2018. január 13., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-01-13

2018. január 13. - Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára.
Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt
a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt.
Odaszólt neki: "Kövess engem!" Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt,
és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és
tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül
való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel
és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: "Miért
eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános
bűnösökkel?" Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: "Nem az
egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért
jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mk 2,13-17
Elmélkedés:
Ezekben a napokban az Isten országát meghirdető és azt cselekedeteiben
megvalósító Jézussal találkozunk az evangéliumokban. Az Úr üzenete,
örömhíre mindenkinek szól, de nem tudja azt mindenki hittel elfogadni.
A mai evangélium egy pozitív példát, Lévi meghívását mutatja be. A
vámos foglalkozású Lévi személye azonosítható Máté apostol és
evangélista alakjával. A megtérés szükségességét hirdető Jézussal már
találkoztunk. Küldetése a bűnösökhöz is szól, illetve jócselekedeteiből
a bűnösök sincsenek kizárva, miként a béna meggyógyításának története
jól mutatta ezt. Lévi meghívásánál is megfigyelhető ez az elem, hiszen
foglalkozása miatt bűnösnek tekintette őt mindenki. Míg az előző
jelenet annak igazolására szolgált, hogy Jézus bűnbocsátó hatalommal
rendelkezik, addig a mostani esetnél inkább a bűnösök felé
megnyilvánuló jóakarata, jóindulata kerül előtérbe.
Jézus a kezdeményező, ő az, aki megszólítja és új útra hívja az embert.
A barátságos megszólítás és meghívás oly erővel ragadja meg Lévit, hogy
felhagy eddigi foglalkozásával és életmódjával, és azonnal Jézus
követőjévé, tanítványává válik. Itt is láthatjuk az Úr szavának erejét,
amely nem csak a betegségeket képes megszüntetni, hanem képes eltörölni
az ember bűneit és elindítani őt egy új életúton. Én miért késlekednék,
ha Jézus engem hív követésére?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig
Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is
mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz
engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De
egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és
a Fiúval mindig egyesüljek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180113.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 12., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-01-12

2018. január 12. - Péntek

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a
híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti
téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak
hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe,
kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a
hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt
a bénához: "Fiam, bocsánatot nyertek bűneid." Ült ott néhány írástudó
is. Ezek így gondolkodtak szívükben: "Hogy beszélhet ez így?
Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?"
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt
tehát hozzájuk: "Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt
mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj
föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van
hatalma a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához:
"Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt,
fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: "Nem
láttunk még ilyet sohasem!"
Mk 2,1-12
Elmélkedés:
A leprás beteg meggyógyítása, amiről tegnap olvastunk, lezárja Jézus
első csodáinak sorozatát. Valamennyi csoda bemutatása annak igazolására
történt, hogy Jézusban elérkezett a szabadító, cselekedeteivel
megvalósul az Isten országa, gyógyításaiban megtapasztalhatóvá válik az
irgalmas Isten jelenléte.
Írásának második fejezetében Márk evangélista újabb csodákat mutat be,
de ezek már más színben tűnnek fel. Ezek már kérdéseket vetnek fel a
törvények helyes értelmezésével és megtartásával kapcsolatban, illetve
vitára adnak okot az írástudók számára, akik Jézus hatalmának eredetét
akarják megismerni. E csodákról és vitákról lesz szó a következő napok
evangéliumaiban és ennek része a béna meggyógyítása is a mai szövegben.
A vita alapját az szolgáltatja, hogy a testi gyógyítást követően Jézus
határozott kijelentést tesz arról, hogy a beteg lelkét is képes
meggyógyítani, azaz hatalma van a bűnök megbocsátására. A testi
betegség megszüntetése valójában csak bevezeti a bűnbocsátó hatalom
témáját, amely egyértelműen a jelenet lényegesebb eleme. A látható és a
láthatatlan elemek keverednek az eseménynél. A testi nyomorúság, a
bénaság nyilvánvalóan látható, miként a béna barátainak igyekezete is.
Nem látható viszont a béna bűnössége és a barátainak hite sem. Jézus
gyógyító szavának eredménye egyrészt látható, mivel a beteg képes
felállni és saját lábán távozni, másrészt láthatatlan az emberi szemek
számára a bűntől való megszabadítás. Láthatatlan az írástudók
gondolkodása azzal kapcsolatban, hogy egyedül Isten képes megbocsátani
a bűnöket, Jézus azonban belelát szívükbe, jól tudja, mit gondolnak.
Akár belátom, akár nem, nekem is szükségem van Isten bűnbocsátó
szavára.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át
életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában
találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem
isteni kegyelemként!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
A látássérülteknek és vakoknak egy külön listán küldjük az
evangéliumot. Ők nem a szöveget kapják, hanem csak egy linket, amelyen
meg tudják hallgatni a napi evangéliumot, elmélkedést és imát. A
Bartimeus listára (ő volt a jerikói vak, akit Jézus meggyógyított) úgy
lehet felkerülni, hogy az illető nevét és e-mail címét küldjétek el a
zalalovo@gmail.com címemre, jelezvén, hogy a felírandó személy
látássérült, és szívesen felírom.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 12.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180112.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 11., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-01-11

2018. január 11. - Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: "Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!" Jézusnak megesett
rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki:
"Akarom! Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá:
"Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a
papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot,
bizonyságul nekik."
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45
Elmélkedés:
Az előző napok evangéliumában Jézus nyilvános működésének kezdetéről
olvastunk, az Isten országának meghirdetéséről, az első tanítványok
meghívásáról, a kafarnaumi zsinagógában való tanításról és
ördögűzésről, valamint Péter anyósa és más betegek meggyógyításáról.
Mindezeket rövid jelenetekben, tényszerűen mutatta be Márk evangélista,
nem részletezte az eseményeket. A mai evangélium e jelenetsort
folytatja a leprás ember meggyógyításával. Ez az első olyan csoda,
amikor már részletesebben ismerhetjük meg a találkozást, a beteg ember
kérését és Jézus indítékát.
A lepra egy súlyos bőrbetegség, amely a bibliai időkben
gyógyíthatatlannak számított. A leprás betegség valósággal pokollá
tette a beteg életét, egyrészt mert semmiféle kapcsolatot nem
létesíthetett az egészségesekkel, azaz kiközösítetten, elkülönülten
kellett élnie, másrészt reménye sem volt a gyógyulásra. A Márkra
jellemző tömör, lényegre törő elbeszélésmóddal itt is találkozhatunk.
Ennek fényében érthető, hogy a jelenetnél csak a leprásról és Jézusról
esik szó, bár ennek az is oka, hogy a leprás közeledtére mindenki
hátrébb húzódott az érintkezés tilalma miatt. A csoda ebben az esetben
is azt mutatja, hogy Jézus cselekvése eredményeként megvalósul az Isten
országa, amely az emberek számára a szabadulást jelenti mindattól, ami
ellehetetleníti emberi kapcsolataikat és Istennel való kapcsolatukat.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mennyei Atyánk! A te Fiad, Jézus, aki valóságos ember és valóságos
Isten, a te tökéletes képmásod, hasonmásod, akit azért állítasz elénk,
hogy benne felismerjük, milyenné kell válnunk. Irgalmas Jézus, mutasd
meg nekünk, miként válhatunk a mennyei Atya kedves gyermekeivé!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
A látássérülteknek és vakoknak egy külön listán küldjük az
evangéliumot. Ők nem a szöveget kapják, hanem csak egy linket, amelyen
meg tudják hallgatni a napi evangéliumot, elmélkedést és imát. A
Bartimeus listára (ő volt a jerikói vak, akit Jézus meggyógyított) úgy
lehet felkerülni, hogy az illető nevét és e-mail címét küldjétek el a
zalalovo@gmail.com címemre, jelezvén, hogy a felírandó személy
látássérült, és szívesen felírom.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 11.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180111.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 10., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-01-10

2018. január 10. - Szerda

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon
és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak
is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette.
Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és
beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől
megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus
pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok
ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő
kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána
mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: "Mindenki téged keres!"
De ő azt felelte: "Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy
ott is hirdessem az evangéliumot, - hiszen ezért jöttem." És elment,
hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és
kiűzte az ördögöket.
Mk 1,29-39
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenet Simon Péter anyósának meggyógyításával kezdődik,
amelyet további gyógyítások és ördögűzések követnek, de ezeket nem
részletezi az evangélista. Az emberek és köztük az első tanítványok
megtapasztalják, hogy Jézus szavaiban és cselekedeteiben megnyilvánul
Isten hatalma. Ez a tény lelkesedést és örömöt vált ki az emberekből,
akik részéről természetes az a reakció, hogy Jézushoz viszik a
betegeket a gyógyulás reményében. E lelkesedésről árulkodik a Jézushoz
elsőként csatlakozó tanítványok felkiáltása: "Mindenki téged keres!"
Itt azonban nincs arról szó, hogy a tanításnak ment volna ilyen gyorsan
híre vagy annak volna ilyen gyors hatása, hanem inkább a gyógyításoknak
köszönhető, hogy az emberek Jézust keresik. Amikor Jézus ezt megtudja,
inkább kitér az őt kereső tömeg elől, elindul más városokba és
falvakba, mégpedig azért, hogy saját szavai szerint ott is hirdesse az
evangéliumot. Helyesen gondoljuk, hogy Jézus is érzi a
hangsúlyeltolódást, nem szeretné, ha az emberek csupán a gyógyítások
miatt keresnék őt, hiszen akkor könnyen elveszne az igehirdetés, mint
küldetésének lényeges eleme.
A történetben érdemes felfigyelnünk még két mozzanatra. Először is
arra, hogy Jézus imádkozik, fontosnak tartja, hogy az imádságban
kapcsolatban legyen az Atyával. Másrészt arra, hogy Jézus törődik az
emberekkel, akik tanítására szomjaznak és törődik a betegekkel, akik
segítségét várják.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban
újjáteremtetted az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk
veled, éljünk a te szeretetedben, akkor meghívást kapunk az
újjászületésre. Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Neked köszönhetjük létünket, a te teremtményeid és a te
képmásod vagyunk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180110.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 9., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-01-09

2018. január 9. - Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és
tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A
zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így
kiáltozott: "Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy
elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!" Jézus
ráparancsolt: "Hallgass el, és menj ki belőle!" A tisztátalan lélek
erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment
belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették:
"Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is
parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is terjedt a híre
hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28
Elmélkedés:
Azt követően, hogy Jézus prófétai módon meghirdeti Isten országát és
elkezd tanítványokat gyűjteni maga köré, Márk evangélista a
Genezáreti-tó partján lévő város, Kafarnaum zsinagógájába vezet minket.
Jézus itt tanít egy szombati napon, illetve meggyógyít egy tisztátalan
lélektől, azaz ördögtől megszállt embert. E jelenet tehát két elemet
tartalmaz, a tanítást és a csodajelet, amelyek szorosan összetartoznak.
A későbbiekben többször is találkozunk majd azzal, hogy a csodák és
csodás gyógyítások nem öncélúak, hanem mintegy igazolják Jézus
szavainak igazságát. A csodák által maga Isten mutat különleges
jeleket, hogy az emberek hitre ébredjenek.
A mai evangéliumi részletben kétszer is elhangzik, hogy Jézus
tanításának hatalma van, egyrészt a csoda előtt, másrészt azt követően.
A hallgatóság megérzi, hogy Jézus szavaiban különleges erő rejlik,
tanítása nem hasonlítható a többi írástudó tanításához, és ez abban is
megmutatkozik, hogy szavában rejlő isteni erőnek még a gonosz lelkek
sem képesek ellenállni. Ez az erő az ember javát, üdvösségét szolgálja,
miként maga a tanítás is az üdvösségre vezető egyetlen igazság. Nem
elég azonban elcsodálkoznunk, meglepődnünk a tanításon és annak erején,
hanem érdemes azt hittel elfogadnunk és követnünk. Ha megértem Jézus
tanításának újszerűségét és engedem, hogy az Úr minden ördögtől
származót kiűzzön belőlem, akkor megújulhat Istennel való kapcsolatom.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget,
hogy téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és
egyre hívebben kövesselek! Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket
fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat
odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s
követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá
akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem
te énbennem.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek köszönhetően valamennyi
szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 9.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180109.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 8., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-01-08

2018. január 8. - Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az
(Isten országáról szóló) evangéliumot: "Betelt az idő, közel van az
Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére,
András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus
megszólította őket: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek
titeket." Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé
továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint
a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre
otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és
követték őt.
Mk 1,14-20
Elmélkedés:
Márk evangélista beszámolója szerint Keresztelő János küldetése azzal
ért véget, hogy megkeresztelte Jézust. A megkeresztelkedés eseményét
követően kezdődik Jézus nyilvános működése, amelyről a következő
időszakban fogunk olvasni. Mielőtt azonban az evangélista elkezdené
részletesen ismertetni az útnak induló Jézus tanítását és a tanító utak
eseményeit, mintegy összefoglaló jelleggel az olvasók elé tárja ezen
utak lényegét és célját: Jézus azért jött el a világba, hogy Isten
országának evangéliumát hirdesse. Az örömhír azért hangzik el, hogy az
emberek megtérjenek, azaz rátaláljanak az irgalmas Istenre.
Jézus felhívása így hangzik: "Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Jézus tehát az
Istennel való kapcsolat megújítására hív minket. Lényeges, hogy a hívás
azt követően hangzik el, hogy a megkeresztelkedéskor fény derült arra,
hogy Jézus milyen kapcsolatban van az Atyával, tudniillik ő a mennyei
Atya szeretett Fia. A későbbiekben ugyanis ki fog derülni, hogy Jézus
tulajdonképpen abban látja az említett új kapcsolat lényegét, hogy az
ember úgy nézzen Istenre, mint az ő szerető Atyjára és tekintse önmagát
Isten gyermekének. Jézus elhozza közénk Isten országát, egészen közel
hozza hozzánk az Istent, ővele elindulhatunk a hit útján, amely az
irgalmas Atyához vezet.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek köszönhetően valamennyi
szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 8.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180108.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 7., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-01-07

2018. január 7. - Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: "Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam
a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel
keresztel majd meg benneteket!" Ezekben a napokban történt, hogy eljött
Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a
Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik
az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat
hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!"
Mk 1,7-11
Elmélkedés:
Isten gyermeke
Jézus megkeresztelkedésének jelenetét olvassuk a mai evangéliumban. A
leírás szerint a Jordán folyónál Keresztelő János és Jézus áll
egymással szemben. Amikor még meg sem születtek, tehát még mindkettőjük
édesanyja méhében volt, akkor már találkoztak egymással, ahogyan erről
Szent Lukács evangélista beszámol Mária Erzsébetnél tett látogatása
alkalmával (vö. Lk 1,39-56). Ezen kívül most találkoznak először. De
hallottak már egymásról. Jézus értesülhetett János életviteléről és
tevékenységéről. Tud arról, hogy János a bűnbánat keresztségét hirdeti
és megkereszteli az embereket, mert az emberek elvitték hozzá János
hírét. János is tud Jézusról, de nem az emberi beszámolókból, hanem az
isteni kinyilatkoztatásból. Isten személyesen vele közli küldetését,
hogy készítse elő a Messiás, a Megváltó érkezését a nép körében. János
tudja, hogy az ő fellépése után olyan személy jön, aki nagyobb lesz
nála.
Most tehát találkoznak. Jézus János előtt áll, akinek eljövetelét
ezidáig hirdette. És Jézus előtt áll az, akinek különleges életvitele
sokak érdeklődését felkelti. Most végre találkoznak, az előfutár és a
Messiás, a Keresztelő és aki keresztelkedni akar. János már sokakat
megkeresztelt, de most olyat tapasztal, amit korábban sosem. Amikor
Jézus megkeresztelkedik és felemelkedik a vízből, a megnyíló égből a
Szentlélek ereszkedik le rá galamb alakjában. Eközben az égből a
mennyei Atya szava, tanúságtétele hangzik Jézus személyére vonatkozóan:
"Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!" Nem tudjuk
biztosan, hogy a jelenlévők közül mások is látták-e ezt és hallották-e
az égi hangot, de az biztos, hogy János látta és hallotta. János ebből
tudja, hogy ez a találkozás fordulatot jelent. Az ő küldetése véget
ért, most kezdődik Jézus fellépése. Milyen megnyugtató lehetett János
számára, hogy láthatta azt, akinek jövetelét hirdette! Milyen
megnyugtató volt, hogy saját küldetését teljesítette, megtette mindazt,
amit Isten kívánt tőle! Milyen öröm töltötte el Jánost! Ez a
beteljesedett élet öröme. Az Isten szolgálatában álló ember öröme. A
küldetését hűséggel teljesítő ember öröme. Az isteni ígéret
megvalósulását megélő ember öröme.
Nem tudjuk biztosan, hogy a későbbiekben találkoztak-e még személyesen.
Az biztos, hogy hallottak egymásról, figyelemmel kísérték egymás
tevékenységét. Amikor János már börtönbe került, akkor onnét küldi el
tanítványait ezzel a kérdéssel: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?" (Lk 7,20). És Jézus sem feledkezik meg az előfutárról. A
küldöttek távozása után így beszél a népnek róla: "Asszonyok szülöttei
között nincs nagyobb próféta mint Keresztelő János" (Lk 7,28). Azt
biztosan állíthatjuk, hogy János befejezettnek tekinti küldetését, a
háttérbe vonul, hogy átadja a helyet Jézusnak. Így valósul meg, amit ki
is mondott: "Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem" (Jn
3,30).
Elmélkedésünk befejezéseként fogalmazzuk meg röviden a mai ünnep
üzenetét! A keresztség szentségében való részesedés a hit kifejezése,
az ember válasza Istennek. Amikor a húsvéti szertartás keretében évente
megújítjuk keresztségi fogadalmunkat, akkor megerősítjük Istenbe vetett
hitünket és újra ígéretet teszünk arra, hogy engedelmeskedünk neki.
Ugyanakkor a keresztségben Isten gyermekévé fogadja a megkeresztelt
embert. Életünk minden napján éljünk úgy, hogy méltók legyünk Istennek
a szeretetére, aki gyermekévé fogadott minket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A te küldetésed az emberek megtérésére irányul,
arra, hogy szakítsunk bűnös életünkkel, lélekben újjászülessünk és a
mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Amikor megkereszteltek minket,
akkor a mennyei Atya gyermekei lettünk, de azóta bűneinkkel újra és
újra kiszakítjuk magunkat az ő szerető karjaiból. Amikor viszont
bűnbánatot tartunk, akkor mindig engedjük, hogy az irgalmas Isten
átöleljen minket. Vezess minket őszinte, az Isten iránti szeretetből
fakadó bűnbánatra!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180107.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum