2011. december 10., szombat

[Evangelium] 2011-12-10

2011. december 10. - Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: „Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

Keresztelő Szent Jánosnak, az Úr előhírnökének működésére utalva mondta
Jézus, hogy az emberek nem ismerték fel őt. Az ószövetségi választott nép
évszázadok óta várta a Messiást, akinek érkezését Isten megígérte. Az
eljövetelt közvetlenül megelőző időben lépett fel János, akinek
megadatott, hogy rámutathasson Krisztusra, a Messiásra, akiben
beteljesedett az isteni ígéret.
Szent János evangélista könyvének előszavában már Jézusra vonatkozóan
ismétlődnek meg a szavak: „A világosság a világba jött, de mégsem ismerte
fel a világ" (Jn 1,10). De Isten gyermekei befogadták a világosságot. A
hit világossága és a hitetlenség sötétsége áll itt szemben egymással.
A betlehemi jászolban fekvő Gyermek az igazi világosság, aki a világba
jön, hogy minden embert megváltson és üdvözítsen. Felismered?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 9., péntek

[Evangelium] 2011-12-09

2011. december 9. - Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
„Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

Keresztelő János küldetése az volt, hogy előkészítse a Megváltó érkezését.
Bűnbánatot, megtérést, vezeklést hirdetett az embereknek. Kemény, olykor
szinte fenyegető hangon hirdette a közeledő ítéletet. Aszketikus
életmódját látva és határozott beszédét hallgatva sokan megtértek, de
olyanok is voltak, akik nem szívlelték meg szavait.
János után eljött Jézus, aki egészen más hangnemben beszélt az emberekhez.
Az Isten Országának öröméről, szabadságáról és boldogságáról tett
tanúságot. Sok ember felszabadultan és lelkesen fogadta Jézus örömhírét.
Mások elutasították, sőt, később az életére törtek.
Karácsonykor Jézus újra eljön közénk. Emberré lesz az Isten Fia.
Befogadhatjuk őt életünkbe, de el is utasíthatjuk. Melyiket választod?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 8., csütörtök

[Evangelium] 2011-12-08

2011. december 8. – Csütörtök, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A mai Szűz Mária ünnep az adventi várakozás máriás jellegére figyelmeztet
minket. Jézus édesanyjától azt a szeretetteljes, türelmes, reményteli és
örvendező várakozást szeretnénk megtanulni, amely őt jellemezte, s amelyet
a legjobban talán a gyermekeket váró kismamák, a távolból hazainduló
gyermeküket váró édesanyák, a munkából hazaérkező férjüket váró feleségek,
a türelmüket el nem vesztő családanyák és a reményből élő nők ismernek.
Attól kezdve, hogy Mária méhébe fogadta Jézust, már nem csak a Megváltó
érkezésének hitében él, hanem tudja is, hogy hamarosan elérkezik a
Megváltó.
Adventben nem egy teljesen ismeretlen személyre várakozunk, hanem tudjuk,
hogy reményteli várakozásunk Jézusban teljesedik be.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Mária, aki rád tekint, vigasztalást nyer minden bánatában,
megpróbáltatásában és fájdalmában, győz minden kísértésen.
Te erős vagy és hatalmas. Aki állandó harcban áll, Hozzád siessen! Te az
alázat anyja vagy, és a gonosz lelket semmi sem űzi el jobban, mint az
alázat.
Aki nem tudja, kicsoda Isten, hozzád folyamodjék, Mária.
Aki nem tudja akaratát elfogadni, hozzád forduljon, Mária.
Aki nem talál irgalmat Istennél, meneküljön hozzád, Mária.
Aki gyöngesége miatt elfárad, hozzád folyamodjék, Mária.
Hozzád folyamodjon, hozzád meneküljön!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 7., szerda

[Evangelium] 2011-12-07

2011. december 7. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Jöjjetek hozzám mindnyájan – olvassuk az evangéliumban Jézus szelíd
szavait. Mennyire jól esik szívünknek ez a hívás! Milyen jól esik, hogy
nem elküldenek minket „melegebb éghajlatra", nem megszabadulni akarnak
tőlünk, nem terhes a jelenlétünk valaki számára és nem távolságtartásra
törekszik a hozzánk szóló.
Lassan kezdünk belefáradni, hogy egyre nyugtalanabbul szaladgálunk az
ajándékok után, ezért szeretnénk végre egy kicsit megnyugodni. Itt van
tehát az idő, hogy engedelmeskedjünk a hívásnak és elinduljunk Jézus felé,
akiben megtalálhatjuk lelkünk nyugalmát. A vásárlásra buzdító hangos
reklámok zajában halljuk meg ezt a csendes hívó szót: Jöjjetek hozzám!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 6., kedd

A betlehemi pásztor újra kiadva

Kedves Zoltán!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a nyomda már végzi a karácsonyi könyv utánnyomását. Péntekre (2011. december 9.)  elkészül.
Aki már megrendelte, kérem, ne küldje el ismét ugyanazt a rendelést! Köszönöm! Számukra a könyveket folyamatosan postázom. (A megnövekedett forgalom miatt a posta kissé lassabban kézbesíti a küldeményeket.)
Az új megrendeléseket 2011. december 12-én tervezem postára adni, tehát biztosan időben odaér.

Szép adventi készülődést kívánok!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)


Horváth István Sándor: A  betlehemi  pásztor
Az idei karácsonyra a gyerekek és a családok számára készítettem egy könyvet. Mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz: gyermekkori emlékeimet és papi élményeimet. A kötet történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok  színes kép Magyar Krisztina munkája.

Sokszor hallom  felnőttektől: "Gyerekkoromban  olyan gyönyörű  karácsonyok voltak és  olyan  szép  történeteket olvastam  az  ünnepek  alatt."  Azért készítettem e  karácsonyi kötetet, hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják majd a felnőttek.

Ára: 900  Ft/db + postaköltség 100 Ft/db Magyarországra  (külföldre jelentősen több).
A könyv  megrendelhető tőlem  a  
zalalovo@gmail.com címen  (boltokban  nem kapható).

A  megrendeléshez,  kérem, küldje  el  a következőket:
A kiadvány címe: A betlehemi pásztor
Megrendelő neve: 
Postacím irányítószámmal:
Darabszám: 

Információ a könyvről: 
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra


Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C könyvem: 
http://zalalovo.plebania.hu/plebania/kiadvanyok
Igéddel éltess engem! A-B-C könyvem: 
http://zalalovo.plebania.hu/plebania/kiadvanyok
Karácsonyi CD lemezeink: 
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
-- 
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2011-12-06

2011. december 6. - Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse
az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek:
jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így
mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14

Elmélkedés:

Az egyetlen elveszett bárány után induló pásztorról szóló beszéd azt a
vigasztaló tanítást tartalmazza, hogy Istennek az a szándéka, hogy
megmentsen minden embert. Mindenki egyaránt fontos számára. Ezért oly nagy
az öröme, amikor megtalál egy elveszett embert, s jobban örül neki, mint
az el nem tévedteknek. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Jézus jó
pásztorként megérkezik hozzánk, hogy megváltson minket. Küldetése akkor
teljesedik majd be, amikor a kereszten életét adja értünk.
Az adventi időszak idején mi, az eltévedt bárányok már megpillanthatjuk a
távolban alakját, amint közeledik felénk. Számára is nagy öröm, hogy ránk
talált, de mi is örvendezzünk érkezésének, amely üdvösségünket jelenti.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztus Jézus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket, ami már befogadtunk az
Evangéliumból – bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz,
hogy napról napra előrébb jussunk, hisz Te nem „megérkezett embereknek"
szeretnél minket. Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész életünkben,
emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába
vetni.
Roger Schütz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 5., hétfő

[Evangelium] 2011-12-05

2011. december 5. – Hétfő

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek
körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből
jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a
házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért
fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus
elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid."
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így
mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?" Jézus
pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban?
Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!" – vagy azt: „Kelj
föl és járj!"? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön
a bűnök megbocsátására." Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl,
fogd ágyadat, és menj haza!" Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt.
Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament.
Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel
eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma."
Lk 5,17-26

Elmélkedés:

A béna ember gyógyulásához szükség volt barátai leleményességére, akik
ügyesen megkerülték a tömeget, amely akadályozta őket abban, hogy Jézus
közelébe kerüljenek. Amikor a beteg Jézus előtt van, két csoda történik:
egy testi és egy lelki. Jézus megszűnteti a testi bajt, hogy az ember
megszabaduljon az őt fogva tartó bénaságtól, és megbocsátja bűneit, hogy
megszabaduljon a lelkét rabságban tartó bűnöktől. A tömeg talán csak a
testi gyógyulást látta és nem hallotta a bűnbocsátó szavakat, de ebből is
azt állapították meg, hogy csodálatos dolgot láttak. Ha Jézus közelébe
jutunk, velünk is csoda történik. Érdemes feltalálnunk magunkat és
észrevenni a lelki gyógyulás lehetőségét a szentgyónásban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az
embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg. Add meg nekik a
mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi megértő
szeretetünk által adj nekik békét és örömet.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a nyomda már végzi a karácsonyi könyv
utánnyomását. Péntekre (2011. december 9.) elkészül. Aki már megrendelte,
kérem, ne küldje el ismét ugyanazt a rendelést! Köszönöm! Számukra a
könyveket folyamatosan postázom. (A megnövekedett forgalom miatt a posta
kissé lassabban kézbesíti a küldeményeket.)
Az új megrendeléseket 2011. december 12-én tervezem postára adni, tehát
biztosan időben odaér.
Szép adventi készülődést kívánok! Szeretettel: István atya (Horváth István
Sándor)

Horváth István Sándor: A betlehemi pásztor
Az idei karácsonyra a gyerekek és a családok számára készítettem egy
könyvet. Mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz: gyermekkori
emlékeimet és papi élményeimet. A kötet történetei egy gyermek szemével
tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes kép Magyar
Krisztina munkája.
Sokszor hallom felnőttektől: "Gyerekkoromban olyan gyönyörű karácsonyok
voltak és olyan szép történeteket olvastam az ünnepek alatt." Azért
készítettem e karácsonyi kötetet, hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják
majd a felnőttek.
Ára: 900 Ft/db + postaköltség 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható).
A megrendeléshez, kérem, küldje el a következőket:
A kiadvány címe: A betlehemi pásztor
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Darabszám:

Információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 4., vasárnap

[Evangelium] 2011-12-04

2011. december 4. – Advent 2. vasárnapja

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta
megírta: „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A
pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé
ösvényeit." János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a
bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden
lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán
folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette
körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel
keresztel majd meg benneteket!"
Mk 1,1-8

Elmélkedés:

Bűnbánat és megbocsátás
Egy héttel ezelőtt, Advent 1. vasárnapján arról elmélkedtünk, hogy Isten
mennyire értékes ajándékot ad nekünk azáltal, hogy emberré lesz. Jézus
emberként, gyermekként jön a világba, azaz Isten magára veszi egész emberi
természetünket a bűn kivételével. Fontos hangsúlyoznunk, hogy Jézus az
emberi élet minden velejáróját megtapasztalja a születéstől a halálig, de
a bűn nem tartozik ebbe, mert a bűn nem fér össze Isten szentségével.

Ma pedig, a második adventi vasárnapon ezt a gondolatot folytatva
elmélkedjünk arról, hogy az adventi időszak arra döbbent rá bennünket,
hogy Isten felé tartó életutunkon tulajdonképpen tőlünk, emberektől is
tejesen idegen a bűn. A gyerekeknek azt tanítjuk, hogy a bűn elszakadás
Istentől, szembefordulás Isten akaratával, Isten szeretetének a
megtagadása. És a gyerekek ösztönösen megérzik, hogy ez nem jó számukra.
Nem jó elszakadni Istentől, nem jó Isten szeretetének megtapasztalása
nélkül élni. A bűnös ember számára van kiút, amelyet maga Isten kínál fel
számunkra, és ezt bűnbánatnak nevezzük. A karácsonyi előkészületi időszak
bűnbánati idő, amely ahhoz segít bennünket, hogy visszataláljunk Istenhez,
visszataláljunk az ő szeretetéhez, amely oly csodálatos módon, egy
Gyermek, a betlehemi kis Jézus személyében mosolyog ránk.

Mi indíthat bennünket a bűnbánatra? Jézus korában Keresztelő János kapta
azt a küldetést, hogy előkészítse a Megváltó érkezését és bűnbánatra
szólítsa fel az embereket. Erről hallottunk a mai evangéliumban. Ezt
megelőzően Isten újra és újra elküldte embereit, a próféták, akiknek az
volt a feladata, hogy figyelmeztessék a választott népet arra, hogy
letértek Isten útjáról, Isten törvényeinek útjáról és saját érdekükben
érjenek vissza. Ehhez hasonló küldetést kap János is, aki szavait
különleges jellel erősíti meg: a bűnbánat keresztségében részesíti azokat,
akik komolyan veszik szavát és bűnbánatot tartanak. Mondhatjuk, hogy az
ószövetségi próféták és Keresztelő János küldetésének folytatásaként az
évszázadok során az Egyház által hangzik el újból és újból a bűnbánatra és
a megtérésre hívó isteni üzenet. De ez a külső, kívülről érkező
figyelmeztetés még nem elegendő ahhoz, hogy valóban mindenki bűnbánatot
tartson. Egyesek meghallják az üzenetet és megérzik, hogy személyesen
nekik szól, mások viszont könnyelműen elengedik fülük mellett.

A kérdést tehát újra felteszem. Mi indíthat bennünket a bűnbánatra? Mi
indíthat minket a belülről fakadó, a szívünkből kiinduló bűnbánatra?
Szándékosan a két végletet mondom: az Istentől való félelem és az isteni
szeretet megtapasztalása, és e kettő között még széles a lehetőségek
skálája, de úgy tűnik, hogy tulajdonképpen minden e kettőre vezethető
vissza. Be kell látnunk, hogy Istennel egyszer találkoznunk kell, és
amikor megállunk előtte, akkor félelem tölthet el minket, ugyanakkor
szeretetét is érezni fogjuk, ami viszontszeretetre indít minket. Ezt az
erős belső ellentmondást, azaz a félelem és a szeretet kettős érzését
nehéz feloldanunk. Talán a bűnbánatnak és a megbocsátásnak a tudata
segíthet ebben. Bűnbánat a mi részünkről és megbocsátás az Isten részéről.
Használjuk ki az adventi bűnbánati időd, hogy örömmel találkozhassunk majd
a betlehemi Gyermekben megjelenő isteni szeretettel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Bűnbánatra hívó szavad már nem külső figyelmeztetésként ér
engem, hanem szívem mélyéből szólal meg, s én követni akarom azt. Indíts
engem irántad való szeretetből igaz bűnbánatra! Vezess engem az advent
során a megtérés útján, hogy rátaláljak a hozzád vezető útra!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum