette volna, mégsem tette,
mert attól félhetett, hogy János továbbra is szóvá fogja tenni bűnét a nép
előtt. Heródes király végül nem is tud kikerülni a csapdahelyzetből,
kénytelen engedni az asszonyi ravaszságnak, amely kihasználja a kedvező
alkalmat és kivégezteti a Keresztelőt.
Keresztelő János sorsa, aki a Megváltó előfutára volt, előrevetíti Jézus
sorsát, és mindazok sorsát, akik kimondják az igazságot. Az igazságtól
azonban még a halál sem térítheti el az igaz és szent embert.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, engem sokszor fárasztanak családtagjaim; azért ne engedd
elfelejtenem: minden arc mögött a te arcod rejtőzik.
E. Schindler

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150829.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-29
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 28., péntek

[Evangelium] 2015-08-28

2015. augusztus 28. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
„Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

A tíz szűzről szóló példabeszéd témáját illetően az előzményekhez - azaz a
végső időkről és az Úr érkezéséről szóló részekhez - kapcsolódik és
világosan szemlélteti az előrelátók és a felelőtlenek közti különbséget. A
hasonlat szerint a várakozó szüzek egy része felkészült arra, hogy a
vőlegény esetleg késik, ezért olajról is gondoskodtak lámpásaik számára,
míg a többiek nem gondoltak erre. Miközben az utóbbiak olajszerzés
céljából elhagyták egy időre a számukra kijelölt helyet, megérkezett a
vőlegény, s az előrelátóak bemehettek vele az ünnepségre. A balgák utólag
már hiába próbálkoztak, nem nyertek bebocsátást.
Itt is arról van szó, hogy az Istennel való találkozás pillanata
megismételhetetlen. Nem kapunk újabb lehetőséget, hanem földi életünk
idejét kell helyesen felhasználnunk. Ostobák és felelőtlenek vagyunk, ha
alábecsüljük az Úrral való találkozás jelentőségét. A hagyományos
magyarázat szerint a példázatban az olaj az emberi jócselekedeteket
jelképezi, azaz az érdemszerzésnek megvan a maga ideje, ez az idő azonban
le fog zárulni. Tévedés volna azt gondolnunk, hogy az üdvösséghez az is
elegendő lesz, ha az utolsó pillanatban rendbe szedjük magunkat, addig
viszont nyugodtan tétlenkedhetünk. Az ügyeskedőknek nem sok esélyük lesz a
mindenkor igazságos Istennel szemben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kereszt alatt állni, és még a legértelmetlenebb eseménynél sem veszteni el
fejünket és hitünket: eszközöld ki számunkra, Fájdalmas Anya! Segíts
valamit megsejteni abból a titokból, hogy mi magunk is – hozzád hasonlóan
– szenvedésünkkel és áldozatunkkal mások üdvére lehetünk szenvedő
Üdvözítőnkkel egyesülve.
O. Hophan

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150828.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A Katolikus Társadalmi Napokat idén Debrecenben tartják. A program gazdája
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága.
A rendezvény kiemelt témaköre a katolikus oktatás és nevelés lesz.
Szeptember 12-én, szombaton a debreceni Kossuth térre látogatókat a
témához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetések és előadások, ingyenes
koncertek, szakmai és családi programok várják.

Honlap: http://www.kattars.hu

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-28
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 27., csütörtök

[Evangelium] 2015-08-27

2015. augusztus 27. – Csütörtök

Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert
nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj,
fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát
ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is
gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe
fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga,
akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza
egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában:
„Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik
a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor
nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül
megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és
fogcsikorgatás lesz.
Mt 24,42-51

Elmélkedés:

A váratlanul érkező tolvajról és a gazdájukra várakozó szolgákról szóló
hasonlatokkal Jézus a végső időkre vonatkozóan akar útmutatást adni. Az
első példával azt akarja szemléltetni, hogy a végső idők bekövetkezte
ugyan biztos, de annak pontos idejét senki ember nem tudhatja előre. Éppen
ez a bizonytalanság ösztönzi az embert állandó éberségre, virrasztásra,
készenlétre, legalábbis akkor, ha saját jövőjéről és végső sorsáról
felelősséggel gondolkozik.
A keresztény emberek felelős gondolkozása és viselkedése abban mutatkozik
meg, hogy bár ebben a világban élnek, mégis a túlvilágra, örök sorsukra
gondolnak. Földi életükre úgy tekintenek, mint az örök életet bevezető
szakaszra. Földi életük idejét úgy próbálják felhasználni Istennek tetsző
cselekedetek végzésére, hogy azokkal valóban kiérdemeljék az
örökkévalóságot.
Hitünk szerint feltámadásunk által Istennel fogunk találkozni. Ne
félelemmel, szorongással vagy rettegéssel gondoljunk erre a találkozásra,
hanem várjuk azt boldogan, mert ez lesz emberségünk kiteljesedése, az
Istennel való tökéletes találkozás a szeretetben. Létünk és öröklétünk
szempontjából megismételhetetlen az Istennel való találkozás pillanata.
Legyünk mindenkor készen, mert bármikor bekövetkezhet ez a pillanat! Nem
lesz újabb lehetőség.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, Te szent és igazságos, igaz és hűséges tiszta és jóságos, Eléd
járulok. Ha hozzád jövök, Mózesként le kell borulnom, s Péterrel együtt
felkiáltanom: Menj el tőlem, mert bűnös vagyok! De tudom, hogy igazában
ezt kell mondanom: Irgalmazz nekem! Bár bűnös vagyok, s így érdemtelen
vagyok irgalmadra, mégis alázatos bizalom él bennem, s a te határtalan
irgalmad után vágyódom. Hisz még nem vagyok végképpen elveszett, hanem e
föld vándora, aki örök javaid után sóvárog, és aki készséggel és
alázatosan nyújtja ki kezét irgalmad végtelen ajándéka felé.
K. Rahner

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150827.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-27
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 26., szerda

[Evangelium] 2015-08-26

2015. augusztus 26. – Szerda

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, képmutató írástudók
és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek
kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle
undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek
előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a
prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha
atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták
vérében." Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai
vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!
Mt 23,27-32

Elmélkedés:

Általános szabályként elmondható, hogy a külső nem feltétlenül tükrözi a
belsőt, viszont valaminek a belsejét megismerve helyesen következtethetünk
a külsőre. Különösen az emberi lélekre igaz ez. A külső látszat mögött
egészen ellentétes személyiség lakozik, de az ember lelkivilága tükröződik
külsején és cselekedetein. Jézus folytatja a farizeusokhoz intézett kemény
szavait és leleplezi látszatvallásosságukat. Fehérre meszelt síroknak
nevezi őket, amely kép valóban elgondolkoztató. Jézus bizonyára éppen
azért használja ezt a meghökkentő hasonlatot, hogy gondolkodásra késztesse
azokat, akikhez szól. Azt szeretné, ha a farizeusok megdöbbennének saját
magatartásukon, belátnák, hogy rossz irányba haladnak azzal, hogy
önmagukat tökéletesnek és Isten előtt igaznak gondolják.
Bizonyos külső magatartásformákkal az embereket meg lehet téveszteni.
Lehet úgy viselkedni, mintha az ember a legnagyobb áhítattal imádkozna,
közben pedig egészen más dolgokon jár az esze. Lehet úgy tenni, mintha
komoly adománnyal segítenénk a szegényeket, miközben valójában csupán a
feleslegünktől igyekszünk megszabadulni.
Istent azonban nem tudjuk megtéveszteni, mégpedig azért nem, mert ő nem
csak a külső cselekedeteinket látja, hanem ismeri szívünk szándékait.
Kerüljük a kétszínűség minden formáját!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.
U.Broll

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150826.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-26
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 25., kedd

[Evangelium] 2015-08-25

2015. augusztus 25. – Kedd

Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj, nektek,
képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és
a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az
igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat
sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de
lenyelitek a tevét. Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok!
Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok
kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a
pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
Mt 23,23-26

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részben is azt látjuk, hogy Jézus nyíltan, szemtől
szembe megmondja véleményét a farizeusoknak és az írástudóknak
vallásosságukról, és nem a hátuk mögött kritizálja őket. Ne csupán
vádbeszédként értékeljük szavait, még ha ők annak idején vádaskodásnak
tartották is azt, hanem vegyük észre az Úr beszédstílusában a jobbító
szándékot, a méltatlankodást, a csalódottságot, a sajnálkozást, az
elkeseredettséget. Többet vár tőlük, mint amit tesznek. Jól tudja, hogy
képesek volnának az igaz vallásosságra, de mégis a kétszínűség csapdájában
vergődnek. Mint ilyen helyzetben bármelyikünk, Jézus is kemény szavakat
használ, amely elkeseredettségének a jele. Szeretné, ha figyelmeztetésének
címzettjei végre észrevennék hibáikat, beismernék bűneiket, és nem
ámítanák tovább magukat azzal, hogy ők a helyes vallásosság képviselői és
megélői. Magatartásuk, vallási cselekedeteik és egész életük csupán
képmutatás, színlelés és hamisság. Nincs bennük őszinteség és hiányzik
belőlük az Isten igazi szeretete. A külsőség és a látszat fontosabb
számukra, mint a szívük mélyén lakó szándék.
A farizeusi lelkület engem is megkísért. Ha ezt nem veszem tudomásul vagy
nem akarom elhinni, akkor máris csapdába estem. Az igaz vallásosság, a
tiszta szeretet és a bűnbánat vezet engem Isten felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket.
Kérünk, add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és bizalmunkat
mindig megőrizzük irántad.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150825.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-25
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 24., hétfő

[Evangelium] 2015-08-24

2015. augusztus 24. – Hétfő, Szent Bertalan apostol

Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti
Jézust, József fiát." „Jöhet-e valami jó Názáretből?" – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd meg!" – felelte Fülöp.

Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek,
ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte:
„Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna,
láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az
Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert
azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni
ennél." Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni
fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az
Emberfia felett."
Jn 1,45-51

Elmélkedés:

Nátánáelről olvasunk a mai nap evangéliumában, akinek személyét a
keresztény hagyomány a kezdeti időktől fogva azonosítja a ma ünnepelt
Szent Bertalan apostollal. Más apostolok, illetve újszövetségi személyek
esetében is találkozunk a kettős névvel, minden bizonnyal itt is erről van
szó. A jelenetből kiderül, hogy Fülöp hívja Nátánáelt Jézushoz. Ő ugyan
kételkedik a názáreti Jézus személyével kapcsolatban, de jószándéka
jeleként kész találkozni vele. Jézus valószínűleg látásból ismerhette őt.
Erre utal, hogy szavai szerint napokkal vagy hetekkel korábban látta őt
egy fügefa alatt, ahol minden bizonnyal más írástudókkal beszélgetni
szokott, illetve Jézus tudja a nevét is. Szintén ezt támasztja alá Jézus
kijelentése Nátánáelről: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne
kétszínűség!" (Jn 1,47). Ilyen elismerő kijelentést aligha tett volna
Jézus egy idegenről, akit nem ismert.
A történet kapcsán két tanulságot fogalmazzunk meg: az Egyház közössége
akkor növekszik, ha apostoli lelkület él bennünk és Jézushoz vezetjük az
embereket. Ezt tette egykor Fülöp és ez mindannyiunk és az én feladatom
is. A másik üzenet: Jézus jól ismer minket. Ha jószándékkal, álnokság és
kétszínűség nélkül közeledek felé, ő megismer, új dolgok meglátására
nyitja fel szememet, új úton indít el és új hivatást ad nekem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fény, mely soha el nem homályosodsz! Jaj azoknak, akik nem gyúlnak fel
tetőled! Jaj azoknak, akik elfordítják szemeiket, hogy ne lássák az
igazságot! Sötétségből sötétségbe botorkálva, azt sem tudják, hol
roskadnak össze. Szegények, kik nem tudják, mit veszítenek! Ó dicsőséges
ország, melyben Veled, Uram, tieid uralkodnak fénybe öltözötten! Ott
végtelen öröm vár ránk. Szomorúság nem vegyül vidámságunkba. Fájdalom nem
keserít bennünket. Fényedet nem kíséri árnyék, s az élet nem ismer többé
halált.
Szent Ágoston

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150824.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy imádságotokkal és adományaitokkal is támogatjátok az
evangelizációs ház építését. Köszönöm a bátorító leveleket, amelyeket
küldtetek, s amelyek nagyon őszinte hangvételűek.

Az egyik adományozó írja, hogy "nagyon sajnálatos, hogy még egy ilyen jó
cél érdekében is szinte össze kell koldulni az anyagi fedezetet". Hát
igen, ez a tényállás. Ilyen célokra nem lehet pályázni, bár az is csak
"koldulás" volna. Bár valóban fáradtságos munka és körültekintő tervezést
igénylő feladat az evangelizációs ház megépítése, mégis hiszem, hogy a ház
elkészülte sokak javára fog válni.

Egy másik támogatónk szerint "kissé megalázó, hogy ilyen módon kell
összegyűjteni a forrásokat" az evangelizációs házra. Én nem tartom annak,
mert szerintem az volna igazán megalázó, ha idegen emberektől kellene
kérnem, és nem fodulhatnék hozzátok, az e-vangélium mindennapi olvasóihoz.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre. A most esedékes második szakasz keretében történik majd
a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a
burkolás és festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha
anyagi lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).
Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését!
Köszönöm nagylelkűségeteket!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. augusztus 24.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-24
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 23., vasárnap

[Evangelium] 2015-08-23

2015. augusztus 23. – Évközi 21. vasárnap

Jézus tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták:
„Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?"
Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt
hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az
Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a
test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet.
De vannak közöttetek, akik nem hisznek." Jézus ugyanis kezdettől fogva
tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni.
Aztán így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám,
hacsak az Atya meg nem adja neki." Ettől kezdve tanítványai közül sokan
visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz
fordult: „Ti is el akartok menni?" Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram,
kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy
te vagy az Isten Szentje."
Jn 6,60-69

Elmélkedés:

A közösség
Az elmúlt vasárnapokon Jézusnak a csodálatos kenyérszaporítást követően
mondott beszédét olvastuk az evangéliumban, amely az általa adott élő
kenyérről szólt. Kijelentette, hogy az ő teste valóban étel az emberek
számára és azok juthatnak el az örök életre, akik az ő testét eszik. E
beszédre, illetve tanításra adott reakcióról számol be a mai részletünk.
Sokan nem értették szavait, még tanítványai is méltatlankodva mondják:
„Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?" (Jn 6,60). Értetlenségükön nem
érdemes csodálkoznunk, hiszen jóval az utolsó vacsora előtt járunk, még
mit sem tudnak az Oltáriszentség alapításáról és titkáról. A beszéd
hatására egyesek nem követik őt, megszakítják Jézussal a kapcsolatot, nem
lesznek tovább a tanítványai. Távozásuk Jézus számára is keserű lehetett.
Mások viszont továbbra is kitartottak mellette, az ő nevükben Péter
apostol fogalmazza meg a következőket: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet
igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje"
(Jn 6,69).
A beszéd hatásaként tehát egyesek megszakították, mások pedig
megerősítették a Jézussal való közösségüket. Ez a tény, ez a kettős hatás
arra késztet minket, hogy miután az Oltáriszentséggel kapcsolatban már
elmélkedtünk a valóságos jelenlétről, továbbá annak szentségi és áldozati
jellegéről, mindezeket kiegészítvén figyeljünk az Eucharisztia közösségi
vonatkozására. Mivel Krisztus azért teszi magát jelenvalóvá az
Oltáriszentségben, hogy egyesülhessünk vele, és mivel az ő áldozatához
kapcsolódik a mi személyes áldozatunk, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy e
szentség az Isten és az ember találkozását szolgálja. Az Oltáriszentség
ünnepe a szentmise. A szentmise nem az egyén magánjellegű istentisztelete,
hanem az egyes személyek közös ünneplése, cselekvése, áldozata. Ebből
következik, hogy a szentáldozás sem csupán az egyén cselekedete, hanem
közösségteremtő cselekedet, azaz egységbe forrasztja mindazokat, akik
Krisztus testével táplálkoznak - miként erről a korábbiakban már szó volt.
Itt máris eljutottunk ahhoz, hogy az Egyház közösség, mégpedig azoknak a
gyülekezete, akik együtt ünneplik az Eucharisztiát.
Az Eucharisztiáról szóló elmélkedések sorozatát zárjuk azzal a
gondolattal, hogy e szentség túlmutat az Egyház keretein. Egyházunk
ugyanis nem zárt közösség, hanem folyamatos növekedés jellemzi, mert Isten
akaratának megfelelően ezáltal terjed a világon az Isten országa. A világ
felé való nyitottságnak és odafordulásnak az Eucharisztia a kiindulópontja
és forrása, innen indulhat minden evangelizáció és misszió. A szentmisében
találkozunk a tanító és önfeláldozó Krisztussal, akinek üzenetet
továbbadjuk a világban és meghívását közvetítjük a nem hívők felé. Az Úr
ugyanis arra hív minket, akik az ő szavaiban felismertük az örök élet
igéit, hogy legyünk munkatársai, és közvetítsük azt mindazok felé, akik
jószándékkal keresik az igazságot és Istent. Segítsen minket a Szentlélek
az áldozatkész, szeretetteljes szolgálatban!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Szent Péter apostol egykor megvallotta, hogy az
örök élet igéi nálad vannak. Be kell látnunk, hogy csak akkor tudjuk
életünket helyes irányba állítani, ha egyre jobban megismerünk téged és
megismerjük azt az életformát, amire hívsz bennünket. Kihez mennénk, ha
nem hozzád? Kit hallgatnánk, ha nem téged? Kit követnénk, ha nem te
vezetnél minket? Ki éltetne minket, ha nem a te Szentlelked? Urunk, te
Isten vagy, te vagy az Atya egyszülött Fia. A te szavaid Lélek és élet.
Éltessen minket mindenkor a te Szentlelked!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150823.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-23
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum