2016. január 30., szombat

[Evangelium] 2016-01-30

2016. január 30. – Szombat

Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a
túlsó partra." Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal
vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy
szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már
megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és
megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Erre fölkelt,
ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj
meg!" A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult:
„Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?" Nagy félelem fogta el
ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a
tenger is engedelmeskedik neki?"
Mk 4,35-41

Elmélkedés:

A tengeri vihar lecsendesítésének történetében feltűnő a különbség Jézus
és az apostolok magatartása között. A történet azzal kezdődik, hogy aznapi
tanítását befejezvén Jézus azt kéri apostolaitól, hogy evezzenek át a
Genezáreti-tó túlsó partjára. Ő is tudja, hogy már este van és éjszaka nem
ajánlatos a nyílt vízen tartózkodni, valószínűleg a közeledő vihart is
látja, mindezek miatt mégsem aggódik, hanem nyugodtan és határozottan
rendelkezik. Az apostolok meglehetősen sietősen cselekszenek, gyorsan
elbocsátják a népet, aztán azonnal el is indulnak a bárkával. Sietségük
arra utal, hogy még a vihar kezdete előtt szeretnének célba érni és
egyáltalán nem örülnek az éjszakai evezésnek. A vihar kitörése tovább
fokozza nyugtalanságukat és félelmüket. Aggódva nézik, hogy a hatalmas
hullámok a bárkába csapnak, halálfélelem keríti őket hatalmába. Azt
gondolják, hogy hajójuk mindjárt elsüllyed és mindannyian a vízbe vesznek.
Ezzel szemben Jézus nyugodtan alszik, amikor pedig felébresztik, nem kezd
el aggódni, hanem azonnal cselekszik, isteni erejével elcsendesíti a
háborgó tengert.
Életünk legnehezebb helyzeteiben érdemes arra gondolnunk, hogy Isten
velünk van, velünk utazik. Lehet, hogy úgy tűnik számunkra, hogy nem
törődik gondjainkkal, de velünk van és bármikor kérhetjük segítségét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Méltatlan vagyok Uram, hogy megjelenj nekem. De mégis azt kérem,
kegyelmeddel erősíts meg ha félek, és mondd: „Ne félj!" Találjalak meg, ha
kereslek. Jöjj szembe velem, mikor feléd megyek. Küldj úgy, mint az
apostolokat. Adj békességet, amikor zaklatott vagyok. Segíts, hogy
Péterrel szívből kimondjam: „Szeretlek téged!"
Gyűrű Géza

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160130.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 29., péntek

[Evangelium] 2016-01-29

2016. január 29. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
„Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár
alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba
szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először
szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés
engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás."
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor
elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban
elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt,
úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak."
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták
megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül
volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Mk 4,26-34

Elmélkedés:

Az elvetett és termést hozó magról, valamint a hatalmas növénnyé
terebélyesedő kicsiny mustármagról szóló két példabeszéd Isten országa
növekedését szemlélteti. A hasonlat középpontjában nem a magot elvető
földműves és nem is a talaj minősége áll, hanem figyelmünk magára a
történésre, a növekedésre irányul, amelyben már nincs szerepe az emberi
tevékenységnek. Az ember már elvégezte munkáját és most várnia kell
türelmesen az aratásig. Közben a mag titokzatos módon növekedésnek indul
és kifejlődik a növény.
Jézus példázatai alapján Isten országának különböző arculatait fedezhetjük
fel. Egyrészt az ország már megvalósult, másrészt eljövendő. Jézus
fellépésével már elkezdődött, de még nem teljesedett be. Megtapasztalható
a jelenben, de még várni is kell rá. Az ország jellemzője továbbá, hogy
egyrészt személyes, bensőséges, az egyénre vonatkozik, másrészt külső
megnyilvánulásai is vannak. Aki magába fogadja Isten országát, az ettől
kezdve azon is munkálkodik, hogy mások is ugyanezt tegyék. További
szempont, hogy az ország elsősorban Isten kegyelmének köszönhetően
növekszik, ugyanakkor az emberi közreműködésnek is szerepe van
terjedésében, sőt, Isten ezt adja feladatként nekünk. Ahol megvalósul az
Isten országa, ott az embereket nem a hatalomvágy vezeti, hanem elfogadják
életükben Isten uralmát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Aki benned bízik, Uram, és őszinte szívvel téged keres, az nem könnyen
botlik el. Ha pedig mégis bajba jut, ha mégannyira belékeveredik is, te
egykettőre kimented, megvigasztalod, mert te nem hagyod el véglegesen a
benned bizakodót. Ritka a hű barát, aki barátja mellett minden rosszban
kitart. Te, Uram, csak te vagy a fogyhatatlanul hű mindenben, kívüled
senki más.
Kempis Tamás

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160129.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 28., csütörtök

[Evangelium] 2016-01-28

2016. január 28. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e
lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a
lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy
nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért,
hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!" Majd így
folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek,
olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert
akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije
van."
Mk 4,21-25

Elmélkedés:

Jézus korában a palesztin lakóházak egyszerű építmények voltak,
tulajdonképpen egyetlen helyiségből álltak. Egyetlen olajlámpás elég volt
tehát ahhoz, hogy a helyiséget, azaz az egész házat bevilágítsa.
Értelmetlen lett volna meggyújtani egy lámpást, ha annak fényét azonnal el
akarták volna rejteni. Jézus mondása a lámpatartóra helyezendő és az egész
házat megvilágító lámpásról azt szemlélteti, hogy az Isten országa
fényként, világosságként terjed. Értelmetlen volna eltitkolni vagy
elrejteni Isten országának fényét, mert éppen azért valósul meg a
világban, hogy minden embert megvilágítson az igazság tanítása.
Jézus örömhírének fénye elárasztja a világot, hogy többé már senki ne
botorkáljon a sötétségben, ne keresgélje tovább a helyes utat a homályban,
hanem mindenki előtt napvilágra kerüljön az üdvösség útja. Ha valami most
még rejtve is van vagy titokban történik, a megfelelő időben
nyilvánosságra fog kerülni. Eljön majd az idő, amikor lehull a fátyol a
most még rejtett dolgokról és mindenki felismerheti az Isten országát. A
fény forrása, az igazi világosság Jézus Krisztus, akinek személyében
felismerhetjük utunkat és vezetőnket a mennyei Atya felé. Aki vele járja
az élet útját, az nem jár már a bűnök sötétségében, hanem az üdvösség
fényét követi.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram! Te mondtad: én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Ne
engedd, hogy a megváltás meddő maradjon bennem és embertársaimban! Ne
engedd, hogy valaha is elszakadjak az igazi szőlőtőtől! Hadd éljek szent
életközösségben, s hadd járja át kegyelmed ereje minden tettemet!
Fernand Lelotte jezsuita

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160128.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 27., szerda

[Evangelium] 2016-01-27

2016. január 27. – Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje.
Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a
tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik.
Így kezdte tanítását: „Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint
vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és
fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja.
Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött
a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt.
Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek,
elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott,
kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést
hozott." Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!"
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték
tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok
Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben
hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy
megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: „Nem értitek
ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A
magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás,
meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az
elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a
tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert
(állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy
üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig,
akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a
tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi
szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük
gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott.
Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros,
sőt százszoros termést hoznak."
Mk 4,1-20

Elmélkedés:

Jézus példabeszédet mond a magvetőről, majd pedig részletesen meg is
magyarázza azt. A hasonlat szerint a magvető az igehirdetőket jelképezi,
akik az isteni tanítás terjesztésén fáradoznak, a különböző talajok, a
más-más lelkű embereket, akik vagy magukba fogadják a tanítást vagy
elutasítják azt.
Hogyan indult az igehirdetés a kezdeti időkben? Jézus kereszthalála
elbizonytalanítja az apostolokat. Bezárkóznak és hallgatnak. Legfeljebb
egymással beszélik meg csalódottságukat. A Mester halála romba döntötte
hitüket. Valóban ő lett volna a Megváltó? Valóban ő lett volna az Isten
Fia? A kételkedés hallgataggá, némává teszi őket. Aztán harmadnap
váratlanul megjelenik nekik a feltámadt Krisztus, majd a következő
napokban újra találkozhatnak vele. Ennek hatására minden átértékelődik
bennük, megértik a korábbi tanítások lényegét, megértik a csodák
jelentőségét, és legfőképpen megértik Isten akaratát az Úr szenvedése,
halála és feltámadása hátterében. Megértik Jézus parancsát is a misszióra
és az igehirdetésre vonatkozóan. Néhány nap múlva eltölti őket a
Szentlélek, s ettől kezdve beszélni kezdenek, elkezdik hirdetni Krisztus
halált és feltámadását. Oly sokan hallják meg az örömhírt és térnek meg a
krisztusi hitre, hogy a százszoros termés hamar megmutatkozik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűz Mária, Jézus Anyja, őrizd meg szívemet, hogy gyermeki, tiszta és
átlátszó legyen, mint a forrás! Adj nekem egyszerű szívet, amelynek nincs
kedvére a komor töprengés! Szívet, amely nagylelkűen odaajándékozza magát,
és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű, és nemesen érző szívet, amely
semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Hűséges és nemes
szívet, ami semmi jót nem felejt, és semmi rosszat nem tesz. Tedd, hogy
szívem szelíd és alázatos legyen, szeressen a viszontszeretés igénye
nélkül, boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni szív
mögött. Adj nekem nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be
nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus Krisztus
dicsőségéért felemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely
csak a mennyben gyógyul be.
Léonce de Grandmaison jezsuita

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160127.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm imáitokat és jószándékú adományaitokat, amelyekkel támogatjátok
e-vangelizációs munkánkat. Fontos visszajelzés és értékelés ez számunkra,
ugyanakkor erőt is ad a további szolgálathoz.

Az e-vangelizációval kapcsolatban ezerféle gondolat és ötlet megfordul a
fejemben, amelyeket munkatársaimmal rendszeresen megvitatunk. A
megvalósítás rengeteg időt igényel. Közben azt is érzem, hogy nincs idő
várni, hanem cselekedni kell, meg kell valósítani az elképzeléseket. A
kommunikációs eszközök és lehetőségek gyorsan fejlődnek. Miért pont az
evangélium hirdetésével maradnánk le? Fel kell használnunk az újszerű és
modern lehetőségeket sajátos hivatásunkhoz, Krisztus tanításának
hirdetéséhez.

Érezzük a jó Isten ösztönzését, ezért elhivatottak vagyunk az állandó
megújulás terén, és most is azon vagyunk, hogy friss lendületet adjunk az
e-vangelizációnak. Lelkesen dolgozunk az evangelium365.hu honlap
megújításán, amely hamarosan elkészül. A honlap megújításával egy időben
szeretnénk országszerte egy plakátkampány keretében népszerűsíteni az
e-vangélium olvasás lehetőségét, ehhez majd a ti segítségetekre is
számítok.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Az elmúlt években is csak a ti támogatásotokra számíthattunk, ezért
szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Naponta ekkora adomány egy évre csak 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt
1830 Ft). Kérem, támogassátok legalább e csekély összeggel az
e-vangelizációt! A jó Isten jutalmazza meg jószándékotokat!

Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 27.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 26., kedd

[Evangelium] 2016-01-26

2016. január 26. – Kedd, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az
aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se
tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy
házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!" Ha békesség fia
lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok
ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a
munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek,
és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg
ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Tegnap Szent Pált, a pogány népek apostolát, ma pedig az ő két lelkes
munkatársát, Szent Timóteust és Szent Tituszt ünnepeljük. Timóteus
elkíséri missziós útján Pál apostolt Tesszalonikibe, Korintusba és
feltehetően Filippibe is. Még akkor is kapcsolatban marad Pállal, amikor
efezusi tartózkodása idején rabságot szenved. Ő lesz ennek a városnak első
püspöke. Titusz pogány származású volt, megtérését követően kíséri el Pált
Jeruzsálembe, az apostoli zsinatra, majd Pál küldötteként érkezik
Korintusba, ahol gyűjtést szervez a jeruzsálemi közösség javára. Később
krétai püspök lett.
Timóteus és Titusz is részt vettek tehát abban a nagyszerű munkában,
amelyet a Szentlélek ösztönzött, s amelynek gyümölcseként sorra alakultak
a helyi keresztény közösségek. Érdekes, hogy Szent Pál apostol már ekkor
egyházaknak nevezi ezeket a közösségeket, és leveleit elsősorban nem
egyéneknek, hanem ezeknek a közösségeknek küldi. Timóteus és Titusz is
bekapcsolódik az apostoli tevékenységbe, amely nem csupán az igehirdetést
jelentette, hanem ezeknek a közösségeknek az összehívását, egybegyűjtését
és vezetését. Mindketten a keresztény közösség elöljárói, püspökei,
pásztorai, akik alázattal és buzgósággal végzik szolgálatukat, és nagy
gonddal ügyelnek arra, hogy a krisztusi tanítást védelmezzék.
Mai ünnepük emlékeztessen minket arra, hogy a krisztusi hit őrzése és
továbbadása minden keresztény ember feladata.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet
angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt!
Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a
jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától!
Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a
tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és
dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt,
ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne! Nyújtsd
segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd,
hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá
bármihez!
Széchenyi István gróf

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160126.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm imáitokat és jószándékú adományaitokat, amelyekkel támogatjátok
e-vangelizációs munkánkat. Fontos visszajelzés és értékelés ez számunkra,
ugyanakkor erőt is ad a további szolgálathoz.

Az e-vangelizációval kapcsolatban ezerféle gondolat és ötlet megfordul a
fejemben, amelyeket munkatársaimmal rendszeresen megvitatunk. A
megvalósítás rengeteg időt igényel. Közben azt is érzem, hogy nincs idő
várni, hanem cselekedni kell, meg kell valósítani az elképzeléseket. A
kommunikációs eszközök és lehetőségek gyorsan fejlődnek. Miért pont az
evangélium hirdetésével maradnánk le? Fel kell használnunk az újszerű és
modern lehetőségeket sajátos hivatásunkhoz, Krisztus tanításának
hirdetéséhez.

Érezzük a jó Isten ösztönzését, ezért elhivatottak vagyunk az állandó
megújulás terén, és most is azon vagyunk, hogy friss lendületet adjunk az
e-vangelizációnak. Lelkesen dolgozunk az evangelium365.hu honlap
megújításán, amely hamarosan elkészül. A honlap megújításával egy időben
szeretnénk országszerte egy plakátkampány keretében népszerűsíteni az
e-vangélium olvasás lehetőségét, ehhez majd a ti segítségetekre is
számítok.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Az elmúlt években is csak a ti támogatásotokra számíthattunk, ezért
szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Naponta ekkora adomány egy évre csak 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt
1830 Ft). Kérem, támogassátok legalább e csekély összeggel az
e-vangelizációt! A jó Isten jutalmazza meg jószándékotokat!

Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 26.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 25., hétfő

[Evangelium] 2016-01-25

2016. január 25. – Hétfő, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Szent Pál nem volt tagja a Jézus által választott, tizenkét
személyből álló testületnek, akiket apostoloknak nevezünk.
Feltételezhetjük, hogy élete során soha nem találkozott személyesen
Jézussal, bár talán hallhatott tevékenységéről. Ő először azokat ismeri
meg, akik Krisztus követői voltak, s mint buzgó zsidó ember, a
keresztényeket a hagyományos vallásosság felforgatóinak tartotta, ezért az
általuk képviselt új hitet elutasította. A születő Egyház ellen forduló és
a keresztényeket üldöző Pál esetében akkor történik nagy változás, amikor
a damaszkuszi úton találkozik az új hit elindítójával, Jézussal.
Látomásban jelenik meg neki az Úr és ez a találkozás alapvetően új irányba
állítja Pál életét. Ettől kezdve nem csak Krisztus követője lesz, hanem a
krisztusi hit terjesztője is, főként a nem zsidó, pogány népek körében.
Emiatt nevezhetjük őt is joggal apostolnak, az Úr küldöttének.
Pál megtérése ünnepén arról olvasunk az evangéliumban, hogy a feltámadt
Jézus mennybemenetele előtt a következő parancsot adja apostolainak:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek." Szent Pál ugyan nincs jelen ennél az eseménynél, de
megtérése után ő is azt érzi küldetésének, hogy az evangélium hirdetője
legyen. Leveleiben, amelyeket az általa alapított közösségeknek írt, a
Jézus haláláról és feltámadásáról szóló tanítást nevezi evangéliumnak,
azaz örömhírnek, és nem a négy evangélista írását, amelyek részben később
keletkeztek. Egyik legfontosabb kijelentését a korintusiakhoz írt
levelében olvashatjuk: „Az evangélium által elnyeritek az üdvösséget, ha
megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek" (1Kor 15,2). Minden keresztény
ember számára életreszóló feladatot jelöl ki ez a kijelentés: hallgatni,
megtartani és hirdetni az evangéliumot, ez vezet az üdvösségre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos, szent Atyám, kegyességed szerint ajándékozz nekem: téged megértő
értelmet, téged megérző érzéket, neked tetsző érzelmet, téged kereső
buzgalmat, rád találó bölcsességet, téged felismerő szellemet, téged
szerető bensőt, rád figyelő szívet, téged dicsőítő tetteket, téged
hallgató figyelmet, rád tekintő szemet, téged dicsőítő nyelvet, neked
tetsző életet, rád várakozó türelmet, téged váró hűséget, tökéletes jó
véget, szent jelenlétedet, boldog feltámadást és az örök életet.
Szent Benedek

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160125.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 24., vasárnap

[Evangelium] 2016-01-24

2016. január 24. – Évközi 3. vasárnap

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket
leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és
szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől
kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent,
tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók
azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre
elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki
elismeréssel beszélt róla.
Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton
a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda
neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez
volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a
vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem:
elérkezett az Úr esztendeje."
Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden
szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás,
amelyet az imént hallottatok."
Lk 1,1-4; 4,14-21

Elmélkedés:

Jézus programbeszéde
Jézus názáreti fellépését, az Úr tanítását a zsinagógában és elutasítását
a názáretiek részéről Máté, Márk és Lukács evangéliumában egyaránt
megtaláljuk. A mai vasárnapon a Lukács szerinti változat első részét, azaz
a felolvasást és a tanítást olvassuk. Az esemény folytatása, azaz a
názáretiek felháborodása és elutasítása a következő vasárnap fog
szerepelni az evangéliumban.
Máté és Márk írásában a názáreti fellépés Jézus nyilvános működésének egy
későbbi időszakában történik. Miután sikeresen tanított például a
kafarnaumi zsinagógában és Galilea vidékén számos csodát tett már,
visszatér Jézus Názáretbe, ahol ifjúkorát töltötte. Ezzel szemben Szent
Lukács megfordítja a sorrendet és a názáreti esetet Jézus nyilvános
működése első eseményeként jelöli meg, itt kezdi meg munkásságát. Mi áll a
különbség hátterében?
Tudnunk kell, hogy az evangélisták nem útinaplót írnak, amelyben pontosan
beszámolnak arról, hogy napról napra mi történt Jézussal és
tanítványaival. Írásaik nem jegyzőkönyvek, amelyek a helyek, időpontok,
szereplők és cselekmények dokumentálására szolgálnak. Az evangéliumok
keletkezését néhány évtized választja el a Jézus-eseménytől. Ez idő alatt
az apostoli igehirdetés őrizte mindazt, amit az Úr tett és tanított. Az
idővel megtisztult, kikristályosodott és a Szentlélek által megvilágított
igazságokat jegyezték le az evangélisták, s leírásaik mögött minden
esetben a mondanivalót, az üzenetet érdemes keresnünk.
Lukács evangélista azért helyezi előbbre a názáreti fellépést, mert Jézus
nyilvános működését egy Názáretből Jeruzsálembe vezető útként írja le, s
az ő gondolatmenetébe jobban illik ez a sorrend. Művében ő azt szándékozik
bemutatni, hogy a kezdeti elfogadás és lelkesedés hogyan változik meg a
három év során, s miként vezetnek az események Jézus elutasításához,
elítéléséhez és keresztre feszítéséhez. A názáreti fellépés sűrítve
tartalmazza mindezt, hiszen kezdetben egyetértőek a názáretiek, s csak
később válnak elutasítóvá. Ennek igazságát alátámasztja az a tény, hogy
Lukács úgy fogalmazza meg a Názáretben történtek végét, hogy előrevetíti
Jézus sorsát. Amikor azt olvassuk, hogy erőszakkal kivezetik Jézust a
városon kívülre, hogy szakadékba taszítván megöljék őt, rögtön magunk elé
képzeljük, hogy keresztjének hordozására kényszerítik az Urat, kivezetik a
városon kívülre, a Golgota hegyére, hogy ott keresztre feszítsék.
Jézus rövid názáreti beszéde tulajdonképpen egy programbeszéd, amelyből
megismerjük küldetésének lényegét és megtudjuk, hogy beköszöntött az
üdvösség korszaka. Erről a korszakról szólt Izajás próféta jövendölése,
amit Jézus felolvasott, s erről a korszakról állítja, hogy az ő
fellépésével elkezdődött. Ezért teszi a következő kijelentést: „Ma
beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok."
Az ismert német zeneszerző, Ludwig van Beethoven mondta egyszer: „A világ
olyan zsarnok, aki elvárja a hízelgést, hogy kegyesnek mutatkozzék. Az
igaz művészet azonban önmaga ura, s nem tűri, hogy hízelgő formába
kényszerítsék." A zeneszerző találóan fogalmazza meg a művészet és a zene
hivatását. Ugyanez elmondható minden magasabb rendű, az embert felemelő
munkára és szolgálatra. Jézus nem az emberi elvárásoknak akar megfelelni
és nem olyan ígéreteket tesz, amelyeket az emberek szívesen hallanának,
hanem egy magasabb rendű igazságot hirdet, az üdvösség útját tanítja, azt
közvetíti felénk, amit a mennyei Atya bízott rá. Jézus programbeszéde
arról szól, hogy ő az üdvösség közvetítője.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Te egykor így kezdted tanításodat az emberek
körében: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok." A „ma"
minden nap megadatik számomra. Isten minden nappal új lehetőséget ad
nekem. Ma jött el számomra a megfelelő idő a lelki megújulásra, a
szeretetből fakadó bűnbánatra, hitem megvallására. Ha tegnap ezt nem
tettem meg, az mulasztás. Ha holnap szándékozom megtenni és megérem a
holnapot, az előrelátó bölcsesség. Ha nem érem meg, akkor felelőtlen
halogatás. Segíts engem, hogy az irgalmas Istenre találjak!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160124.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum