2013. október 12., szombat

[Evangelium] 2013-10-12

2013. október 12. – Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből:
„Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!" Erre ő
így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják
és meg is tartják!"
Lk 11,27-28

Elmélkedés:

A tömegből felkiáltó asszony Jézus édesanyját nevezi boldognak, ő viszont
még boldogabbnak tartja azokat, akik hallgatják Jézus tanítását. A két
kijelentés nem ellentmondásos. Közös alapjuk nem más, mint a Jézussal való
személyes kapcsolat, ami minden emberi boldogság alapja. Jézus édesanyja
számára a boldogságot a fiával való kapcsolat biztosította. Mária, a
názáreti leány az angyali üdvözletkor így imádkozott: „Boldognak hirdet
engem minden nemzedék" (Lk 1,48). Boldogsága a Jézussal való közelségből
és lelki kapcsolatból fakadt. Lélekben együtt volt fiával még akkor is,
amikor a keresztúton a testi szenvedéseknek csak szemlélője lehetett.
A mi számunkra a tanítás hallgatása és a szentségekben való részesedés
biztosítja a baráti, testvéri, személyes viszonyt Jézussal. Isten szavának
hallgatásához elegendő, ha megnyitom fülemet. E szavaknak tettekre
váltásához azonban a szívemet is meg kell nyitnom, ezt szeretné az Úr.
Hittel és engedelmességgel érdemes figyelnem a szóra, az igazságra, amely
életemet a helyes irányba állítja s Isten felé vezet.
A keresztény hívők részéről jogos igény, hogy eljusson hozzájuk Isten
szava. Ennek teljesítéséhez olyan személyekre van szükség, akik az isteni
megszólítás, hívás és küldés révén vállalják az igehirdetés feladatát. A
Hit évében imádkozzunk azért, hogy napjainkban is legyenek olyan fiatalok,
akik vállalják a hit hirdetését!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Te vagy az ura az időnek és az örökkévalóságnak. Add, hogy
megértsük: életünk Fiad, Jézus Krisztus által teljes értelmet nyer. Add,
hogy felismerjük: ég és föld elmúlnak, de a Te Igazságod örökkévaló. Add,
hogy rádöbbenjünk: bármit gyűjtünk, mulandó csupán, de a szeretet nem
múlik el soha. Add, Urunk, hogy a ránk bízott idővel jól gazdálkodjunk.
Add, hogy tudjuk csendben figyelni a jeleket, melyeket minden nap adsz
nekünk. Add, hogy a te szeretetednek semmit elébe ne tegyünk!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131012.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 11., péntek

[Evangelium] Evangelium - 2013-10-11

2013. október 11. - Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
azt mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek
tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden
önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én
Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből,
nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált
megnyugodni, azt mondja magában: "Visszamegyek házamba, ahonnét
kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és
rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is
gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember
sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26
Elmélkedés:
A mai evangéliumban egy néma emberrel tesz csodát Jézus, kiűzi belőle
az ördögöt. Az ördögűzés tényét nem vitatja senki, még Jézus ellenfelei
sem. A betegeken véghezvitt csodás gyógyítások és a természeti csodák
azt bizonyították, hogy Jézus olyan különleges hatalommal rendelkezik,
amellyel más emberek nem. Joggal vetődött fel a kérdés e csodák láttán
a szemtanúkban, hogy miféle hatalommal rendelkezik és honnan van ereje
e rendkívüli cselekedetek végrehajtására?
A mai evangéliumban azokról hallottunk, akik valamiféle ördögi
hatalmat, sátáni erőt vélnek felfedezni Jézus cselekedeteinek
hátterében. Jézus világosan rámutat véleményük belső ellentmondására,
hiszen csodái minden esetben a gonosz lélek emberek feletti hatalmának
megtörését, megsemmisítését jelentik. Miért akarna az ördög segítséget
nyújtani ahhoz, hogy elveszítse hatalmát az emberek felett? Jézus
valójában a mennyei Atya segítségével tesz csodákat, aki azért küldte
el őt a világba, hogy megszabadítsa az embereket a gonosz befolyásától.
Hogyan értékelik a csodákat Jézus tanítványai? Ők is csak lassan
ismerik fel, hogy Mesterük isteni erővel rendelkezik. Csak bizonyos idő
elteltével értik, hogy a csodákban Isten országának jelei mutatkoznak
meg. Csak lassan ismerik fel, hogy a csodák az irgalmas Isten
jelenlétéről tanúskodnak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, kérünk, ragyogja be a te fényességed botorkáló életünk éjjelét.
Add, hogy meghalljuk a bátorító szót: Ne féljetek, nagy örömet hirdetek
néktek! Kérünk, Urunk, boldogságra vágyó szívünket töltse el a Te
ragyogásod, esendő életünket erősítse a te békességed! Add, hogy
fáradságot nem kímélve messziről is készek legyünk útra kelni, hogy
eljuthassunk hozzád.

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131011.mp3
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 10., csütörtök

[Evangelium] 2013-10-10

2013. október 10. – Csütörtök

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy
valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja:
Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s
nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van
zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak
neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból,
erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége
van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap,
aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér,
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán
skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket
azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,5-13

Elmélkedés:

Miután Jézus megtanította tanítványainak a Miatyánkot, további tanácsokat
ad az imádság módjával kapcsolatban. Azt javasolja, hogy kitartóan és
állhatatosan kell imádkozni. Az imádság feltételezi Isten jóságát és
irgalmát, valamint azt, hogy Isten odafigyel ránk, meghallgatja
kéréseinket. Ez nem jelentheti azt, hogy amit sokszor kérünk tőle, azt egy
idő után biztosan megadja. Az imában ugyanis nem szabad saját akaratunkat
és emberi elképzeléseinket erőltetnünk, hiszen sosem lehetünk abban
biztosak, hogy szándékaink valóban megfelelnek-e Isten szándékainak. Azzal
a bizalommal érdemes imádkoznunk, hogy Isten tudja, hogy mire van
szükségünk, és azt adja meg számunkra, ami lelkünk javára szolgál.
Jézus példabeszéde szerint az ember barátjának „erőszakossága miatt"
teljesíti kérését. Mivel Jézus itt a kérő imádságról beszél, arra
következtethetünk, hogy amikor valamit kérünk imáinkban Istentől, akkor
legyünk kitartóak, állhatatosak, ezt jelenti az „erőszakosság." Kéréseink
megismétlésére nem azért van szükség, mert Isten nem hallja meg azt elsőre
vagy nem akarja első szóra teljesíteni, hanem azért, hogy kitartó imánk
során megtisztuljon kérésünk, s csak olyat kérjünk, amire valóban
szükségünk van lelkünk üdvössége érdekében. Ugyanakkor az állhatatos
kérések során tudatosul bennünk, hogy rászorulunk Isten segítségére, s
egyedül ő képes betölteni szívünk vágyait!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó
és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,
ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó
gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz
indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk! Add,
hogy fiatalok és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán
emberek, ha tiszta a szívünk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131010.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 9., szerda

[Evangelium] 2013-10-09

2013. október 9. – Szerda

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Lk 11,1-4

Elmélkedés:

Minden vallási közösségnek vannak saját imái, amelyről könnyen fel lehet
ismerni, hogy egy személy melyik csoporthoz tartozik. A keresztények közös
imája a Miatyánk, amelyet szerte a világon imádkoznak Krisztus követői.
Amikor Jézus megtanítja, tanítványaira bízza ezt az imát, akkor nem csupán
imádkozni tanítja őket, hanem útmutatást is ad követéséről. Krisztus
tanítványainak megkülönböztető jelévé válik, hogy Atyának szólítják,
szólíthatják Istent, akire életüket bízzák. Jézus tanítványai Isten
országát várják és állandóan annak megvalósulásán dolgoznak. A mindennapi
kenyér kérése arra utal, hogy Istentől várjuk mindazt, ami az életünkhöz
szükséges. A legbátrabb kérésnek azt nevezhetjük, hogy Istenhez
fordulhatunk bűneink bocsánatáért, aki irgalmasságában eltörli azokat, de
egyúttal az ő jóságát utánozva nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak. A
gonosz lélek kísértéseitől ugyan Isten nem óv meg bennünket teljesen, de
erőt ad ahhoz, hogy elutasítsuk azokat és mindig Istent válasszuk,
megtartva az ő törvényeit. A kitartó imádkozás az Isten melletti hűséget
és kitartást eredményezi.
Amikor imáinkban Istenhez fordulunk, valamiféle jót szeretnénk elérni,
megszerezni. Nem anyagi javakra, hanem inkább lelkiekre gondolhatunk. E
javakat Istentől várjuk, tőle kérjük. Imádságunkkal tehát elismerjük, hogy
szükségünk van Isten segítségére, mindarra, amit ő képes megadni nekünk.
Sőt, még ennél is tovább kell mennünk, hiszen Isten önmagát adja nekünk,
önmagával szeretne gazdagítani minket. Érdemes imádkoznunk, mert ha
kéréseink nem is teljesülnek, közben megtanulhatunk Istennek tetsző módon
imádkozni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, nyugtalan szívünket magad felé irányítod. Add meg nekünk a hűséget:
lehessünk mindig hozzád ragaszkodó, Terád figyelő emberek. Értékeket
bíztál ránk: az életet, a földet, a világot. Add, hogy meg tudjunk felelni
a mindennapok kihívásainak, amikor őrizni és óvni kell az életet, amikor
gondozni és védeni kell földünket, világunkat, emberi közösségünket. Add,
hogy sose legyünk megosztott szívűek: add, hogy mindig Neked, az igaz,
egyetlen Istennek szolgálhassunk. Segíts, hogy hűségesek lehessünk Hozzád
minden cselekedetünkben.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131009.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek szeretnénk küldeni
ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A határon túli magyar
gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a határon belülieket, a
szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági akció keretében a
plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan családokhoz juttatjuk el
az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás is gondot
jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. október 8.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 8., kedd

[Evangelium] 2013-10-08

2013. október 8. – Kedd, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Lk 1,26-28

Elmélkedés:

Az angyali üdvözletkor, azaz Jézus születésének hírüladásakor Isten
küldötte „kegyelemmel teljesnek" nevezi Máriát. Ez a cím azért illeti meg
őt, mert tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, nem távolodott
el Isten akaratától, hanem engedelmesnek bizonyult. Bűntelen élete
elsősorban nem az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta őt kegyelmével.
Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív szereplőként eltűrte, hogy
Isten azt tegyen vele, amit akar. Jézus édesanyja emberi akaratát
átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből történjen
vele bármi, hanem Isten kegyelméből.
Mária megérti és elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az isteni
akaratba és az Úr alázatos és engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület
teszi őt naggyá. Alaptalan a félelem, hogy Jézus anyja iránti tiszteletünk
elhomályosítja Krisztus dicsőségét, hiszen soha nem magára akarja
irányítani figyelmünket, hanem Fiára és Fiának üdvözítő tetteire.
A mai napon Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Túlzás
volna azt mondani, hogy mi, magyarok minden más nemzetnél jobban
tiszteljük Szűz Máriát, hiszen más népek vallásos tiszteletében is
különleges helyet foglal el a Jézus édesanyja iránti tisztelet. Azt
viszont bátran kijelenthetjük, hogy a magyarok Mária-tisztelete egyidős
kereszténységünkkel. A keresztény hit terjedésével együtt a
Mária-tisztelet is mélyen gyökeret vert népünk lelkében. A Magyarok
Nagyasszonya elnevezés azt sugallja, hogy földi hazánk vezetőjének,
úrnőjének tartjuk Máriát. Legyen valóban lelkünk vezetője földi életünk
során, aki utat mutat nekünk a mennyei haza felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Istenünk! Könyörögve kérünk, segítsd a fiatalokat, hogy hívó
szavadat meghallva örömmel vállalják a papi és a szerzetesi hivatást.
Legyenek kik sokat tesznek érted és készek feláldozni önmagukat a
lelkekért! Urunk, Mária a papság királynője közbenjárására eszközölj ki
nekünk szent papokat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131008.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek szeretnénk küldeni
ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A határon túli magyar
gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a határon belülieket, a
szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági akció keretében a
plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan családokhoz juttatjuk el
az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás is gondot
jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. október 8.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 7., hétfő

[Evangelium] 2013-10-07

2013. október 7. – Hétfő, Rózsafüzér Királynője

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt.
„Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?" A
törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig,
mint saját magadat." Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt,
és élni fogsz." A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte
Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?" Válaszul
Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement
Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és
félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton.
Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is
meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az
útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat
és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett
két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha
többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül
ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?" A törvénytudó
így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele." Jézus így folytatta:
„Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"
Lk 10,25-37

Elmélkedés:

Egy írástudó kérdésére válaszolva Jézus tanítást ad arról, hogy a
törvények továbbra is érvényben vannak és azok megtartása szükséges az
üdvösséghez. A legfőbb törvény az Isten és az embertársak iránti szeretet.
A történet ugyanakkor választ ad arra is, hogy minden embert a
felebarátunknak kell tekintenünk és szükség esetén a segítségére kell
sietnünk. E két dolog találkozása – törvény megtartása és az irgalmasság
gyakorlása – kelti az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd
feszültségét. A pap és a levita szigorúan betartja ugyan a törvényt, amely
szerint tisztátalanná válnának, ha érintkeznének a félholtra vert és
halottnak látszó emberrel, de emiatt elmulasztják a segítségnyújtást. A
szamaritánus viszont nem foglalkozik a törvényekkel, hanem irgalmasságot
gyakorol, segít a bajba került emberen. A szeretet törvénye és annak
gyakorlása tehát felette áll minden más törvénynek és ez biztosítja
mindenki számára az üdvösségre jutást.
Jézus beszédeinek kedvelt témája az irgalmasság. Szent Lukács művében
találjuk a legtöbb ehhez kapcsolódó beszédet, ezek közé tartozik az
irgalmas szamaritánus példázata. A történettel Jézus azt akarja a
szívünkbe vésni, hogy az Atya irgalmasságát utánozva mi is legyünk
irgalmasok. A bűnös ember mindig Istenhez menekül, mert csak tőle várhat
megbocsátást. A bajbajutott ember is mindig az irgalmassághoz menekül,
rászorul az irgalmas ember segítségére. Az irgalmasság gyakorlásában
megtalálhatjuk a boldogságot, mert Jézus ígérete szerint „boldogok az
irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak" (Mt 5,7). Ismerjük fel a
szenvedőkben és a bajbajutottakban Krisztus arcát, hogy neki jót téve
elnyerhessük az üdvösséget!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, mennynek és földnek Teremtője, Jézus Atyja és a mi Atyánk!
Áldott légy Urunk, Atyánk, ki a mennyekben vagy, mert végtelen jóságodban
lehajoltál emberi nyomorúságunkra és nekünk adtad Fiadat, Jézust, aki
asszonytól született, aki üdvözítőnk és barátunk, testvérünk és
megváltónk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131007.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 6., vasárnap

[Evangelium] 2013-10-06

2013. október 6. – Évközi 27. vasárnap

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet. Az
Úr így válaszolt: Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a
tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy
bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.
Nem ezt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és
szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is! S
talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is,
amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan
szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.
Lk 17,5-10

Elmélkedés:

Egy asztalhoz ülni a hitetlenekkel
Lisieux-i Szent Teréz életrajzában a számomra legmegdöbbentőbb a következő
vallomás volt: „Jézus megéreztette velem, hogy valóban vannak lelkek,
akiknek nincs hitük. Ó, Jézus, ha szükséges, hogy az asztalt, amelyet ők
beszennyeztek, megtisztítsa egy lélek, aki téged szeret, nem akarok ott
egyebet enni, csak a megpróbáltatás kenyerét." Valójában nem azon döbbenek
meg, hogy vannak hitetlen emberek, élnek hit nélkül emberek, hanem Szent
Teréz csodálatos hozzáállásán. Azon csodálkozok el, hogy „egy asztalhoz
ül" a hitetlenekkel, tenni akar valamit értük, engesztelést vállal magára
mások hitetlensége miatt. Az evangéliumban szereplő apostolokhoz hasonlóan
mi is saját hitünk növekedését kérjük Istentől imáinkban. De van még egy
feladatunk: Ha Szent Terézéhez hasonló hősies engesztelést nem is tudunk
vállalni, legalább imádkozzunk azért, hogy Isten ébresszen hitet a nem
hívőkben!
A különféle tudományok a dolgok és események hátterét, okait,
összefüggéseit kutatják. A tudománynak vannak korlátai, nem sikerül
mindent megfejteni, megmagyarázni. Ha nem tudjuk tudományos módszerekkel
igazolni valaminek a kialakulását, létrejöttének módját vagy éppen
kapcsolatát környezetével, akkor nemes egyszerűséggel véletlenről szokás
beszélni: „Nem tudjuk, hogy miért éppen így alakult, a véletlen műve." Ha
az emberrel történik valamilyen megmagyarázhatatlan, érthetetlen,
felfoghatatlan esemény, amire előzmények hiányában nem számított senki, a
sorsot, a sorsszerűséget szokták emlegetni: „Nem tudjuk, miért történt.
Így hozta a sors." Ha pedig a lelki, szellemi dolgok területén lépünk át
az ismeretlenbe, az értelmünkkel nem megmagyarázható világba, akkor
titokról beszélünk. Valami rejtve marad előlünk, és hiába is próbálkozunk
a mélyére hatolni, nem jutunk előbbre. Hitünk kérdéseivel és Istennel is
így vagyunk. Emberi értelmünk végessége nem képes felfogni a végtelen
Istent. Titkokkal, Isten titkaival, hitünk titkaival találkozunk, amelyek
továbbra is titkok maradnak. Nem Isten titkolózik, hanem emberi értelmünk
nem képes mindent felfogni belőle. Amit pedig tudunk vagy szilárdan
hiszünk, annak alapja az, hogy Isten feltárja számunkra, közli velünk
önmagát, ezt nevezzük kinyilatkoztatásnak. A keresztény ember persze nem
hisz sem a véletlenben, sem a sorsban, hanem mindennek a hátterében az
Isteni Gondviselést látja. Hisz viszont a titkokban és elfogadja, hogy
földi élete során nem ismerhet meg mindent, hanem majd az örök életben
tárul fel számára Isten titka, mindaz, amire evilágban homály borul.
A mai evangéliumban az apostolok így fordulnak Jézushoz: „Növeld bennünk a
hitet. Az Úr így válaszolt: Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a
mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és
verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek" (Lk 17,5-6). Máté
írásában így szerepel a megjegyzés: „Bizony mondom nektek, ha csak akkora
hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek, menj
innen oda, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek" (Mt 17,20).
Idézzük még fel annak az embernek a hitvallását, aki fiának gyógyítása
érdekében fordult Jézushoz, és így vallotta meg hitét: „Hiszek Uram,
segíts hitetlenségemen!" (Mk 9,24). E szentírási helyek ihlették a Hit
évének jelmondatát: Hiszek Uram, erősítsd bennünk a hitet! Szépen
összefoglalja ez a mondat a hit egyéni és közösségi szintjét, valamint a
hit megvallásának és a hit kérésének fontosságát. Ugyanakkor benne van az
is, hogy a hit egyrészt döntés, választás az ember részéről, másrészt
Isten ajándéka.
Amikor a Hit évében naponta imádkozunk hitünk erősödéséért, akkor ezt a
legnagyobb alázattal tesszük. A kérésben elismerjük, hogy hitünk nem
tökéletes. Bármikor meginoghatunk a hitben. Egy próbatétel, egy váratlan
betegség vagy egy hozzánk közel álló személy hirtelen elvesztése
megrendítheti a hitünket és Istenbe vetett bizalmunkat. Amikor olyan
eseményekkel szembesülünk, amelyeknek nem látjuk az értelmét, azaz
titkokkal, számunkra felfoghatatlan dolgokkal találkozunk, különösen is
szükségünk van a hitre, a hitben való megerősödésre. Legyünk nyitottak
Isten ajándékára, hogy feltárulhasson számunkra a hit világa!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Add nekünk a hit csodálatos ajándékát! Add, hogy
minden kételkedés, hitetlenség, kicsinyhitűség ellenére is felfedezzük
magunkban a mustármagnyi hitet! A hit nem élettelen magként hever a
lelkünk mélyén, hanem növekedni akar. Ezért most azt kérjük tőled, amit
egykor az apostolok: Növeld bennünk a hitet! A te szemeddel akarom nézni a
világot, a te szíved szeretetével akarom szeretni embertársaimat. Segíts,
hogy hitemből jótettek fakadjanak! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131006.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum