2014. november 29., szombat

[Evangelium] 2014-11-29

2014. november 29. – Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

A mai nappal véget ér az egyházi liturgikus év és a mai evangéliummal
befejeződik Jézus végső időkről mondott beszéde. Krisztus király
vasárnapjától mostanáig Jézusnak az utolsó időkben történő eljöveteléről
elmélkedtünk.
Életünk végén Isten fogja megítélni emberi cselekedeteinket. Mire
számíthatunk, amikor Isten elé kell majd állnunk? Irgalmasságra és
igazságosságra. Bár emberi gondolkodásunkban sokszor nehéz összeegyeztetni
ezt a kettőt, Istenben mégis mindkettő jelen van, s nem kerülnek
ellentmondásba egymással. Isten kész irgalmasan megbocsátani minden
embernek, aki bűnbánattal tekint rá, ugyanakkor az is igaz, hogy a bűnös
élettel szakítani nem akarók büntetésre számíthatnak. Felelősek vagyunk
cselekedeteinkért. A keresztény bölcsesség azt jelenti, hogy az isteni
ítéletet szemünk előtt tartjuk egész életünkben és döntéseinket annak
megfelelően hozzuk, hogy eljussunk Istenhez az örök életre.
Holnaptól elkezdődik az advent, amely amellett, hogy szintén emlékeztet
Krisztus második érkezésére, egyúttal visszaemlékeztet bennünket Krisztus
első eljövetelére, Isten Fiának az idők teljességében történt
megtestesülésére, Jézus születésére.
Törekedjünk elnyerni Istentől a legfőbb jót, az üdvösséget!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűz Mária, anyja minden meghívott férfinak és nőnek, engedd, hogy a
híveknek meglegyen az erejük ahhoz, hogy nyíltan feleljenek az isteni
szólításra, legyenek vidám tanúi az Isten és a felebarát iránti
szeretetnek.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-29
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141129.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 28., péntek

[Evangelium] 2014-11-28

2014. november 28. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem
történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33

Elmélkedés:

„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak" (Lk 21,33) – mondja
Jézus az evangéliumban. Nem csupán arra vonatkozhat ez a kijelentés, hogy
a világ elmúlása után is igazság marad az ő tanítása, hanem arra is, hogy
ebben a világban minden kor embere számára érvényes és időszerű a
krisztusi tanítás. Jézus tanításának hallgatására és megtartására azért
van szükségünk, mert ezek az örök élet igéi számunkra. Aki megszívleli
mindazt, amit Jézus mond, és annak megvalósítására törekszik, az örök élet
és a mennyei Atya felé vezető úton jár. Vannak olyan emberek, akik nem
hallgatják szívesen Jézust, és letérnek erről az útról. A tanítás
elfogadása vagy elutasítása, illetve annak megvalósítása vagy elvetése
döntő fontosságú számunkra az üdvösség elnyerése szempontjából.
Amikor a csodálatos kenyérszaporítást követően Jézus az örök élet
kenyeréről beszél Kafarnaumban, a beszéd után sokan elhagyják, nem követik
őt többé. Ekkor megkérdezi tanítványait, hogy ők is el akarják-e hagyni?
Péter apostol a következőket válaszolja: „Hová mennénk, Uram? Az örök élet
igéi tenálad vannak" (Jn 6,68).
Mit tanít nekünk Péter vallomása? Szükségünk van arra, hogy naponta
táplálkozzunk az örök élet kenyerével és az örök élet tanításával. A
szentmisén lehetőleg minden alkalommal járuljunk szentáldozáshoz, és
olvassuk rendszeresen az evangéliumot! Hová jutnánk nélkülük?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

A fény csak belőled árad, ó, Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk
keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a
legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd
hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó
erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk Irántad érzett teljes
szeretetének minden jelével.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-28
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141128.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 27., csütörtök

[Evangelium] 2014-11-27

2014. november 27. – Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

Jézusnak az utolsó ítéletről mondott szavai kettős hatást váltanak ki
bennünk. Az embert egyrészt félelem fogja el azokat a rettenetes dolgokat
hallva, amelyek be fognak következni, másrészt öröm tölti el amiatt, hogy
eljön az Emberfia. Vajon melyik érzés erősebb? Vajon képes-e a közelgő
üdvösség reménye legyőzni félelmeinket? Aki hűséggel kitart Jézus mellett,
nyugodt lelkiismerettel várhatja az Úr eljövetelét. Érkezése, bár valóban
félelmetes jelek kíséretében fog bekövetkezni, mégis nagy örömet hoz
mindazok életébe, akik várják megváltásuk napját. Ne engedjünk a félelem
kísértésének!
Az evangéliumi leírás szerint Krisztus második eljövetele igencsak
látványos lesz. Látni lehet majd városok pusztulását. Látni lehet különös
jeleket az égitesteken. Látni lehet majd mindent, ami a világgal és az
emberekkel történik. S végül látni lehet a dicsőséggel és hatalommal
érkező Jézust. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy mindezt azok is
látni fogják, akik most nem akarnak látni, s szemüket elhomályosítja a
bűnös élet vagy elkápráztatja a világ varázsa. A tisztánlátás ideje lesz
ez mindannyiunk számára, amikor saját földi életünket is látni fogjuk,
visszatekinthetünk rá. A bűnösök számára ezzel véget is ér a látnivalók
sora, ennél többet nem láthatnak. Az igazak viszont megláthatják az Istent
és vele élhetnek az örökkévalóságban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-27
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141127.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 26., szerda

[Evangelium] 2014-11-26

2014. november 26. – Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

Krisztus tanítványai nem csak a végső időkben fognak ellenállást érezni és
üldöztetést tapasztalni a világ részéről, hanem mindezek végigkísérik az
Egyház életét évszázadokon keresztül. Szinte nem is volt a történelem
folyamán olyan korszak, amikor egyesek ne az Egyház követőiben látták
volna legnagyobb ellenségüket. Hiába gondolták, hogy fenyegetéssel,
megfélemlítéssel eredményt fognak elérni. Mindezek és a vértanúságot is
hősiesen vállalók inkább erősítették az Egyházat. A keresztény ember
ugyanis tudja, hogy üdvösségének feltétele az, hogy hűségesen kitartson
hitében, Jézus mellett. Legalábbis azok mindenképpen tudják, akik nem
felszínesen gyakorolják vallásukat, hanem meggyőződésből.
Arról olvasunk a mai evangéliumban, hogy a tanítványokra váró
próbatételekre és üldözésekre készíti fel övéit Jézus. Azt szeretné, ha
nem érne senkit váratlanul ezek bekövetkezte, s mindenki saját lelke
üdvösségének érdekében türelmesen viselné ezeket, megőrizvén hitét. A
keresztényüldözések korából jól ismert, hogy a testi élet megmentéséért a
fenyegetések hatására voltak, akik megtagadták hitüket. Mások viszont nem
testi életüket, hanem lelkük örök életét tartották fontosnak, s ezért
kitartottak a hitben. A cél tehát világos: örök életünk érdekében érdemes
mindent elviselnünk. Ha állhatatosan kitartunk Jézus mellett, akkor ő
teljesíti legfőbb reményünket, az üdvösséget.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram Jézus Krisztus, esengek: olvasszon föl magába Szerelmed lángoló, édes
mézzel-folyó nagy hatalma! Hogy szerelmed szerelmébe haljak bele; mert
szerető szereteted értem kínhalált szenvedett.
Assisi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-26
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141126.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 25., kedd

[Evangelium] 2014-11-25

2014. november 25. – Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: „Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: „Én vagyok!" És: „Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Ismét a végső időkről olvasunk az evangéliumban. Jézus egyértelművé teszi,
hogy nem a bekövetkezés időpontja a lényeges, hanem, hogy tanítványai
kitartsanak mellette. Lesznek, akik éppen Jézusra hivatkozva akarják
félrevezetni az embereket. Bölcsesség és tisztánlátás kell ahhoz, hogy
megkülönböztessük a krisztusi igazságot az emberek hamisságától, amely
látszat- vagy féligazságokba öltözködve jelenik meg. A könnyű ígéretek sok
ember fülének jobban tetszenek, mert nem kívánják meg az isteni
értékrendhez való ragaszkodást. Krisztus tanítványának egyedül az Urat
szabad követnie, s nem szabad félelembe burkolóznia, ha az említett
jeleket látja.
Ezt mondja Jézus: Sokan jönnek az én nevemben s mondják: „Én vagyok!" Az
evangéliumokban különös jelentősége van Jézus „én vagyok" kezdetű
kijelentéseinek, mert ezek a mondások az ő istenségébe engednek
bepillantást számunkra. Amikor a végső időkben olyanok lépnek majd fel,
akik azt fogják mondani, hogy „én vagyok," akkor ezek az emberek az igaz
Isten helyébe akarnak lépni. Az ember számára az lesz a valóban nehéz,
hogy felismerje az igaz Istent és megkülönböztesse őt a hamis istenektől.
Ezért figyelmeztet minket a mi Urunk: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek
titeket!" (Lk 21,8).
Kit ismerek el Istenemnek? Kinek engedem, hogy vezessen az élet útján az
örök élet felé? Kinek szolgálok az üdvösség reményében?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kisszerűsége nélkül
lelki szegénnyé, foltok nélkül tisztává, zúgolódás nélkül türelmessé,
színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá,
kislelkűség nélkül szomorúvá, fennhéjázás nélkül komollyá, könnyelműség
nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igaz lelkűvé!
Aquinói Szent Tamás

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-25
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141125.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 24., hétfő

[Evangelium] 2014-11-24

2014. november 24. – Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó napjaiban, amikor a liturgia a végső időkre irányítja
figyelmünket, a mai evangéliumban arról a szegény özvegyről olvasunk, aki
mindenét odaadta a templom javára. S bár ez csupán két fillér volt, Jézus
mégis többre értékelte, mint más nagyobb adományokat. Ellentmondásosnak
tűnik Jézus véleménye. Ítélete mögött az lehet, hogy észrevette az özvegy
igazi nagylelkűségét, amely képes mindent odaadni Istennek.
Mindezek alapján úgy tekinthetünk az özvegyre, mint aki az igazi
nagylelkűségre ad példát. Tudta, hogy egyedül Istentől várhat segítséget,
de nem emberi számításról van itt szó, ami oly sokszor jelen van, amikor
valamilyen jó reményében látszólag nagylelkűen adakozunk. Az özvegy
Istenre bízza magát, életét, tehát inkább bizalom jellemzi magatartását,
mintsem számítás. Istent nem lehet elkápráztatni olyan dolgokkal,
amelyeknek általában az emberek örülnek. Ha önmagunkat nem adjuk neki
nagylelkűen és visszavonhatatlanul, akkor semmit sem adtunk.
Érdekes kérdés lehet, hogy ki tud nagylelkű lenni? Különösen a nehéz
helyzetekben. Úgy tűnik, hogy aki mindent a maga érdemének tekint, aki azt
gondolja, hogy saját erejéből szerezte azt, amit birtokol, nem képes erre.
Aki viszont a vagyonra, az értékekre és az anyagi javakra úgy tekint, mint
Istentől kapott ajándékra, az könnyen le tud róla mondani mások vagy Isten
javára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj el, Uram, várok rád. Szívemben szereteted tüze ég, lelkem epedve
várja a Szent Arcod látását. Kérem ezután is túlcsorduló kegyelmedet,
amely ébren tartja lelkemet eljöveteled napjáig. Add, hogy egyre jobban
szeresselek.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-24
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141124.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 23., vasárnap

[Evangelium] 2014-11-23

2014. november 23. – Vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön
az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal
dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig
elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes
voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen
voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg
voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!" Erre ők is
megkérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként
vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő
pedig ezt feleli majd nekik: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek
egyikével nem tettetek, velem nem tettétek! Ezek akkor az örök büntetésre
mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

Talál-e hitet?
Nyugat-Európa egyes országaiban vagy Amerikában a hívők számának
csökkenése miatt az utóbbi időkben több helyen bezárták a templomokat. Sem
szentmisét, sem más szertartást nem tartanak bennük, a hívek egy másik,
közeli templomba járnak istentiszteletre. A püspökségnek vagy a helyi
egyházközségnek komoly fejtörést okoz, miként hasznosítsák az épületeket a
jövőben. Van, ahol múzeumot vagy kiállítótermet alakítottak ki, másutt
orgonakoncerteket, hangversenyeket tartanak. A hollandiai Utrecht
városában egy könyvesbolt lett a templomból. Az építészeket dicséri, hogy
úgy tervezték meg a három emelet magas galériát, a lépcsőket és a
könyvespolcokat, hogy tiszteletben tartották az épület templom-jellegét. A
XIV. századi épület szerkezetét nem bántották, még az orgonát is
meghagyták, hanem úgy helyeztek el minden könyvesbolthoz tartozó
építészeti elemet, hogy azokat bármikor könnyen el lehet távolítani
anélkül, hogy kárt tennének az épületben. Szóval, meghagyták annak
lehetőségét, hogy újra templom legyen egyszer majd e helyen.
Napjainkban valóban sokan elfordulnak Istentől, az Egyháztól, a hittől, a
vallástól, de talán nem kellene mindent felégetniük, lerombolniuk maguk
mögött. Talán érdemes volna meghagyni a lehetőséget, hogy visszatérjenek a
hívők közösségébe. Talán érdemes volna nyitva hagyniuk egy kaput, amelyen
Isten visszatérhet életükbe.
Mert abban biztosak lehetünk, hogy az Úr eljön, újra eljön a világba.
Valószínűleg nem a mi hátralévő életünk néhány évében, évtizedében fog ez
bekövetkezni, de biztosan meg fog egyszer történni. És abban is biztosak
lehetünk, hogy halálunk után Isten elé kell állnunk. A számonkérés
viszonylag egyszerű lesz. Ezt írja le a mai evangélium. Isten azt fogja
megkérdezni tőlünk, hogy mire használtuk földi életünket? Csak magunknak
gyűjtögettük az anyagi javakat vagy valami hasznosabbat is tettünk? Csak
magunkkal törődtünk vagy megnyitottuk-e szívünket embertársaink felé?
Isten nem fogja szóról szóra elmondatni velünk a Szentháromságról szóló
hittételeket. Nem kéri majd tőlünk, hogy pontosan idézzünk részleteket a
Bibliából. Azt kérdezi majd, hogy felismertük-e Krisztust a szegényekben
és rászorulókban és segítséget nyújtottunk-e? Adtunk-e enni az éhezőknek?
Adtunk-e inni a szomjazóknak? Meglátogattuk-e, ápoltuk-e, gondoztuk-e a
betegeket? Felöltöztettük-e a ruhátlanokat, a nincsteleneket? Irgalmasok
voltunk-e az emberekhez? Kifejeztük-e, megmutattuk-e irántuk
jócselekedetekkel a szeretetünket?
Jézus egy alkalommal ezt mondta: „Csak az a kérdés, hogy amikor az
Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?" (Lk 18,1-8). Az Úr végső időkben
várható jövetelére gondolva, mi is ezt kérdezzük. Talál-e hitet, talál-e
hívő embereket a földön? Vagy csak könyvesboltokat, olvasó embereket
talál? Vagy koncerttermeket, ahol a művészi szépség mögött senki nem veszi
észre a lelki kincset? Vagy múzeumokat, ahol az egykori vallásos élet
tárgyi emlékeit őrzik? Talál-e hitet a földön? Az igazságot kereső
embereket, életük magasztosabb célját kereső embereket biztosan fog
találni. Mert az igazság keresését senki nem ölheti ki az ember szívéből.
A vágyat, hogy kicsinyességünkön és önzésünkön felülemelkedve egy nemesebb
célért éljünk, senki nem veheti el tőlünk. Törekedjünk arra, hogy
hitünkben erősödjünk, és munkálkodjunk azon, hogy a következő
nemzedékeknek átadjuk a hit kincsét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te vagy a mindenség királya! Hittel várjuk eljöveteledet és
a veled való találkozást. A hitről való tanúságtétel minden korban
bátorságot kíván a keresztényektől, tőlünk. Bátorságot, hogy az üldözések
idején, az elutasításokat megtapasztalva vagy az emberek közönyét látva is
folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése. Annak tudatában
élünk, hogy a te megbízásodból, a te munkatársadként adjuk tovább a hitet.
Nevelj minket az alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem téged és a te
örömhíredet hirdessük!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-23
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141123.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szívem első gondolata 2015. könyv pillanatnyilag elfogyott. Az
utánnyomás december 5-re készül el és december 8-tól folyamatosan küldöm.
Fontos! Kizárólag azok számára tudom garantálni a karácsonyig való
megérkezést, akik 2014. november 23. vasárnap 23.59-ig elküldik
rendelésüket.
A Szívem első gondolata 2015. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza a jövő évre, valamint egy új imagyűjteményt. 520 oldal. Ára:
1500 Ft/db. Az alábbi rendelési linken ez a könyv és további
evangelizációs kiadványaim is megtalálhatóak. Válasszatok magatoknak és
szeretteiteknek karácsonyi ajándékot!
Bővebb információk a rendelési linken. (A link biztonságos, akkor is, ha
esetleg a böngésző mást jelez.) A könyvet boltokban nem forgalmazzuk.
Közvetlenül tőlem rendelhető meg.
Rendelési lehetőség és információ:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. november 20.
Figyelem! Ezt a levelet akkor is megkaphatja, ha korábban már megrendelte.
Ez esetben bocsánat a zavarásért!
Ha a linken nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő adatokat
a zalalovo@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2015. darabszám:
Szent Márton életútja darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal: (Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár szükség esetén
biztosan eléri Önt.
Hiányos adatok küldése esetén csak karácsony után lesz időm azok pótlása
ügyében e-mailben megkeresni Önt.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum