2010. június 5., szombat

[Evangelium] 2010-06-05

2010. június 5. - Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: "Óvakodjatok
az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha
nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a
lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg
nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk."
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan
dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény
özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be.
Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Bizony,
mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak
dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent
odaadott, amije csak volt, egész vagyonát."
Mk 12,38-44

Elmélkedés:

Az írástudók és az özvegyasszony magatartását állítja elénk Jézus a mai
evangéliumban. Az írástudók viselkedését azért nevezte képmutatónak, mert
nem Isten, hanem az emberek tetszését keresték. Gondosan megtartották
ugyan a vallási előírásokat és törvényeket, de talán még gondosabban
ügyeltek arra, hogy az emberek ezt észre is vegyék. Vallásosságuk csak
színlelt volt.
Az özvegyasszony, aki férje halála után nem számíthat az emberek
támogatására, egész vagyonát, utolsó fillérjeit is odaadja, s ezzel
Istenre bízza életét, sorsát. Jézus értékesebbnek tartja, többnek nevezi
az özvegy adományát, mert ő valódi áldozatot hozott, míg a többiek csak a
feleslegükből adtak. Képes vagyok-e mindenemet és magamat is neki adni? Ő
nem filléreket vagy nagy pénzadományt vár tőlem, hanem őszinte
vallásosságot.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát.
Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk
minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja
irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják
mindig a remény forrását.
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a jubileumi Ez az a nap
fesztivált.
Információ: http://www.ezazanap.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 4., péntek

[Evangelium] 2010-06-04

2010. június 4. - Péntek

Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette
fel: "Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia?
Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz:
Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát
maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?" A nagy
népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
Mk 12,35-37

Elmélkedés:

Jézus korában elterjed vélekedés volt, hogy a Messiás Dávid királyi
házának leszármazottja lesz, aki megszabadítja a népet az idegen
elnyomástól. A római fennhatóság csak erősítette azt az elképzelést, hogy
a messiási idő hamarosan bekövetkezik. A Máté és Lukács evangélisták által
lejegyzett családfa azt volt hivatott igazolni, hogy Jézus a Messiás. Több
csoda esetében is felfigyelhetünk arra, hogy a gyógyulni vágyó ember Dávid
fiának szólítja Jézust, s ezzel fejezi ki, hogy hisz abban, hogy ő a
Messiás. Mindez azonban csak lassan vált világossá a tanítványok számára.
S bár az apostolokban is élhetett a királyi messiás-kép Jézusról, ő
semmiképpen sem akart megfelelni ezen téves elvárásoknak.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Mit határoz az, Uram, ha sötét a jövő?
A holnapért imádkozni én nem tudok.
Oltalmazd meg ma szívemet,
védj meg ma engem,
s add nekem mára szent világosságod!
Lisieux-i Szent Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 3., csütörtök

[Evangelium] 2010-06-03

2010. június 3. - Csütörtök

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: "Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: "Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr,
a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: "Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres
áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: "Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

Egy írástudó a legfőbb parancsról kérdezi a kiváló tanító hírében álló
Jézust, aki valóban jól ismeri a mózesi törvényeket. E részben -
ellentétben Máté és Lukács változatával - nem vitatkozás céljával, hanem
csak egyszerű érdeklődéssel és tudásvággyal fordul az írástudó Jézushoz a
törvényben a legfontosabb parancsa tárgyában. A kérdező magatartása
egyáltalán nem elutasító vagy vitázó, hiszen a későbbiekben is jóváhagyja
Jézus válaszát.
Jézus az Isten iránti szeretet parancsát idézi a Második Törvénykönyvből
(MTörv 6,4-5), majd ehhez hozzákapcsolja az emberszeretet követelményét
is, amely a Leviták könyvében található (Lev 19,18). E szorosan egymáshoz
tartozó két parancs előírja az embernek, hogy szívével, lelkével, minden
erejével és akaratával a szeretet megvalósítására törekedjen. Olyan
törvények ezek, amelyek nem csak a törvénykönyvben szerepelnek, hanem
minden ember szívébe vannak írva. A szeretet kettős törvénye keresztény
életünk alapjául szolgál.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó jóságos Atya, hozzád jövök; amikor hív a szavad, befogadom lelkembe
szavadat és igazságodat, magamba foglalom mint ajándékodat. És kérlek
téged, Istennek tűzzel lángoló szeretete, amelyet Jézus Krisztus új
Szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra ezzel a szeretettel az én
szegény lelkemet is, hogy új életet nyerjen, új akaratra kapjon, és
megmeneküljön a haláltól.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezen a héten elérjük, hogy e-vangélium listánknak 22 222 tagja lesz. Ebből
az alkalomból ajándékra számíthatnak, akik népszerűsítik a listát. 2 db
Selma Lagerlöf: Krisztus legendák könyv és 2 db Ave Maria CD lemez lesz az
ajándék. Az a 4 mostani listatag kapja az ajándékok egyikét, akik
olyanoknak ajánlják a listát, akik éppen a bűvös szám elérésének napján
iratkoznak fel. Ez leghamarabb e héten kedden, legkésőbb pénteken várható.
Mi a teendő? Küldjetek barátaitoknak egy e-mailt a feliratkozás
lehetőségéről és bátorítsátok őket arra, hogy legyenek közösségünk tagjai!
Feliratkozás itt: http://evangelium.katolikus.hu/
Természetesen nem csak az ajándékok miatt érdemes a listát terjeszteni,
hanem az e-vangélium terjedése érdekében is.
Hirdessétek az evangéliumot!
Köszönettel és szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 2., szerda

[Evangelium] 22 222 e-vangélium olvasó

Kedves Barátaim!

Ezen a héten elérjük, hogy e-vangélium listánknak 22 222 tagja lesz. Ebből az alkalomból ajándékra számíthatnak, akik népszerűsítik a listát. 2 db Selma Lagerlöf: Krisztus legendák könyv és 2 db Ave Maria CD lemez lesz az ajándék. Az a 4 mostani listatag kapja az ajándékok egyikét, akik olyanoknak ajánlják a listát, akik éppen a bűvös szám elérésének napján iratkoznak fel. Ez leghamarabb e héten kedden, legkésőbb pénteken várható.

Mi a teendő? Küldjetek barátaitoknak egy e-mailt a feliratkozás lehetőségéről és bátorítsátok őket arra, hogy legyenek közösségünk tagjai!

Feliratkozás itt: http://evangelium.katolikus.hu/

Természetesen nem csak az ajándékok miatt érdemes a listát terjeszteni, hanem az e-vangélium terjedése érdekében is.
Hirdessétek az evangéliumot!

Köszönettel és szeretettel: István atya
(Horváth István Sándor)

[Evangelium] 2010-06-02

2010. június 2. - Szerda

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs
feltámadás. Megkérdezték őt: "Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha
valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét,
akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot
testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és
meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is
meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen
feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül
meghalt az asszony is. A feltámadáskor - ha ugyan feltámadnak -, ezek
közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!"
Jézus azt felelte nekik: "Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az
Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már
nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az
angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e
Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez
Isten: "Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene?" Isten nem
a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!"
Mk 12,18-27

Elmélkedés:

A farizeusokhoz hasonlóan a szadduceusok vallási csoportjának tagjai is
úgy gondolják, hogy okosabbak Jézusnál. Egy olyan elméleti történetet
találnak ki, amely a gyakorlatban, az életben valójában nem fordult elő. A
kitalált esettel a maguk álláspontját akarták igazolni. Kérdésük a
feltámadásra vonatkozik, amelyet ők maguk elutasítottak arra hivatkozva,
hogy arról nem tanítanak a mózesi könyvek. Jézus azokból a szentírási
könyvekből bizonyítja a feltámadást, amelyeket ők is elfogadtak A történet
fontos tanulsága, hogy Jézus tanításának ismerete még nem elegendő az ő
követéséhez, s főként kevés az üdvösséghez.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Az igazságban akarok maradni.
Semmiféle igazságtalanság előtt nem akarok meghajolni.
A félelemtől ment akarok maradni.
Nem akarok erőszakot alkalmazni.
Mindenkivel szemben jóakaratú akarok maradni.
Mahatma Gandhi
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 1., kedd

[Evangelium] 2010-06-01

2010. június 1. - Kedd

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy
szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: "Mester,
tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem
nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten
útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne
fizessünk?" Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt:
"Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!" Erre
odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: "Kinek a képe és felirata ez?"
Azok ezt felelték: "A császáré." Jézus pedig így folytatta: "Adjátok meg
tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!" Azok
igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).
Mk 12,13-17

Elmélkedés:

Jézus idejében akár mindennapos kérdés is lehetett, hogy kell-e adót
fizetni a római császárnak, aki egy elnyomó hatalom képviselője volt a
zsidók számára. Azok a zsidó emberek, akik elfogadták, hogy az ország a
Római Birodalom tartománya, egyetértettek az adófizetéssel. Azok ellenben,
akik elutasították a római fennhatóságot és önálló királyságot akartak,
nem fogadták el, hogy a császár adót szed tőlük. Bármelyik vélemény
mellett foglal állást Jézus, azonnal szemben találja magát a másik csoport
képviselőivel: ha azt mondja szabad adót fizetni, akkor szemére vetik,
hogy zsidó létére az idegen elnyomókat támogatja, ha viszont az adófizetés
ellen szól, akkor lázítással fogják megvádolni. A bölcs felelet Jézus
isteni bölcsességét igazolja.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Krisztus Jézus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket, ami már befogadtunk az
Evangéliumból - bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz,
hogy napról napra előrébb jussunk, hisz Te nem "megérkezett embereknek"
szeretnél minket. Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész életünkben,
emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába
vetni.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezen a héten elérjük, hogy e-vangélium listánknak 22 222 tagja lesz. Ebből
az alkalomból ajándékra számíthatnak, akik népszerűsítik a listát. 2 db
Selma Lagerlöf: Krisztus legendák könyv és 2 db Ave Maria CD lemez lesz az
ajándék. Az a 4 mostani listatag kapja az ajándékok egyikét, akik
olyanoknak ajánlják a listát, akik éppen a bűvös szám elérésének napján
iratkoznak fel. Ez leghamarabb e héten kedden, legkésőbb pénteken várható.
Mi a teendő? Küldjetek barátaitoknak egy e-mailt a feliratkozás
lehetőségéről és bátorítsátok őket arra, hogy legyenek közösségünk tagjai!
Feliratkozás itt: http://evangelium.katolikus.hu/
Természetesen nem csak az ajándékok miatt érdemes a listát terjeszteni,
hanem az e-vangélium terjedése érdekében is.
Hirdessétek az evangéliumot!
Köszönettel és szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 31., hétfő

[Evangelium] 2010-05-31

2010. május 31. - Hétfő

Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a
főpapokhoz és a nép elöljáróihoz: Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette
sövénnyel; pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe
adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre.
Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy
beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek,
megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda
hozzájuk: annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött
egy harmadikat is: azt megölték. Küldött aztán még többet: közülük
egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen
fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így
gondolkodott: "A fiamat csak becsülni fogják." A szőlőmunkások azonban így
biztatták egymást: "Itt az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz az
öröksége!" Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit
tesz majd erre a szőlő ura: Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és
másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az Írást?
A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett.
Az Úr tette azzá; csodálatos dolog ez a mi szemünkben.
Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis,
hogy róluk mondta a példabeszédet. Otthagyták tehát, és eltávoztak.
Mk 12,1-12

Elmélkedés:

A nép vallási vezetői megértették, hogy a gyilkos szőlőmunkásokról mondott
beszéd valójában róluk szól. Az ő elődeik szegték meg a szövetségi
hűséget, megölték a prófétákat, s most ők azok, akik Jézus életére törnek.
Mindez az üdvtörténet része, tehát Isten üdvözítő szándéka szerint
történt. Krisztus az elmozdíthatatlan szegletkő, akire a megváltás műve
épül. Nagy ára van megváltásunknak: Isten Fiának kellett meghalnia ahhoz,
hogy mi megszabaduljunk a bűn szolgaságából és a haláltól. Az ő
feltámadása révén juthatunk el az Atyához.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Istenem: úgy állok előtted, mint a gyermek. Te magad akarod, hogy olyanok
legyünk, mint a gyermek: aki teljesen szót fogad a felsőbb akaratnak.
Ledobom magamról minden büszkeségemet, ami előtted szégyenem. Készséges
lélekkel figyelek szavadra.
André Gide
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 30., vasárnap

[Evangelium] 2010-05-30

2010. május 30. - Szentháromság vasárnapja

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még sok mondanivalóm
volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság
Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Elmélkedés:

Élet a Szeretetben
Történeteink jól ismert hőse, Eszter, néhány évvel ezelőtt nyaralni
készült családjával. Úgy gondolta, hogy könyvet is visz magával az egy
hetes pihenésre, s arra kért, hogy ajánljak neki valami érdekes
olvasnivalót. Néhány kötetet adtam neki kölcsön, többek között Márai
Sándor: A kassai polgárok című drámáját, s felhívtam figyelmét, hogy ez
egy nagyon izgalmas történet. Amikor visszahozta a könyveket, megkérdeztem
tőle, hogy kellően érdekfeszítő volt-e a Márai-féle történet? Nem kis
meglepetésemre Eszter azt válaszolta, hogy nagyon izgalmasan indultak az
események, de ő nem szereti a fokozódó izgalmakat, ezért úgy döntött, hogy
elolvassa a könyv utolsó oldalait, s amikor már ismerte a befejezést,
akkor olvasta el elejétől végéig a művet. Én még soha nem olvastam így
könyvet, de tudom, hogy az izgalmak elkerülése végett többen is
alkalmazzák ezt a módszert. Bevallom, hogy én szeretem a váratlan
fordulatokat, a szövevényes eseményeket, nem sietek türelmetlenül a dolgok
elébe, s engedem, hogy az író vezessen a történet végkifejletéig.

A mai nap a Szentháromságot ünnepeljük. Hitünk szerint egy Isten van, aki
három személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ezt a három isteni személyt
nevezzük egy szóval Szentháromságnak. Emberi értelmünk számára azonban
meglehetősen felfoghatatlan, hogy miként lehetséges ez, hogyan is kell
mindezt értenünk. Azt könnyen beláthatjuk, hogy nem egy különleges
matematikai rejtélyről vagy megoldhatatlan számtani feladványról van szó a
Szentháromság esetében. Az első keresztény századoktól fogva egyházatyák
és hittudósok egész sora foglalkozott a Szentháromsággal, illetve azzal,
hogy milyen viszony, kapcsolat áll fenn az Atya, a Fiú és a Szentlélek
között. Azzal mindenki egyetért, hogy amit a tudunk, azt Isten
kinyilatkoztatásából tudjuk, mert emberi értelmünk semmiféle bölcselkedő
okoskodással nem képest megközelíteni a Szentháromság lényegét. Az is
egyértelmű ugyanakkor mindenki számára, hogy a Szentháromság titok,
mégpedig hitünk egyik legnagyobb é legfontosabb titka.

A titkot persze igyekszünk megfejteni, s szeretnénk mindig többet tudni.
Így van ez a hétköznapi életben, és a hittitkokkal is. A Szentháromsággal
kapcsolatos fejtegetéseket és hittudományi értekezéseket természetesen nem
tartom feleslegesnek, sőt, egészen hasznosak azok, de én egy kicsit mindig
úgy érzem, hogy amikor meg akarjuk fejteni és a maga teljes valóságában
meg akarjuk érteni a Szentháromságot, akkor úgy teszünk, pontosabban úgy
szeretnénk tenni, mint Eszter, aki először a történet végét olvassa el a
könyvből. Nekem úgy tűnik, mintha elébe akarnánk menni a dolgoknak vagy
mintha siettetni akarnánk Isten-keresésünk, Isten-megismerésünk
folyamatát. Halálunk és feltámadásunk után, az öröklétben majd együtt
leszünk Istennel és mindent tudni fogunk róla. De a megismerésnek ezt a
teljességét nem szükséges az időben előbbre hoznunk. Szerencsére nem is
tudjuk Istennel megtenni ugyanazt, mint egy regénnyel.

Gyakran beszélünk arról, hogy Isten elsősorban nem tanokat, nem tanítást
akart velünk közölni, hanem önmagát és szeretetét. Keresztény életünk sem
elsősorban egy tanítás megismerése és megvalósítása, hanem sokkal inkább
egy személynek a megismerése és követése, azaz Krisztus-követés. A
Szentháromsággal kapcsolatban ezt úgy mondhatnánk, hogy ne az értelmi
megközelítés legyen a legfontosabb számunkra, hanem az, hogy Istennel,
azaz az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel éljünk! Szent János apostol
írja első levelében a következőket: "Isten szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk" (1Jn
4,9). Majd ezzel folytatja: "Abból ismerjük meg, hogy Istenben maradunk, ő
meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk" (1Jn 4,13).

Befejezésül még egyetlen gondolat: Fontos, hogy János apostol ezen szavai
azt a kijelentést követik, amely szerint "Isten a szeretet" (1Jn 4,8).
Isten tehát nem csupán szeretetet érez a teremtmények, s köztük
legfőképpen az ember iránt, hanem ő maga a szeretet. Isten-keresésünk
mindig a szeretet keresése, Isten-megismerésünk minden esetben a szeretet
megismerése, és Isten utáni vágyunk végső soron a szeretet, a tökéletes
szeretet utáni vágyakozás. A Szentháromság mai ünnepe ébresszen rá minket
arra, hogy Isten meghív minket a vele való életre, a Szeretetben való
életre!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek! Titokként és igazságként
ismertelek meg, hitünk titkaként és igazságaként. Megismertelek, mint
Szeretetet. Titokzatos, benső életed lényege a szeretet, amely kiárad a
világ és az emberek felé. Arra hívsz engem is, hogy éljek benned, éljek a
Szeretetben! Kész vagyok megismerni és elfogadni a szeretetet, hogy
szeretet ébredjen bennem irántad, dicsőítselek és imádjalak téged, az
örökkévaló Istent, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

[Evangelium] 2010-05-30

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum