2016. május 21., szombat

[Evangelium] 2016-05-21

2016. május 21. – Szombat

Abban az időben: Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét.
A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt,
megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
gyermek, nem megy be oda." Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét
rájuk téve, megáldotta őket.
Mk 10,13-16

Elmélkedés:

A tanítványok elhamarkodott és elutasító magatartásával ezen a héten már
találkoztunk a szerdai evangéliumban, amikor egy Jézus nevében ördögöt űző
embernek tiltották meg, hogy folytassa cselekedeteit. Ezt a tettüket
Mesterük helytelenítette. A mai részben arról olvasunk, hogy a tanítványok
megakadályozzák, hogy gyermekeket vigyenek Jézushoz. Bizonyos szempontból
érthető a viselkedésük, hiszen a kor szokásainak megfelelően a gyermekek a
felnőttektől elkülönítve élnek és nem volt megengedett, hogy zavarják a
felnőttek életét. Talán az is vezette őket, hogy ne zavarják a gyerekek
Jézust a tanításban.
Más szempontból viszont érthetetlen számunkra a tanítványok elutasító
magatartása, hiszen egészen egyszerű szándékkal viszik ezeket a
gyermekeket Jézushoz: tegye rájuk a kezét, áldja meg őket. Azért furcsa az
elutasítás, hiszen szokás volt a rabbikat, a tanítókat arra kérni, hogy
áldja meg a kicsinyeket és a szülők is adtak ilyen áldást gyermekeiknek.
Nem tudjuk pontosan, miért viselkedtek ebben a helyzetben így Jézus
tanítványai, mindenesetre Mesterük helyteleníti döntésüket, sőt, meg is
haragszik rájuk.
A történet azzal végződik, hogy a gyermekek dicséretben és áldásban
részesülnek. Sőt, az Úr szavai szerint a gyermeki lelkület példa mindenki
számára, aki Isten országában kíván élni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Szent XXIII. János pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160521.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 20., péntek

[Evangelium] 2016-05-20

2016. május 20. – Péntek

Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a
Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig
szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz és
megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?" Próbára
akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt
nektek Mózes?" Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és
elváljunk."
Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a
parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az
ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten
egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt
válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést
követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy,
házasságtörést követ el."
Mk 10,1-12

Elmélkedés:

A mai evangéliumban egy olyan vitáról olvasunk a válás kérdésével
kapcsolatban, amelyet a farizeusok kezdeményeztek. A témát a Jézushoz lépő
farizeusok ezzel a kérdéssel kezdik: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a
feleségét?" Tudnunk kell, hogy abban az időben a zsidó törvények
megengedték a válást, valamennyi házasságot törvényesen fel lehetett
bontani, ezt a mózesi törvények szabályozták. De ha a törvények szerint a
házasság felbontható, azaz egy férjnek törvényes módon el szabad
bocsátania a feleségét, akkor miért teszik fel ezt a kérdést a farizeusok?
Ők törvénytudó emberek voltak, akik tisztában voltak azokkal a
szabályokkal, amelyek a házasságra és a válásra vonatkoztak. A válasz
egyszerű és Márk evangélista meg is nevezi a kérdezés okát: „próbára
akarták tenni" Jézust. Jézus nincs könnyű helyzetben. Ha azt válaszolja,
hogy a válás valóban megengedett, akkor nem tartja fontosnak a házasságot,
mint a férfi és a nő szeretetkapcsolatát, szövetségét. Ha pedig ellenzi a
válást, akkor azzal vádolhatják, hogy a törvényt nem tiszteli.
Jézus úgy kerüli ki a nyilvánvaló csapdát, hogy nem a válásról, hanem a
házasságról kezd tanítani. A házasság szerepel Isten tervében, aki azt
akarja, hogy a férfi és a nő szeretetben egyesüljön és éljen egymással. Ez
az isteni akarat erősebb, mint az emberi törvények.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor
megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt
bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig pünkösdkor
megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az
evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra is.
Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt a
feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium
igazságáról a reményvesztett embereknek.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160520.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 19., csütörtök

[Evangelium] 2016-05-19

2016. május 19. – Csütörtök

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek: Ha
valaki csak egy pohár vizet is ad nektek inni azért, mert Krisztuséi
vagytok, megkapja érte jutalmát. Ha viszont valaki csak egyet is bűnre
csábít a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna neki, ha
malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe vetnék. Ha a kezed bűnre
csábít, vágd le! Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a
kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad csábít bűnre, vágd le!
Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozatra jutnod. Ha
pedig szemed csábít bűnre, vájd ki! Jobb fél szemmel bemenned Isten
országába, mint két szemmel a kárhozatra jutnod, ahol a féreg el nem
pusztul, és a tűz ki nem alszik. Mindenkit tűzzel sóznak meg. Mert jó
dolog a só; ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg? Legyen
bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között.
Mk 9,41-50

Elmélkedés:

Néhány érdekes mondást olvasunk Jézustól a mai evangéliumi részletben,
amelyek meglehetősen lazán kapcsolódnak egymáshoz. Az első így hangzik:
„Ha valaki csak egy pohár vizet is ad nektek inni azért, mert Krisztuséi
vagytok, megkapja érte jutalmát." Ez a mondás arról szól, hogy a mennyei
Atyától mindenki jutalmat kap, aki bármilyen módon is segíti azokat, akik
Krisztushoz tartoznak, mert az Atya előtt minden emberi jócselekedet
ismert és nem maradhat el a jutalom érte. A következő mondás arra
figyelmeztet, hogy a legsúlyosabb büntetésre számíthat az, aki bűnre
csábítja vagy bűnre tanítja a kicsinyeket. Ez nem csak azt foglalja
magába, hogy valaki közvetlen módon bűnre csábít valakit, hanem azt is,
hogy valaki rossz példát mutat a kisebbeknek saját bűnös életével,
felbátorítván őket arra, hogy ők is hasonló módon éljenek.
Ez a mondás a bűnre csábítás kapcsán átvezet a következőbe, amely szerint
észre kell vennünk azokat az alkalmakat, amelyek bűnre csábítanak
bennünket. A test megcsonkítása valójában képletes és túlzó kifejezés,
amely a Biblia nyelvezetében gyakran előfordul. Azt akarja Jézus tanítani,
hogy a lélek üdvössége mindennél fontosabb az ember számára. Isten azt
akarja, hogy minden erőnkkel küzdjünk a gonosz ellen, ne engedjünk a
kísértéseknek, hogy üdvözítő terve valóra válhasson bennünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérünk Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160519.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Ideiglenesen megoldódott annak a 4 gyermekes családnak a szállása, akiknek
háza Zalalövő-Budafán a múlt héten pénteken kiégett, már amennyiben
megoldásnak lehet nevezni azt, hogy most 11-en laknak egy 3 szobás kis
házban.
Két szoba, a konyha és az előszoba teljes berendezése vált a tűz
martalékává. Az amúgy is szegény családnak a saját erejéből esélye sincs a
ház rendbetételére, eddig is rendszeresen segítette őket a plébániai
karitász csoportunk. A kárfelmérés megtörtént, most már pontosabban
látjuk, hogy mit kellene tennünk, hogy a házuk lakhatóvá váljon: a
romeltakarítás után 4 ajtót, 4 ablakot redőnnyel kellene cserélni, a
villanyhálózatot cserélni, újravakolni a falakat, burkolatokat javítani és
festeni a helyiségeket.
Most a ház rendbetételére koncentrálunk, ha ez kész, utána már lesz mivel
berendezni. Már annyi bútorfelajánlás történt és tényleges berendezés
érkezett, hogy nem tudunk többet fogadni. Köszönet mindazoknak, akik ilyen
módon segítettek!
Helyben is szépen megindult az adakozás, a vasárnapi szentmiséken is erre
a célra volt a perselygyűjtés nálunk, és az e-vangélium olvasók körében
is. Jó esély van arra, hogy összefogásunk olyan hatékony lesz, hogy nem
csupán valamennyi segítséget tudunk adni a bajbajutottaknak, hanem meg
tudjuk oldani a problémát - amit saját erőből képtelenek. Ha a szükséges
építési anyagokat meg tudnánk venni az adományként felajánlott
összegekből, akkor az apuka, a munkatársai és más helyi jószándékú segítők
a felújítási munkákat el tudják végezni.
Aki az e-vangélium olvasók közül szívesen csatlakozik kezdeményezésünkhöz,
adományát örömmel fogadjuk és arra fordítjuk, hogy a család háza
mihamarabb lakható otthon legyen.
Minden jószándékú adományt hálásan köszönünk!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. május 19.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: háztűz károsultjainak

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: háztűz károsultjainak
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a háztűz károsultjainak támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: háztűz károsultjainak
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 18., szerda

[Evangelium] 2016-05-18

2016. május 18. – Szerda

Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Mester,
láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk.
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket." Jézus ezt válaszolta: „Ne
tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen
szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van."
Mk 9,38-40

Elmélkedés:

Az előzményekben Jézus tanítványainak, azaz hozzá közel álló személyek a
hitéről és hitetlenségéről, megértéséről és értetlenségéről volt szó.
Megtudtuk, hogy a tanítványok bizonyos cselekedetek végzésére, például a
gonosz lelkek kiűzésére nem voltak képesek, s ennek oka Mesterük
vélekedése szerint hitetlenségükben volt. Mindezek után elcsodálkozunk
azon, amit a mai evangéliumban olvasunk. János apostol említést tesz
arról, hogy valaki, egy kívülálló Jézus nevében csodákat tesz, ördögöket
űz ki. János itt nem csak a maga nevében beszél, hanem a többiek
véleményét is megfogalmazza. Nem tudjuk meg, hogy ki lehetett ez az
ismeretlen személy, de annyi bizonyos, hogy nem tartozott az Úr tanítványi
köréhez. Tevékenysége minden bizonnyal eredményes lehetett, hiszen
különben nem váltotta volna ki a tanítványok panaszkodását, illetve azt,
hogy megtiltsák neki.
Ennél az esetnél is megfigyelhető tehát a tanítványok értetlensége, téves
helyzetértékelése és rossz döntése, amelyet Mesterük most is igyekszik
kijavítani. Látjuk, hogy még sok mindenre meg akarja őket tanítani. A
türelmetlenség helyett a türelemre, a tiltás helyett a megengedésre, a
féltékenység helyett az együttes cselekvésre.
Jézus nekem is akar nap mint nap valamit tanítani.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva
meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben
a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol
szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár
csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat:
követlek, Uram!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160518.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 17., kedd

[Evangelium] 2016-05-17

2016. május 17. – Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem
akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt
mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután
megölték, harmadnapra feltámad." Ők nem értették ezeket a szavakat, de
féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte
tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?" Tanítványai azonban hallgattak, mert
az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első
akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája."
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte,
és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben,
engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt,
aki küldött engem."
Mk 9,30-37

Elmélkedés:

A mai evangélium első felében arról olvasunk, hogy Jézus megjövendöli
tanítványainak szenvedését, halálát és feltámadását. Útja során ez már a
második alkalom, hogy erről beszél nekik, de ők nem értik szavait,
különösen azt nem érthették, hogy mit jelent a halálból való feltámadás.
Tegnap a tanítványok „hitetlensége," ma pedig az ő „értetlenségük" jelzi
azt, hogy bizony ők is csak lassan haladtak előre a hit útján, Jézus
megismerésének útján.
Ezt igazolja a történet második része is, amely a tanítványok egymás közti
versengését írja le. Látszik, hogy sem Mesterük küldetésével, sem saját
helyzetükkel és szerepükkel nincsenek tisztában. Jézus is jól tudja, hogy
még sok mindenre kell megtanítania őket. Érdemes odafigyelnünk a
részletekre. Például arra, hogy Jézus „leült," azaz hangsúlyt ad annak,
hogy most valami lényegeset akar mondani nekik. Aztán „magához hívta"
őket, amivel egyértelműen jelzi, hogy mondandójának meghallgatása
mindannyiuk számára kötelező. Mert az ő tanítványa csak az lehet, aki
hallgat rá és megteszi azt, amit ő kér. Tanításával Jézus nem egyszerűen
csak megszünteti a tanítványok közti vitát, hanem figyelmükbe ajánlja az
alázatosságot és a szolgálatot.
A versengés szelleme helyett nekem is szükségem van arra, hogy a
szolgálatkészségben növekedjek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Nap mint nap szomjazom igazságodra, készséges
szívvel hallgatlak téged, aki utat mutatsz. Tanulékony lélekkel figyelek
rád és kifejezem készségemet, hogy tanításod szerint akarok élni. Alakítsd
át életemet a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160517.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Idén 14. alkalommal rendezi meg az Emmánuel Közösség a nyári
lelkigyakorlatos táborát, ami minden korosztály számára lelki / testi
feltöltődést kínál. Az idei táborunk mottója: „Bátorság! Én vagyok, ne
féljetek!" (Mt 14,27b)

A táborban szervezett gyermekprogramok is lesznek minden életkor számára,
ami a Szülők számára is lehetővé teszi a programokon való részvételt.

http://emmanuel.hu/pdf_taar/szorolap.pdf
http://emmanuel.hu/csaladok.html
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 16., hétfő

[Evangelium] 2016-05-16

2016. május 16. – Hétfő

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta,
hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük. Amint
az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek
és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok velük?"
Valaki a tömegből így felelt neki: „Mester! Elhoztam hozzád a fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti,
földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már
kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek?
Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre odavitték
hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda
rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott.
Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mióta szenved ebben a bajban?" Ő azt
felelte: „Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe
taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és
segíts rajtunk!" Jézus így felelt neki: „Ha valamit tehetsz? Minden
lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek,
Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a
szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: „Te néma és süket lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!" Erre (a
gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment
belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték:
„Meghalt!" Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette. A fiú talpra
állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között voltak, a
tanítványok megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket?"
Jézus így felelt: „Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak
imádsággal és böjtöléssel."
Mk 9,14-29

Elmélkedés:

A mai evangéliumban egy beteg fiú meggyógyításáról olvasunk. Némaságát
annak tulajdonította környezete, hogy „gonosz lélek," „tisztátalan lélek"
szállta meg őt. Az előbbi kifejezést az apa említette a betegség
bemutatásakor, az utóbbit maga Jézus használta a kiűzéskor. A betegség
leírása alapján ma minden bizonnyal epilepsziásnak neveznénk a beteg fiút,
akinek időnként rohamai vannak.
A történet azzal indul, hogy egy apa könyörög Jézusnak, hogy segítsen
beteg fián. Viszonylag részletesen ismerteti a bajt és elpanaszolja azt
is, hogy az Úr tanítványai sikertelenül próbálkoztak a gonosz lélek
kiűzésével. A tanítványok kudarcának oka Jézus szerint a hitetlenség. Majd
megtörténik a csoda, Jézus megszabadítja a fiút az őt megszállva tartó
gonosztól. Észrevehetjük, hogy a történet második részében az apa válik
főszereplővé, illetve a hit kérdése kap hangsúlyt. Jézus és az apa
beszélgetése a hitről szól, amely a csoda, a gyógyulás előzetes
feltételeként szerepel ezen a helyen. Más alkalmakkor Jézus csodája
ébreszt hitet az emberekben. Érdekes mozzanat az apa felkiáltása: „Hiszek,
Uram, segíts az én hitetlenségemen!" Annak felismerése ez, hogy ő is Jézus
gyógyítására, irgalmára szorul, ezért kéri saját hitetlensége
megszüntetését.
Ezen a héten minden nap imádkozom a hit ajándékáért magam és mások
számára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160516.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 15., vasárnap

[Evangelium] 2016-05-15

2016. május 15. – Pünkösdvasárnap

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség
nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak
után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot."
Jn 20,19-23

Elmélkedés:

Rejtőzködő Isten
Isten olyannyira rejtőzködő, hogy néha egyesek szívében felmerül az a
gondolat, hogy nem is létezik. Vannak, akik hosszasan kitartanak ennél a
gondolatnál, és megdönthetetlen tudományos bizonyítékot szeretnének
hallani Isten létezéséről. Ilyen bizonyíték azonban nincs, miként az
ellenkezőjét sem lehet bizonyítani, azaz azt, hogy Isten nem létezik.
Isten létezésének kérdése valójában nem a természettudományok világába
tartozik, hanem a hit világába. Nem rendelkezünk ugyanis biztos és
megcáfolhatatlan tudással olyan dolgokról, amelyek nem tartoznak az
általunk érzékelhető világhoz, hanem túlmutatnak azon. Nem csak a
hitetlen, de a hívő ember számára is rejtőzködő marad Isten, a két
embertípus között legfeljebb annyi a különbség, hogy a hívők vágyakozással
keresik a világban Isten jelenlétének nyomait és a legkisebbnek is tiszta
szívvel tudnak örülni. A körülöttünk lévő világot tapasztalataink,
érzékszerveink által ismerjük meg, Istent viszont a hit által. Ő nem
látható emberi szemünkkel, jelenlétét, a világban való működését,
gondviselését saját életünkben azonban felfedezhetjük, de ehhez szükségünk
van a hitre.
Ma, pünkösd napján, a harmadik isteni személy, a Szentlélek eljövetelét és
az Egyház születését ünnepeljük. Az ünnep evangéliumában arról olvasunk,
hogy a feltámadt Jézus milyen megbízatást ad apostolainak megjelenése
alkalmával, amely megbízatást a Szentlélek elnyerésével tudják
teljesíteni. Művében János evangélista többször alkalmazza azt a módszert,
hogy Jézus életéből kiemel egy eseményt, de nem a körülmények
részletezésére koncentrál, hanem fontos üzeneteket, mondanivalót közöl. Jó
példa erre Jézus beszélgetése a főtanács egyik tagjával, Nikodémussal,
amely Jézus mennyei származásával és küldetésével, valamint a lelki
újjászületéssel kapcsolatban fogalmazz meg igazságokat (vö. Jn 3,1-12).
Ugyanebből a szempontból jelentős Jézusnak a szamariai asszonnyal való
találkozása Jákob kútjánál, amely történetben kettejük beszélgetése során
feltárul számunkra a hitre-vezetés csodálatos módszere és a hitre-jutás
útja (vö. Jn 4,1-26). De Lázár feltámasztásáról, a vakonszületett ember
meggyógyításáról és a Beteszda-fürdőben a béna emberrel tett csodáról
szóló elbeszélések is ugyanezt a jellegzetességet hordozzák magukon.
A mai evangélium szintén ebbe a sorba illeszkedik. A feltámadt Jézus
megjelenik apostolainak és bűnbocsátó hatalmat ad nekik: „Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot." Krisztus adja nekünk a szeretet új parancsát és ő
mutatja meg számunkra a bűnbocsánat útját is. Az ember sok esetben
visszaél szabadságával, enged a gonosz kísértésének, túlbecsüli önmagát és
szembeszáll Istennel, fellázad ellene, megtagadja az engedelmességet. Az
ember bűnös lázadása és hűtlensége ellenére Isten továbbra is hűséges
marad szeretetéhez, és az ember megmentésére siet. Isten végtelenül
irgalmas atyaként szereti az embert és gyermekeként tekint rá. Jézus
szavait csak úgy tudjuk érteni, hogy a kiengesztelődés szentségét az Úr
Egyházára bízta. A rejtőzködő Isten az Egyház szolgálata által feltárja
magát a bűnös ember előtt. A bűnbocsánat szentségében megismerhetjük
Istent, az embernek megbocsátó Istent.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása
minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad egykor:
„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!" Taníts minket arra,
hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya is irgalmas
hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának hirdetőivé, hogy
minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas Isten szeretetét!
Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy fölismerjük bűneinket, s
azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte bűnbánatot és tiszta
szívet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160515.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Idén 14. alkalommal rendezi meg az Emmánuel Közösség a nyári
lelkigyakorlatos táborát, ami minden korosztály számára lelki / testi
feltöltődést kínál. Az idei táborunk mottója: „Bátorság! Én vagyok, ne
féljetek!" (Mt 14,27b)

A táborban szervezett gyermekprogramok is lesznek minden életkor számára,
ami a Szülők számára is lehetővé teszi a programokon való részvételt.

http://emmanuel.hu/pdf_taar/szorolap.pdf
http://emmanuel.hu/csaladok.html
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum