2015. július 11., szombat

[Evangelium] 2015-07-11

2015. július 11. – Szombat, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: „Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az
Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon,
hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja
értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy
földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Mt 19,27-29

Elmélkedés:

Az Egyház és a világ, az egyházi közösség és a társadalom közössége egymás
mellett él és különbözőségeik ellenére egyaránt az emberek javának
szolgálata a célja mindkettőnek. Ésszerűnek tűnik és várhatóan jó
gyümölcsöket terem együttműködésük, ha megfelelő szellemben, az isteni
törvényeket tiszteletben tartva végzik szolgálatukat. A két közösség a ma
ünnepelt Szent Benedek korában, tehát az V. és VI. század fordulóján még
nem volt oly módon szétválasztva, miként napjainkban a világ számos
országában. Az erőteljes szétválasztás igénye a felvilágosodásnak nevezett
korban jelent meg. Korábban az emberek vallási és társadalmi élete
egybefonódott, szorosan összekapcsolódott. Ezért értelmetlennek tűnik a
szerzetesi életet úgy értelmezni, mintha az a világtól való elzárkózás és
elkülönülés lett volna, hiszen az első szerzeteseket sem nyugaton, sem a
keleti hagyományokat követőket nem ez motiválta, hanem az Istennek való
teljes odaadás és az emberek szolgálata. E kettős irányultságot fejezi ki
Szent Benedek szerzeteseinek jelmondata: Imádkozzál és dolgozzál, azaz
szenteld életedet Istennek az imádkozás által és az embereknek a munka
által.
Az ünnep evangéliumában Péter apostol kérdésére válaszolva Jézus a
tanítványok evilági és örök jutalmáról, az üdvösségről beszél. E jutalomra
nem csak a szerzetesek számíthatnak, hanem mindazok, akik életüket
Istennek szentelve dolgoznak az emberekért.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, égesd szívembe, amit Jeremiás prófétának mondottál és ígértél: „Ne
mondd, hogy túl ifjú vagy. Menj, ahová küldelek; hirdesd, amivel
megbíztalak! Ne félj semmitől, én veled vagyok és őrködöm feletted". Uram,
bízni akarok benned, csak egy szóval mondd és én elindulok, hogy célhoz
érve csodáidat lássam.
J. Sauvage

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150711.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-11
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 10., péntek

[Evangelium] 2015-07-10

2015. július 10. – Péntek

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és
egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert
bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók
és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a
pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon,
hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy
mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól
belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A
gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek
mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a
másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg
el nem jön az Emberfia.
Mt 10,16-23

Elmélkedés:

A tegnapi részlet folytatásaként a mai evangéliumban újabb tanácsokat ad
útnak induló küldötteinek Jézus arra vonatkozóan, hogy milyen lelkülettel
induljanak és végezzék feladatukat. Felhívja figyelmüket arra, hogy nem
fognak mindenhol elragadtatással és örvendezéssel találkozni, hanem
jelenlétük, fellépésük, szavaik és tetteik miatt támadásokra is
számíthatnak. Mindez bizonyára nem érte váratlanul a küldötteket, hiszen
Mesterük mellett korábban már megtapasztalhatták, hogy őt sem fogadta
mindenki jószándékkal. Sorsuk tehát abban is hasonlít az őket küldő
Jézuséhoz, hogy eredmények és kudarcok egyaránt fogják őket is érni. Ha
nem így volna, azaz ha mindenki tetszéssel és megelégedettséggel hallgatná
őket, az minden bizonnyal arra utalna, hogy eltértek attól a tanítástól és
igazságtól, amit Jézus bízott rájuk. Nem nőhetnek Mesterük fölé, nem
mehetnek a saját fejük után, nem képzelhetik azt, hogy saját bölcsességük
nagyobb az Isten bölcsességénél.
Az Egyház története folyamán minden korban, így napjainkban is
megtapasztalható, hogy a krisztusi igazság megosztást kelt, de ennek
magyarázata nem abban keresendő, mintha nem volna az valóban a legfőbb
igazság, hanem az az oka, hogy a különböző emberek másként fogadják azt.
Hallgatok-e a küldöttekre, akik Krisztus üdvösségre vezető igazságát
hirdetik nekem?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te harminc éven át a földi hétköznapok egyhangúságában éltél: egy
családban, egy ácsműhelyben, és mindig ugyanazok a kötelességek vártak
rád, ugyanazok az arcok és szavak vettek körül. Uram, adj erőt, hogy
örvendező szívvel viseljem el a hétköznapok egyhangúságát, legyőzzem és
megszenteljem azokat, a te példád szerint.
E. Piaget

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150710.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-10
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 9., csütörtök

[Evangelium] 2015-07-09

2015. július 9. – Csütörtök

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be
titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a
városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek:
Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint
annak a városnak.
Mt 10,7-15

Elmélkedés:

Az apostolok kiválasztása és hatalommal való felruházása után Jézus
konkrét tanácsokkal indítja útnak küldötteit. E tanácsok egy része lelki
jellegű, míg másik részük gyakorlati. Az apostolok azzal a tudattal
indulnak el, hogy nem a maguk nevében kell tanítaniuk és cselekedniük,
hanem az őket küldő Jézus nevében. Ez két alapvető dolgot feltételez
részükről: alázatosságot és bizalmat. Alázatosnak kell lenniük abban az
értelemben, hogy semmiféle erőt, hatalmat vagy éppen eredményt nem
tulajdoníthatnak maguknak. Mindent Jézus nevében tesznek, az ő tanítását
hirdetik, neki szereznek dicsőséget s nem maguknak. Bizalom is jellemzi
őket, ami azt jelenti, hogy nem kételkednek abban, hogy missziójuknak,
szolgálatuknak lesz eredménye. Miként Jézus tanításának hatása volt az
emberekre és érintésére meggyógyultak a betegek, úgy az ő szavukra szintén
hallgatni fognak, s gyógyításaik nem maradnak hatástalanok. E feltétlen
bizalmat jelzi az, hogy Mesterük kérésének megfelelően bármiféle eszköz
nélkül indulnak el, csupán az Úrtól kapott hatalomra és az emberek
jószándékára számíthatnak.
Az ingyenesség és az eszköztelenség olyan jel lesz, amelyre felfigyelnek
az emberek, s amely megerősíti őket küldetésük teljesítésében.
Van-e bátorságom és bizalmam elfogadni a küldetést?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te éppen kis csodáiddal és ajándékaiddal akarsz bennünket
boldogítani. Mi pedig mennyire könnyen siklunk el ezek fölött: mindenkor
csak a nagyot keressük. Tán csak akkor lesz igazi és őszinte örömünk, ha a
kicsiny dolgokra figyelünk. Parányi, jelentéktelen napi örömeinkből
táplálkozik az az öröm, amivel a te eljöveteledet várjuk. A földön akarunk
hozzákezdeni.
E. A. Grabner-Haider

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150709.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Fogadjátok szeretettel az én személyes imámat értetek, az e-vangélium
olvasóiért abból az alkalomból, hogy az e-vangélium levelezőlista 2015.
július 9-én ünnepli 11. születésnapját.
Köszönöm, hogy nagyon sokan elküldtétek véleményeteket és javaslataitokat
az e-vangéliummal kapcsolatban. A válaszok kiértékelése néhány hetet
biztosan igénybe fog venni. Az eredményről tájékoztatni foglak benneteket.
A ti véleményetek alapján dolgozzuk ki a jövőbeli stratégiát a meglévő
e-vangélium fejlesztésére. A ti javaslataitok figyelembevételével
tervezzük meg, hogy milyen módokon tudjuk a jövőben még több emberhez
eljuttatni az evangéliumot. Továbbra is számítok jóindulatú
támogatástokra.
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

Ima az e-vangélium olvasóiért
Mindenható Isten! Te azt akarod, hogy minden ember eljusson az üdvösségre,
az örök életre. Fiad, Jézus Krisztus és az ő örömhíre által mutatod meg az
utat mindenki számára. Köszönöm, hogy meghívtál engem az evangélium
terjesztésére. A te szolgádként és egyszerű magvetőként szeretném végezni
ezt a feladatot. Segíts, hogy fáradhatatlanul végezzem az igehirdetést és
az evangelizációt és tanításod jó magként hulljon az emberi szívekbe.
Tudom, hogy minden növekedés neked köszönhető, ezért kérlek, hogy
gondoskodj arról, hogy az emberi szívekben jó talajra hulljon az üdvösség
evangéliuma és sokszoros termést hozzanak azok, akikhez eljut a te
igazságod. Add, hogy az evangélium hirdetése bőséges gyümölcsöt teremjen
és ezáltal megdicsőüljön a te neved!
Segítsd az e-vangélium olvasóit, hogy buzgón figyeljenek szavadra! Adj
nekik erőt, hogy megéljék mindazt, amit olvasnak! Adj nekik bátorságot és
leleményességet, hogy ők is a te örömhíred hirdetői legyenek!
Segítsd az e-vangélium olvasóit, hogy mindennapi feladataikban,
küzdelmeikben, munkájukban és döntéseikben útmutatást nyújtson számukra az
örömhír! Legyen számukra vigasztalás a betegségben és a szenvedés idején!
Legyen számukra a lelki öröm igazi forrása!
Mindenható Isten! Legyen a te áldásod az e-vangélium minden olvasóján,
családtagjaikon és szeretteiken!
Horváth István Sándor - István atya

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-09
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 8., szerda

[Evangelium] 2015-07-08

2015. július 8. – Szerda

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat,
hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és
minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más
néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére,
János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia
Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta
őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek
a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és
hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa."
Mt 10,1-7

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumi részletben már megismertük annak okát, hogy Jézus
miért választ ki tanítványai közül tizenkettőt és miért adja nekik saját
hatalmát a gyógyításhoz és a tanításhoz. A mai szövegben ennek
folytatásaként megismerjük a tizenkét kiválasztott nevét, akiket
apostolnak, küldöttnek nevezett az Úr. Az apostoli küldetés és szolgálat
alapja a Jézus általi kiválasztottság és küldés. Az evangélista talán
azért is hangsúlyozza ezt, hogy ne merüljön fel bennünk, az olvasókban
semmiféle kétség azzal kapcsolatban, hogy honnan, kitől származik az
apostolok hatalma. Ők nem az ördöggel szövetkeznek, miként a rosszindulatú
farizeusok gondolták egykor Jézusról, nem is a saját erejükből képesek
különleges cselekedetekre, hanem mesterük és tanítójuk, Jézus nevében
indulnak, tanítanak és cselekszenek.
Érdemes odafigyelnünk arra, hogy Jézus és küldötteinek kapcsolata a
mennyei Atya és a Fiú kapcsolatának folytatása. Miként az Atya elküldte az
ő Fiát, Jézust a világba az igazság tanításával és az üdvösség
örömhírével, és hatalmat adott neki, hogy irgalmasságának jeleként
meggyógyítsa a betegeket, ugyanúgy Jézus ráruházván saját hatalmát a
kiválasztottakra elküldi őket, hogy az ő nevében tanítsanak és
gyógyítsanak.
Hallgatok-e az Atya küldöttére és engedem-e, hogy engem is küldötté
tegyen?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mit tegyek, hogy a mindennapok egyhangúságában és a kicsiny ügyek
taposómalmában el ne veszítsem lelki rugalmasságomat? Kell, hogy
megőrizzem érzékemet a világ és az élet nagysága, értéke iránt, élesítenem
kell a tekintetemet, hogy valóban fölismerjem felebarátaim és Isten
ügyének modern kérdéseit.
Ph. Sonet

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150708.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-08
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 7., kedd

[Evangelium] 2015-07-07

2015. július 7. – Kedd

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a
zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított
minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett
rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj,
amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába!"
Mt 9,32-38

Elmélkedés:

A mai evangélium egy ördögtől megszállott ember meggyógyításával indul. A
megszállottságot a személy némasága, beszédképtelensége jelzi, a gyógyulás
hatékonyságát pedig az, hogy az illető megszólal. A gyógyulás annak
köszönhető, hogy Jézusnak, az Isten Fiának hatalma van a gonosz lelkek
felett és képes kiűzni őket az emberekből. Mi legalábbis így gondoljuk, a
korabeli nép viszont nem tudta hová tenni Jézus különleges képességét.
Mivel hasonló csodatevő erővel még sosem találkoztak, találgatás indul meg
köztük, honnan van Jézusnak ilyen nagy hatalma. A farizeusok egészen
furcsa, bár logikusnak tűnő megoldást találnak. Úgy vélik, csak az képes
parancsolni az ördögnek, aki magával az ördöggel szövetkezik. Logikájukban
azonban ellentmondás van: miért engedné az ördög saját hatalmának
megcsorbítását egy ember, Jézus számára?
A gyógyítás utáni részben Máté evangélista összefoglalja Jézus
tevékenységét: az Úr tanít, hirdeti Isten országának örömhírét, és
meggyógyítja a betegeket. Észreveszi az emberek baját és fáradtságát,
aggódik értük, gondoskodni szeretne róluk. Tudja, hogy gyógyító
érintésével és igazságra vezető szavával nem juthat el mindenkihez
személyesen. Mindez már bevezeti a holnapi szakaszt, amelyben
tanítványokat választ, hogy az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, ma az összes elhagyatottra gondolok, mindazokra, akik egyedül,
szörnyen egyedül vannak, mert rád, Uram, sosem hagyatkoztak. Uram, Te a
közösséget akarod, hogy a bűn tépte szakadék dacára egymáshoz
kapcsolódjunk. Te akarod, hogy egyek legyünk, mint ahogy az Atya és te
egyek vagytok.
M. Quoist

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150707.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-07
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 6., hétfő

[Evangelium] 2015-07-06

2015. július 6. – Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá
kezedet, és életre kel." Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt
elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus erre
megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított
téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás
tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak
alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement,
megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az
egész vidéken.
Mt 9,18-26

Elmélkedés:

Két csodáról olvasunk a mai evangéliumban. A Kafarnaumban élő elöljáró azt
kéri Jézustól, hogy támassza életre halott leányát, amelyet ő a házukba
érve megtesz. Bár Máté evangélista nem említi, de Márk és Lukács írásában
szerepel, hogy az elöljárót Jairusnak hívták, illetve az is, hogy a
kislány tizenkét éves volt (vö. Mk 5,21-43 és Lk 8,40-56). A leírások
kissé különböznek, mert Márknál és Lukácsnál a leány halálán van és
gyógyulást kér számára az apja. Útközben egy másik csoda is történik, egy
asszony meggyógyul tizenkét éve tartó betegségéből.
A két csoda hátterében észrevesszük az érintést, mint közös elemet. Az
elöljáró azt kéri, hogy az Úr kezének érintésével segítsen leányán: „Jöjj,
tedd rá kezedet, és életre kel" (Mt 9,18). A beteg asszony pedig abban
reménykedik, hogy már attól is meggyógyulhat, ha megérinti Jézus ruhájának
szegélyét. Mindketten hisznek tehát az érintés erejében. Ha Jézus megérint
egy beteget, akkor az meggyógyul. Ha megérint egy halottat, akkor az
életre kel. S ha valaki őt érinti meg, akkor szintén gyógyulásban
részesülhet.
A gyógyulást, az üdvösséget, az újjászületést és az irgalmasságot
ajándékozó Jézus engem is szeretne megérinteni. Testi bajaimra enyhülést
akar adni, lelki betegségeimtől, bűneimtől meg szeretne szabadítani.
Irgalmas Jézus! Érints meg engem! Adj nekem gyógyulást! Adj nekem
bűnbocsánatot és lelki újjászületést!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, mindenütt te vagy körülöttünk. De mintha hályog borulna szemünkre.
Ragyogtasd föl nekünk mindenünnen a te egyetemes arcodat. Ragyogásod
vágjon le mélyre, bevilágítva legbensőnkbe, azokat a sűrű sötétségeket is,
amelyeknek ölén mozgunk. Erőd nyomán végezzük el a nagy átalakítást, amely
után eped teremtett világod: és megújítod a föld színét!
Teilhard De Chardin

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150706.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-06
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 5., vasárnap

[Evangelium] 2015-07-05

2015. július 5. – Évközi 14. vasárnap

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor
elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan
hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle
bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével
véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon
rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk:" És megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában,
rokonai körében, a saját házában." Nem is tehetett ott csodát, csupán
néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott
hitetlenségükön.
Mk 6,1-6

Elmélkedés:

Előítéletek nélkül
Jézus sikertelen názáreti fellépését mutatja be a mai vasárnap
evangéliuma. A jelenet szinte mindannyiunkban ugyanazokat a kérdéseket
ébreszti: mi áll a názáretiek elutasítása hátterében? Miért nem fogadják
el Jézus személyét? Miért maradnak hitetlenek? A történet kezdete és vége
között nagy a különbség, az elfogadástól az elutasítás irányába haladunk.
Az a tény, hogy a szombati istentiszteleten engedik Jézust tanítani, az
elfogadás jele. Szintén az elfogadásra utal, hogy sokan hallgatják őt,
engedik beszélni, nem szakítják félbe, szabadon elmondhatja tanítását,
senki nem akarja őt megakadályozni abban, hogy tanítsa a jelenlévőket. A
beszéd a názáretiek csodálkozását váltja ki, de ebben nincs nyoma
semmiféle ellenséges érzületnek. Csodálkoznak azon, s ennek hangot is
adnak, hogy az a Jézus, aki az ő körükben nevelkedett, immár a felnőttek
tekintélyével tanít, mégpedig ékesszólóan és nagy bölcsességgel. Néhány
éve még nem gondolták volna, hogy Mária fia az ő zsinagógájukban fogja
magyarázni a szentírási szövegeket. Meglepődnek azon, hogy Jézus, aki
éveken keresztül az ácsként dolgozó nevelőapjának, Józsefnek segédkezett,
mennyire jártas az írások magyarázatában és a prófétai jövendölésekben.
Nem várták tehát tőle azt, hogy tanítói szerepében is ennyire jó
teljesítményt tud nyújtani. Csodálkozásukban azonban mégsem érzünk
ellenségeskedést. Márk evangélista leírásában ekkor hirtelen váltás
következik: „És megbotránkoztak benne" (Mk 6,3). Maga az evangélista
próbál magyarázatot adni erre a megbotránkozásra, amikor Jézus szájába
adja a mondást: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai
körében, a saját házában" (Mk 6,1-6). A megbotránkozás és az elutasítás
megerősítéseként a názáretiek hitetlenségéről is szó esik, amely
megakadályozza, hogy Jézus csodákat tegyen körükben.
A hangulat hirtelen megváltozása, az elfogadásból az elutasításra való
előzmények nélküli váltás azt az érzést kelti bennünk, mintha a próféták
elutasításáról szóló mondás közlése volna az elsődleges szándék, amely
mondás megerősítésére, igazolására szolgálnak a názáreti események. Jézus
tehát a visszautasított próféta szerepében jelenik meg. Az ószövetségi
időkben a nép szintén elutasította Isten küldötteit, a prófétákat, nem
hallgattak rájuk, bántalmazták vagy megölték őket. A prófétai sors Jézus
esetében is megfigyelhető, már most elkezdődik az elutasítás, amely Jézus
elítélésében és keresztre feszítésében éri majd el tetőpontját.
Az elutasítás végső oka a hitetlenség. Az előítéletek és a feltételezések
a hitetlenség börtönébe zárják nem csupán a názáretieket, hanem
mindazokat, akik túlzottan ragaszkodnak saját véleményükhöz és
elképzelésükhöz. A hit ott kezdődhet, hogy valaki képes felülvizsgálni
saját korábbi álláspontját és kész változtatni azon. Nem a helyes elvek
megtagadásáról és nem az igazságtól való eltávolodásról van itt szó, hanem
arról, hogy emberi elképzeléseimről lemondva utat engedek annak, hogy
Isten kezdjen el vezetni. Isten vezet a hit útján.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Előítéleteinket és hitetlenkedésünket félretesszük,
és nyitott szívvel hallgatunk téged, mert szavaidban felismerjük az örök
élet tanítását. Engedjük, hogy új dolgokat taníts nekünk, új feladatokkal
bízzál meg, új utakon vezess minket. Hisszük, hogy valóságos Isten és
valóságos ember vagy. Szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban
megmutatkozott, hogy valóban Isten vagy. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni
az igazságot keresőknek a hitetlenségből a hitre vezető utat! Tégy minket
hitvalló és hithirdető kereszténnyé a világban!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150705.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-05
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum