2018. március 17., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-03-17

2018. március 17. - Szombat

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a
nép közül egyesek felkiáltottak: "Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
mondták: "Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték:
"Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából
és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre
szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki
sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle
tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták
őket: "Miért nem hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: "Ember így
még nem beszélt!" Erre a farizeusok rájuk förmedtek: "Csak nem vezetett
titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy
a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a
törvényhez." Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal
éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: "A mi törvényünk nem
ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem
állapította volna, mi (rosszat) cselekedett." A többiek azonban neki
támadtak: "Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz,
hogy Galileából nem származik próféta!" Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53
Elmélkedés:
A templomban való tanítás után János evangélista ismerteti a nép
vélekedését Jézus személyéről. Egyesek a messiási idők nagy
prófétájának, mások a messiásnak nevezik őt. Az eltérő vélekedések a
nép bizonytalanságát tükrözik, illetve azt is, hogy az eljövendő
messiásról alkotott kép egyáltalán nem volt letisztult. A felkiáltások
inkább csak találgatásnak minősülnek, mintsem komoly hitvallásnak. A
főtanács tagjai tisztázni akarják a helyzetet, maguk elé akarják
vezettetni Jézust, de tervük meghiúsul, mert a szolgák megijednek annak
láttán, hogy a nép Jézus pártján van. "Ember így még nem beszélt!" -
mondják a szolgák megbízóiknak, tehát ők is megérezhettek valamit Jézus
különleges hatalmából, szavainak erejéből. De véleményüknek ne
tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget, hiszen nem hitvallás ez sem, mert
Jézust csak "embernek" tartják. Azt láthatjuk, hogy akik előítéletekkel
közelednek Jézushoz, azok nem tudnak válaszolni arra, hogy ki ő. Akik
csak kíváncsiságból akarják megismerni, azoknak nem tárja fel
származásának titkát.
A főtanácsban a farizeusok a saját elképzelésüket hangoztatják, amikor
saját soraikból érkezik a figyelmeztetés. Nikodémus kérdése arra
figyelmezteti őket, hogy ugyan állandóan a törvényeket emlegetik, de ők
sem tartják be azokat, mert kihallgatás nélkül mondanak ítéletet Jézus
személyéről.
A nagyböjti időben nekem is érdemes tisztáznom, hogy kinek tartom
Jézust.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Atyám, vétkeztem ellened - mondom én is a tékozló fiúval - már nem
vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy
feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben,
beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád
tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki
értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet, vétkeimet,
gyöngeségeimet! Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és
tarts meg kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni
mindörökre.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180317.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 16., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-03-16

2018. március 16. - Péntek

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére
törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai
elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de
nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett,
a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: "Nemde ő az, akit halálra
keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán
bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk,
honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan
való." Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt:
"Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól
jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont
ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem." Erre szerették volna
Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő
órája.
Jn 7,1-2.10.25-30
Elmélkedés:
Az evangéliumokban többször találkozunk azzal, hogy a vallási vezetők,
az írástudók és a farizeusok Jézus ellen fordulnak, vitába szállnak
vele, megkérdőjelezik hatalmának eredetét. A szembenállásuk idővel csak
fokozódik, lassan megérlelődik bennük az a gondolat, hogy Jézusnak
vesznie kell. Tanításával és törvényértelmezésével meglátásuk szerint
zavart okoz a nép körében, és persze saját hatalmukat és tekintélyüket
is féltik, bár ezt érthető módon nem hangoztatják. Haragjuk és
gyűlöletük fokozódik, gyilkos szándékukról Jézusnak is, a népnek is
tudomása van. János evangélista ennél a résznél az mondja, hogy a
kenyérszaporítás után mondott beszéd, amely az élő kenyérről, az Úr
testéről, mint az örök élet táplálékáról szólt, váltotta ki a gyilkos
szándékot, de jól tudjuk, hogy nem csupán ez van a háttérben.
A mai evangélium szerint az ellene irányuló gyűlölet miatt Jézus
titokban megy Jeruzsálembe, hogy részt vegyen a Sátoros-ünnepen. Nem
félt, hiszen akkor nem is ment volna a városba, főként nem mutatkozott
volna a templomban. Az ellene irányuló fenyegetés nem akadályozza meg
őt abban, hogy küldetését teljesítse, továbbra is megjelenik a
templomban és tanítja az embereket. Nyíltan beszél arról, hogy ő az
Isten küldötte, s aki nem hisz ebben, az magát az Atyát utasítja el.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal,
buzgalommal, elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk
tőled, hogy legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak,
szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé
ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk
elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos
úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb
életszabályunk. Az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáján
keresztül.
Boldog John Henry Newman


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180316.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 15., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-03-15

2018. március 15. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: "Ha én tanúskodom
önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
(Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom,
hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak
ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb
bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket
az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött
engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot
mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem
láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit
ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy
általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti
mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet.
Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy
nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem
fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt
elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem
keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok,
hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz,
akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek,
hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan
hinnétek az én tanításomnak?"
Jn 5,31-47
Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumi rész témája az volt, hogy a Fiú egyedülálló
kapcsolatban, teljes egységben van az Atyával. Ezt folytatja a mai
részlet, amelyből megtudjuk, hogy az Atya tanúskodik arról, hogy Jézus
az ő Fia, az ő küldötte. A mennyei Atya a Fiúra, Jézusra bízza üdvözítő
tervének megvalósulását, a megváltás művét. Az ember üdvössége Jézustól
függ. Az ő halála hozza meg számunkra a teljes kiengesztelődést az
Atyával és ő segít minket abban, hogy életünk, majd halálunk után
eljussunk az Atya örök országába, a mennybe. Ezt a titkot Jézus azért
mondja el a népnek, hogy mindenki higgyen benne, fogadják el tanítását
és legyenek a követői. A hithez az szükséges, hogy az ember
meggyőződjön a tanítás igazságáról. Jézus olyan dolgokat állít magáról,
származásáról, küldetéséről, amelyek nem tartoznak az emberi
megtapasztalás körébe, tehát valami más bizonyíték kell arra, hogy
állításai valóban igazak.
Bizonyítékként az említi, hogy az Atya tesz róla tanúságot, amikor
általa természetfeletti jeleket mutat. A csodák ugyanis szintén nem
tartoznak a természetes világ rendjéhez, a betegek nem természetes,
hanem rendkívüli módon gyógyulnak meg. E természetfeletti jelek
bizonyítják azt, hogy Jézus nem csupán ember, hanem természetfeletti
hatalommal rendelkező Isten is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól,
hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá
és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben
ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180315.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 14., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-03-14

2018. március 14. - Szerda

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: "Az én Atyám szüntelenül
munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is." E szavak hallatára a zsidók
még inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte
meg, hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát
Istennel. Jézus azonban tovább hirdette: "Bizony, bizony, mondom
nektek: a Fiú semmit sem tehet önmagától. Csak azt teheti, amit az
Atyánál lát. Amit ugyanis az Atya cselekszik, azt cselekszi a Fiú is.
Az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt
még nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok rajta.
Amint ugyanis az Atya halottakat támaszt föl és kelt életre, úgy a Fiú
is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem ítél meg senkit sem,
hanem az ítéletet egészen a Fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a
Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Aki a Fiút nem tiszteli, az nem
tiszteli az Atyát sem, aki a Fiút küldte. Bizony, bizony, mondom
nektek: aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem
küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: eljön az
óra - sőt már itt is van -, amikor a halottak meghallják az Isten
Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Amint ugyanis az Atyának
élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.
A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az
Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak
meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót
cselekedtek, feltámadnak az életre; akik rosszat tettek, feltámadnak a
kárhozatra. Én önmagamtól semmit sem tehetek. Amint (Atyámtól) hallom,
úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát
keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem."
Jn 5,17-30
Elmélkedés:
Jézus a mennyei Atyáról és kettőjük kapcsolatáról tart egy hosszas
beszédet a népnek. Ez a beszéd tulajdonképpen egy magyarázat arra, hogy
miért tesz Jézus szombati napon csodát, miért nem törődik a nyugalomra
vonatkozó emberi előírásokkal. Ő ugyanis nem az emberi törvényeknek
akar megfelelni, hanem Isten irgalmasságának jeleit akarja megmutatni.
Cselekvésében nem korlátozhatják az emberek által hozott szabályok,
mert őt egyedül az Atya akarata irányítja tetteiben.
Az Atya és a Fiú egysége a közös cselekvésükben nyilvánul meg. A
Jézusba vetett hitnek ez az egyik jellemzője: A Fiú nem tesz semmit
önmagától, cselekvésében nem határolódik el a másik két isteni
személytől, az Atyától és a Szentlélektől, hanem mindig velük egységben
munkálkodik. A Fiú ismeri az Atyát és ismeri az ő szándékait is. A Fiú
látja az Atyát, látja, amit tesz és ő is ugyanezt teszi. Kettejük
kapcsolatának, egységének alapja a szeretet. Az Atya mindent megmutat,
feltár a Fiúnak, mert a Fiú mindenben keresi az ő akaratát és
engedelmeskedik neki. Ebben az értelemben a megváltás nem Jézus egyéni
kezdeményezése, hanem az Atya üdvözítő tervében foglaltaknak a
megvalósítása. Jézusról, a Fiúistenről hisszük, hogy ő az Atya
küldötte, aki a szenvedés és a halál vállalásával valósította meg Isten
megváltó tervét.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és
mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek téged. Nem
valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes
kérnem: tenmagadat egyedül!
Kölni Szent Brúnó


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180314.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 13., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-03-13

2018. március 13. - Kedd

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az
úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának
neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok,
sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus
látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.
Megszólította: "Akarsz-e meggyógyulni?" A beteg azt felelte: "Uram!
Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire
én odaérek, már más lép be előttem." Jézus erre azt mondta neki: "Kelj
föl, vedd ágyadat, és járj!" Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette
ágyát, és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért
rászóltak a meggyógyított emberre: "Szombat van; nem szabad az ágyadat
vinned." Ő azonban így válaszolt nekik: "Aki meggyógyított, azt mondta
nekem: Vedd ágyadat, és járj!" Megkérdezték tőle: "Kicsoda az az ember,
aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?" A meggyógyult ember
azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor
tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban
találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: "Látod, most
meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!"
Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki
meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton
cselekedte.
Jn 5,1-16
Elmélkedés:
Harmincnyolc esztendő nagyon hosszú idő. Ennyi ideig várni a csodára,
valóban kitartást kíván. Ilyen hosszú időn keresztül szenvedni
valamilyen bajban, sok türelmet kíván. Ennyi idő már bőven elég ahhoz,
hogy az ember feladja, beletörődjön abba, hogy helyzete
megváltoztathatatlan, egészségi állapota nem fog jobbra fordulni. De az
evangéliumban szereplő béna ember nem adja fel a reményt még akkor sem,
ha immár harmincnyolc esztendeje szenved.
A jelenet helyszíne a Beteszda-fürdő, amelynek a lakosság gyógyító erőt
tulajdonított. A régészeti ásatások szerint ez a jeruzsálemi fürdő
elsősorban esővizet gyűjtött össze, de egy föld alatti forrás is
táplálhatta, amelyből gyógyhatású víz fakadt. Ebből érthető, hogy miért
mozdulhatott meg időnként a víz, ez lehet a dolgok természetes
magyarázata. A néphit viszont természetfeletti erőket sejtett a víz
megmozdulásában, felbugyogásában, azt tartották, hogy Isten angyala
hozza azt mozgásba, és aki ilyenkor elsőként merül alá a vízbe, az
meggyógyul betegségéből.
A csoda ebben az esetben Jézus szavának köszönhető. Nem érinti meg a
beteget, nem használ semmit, csak egyszerűen felszólítja, hogy keljen
fel és járjon, aminek hatására a mozgásképtelen ember azonnal járni
képes. Isten számára nincs reménytelen helyzet, ő bármikor képes
megmutatni jóságának és szeretetének jeleit.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus, világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a
világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elhozd az
üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a
megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre
kel. Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 274 személy 781
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 684 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 822 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 13.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180313.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 12., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-03-12

2018. március 12. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta,
hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn
Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis
mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett,
mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai
Kánába, ahol a vizet borrá változtatta.
Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett.
Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment
hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán
volt. Jézus ezt mondta: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem
hisztek." A királyi tisztviselő azonban így szólt: "Uram, jöjj, mielőtt
meghalna a fiam!" Jézus erre azt felelte: "Menj csak! Fiad él." Hitt az
ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje
futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük:
"Melyik órában lett jobban?" Ezt mondták: "Tegnap déltájban hagyta el a
láz." Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus:
"Fiad él." Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus
második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek
után).
Jn 4,43-54
Elmélkedés:
Az evangéliumok Jézus működésének kezdetétől fogva bemutatják azokat,
akik kételkedve figyelik tevékenységét. A vallási élet irányítói, a
farizeusok és az írástudók az első pillanattól kezdve gyanakvással
hallgatják tanítását, amely valóban újszerűen tárja fel Isten
országának titkát. Még nagyobb figyelemmel és gyanakvással hallgatják
azokat a tanításait, amelyek a törvények helyes értelmezésével és
megtartásával kapcsolatosak. Nehezményezik például azt, hogy szombaton
is gyógyít, azaz munkát végez és ezzel megszegi a nyugalomra vonatkozó
előírásokat. Rosszindulatuk jele az a vád is, miszerint a gonosz lelkek
fejedelmének segítségével képes kiűzni a megszállottakból az ördögöket.
Később pedig kérdéseket tesznek fel neki az adófizetéssel, a
házassággal vagy a parancsokkal kapcsolatban. Ezekben a helyzetekben
bölcs feleleteivel Jézus tanúságot tesz arról, hogy jól ismeri a mózesi
törvényt, de azok szószerinti értelmezése helyett azt ajánlja, hogy az
eredeti isteni szándékot kell feltárni és figyelembe venni.
A farizeusok és írástudók kötekedő megnyilvánulásaival szemben a nép
lelkesen hallgatja őt, szavaiban, tanításában felismerik Isten
igazságát, azt az igazságot, amely felszabadító örömhír mindenki
számára: Isten irgalmas és irgalmát mindenki megtapasztalhatja.
A kérdés az, hogy ki hisz Jézusban? A királyi tisztviselő kérése azért
teljesül, mert "hitt az úr szavában." Én hiszek-e Jézus szavában?
Hiszem-e, hogy egyedül az ő tanítása vezet az üdvösségre?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
hogy tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
küldetésében mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 274 személy 781
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 684 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 822 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 12.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180312.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 11., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-03-11

2018. március 11. - Nagyböjt 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: "Ahogy Mózes fölemelte a
kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már
ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet
ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a
sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert
mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a
világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az
igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki
tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
Jn 3,14-21
Elmélkedés:
Isten irgalmas
Az emberi bűn mélységes titkára mutat rá Jézus kijelentése, amelyet ma,
nagyböjt 4. vasárnapján olvasunk az evangéliumban: "A világosság a
világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a
világosságot, mert tetteik gonoszak voltak." A bűn azt jelenti, hogy
Isten világossága helyett a bűn sötétségét választjuk. Ebből persze
könnyen felismerhetjük azt is, hogy a bűntől való szabadulás pedig azt
jelenti, hogy Isten kivezet minket bűneink sötétségéből és újra ránk
sugározza irgalmának és szeretetének fényét.
A bűnbánattal és annak gyakorlati megnyilvánulásával, a szentgyónással
kapcsolatban érdemes tisztáznunk, hogy mi történik valójában. Abból
kell kiindulnunk, hogy a szentgyónás arra szolgál, hogy Istentől
bocsánatot kérjünk. Elismerjük, hogy ő a szent Isten, mi pedig a bűnös
emberek. Elismerjük, hogy az ő teremtményei vagyunk, tehát nem vagyunk
függetlenek tőle. Elismerjük továbbá, hogy azt kéri tőlünk, hogy
parancsai szerint éljünk, de amikor megszegjük törvényeit, akkor
szembefordulunk jóságával, megtagadjuk szeretetét, mintha nem volna
arra többé szükségünk. Ha csak ennyi volna bocsánatkérésünk hátterében,
akkor túlzottan leszűkítenénk annak hatását, hiszen minden fakadhatna
egyszerűen csupán abból a félelmünkből, hogy bűneink miatt büntetésre
számíthatunk az igazságos Istentől, de éppen ezt szeretnénk elkerülni
bocsánatkérésünkkel. Mindehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy bűneink
megbánásával és megvallásával együtt kifejezzük hálánkat azért, hogy
Isten végtelenül irgalmas, kész megbocsátani minden eltévelyedésünket.
Bármilyen távolra is kerülünk tehát tőle, ő mindig utánunk siet, mert
emlékeztetni akar minket szeretetére és irgalmára. Amikor felébred
bennünk a bánat érzése, akkor eszünkbe jut az irgalmas Isten, belátjuk,
hogy megsértettük őt és annak reményében indulunk vissza hozzá, hogy ő
nem fog minket elutasítani, nem fog minket megbüntetni, hanem
visszafogad a vele való szeretetközösségbe.
A szentgyónással és a bűnbocsánattal kapcsolatban helytelennek tartom
azt a szóhasználatot, hogy Isten eddig bűnösként tekintett ránk, de
mostantól ismét úgy tekint ránk, mint szeretett gyermekeire. Valójában
ő akkor is szeretett gyermekének tartott minket, amikor mi a bűneink
miatt éppen távol voltunk tőle és nem láttuk az Atya arcát. Az ő
véleménye tehát nem változott meg, bűneink ellenére sem feledkezik meg
rólunk. A fordulatot nem az ő véleményének, rólunk alkotott képének
megváltozásában kell látnunk, hiszen erről nincs is szó, hanem abban,
hogy a mi véleményünk változik meg róla. Eddig elfordultunk tőle, mert
nem vettük észre felénk sugárzó szeretetét, de mostantól ismét
felismerjük azt és belátjuk, hogy szeretete nélkül nem élhetünk, nem
találjuk meg a boldogságot.
Ahhoz, hogy valakit helyes szándék indítson bűneinek megbánására, azaz
ne csupán félelemből, hanem Isten iránti szeretetből tegye ezt,
feltétlenül szükséges, hogy helyes képünk legyen Istenről. Ha egy
kegyetlenül büntető bírót vagy egy bosszúálló személyt látunk benne,
akkor nagyon helytelen az elképzelésünk róla. Ki merne egy ilyen Isten
elé állni bűneivel? Szerencsére Isten nem ilyen. Ő nem a bosszút és
vétkeink könyörtelen megtorlását forgatja a fejében, hanem irgalmas
szívvel közeledik hozzánk. A nagyböjti időszak lehetőség számunkra,
hogy csendesen szemléljük az irgalmas Isten arcát.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, tisztíts meg bűneimtől, amivel elcsúfítottam istengyermeki
arcomat! Segíts felismerni és őszintén megbánni bűneimet, hogy a
szentgyónás által újra tiszta arccal, szívvel és lélekkel tudjak eléd
állni! Hiszem, hogy te vagy a világ Ura, akinek hatalma van ítélkezni
mindenki felett. Hiszem, hogy te vagy lelkem gyógyítója. Kérlek, légy
irgalmas hozzám, és add meg a bűnbocsánat tiszta örömét!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180311.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum