2008. június 21., szombat

[Evangelium] 2008-06-21

2008. június 21. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Senki sem szolgálhat
két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy
ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az
Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az
életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek,
hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet
azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel
is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a
mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek.
Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy
ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe
kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább,
kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti
mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok
hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik
magáról! Elég a mának a maga baja."
Mt 6,24-34

Elmélkedés:

Az isteni gondviselés magasztalását halljuk Jézus szájából. Ha a Jézust
megelőző időkben az isteni gondviselés azt szolgálta, hogy felkészítse a
teremtett világot és az embert Jézus jövetelére, vajon milyen célt
szolgálhat a Jézus utáni időben? A második isteni személy emberré válása
maga is e gondviselés része, amely által a jóságos Isten segítségünkre
siet, hogy megmentsen minket, bűnösöket. Ezt nevezzük megváltásnak. A
gondviselés tehát arra irányul ma is, hogy újra megtaláljuk Istent, s a
vágyakozáson túl mindent megtegyünk azért, hogy az üdvösséget elnyerjük.
Amikor arról beszélünk, hogy Isten a gondunkat viseli, akkor arra
gondoljunk, hogy megad nekünk minden lelki lehetőséget az üdvösséghez, de
nem veszi el szabad akaratunkat. Elfogadom-e a Gondviselés nekem szóló
ajándékait?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmazz nekem!
(Az Athosz-hegyi szerzetesek szív-imája)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 20., péntek

[Evangelium] 2008-06-20

2008. június 20. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test
világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha
szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság
benned sötétség, maga a sötétség mekkora?"
Mt 6,19-23

Elmélkedés:

Az ember szeret szép és értékes dolgokat birtokolni, főként akkor, ha van
is rá anyagi lehetősége. A műkincseket vagy más drága holmikat gyűjtő
embereket ez a birtoklási vágy vezérli, s nem sajnálnak olykor kisebb
vagyonokat adni egy-egy ritkaságért. Az ilyen birtoklási vágy sokszor
teljesen öncélú, s öncélúvá teheti az embert. Eközben könnyen
megfeledkezhet az ilyen személy Istenről és a lelki kincsekről, s mit sem
törődik azzal, hogy a legnagyobb érték, az üdvösség megszerzéséért
fáradozzon.
Erre a veszélyre, a földi kincsek Istentől elfordító veszélyére
figyelmeztet Jézus. Kinek adom oda a szívemet?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Krisztus, élő Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat,
pihenésünket, fehérlő ágyunkat.
Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség
fenséges fejedelme, nagy, titokzatos Király!
Sem démonok; sem baj vagy pusztulás, sem gonosz álmok ne zavarhassák
pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat.
Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és
pihenésünk zavartalan és szüntelen.
(Óír-kelta esti ima)

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
E héten Balaskóné Szkladányi Annamáriának a Tékozló fiú hazatér (2008.)
című, most készült festménye kerül árverésre. A festmény megvásárlásával a
felújítást lehet támogatni. Méret: 54x44 cm. A licit jelenlegi állása:
70.000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [1]A tékozló fiú hazatér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul.
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hazater.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 19., csütörtök

[Evangelium] 2008-06-19

2008. június 19. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

A Miatyánk egyik újdonsága, hogy egészen közvetlen, baráti hangon
szólíthatjuk meg ezen imádság által Istent. Jézus bátorítására nem csak
úgy fordulhatunk hozzá, mint az egész világot kezében tartó, hatalmas
Úrhoz, hanem mint felénk, emberek felé forduló személyhez. Ebben az imában
megtapasztalhatjuk, hogy jóságos arcát fordítja felénk a mennyei Atya,
akihez bármikor fordulhatunk kéréseinkkel. Istenhez fordulásunkban egyedül
a mi bűneink akadályoznak minket, de az irgalmasság Istene kész
megbocsátani nekünk.
A Miatyánk legfontosabb kéréseinket foglalja össze. Vegyük észre
életünkben azokat a pillanatokat, amikor e kéréseink teljesülnek!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mi Atyánk, irgalmasság örökkévaló Atyja, Te mindig szerető, hűséges Atyja
maradsz hívő és engedelmes gyermekeidnek, s Te magadat itt a földön a
szegény ember szolgájává és támaszává tetted: engedd, hogy bűneinkből
megtérve engedelmes gyermekeid lehessünk!
Kérünk téged, mennyei Atyánk, minden hívő emberért, engedd, hogy ismereted
és életük megszentelése által neked tetsző életet éljenek, hogy soha el ne
szakadjunk országodtól, hanem általunk és bennünk megszenteltessék a te
neved Fenséged dicséretére és dicsőségére.
Urunk, Jézus Krisztus, nem az evilági országért kérünk téged, amely
mulandó és ideiglenes, hanem azért az Országért imádkozunk hozzád, amely
örökké tart, amelyben nem lehet hiány és gyöngestég, ahol a szép angyalok
színről színre jutnak és dicsérnek téged.
A te isteni akaratod, az örökké szent és üdvösséges, teljesüljön rajtunk
tökéletesen, gazdagságban és szegénységben, szomorúságban és jólétben, az
életben és a halálban.
Hűséges Úr, Jézus Krisztus, azért is kérünk téged, hogy tarts meg
bennünket kegyelmesen és add önmagadat táplálékul nekünk, hogy egységben
maradjunk veled.
Bocsásd meg a mi vétkeinket! Miután mi mindenkinek megbocsátunk, aki itt a
földön szenvedést okozott nekünk és jogtalanságot követett el ellenünk.
Bocsásd meg Te is nekünk, amit vétettünk a te isteni akaratod és
felebarátunk ellen.
S mivel gyöngék vagyunk mi, földi emberek, őrizz meg minket, Urunk, minden
káros kísértéstől, az ördög cselvetésétől, a test kívánságától és a világ
hamisságától és csalárdságától.
És szabadíts meg, Úristen, engem és minden keresztény embert a test és a
lélek bajaitól.
Flüei Szent Miklós

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Az idén megtartott bibliaórasorozat anyaga innen tölthető le:
[1]bibliaora13
[2]bibliaora14
[3]bibliaora15
[4]bibliaora16
[5]bibliaora17
[6]bibliaora18
(A számokat átírva 01-12-ig könnyen megtalálhatóak a korábbiak is.)

E héten Balaskóné Szkladányi Annamáriának a Tékozló fiú hazatér (2008.)
című, most készült festménye kerül árverésre. A festmény megvásárlásával a
felújítást lehet támogatni. Méret: 54x44 cm. A licit jelenlegi állása:
70.000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [7]A tékozló fiú hazatér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul.
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora13.doc

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora14.doc

3. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora15.doc

4. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora16.doc

5. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora17.doc

6. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora18.doc

7. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hazater.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 18., szerda

[Evangelium] 2008-06-18

2008. június 18. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol,
menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak
Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet
neked."
Mt 6,1-6. 16-18

Elmélkedés:

Az alamizsnaadás, az imádkozás és a böjtölés helyes módjára tanít Jézus.
Mindhárom vallási cselekedettel Isten tetszését kívánjuk elérni,
legalábbis akkor, ha helyesen gyakoroljuk. De könnyen abba a hibába
eshetünk, hogy inkább az emberek elismerését keressük velük. Ezt nevezzük
képmutatásnak. A képmutató ember a külsőségekre figyel, de viselkedése
mögött nincs meg a helyes szándék, azaz nem lelke üdvössége motiválja.
Amikor valakinek adományt adunk, akkor nem az ő elismerése miatt tesszük
ezt, hanem Isten kedvéért. Az imádsággal is segíthetünk másokat,
ugyanakkor mégis Istennek szól. Milyen szándékok mozgatnak
vallásgyakorlatomban?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Te, az ég meg a csillagok egy-ura, Isten-Atyánk, nézz,
Nézz le, örök hatalom, nyomorult földünkre, szegényre:
Bősz Mars dúl mindenfele, hosszú háborúságok
Pusztítják -- megláthatod -- itt régóta a népet.
Adj nékünk, jóságos Atyánk, békét valahára,
Múljanak el tőlünk a bajok s a halál riadalma.
Janus Pannonius

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
E héten Balaskóné Szkladányi Annamáriának a Tékozló fiú hazatér (2008.)
című, most készült festménye kerül árverésre. A festmény megvásárlásával a
felújítást lehet támogatni. Méret: 54x44 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A
licit jelenlegi állása: 40.000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [1]A tékozló
fiú hazatér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul.
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hazater.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 17., kedd

[Evangelium] 2008-06-17

2008. június 17. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt
mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a
bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a
testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg
ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Az ellenségszeretetet amúgy is olyan dolognak tartjuk, amit szinte
lehetetlen nekünk, embereknek megvalósítani, s ehhez jön még Jézusnak az a
kérése, hogy olyan tökéletesnek kel lennünk, mint a mennyei Atya. Hogyan
lehetséges ez? Képes erre egyáltalán valaki? A lehetetlent emlegető
emberből hiányzik az önbizalom és bizonyára Isten segítségében sem bízik.
Inkább kifogást keres magának, hogy miért nem akarja megtenni azt a
többletet, amit Jézus kér. Mert az Úr tisztában van vele, hogy az
emberileg elvárhatónál többet kér, de azt is tudja, hogy az igazságosság
elvénél fontosabb a szeretet törvénye. Az igazi szeretet pedig nem tesz
különbséget ellenség és barát között.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, Te a szeretetet orvosságként adtad nekünk, és azt akarod, hogy
az orvos részesüljön ebből a szeretetből, így gyógyítva meg a beteget.
Amint a Te szeretetednek nincsen vége, úgy a mi kutatásunknak és
szolgálatunknak sem lehet vége. A Te segítséged nélkül tehetetlen az
orvos, de veled a legnagyobbra is képes. Te felhasználsz bennünket, mert a
legszívesebben rejtekben maradsz. Te általunk akarod meggyógyítani a
betegeket. Te adod meg a szívnek az örök élet örömét, s mind, aki hisz
benned, felfog támadni és nem ízleli meg a halált. Te fogtad össze az
emberben titokzatos módon minden elem erejét, mint az orvos, aki a
növények nedvéből kivonja a gyógyító erőt. Add, hogy mindent a legjobb
tudásom és megítélésem szerint a betegek javára rendeljek, s hogy távol
tartsak tőlük minden ártalmas dolgot. Add, hogy szentül és tisztán őrizzem
meg mesterségemet és életemet!
Paracelsus

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
E héten Balaskóné Szkladányi Annamáriának a Tékozló fiú hazatér (2008.)
című, most készült festménye kerül árverésre. A festmény megvásárlásával a
felújítást lehet támogatni. Méret: 54x44 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A
licit jelenlegi állása: 40.000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [1]A tékozló
fiú hazatér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul.
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hazater.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 16., hétfő

[Evangelium] 2008-06-16

2008. június 16. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

Elmélkedés:

Jézus új törvényt ad tanítványainak az új élethez. Ennek egyik alapeleme a
teljes erőszakmentesség. Bár az egyenlőség elve alapján a régi törvények
megengedték a másik bántalmazását ugyanolyan mértékben, a szeretet jézusi
parancsa ezt nem engedi meg. A szóbeli sértéseket, a tettleges
bántalmazásokat és az üldözéseket a keresztény ember elviseli, miként maga
az Úr sem ütött vissza, amikor őt bántalmazták. A másikban lévő rosszat és
erőszakot ugyanis csak azzal vagyunk képesek legyőzni ha nem nyúlunk
hasonló eszközökhöz. Jézus keresztúti szenvedései segítsenek minket a
mindvégig kitartó türelemben, megbocsátásban és szeretetben!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mit használnak, én Istenem és üdvösségem, a jóságos cselekedetek a végig
való megmaradásnak ajándéka nélkül? Mihaszna a szerencsés hajónjárásnak,
ha a révparton elmerül a hajó? Vagy mi haszna a szántás-vetésnek és
szépen-kelésnek, ha aratás idején elvész a gabona? Semminemű tökéletes
élet, semmi jóságos erkölcs nem juthat a boldogságnak nyugalmára a végig
való megmaradás nélkül, mert Te, igaz Isten, mindeneket abban az
állapotban ítélsz, melyben halála óráján találod, és amely felé dűl a fa,
ott marad örökké.
Azért ezt a drága ajándékot, melyet csak Te adhatsz egyedül, Irgalmas
Úristen, öntsd a te méltatlan szolgád lelkébe: hogy semmi háborúság és
kísértet, semmi fáradság és kárvallás, semmi öröm és vigasság, semmi
gyönyörűség és szomorúság el ne szakasszon engem a te szerelmedtől és az
istenes élettől, a te szerelmes szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus
Krisztusnak drága szent vére hullásáért.
Pázmány Péter

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (24.)
A hét az átállások jegyében telt. Az iskolaidőről egészen könnyen átálltam
a nyári munkarendre. A szokásosnál a hittanórákkal kevesebb a feladat, de
jól is jött a felszabaduló idő, mert így személyesen tudok mindennek
utánajárni az építkezéssel kapcsolatban.
Sok év után a mobiltelefonom végleg megadta magát. Az utóbbi időben már
érintő-hátlaposként működött. Ha kicsit határozottabban nyúltam hozzá,
azonnal kikapcsolt. Az átállás az új telefonra már nem ment olyan könnyen.
Két napig fel sem vettem, mert nem tudtam, hogy az enyém szól. Időnként
hallottam valami hangjelzést, gyanítottam is, hogy a telefon lehet, de nem
foglalkoztam vele. Az elmúlt években annyira hozzászoktam a hangjelzéshez,
hogy más hangra nem is reagáltam. Két nap múlva jöttem rá, hogy a
csengőhang nem került át az újra. Igencsak elszomorodtam emiatt. A '60-as
évek filmjének, a Cherbourgi esernyőknek a zenéje volt a dallam, amitől
fájó szívvel kellett búcsút vennem. A fiatalok a problémáról értesülve
mindjárt meg is keresték a zenét az interneten, amit jótanácsaiknak
köszönhetően sikerült belevarázsolni a telefonba. Így most felveszem a
telefont, csak kicsit sokára, hogy hallgathassam a zenét.
Ezeknél persze volt komolyabb átállás is, amit elméletileg nem lett volna
szabad észrevennetek, de mégis érzékeltétek. Levelezőlistánk új szerverre
került át. Az átállás nem ment simán. Ez volt az oka annak, hogy egy nap
nem vagy csak késve ment ki az e-vangélium. Remélem, hogy azóta mindenki
megkapja. Az átállás óta a freemail sok esetben a spam-ek közé teszi az
e-vangéliumot. Kérlek benneteket, hogy szóljatok freemailt használó
ismerőseiteknek, hogy ott keressék, és jó volna ha jeleznék
szolgáltatójuknak, hogy ez valójában nem levélszemét. Talán pár nap alatt
helyreáll a rend.
Ma, azaz hétfőn van pappá szentelésem 14. évfordulója. Ha van időtök, egy
ima erejéig csatlakozzatok hálaadásomhoz.
A héten beépítésre kerülnek a plébánia emeletén az ablakok. Nagyon várom
már, hogy legalább az a szint legyen kész, s végre normális körülmények
között tudjak lakni. A földszinti rész majd lassabban fog menni, ahogyan
anyagi lehetőségeink engedik. A múlt héten árverésre bocsátott Balaskó
Árpád festmény (Szaknyéri harangláb virágzó körtefákkal) 140 ezer
forintért talált gazdára. Jól jön az építkezéshez.
E héten pedig a festőművész feleségének, Balaskóné Szkladányi Annamáriának
a Tékozló fiú hazatér (2008.) című, most készült festménye kerül
árverésre. A festmény megvásárlásával szintén a felújítást lehet
támogatni. Méret: 54x44 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [1]A tékozló fiú hazatér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul. Reggelente
megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot
tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
Köszönöm a plébánia felújítására küldött támogatásokat, különösen azoknak,
akiknek elérhetőségük hiányában nem tudtam személyre szóló levélben vagy
e-mailben köszönetet mondani adományukért.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hazater.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 15., vasárnap

[Evangelium] 2008-06-15

2008. június 15. - Évközi 11. vasárnap

Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert
olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen
pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás
kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába."
Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat,
hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és
minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más
néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére,
János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia
Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta
őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: "Ne lépjetek
a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és
hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a
gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!
Mt 9,36-10,8

Elmélkedés:

Kiválasztottak és küldöttek
A nagycsütörtöki utolsó vacsora szentmiséjének egyik része a lábmosás
szertartása, amely azt hivatott megjeleníteni, miként mosta meg az Úr
Jézus az apostolok lábát alázatos, szolgáló szeretetének jeleként. A
szertartást főként a püspöki székesegyházakban és a nagyobb plébániák
templomaiban szokás elvégezni, de a kisebb templomokban is lehetőség van
rá. Ahol ez szokásban van, évek óta megvannak azok a férfiak, akik
vállalják az apostolok szerepét. Néhány éve egy plébános elhatározta, hogy
új lelkipásztori helyén, ahol eddig nem volt gyakorlat, bevezeti ezt a
szertartást. Szándékát a plébánia hívei rögtön megértették és helyeselték,
de amikor elkezdett apostolokat választani, nem ment könnyen a dolog. Több
megszólított személy is visszautasította a felkérést, s csak nagy nehezen
sikerült összegyűjteni nagycsütörtökre azt a tizenkét személyt, akinek a
szertartás keretében megmosta a lábát.

A mai vasárnap evangéliumából úgy tűnik, hogy Jézus számára sokkal
könnyebben ment a tizenkét apostol kiválasztása. Kis rosszindulattal
persze mondhatnánk, hogy neki sem sikerült tökéletesen a választás, hiszen
későbbi árulója, Júdás is bekerült a testületbe. De ne a körülményekre
figyeljünk, hanem arra próbáljunk meg válaszolni, hogy mi volt Jézus célja
az apostolok kiválasztásával, s mitől váltak ezek a többségében egyszerű
halászemberek Jézus apostolaivá?

A tanítványok nagyobb számú közösségéből Jézus azzal a szándékkal
választja ki a tizenkettőt, hogy társai legyen, és elküldje őket tanítását
hirdetni. Az apostoloknak tehát mindenekelőtt mesterükhöz kell hasonlóvá
válniuk ahhoz, hogy igehirdetésük hiteles legyen. Az apostolok feladata
egyértelműen az, hogy szavaik és tanúságtételük által Krisztus igazságát
hirdessék az embereknek. S ez az igazság nem más, mint Isten Országának
igazsága. Az igehirdetés során - pontosan úgy, ahogy ezt a mai evangélium
leírása alapján Jézus kéri tőlük - elmondják majd, hogy milyen jeleit
látták a megvalósuló Országnak. Jézus csodái ugyanis, tehát a
beteggyógyítások, a halottfeltámasztások és a gonosz lelkektől való
megszabadítás, mind-mind az általa hirdetett Ország jelei. Mindezekről,
mint szemtanúknak kell az apostoloknak tanúskodniuk az emberek előtt.

Az apostolokat a Jézus általi kiválasztás és meghívás, valamint az általa
történő küldés egy közösséggé alakítja. E közösség, azaz a Tizenkettő
testülete az Egyház alapja. Ebből következik többek között az, hogy az
Egyház mintegy örökli az apostoli küldetést.

Érdemes még odafigyelnünk két létfontosságú elemre, amely egy közösséggé
alakította egykor a tizenkét apostolt, és egy közösséggé formálja minden
korban, ma is és a jövőben is az Egyházat. Az első ilyen elem az
Eucharisztia, vagyis az Oltáriszentség, amelyet Jézus az utolsó vacsorán
alapított, s bízott az apostolokra. Az apostoli Egyházhoz való tartozás
jele az Oltáriszentségben való részesedés. A másik elem pedig a
Szentlélek, akit pünkösd napján nyertek el az apostolok. Ez a Lélek
indította aztán őket, hogy a krisztustól kapott küldetést teljesítsék.

A Szentlélekhez kapcsolódóan befejezésként még egy gondolatot szeretnék
mondani. Az Apostolok Cselekedeteit olvasva szemünk elé tárul, hogy a
Lélek hatása miként nyilvánul meg az apostolok tevékenységében, Szent Pál
leveleiből pedig kiderül, hogy a Lélek milyen hatással van az ember
létére, s miként formálja az embert. A mai világban is szükség van
apostolokra. Az apostoli buzgóság akkor lesz meg bennünk, ha engedjünk,
hogy Isten Szentlelke hatással legyen minden tevékenységünkre, de még
inkább a mi létünkre. Éljen bennünk, és segítse tanúságtételünket és
igehirdetésünket Krisztus Lelke!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Semmi sem olyan alacsony, semmi sem olyan koldusszegény itt a földön, mint
amilyennek én érzem magam nélküled. Milyen magasra szállnak vágyaim,
milyen gyönge azonban az erő, hisz irgalmat kell esdenie. Nyújtsd nekem,
Uram, azt a láncot, amely magához köt minden égi ajándékot: a hitre
gondolok, amely felé ösztönzést és indítást érzek, azonban teljesen és
egészen elérnem nem hagy bűnös voltom! A hit az ajándékok ajándéka, amely
számomra olyan nagy, mint amilyen ritka, sőt még nagyobb, mert nélküle a
földön nincs békesség, nincs boldogság. Aki nem fukarkodtál véreddel, mit
használ nekünk adakozó jóságod, ha hiányzik a mennyország másik kulcsa, a
hit!
Michelangelo Buonarroti
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum