2016. március 12., szombat

[Evangelium] 2016-03-12

2016. március 12. – Szombat

Amikor Jézus a Jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép
közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
mondták: „Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát
Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid
városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre szakadás támadt a
nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet
emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a
főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem
hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!"
Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre?
Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül?
Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez." Ekkor az
egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste
Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül,
hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat)
cselekedett." A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy?
Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!"
Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53

Elmélkedés:

Miután János evangélista bemutatta Jézus önmagáról, küldetéséről és az
Atyával való kapcsolatáról szóló kinyilatkoztatását, amiről az előző napok
evangéliumaiban olvastunk, rátér a hallgatóság reakciójára, válaszára.
Jézus beszéde különféle hatást vált ki az emberekből. Szavai alapján
egyesek felismerik személyében az Isten által küldött prófétát, mások
pedig kijelentik róla, hogy ő a Messiás. E pozitív reakciók mellett
megjelenik azonban az ellenvélemény is. Jézus személyét és származását
illetően a nép körében nincs egységes vélemény, megjelennek a kételkedők
is. A főtanács tagjai sem képviselnek egységes álláspontot, de itt már
mások az arányok. A leírásból úgy tűnik, hogy a tanács tagjainak többsége
Jézus ellen van. Egyedül Nikodémus az, aki mintegy védelmébe veszi Jézust
azzal, hogy felhívja a figyelmet a törvény előírására, miszerint senkit
sem szabad elítélni az illető meghallgatása nélkül.
Minden bizonnyal Nikodémus tekintélyének volt köszönhető, hogy a
főtanácsban a felfokozott hangulat alábbhagy, az indulatok legalább egy
időre elcsitulnak, és mindenki hazatér. Ez azonban nem jelenti Jézus
elfogadását a főtanács tagjai részéről, hanem inkább azt, hogy
állásfoglalásukat, döntésüket, ítélkezésüket későbbre halasztják.
Ma határozott leszek döntéseimben és nem halasztom azokat későbbre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160312.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 11., péntek

[Evangelium] 2016-03-11

2016. március 11. – Péntek

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.
Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az
ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem
titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül
néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme,
nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők
is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról
pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való." Erre Jézus, aki a
templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is
tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött
engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő
küldött engem." Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá
kezet, mert még nem jött el az ő órája.
Jn 7,1-2.10.25-30

Elmélkedés:

Az előző napok evangéliumaiban olyan részleteket olvastunk, amelyekben
Jézus a mennyei Atya Fiának és küldöttének nevezte magát. Ezt a sorozatot
folytatja a mai szövegrészlet, amelyben újra kijelenti, hogy ő az igaz
Isten küldötte. Mostani szavainak az ad különös jelentőséget, hogy mindezt
a jeruzsálemi templomban, a mennyei Atya házában teszi. A templom nagy
jelentőséggel bírt a zsidó emberek vallási életében. Isten lakóhelye ez,
az istentisztelet és az áldozatok helye. Az igaz Isten imádásának helye az
emberek számára. Jézust itt mutatták be Istennek a születése utáni
negyvenedik napon. Ő is ide zarándokolt fel évente legalább egy
alkalommal, miként erről tanúskodik az az esemény, amikor 12 éves korában
itt találja meg őt édesanyja, Mária és nevelőapja, Szent József egy
zarándoklat után néhány nappal. Ezt a templomot tisztítja meg Jézus a
méltatlan cselekedetektől, kiűzve a kereskedőket. Jézus számára a templom
a tanítás helye, s neki joga van Atyja házában tanítani. Számára ez a hely
olyan, ahol kijelentheti a vallási vezetők és az egész nép előtt azt, hogy
ő annak az Istennek a Fia, akié ez az épület. Nem titokban beszél, hanem a
nagy nyilvánosság előtt.
Ma örömmel megyek a templomba, az Isten házába és szívesen időzöm Isten
jelenlétében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160311.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 10., csütörtök

[Evangelium] 2016-03-10

2016. március 10. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom
önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
(Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy
üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig
akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok
szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya
akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem.
Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti
viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje
sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok
meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet!
Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni,
hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést.
Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én
Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját
nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást
dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?
Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok
Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is
hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek,
hogyan hinnétek az én tanításomnak?"
Jn 5,31-47

Elmélkedés:

Az előzményekben Jézus azt állította magáról, hogy ő a mennyei Atya
küldötte és mindent az Atyával való teljes egyetértésben tesz. Azt
szeretné, hogy az emberek higgyenek benne. Mi a bizonyíték Jézus
állításainak igazságára? Mi alapján fognak hinni az emberek? A mi Urunk
azt állítja, hogy a mennyei Atya tanúskodik mellette, mégpedig nem
szavakkal, hanem cselekedetekkel. Mindaz, amit tesz, az Atyától való
megbízás alapján teszi. Itt az ő csodáira, mint jelekre kell gondolnunk.
Jézus tehát azt állítja, hogy a csodák és csodás gyógyulások az Atyától
származnak és ezek igazolják a Fiú származását és istenségét. Bár
kétségtelen tény, hogy Jézus csodáinak van a legnagyobb bizonyító ereje
isteni származására vonatkozóan, mégis helyesebb azt mondanunk, hogy az ő
egész földi élete, tevékenysége, halála és feltámadása jel az emberek
számára.
Ilyen kijelentéseket csak az tesz, akinek rendkívül erős a küldetéstudata.
Jézus azért tesz ilyen állításokat, mert meg van győződve arról, hogy az
Atya küldötteként szolgálja az emberek megváltását és üdvösségét. Ő
mindvégig engedelmes Fiúként cselekszik, aki az Atya jóságát, irgalmát és
szeretetét sugározza. Ha az Atya Jézus személyében tárja fel magát és
szeretetét számunkra, akkor mi Jézusban való hit által ismerhetjük meg az
Atyát és juthatunk el hozzá.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160310.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: Eddig 112 személy 306 tanszercsomagot ajánlott fel.
További részletek: http://www.evangelium365.hu/list/projektek/4

Idén egy új kezdeményezést indítunk, amellyel túllépünk a jótékonyság
keretein. A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a hitoktatást
szeretnénk segíteni. A célunk az, hogy a következő tanévben 1. osztályt
megkezdő gyermekek minél nagyobb számban vegyenek részt a hitoktatásban.
Az általános iskolákban jelenleg minden gyermek vagy az állam által
szervezett erkölcstanra, vagy az egyház által biztosított hit- és
erkölcstanra (röviden: hittanra) jár. Ha egy gyermek már 1. osztályos
korában hittanra jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven
keresztül a hitre neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi
közösségbe, felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint
rajta keresztül elérjük családját is.

A plébános vagy a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba
adott tanszercsomag a bizonytalankodókat is a hittan felé irányíthatja.
Így segíthetjük a leendő 1. osztályosok szüleit abban, hogy az iskolai
beíratáskor gyermekük számára a hittant válasszák.

A Tanszercsomag 2016. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket. A tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox, 2 db vonalas és 2
db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db
toll és egy 1 db színesceruzakészlet (12 színű). Valamennyi tanszer egyedi
tervezésű és gyártású, vallásos témájú képekkel díszített, illetve
evangéliumi idézettel feliratozott.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2016. jótékonysági akciót. 1700 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/4
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. március 10.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 9., szerda

[Evangelium] 2016-03-09

2016. március 9. – Szerda

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Az én Atyám szüntelenül
munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is." E szavak hallatára a zsidók még
inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte meg,
hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus
azonban tovább hirdette: „Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú semmit sem
tehet önmagától. Csak azt teheti, amit az Atyánál lát. Amit ugyanis az
Atya cselekszik, azt cselekszi a Fiú is. Az Atya szereti a Fiút, és
mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt még nagyobb dolgokat is mutat
majd neki, hogy csodálkozzatok rajta. Amint ugyanis az Atya halottakat
támaszt föl és kelt életre, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.
Az Atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a Fiúra bízta,
hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Aki a Fiút
nem tiszteli, az nem tiszteli az Atyát sem, aki a Fiút küldte. Bizony,
bizony, mondom nektek: aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: eljön az óra –
sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Amint ugyanis az Atyának élete van
önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak
hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne
csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten
Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak
az életre; akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra. Én önmagamtól
semmit sem tehetek. Amint (Atyámtól) hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem
igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki
küldött engem."
Jn 5,17-30

Elmélkedés:

Első olvasásra úgy tűnik, hogy Jézusnak a mai evangéliumban olvasott
beszéde csupán magyarázat arra, hogy miért gyógyít szombaton. A mózesi
törvényeket szigorúan betartó zsidó vallási csoportok nehezményezték
ugyanis, hogy a nyugalom napján is gyógyít, dolgozik. A mi Urunk nem csak
igazolni akarja előttük cselekedeteit, hanem csodálatos kinyilatkoztatást
ad a mennyei Atyával való kapcsolatáról és saját küldetéséről, és
egyértelműen kijelenti, hogy ő a Fiú, azaz a mennyei Atya Fia.
Jézus egységben, szoros kapcsolatban van az Atyával, és mindent együtt
cselekszenek. Jézus cselekedeteiben az Atya tevékenysége nyilvánul meg.
Amikor az Úr gyógyít, akkor az Atya irgalma gyógyítja meg a beteg embert,
márpedig ezt az isteni irgalmasságot nem lehet időbeli korlátok közé
szorítani, senki ember nem tilthatja meg Istennek, hogy szombaton
gyógyítson. A beszéd megvilágítja Jézus küldetéstudatát. Ő nem önmagától,
nem egyedül cselekszik, hanem az Atya küldötte, aki végrehajtja mindazt,
amit az Atya kíván tőle. E feltétlen engedelmesség előrevetíti azt, hogy
az ő tökéletes engedelmessége a szenvedés és a halál vállalásában
nyilvánul meg. A végső ítélet és az új életre való feltámasztás szintén
kettejük tevékenysége.
Ma hálát adok Istennek, mert mindent neki köszönhetek: az életemet és
reményem szerint üdvösségemet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál nekünk
a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy felismerjünk
téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged szolgáljunk mindenkiben!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160309.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén egy új kezdeményezést indítunk, amellyel túllépünk a jótékonyság
keretein. A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a hitoktatást
szeretnénk segíteni. A célunk az, hogy a következő tanévben 1. osztályt
megkezdő gyermekek minél nagyobb számban vegyenek részt a hitoktatásban.
Az általános iskolákban jelenleg minden gyermek vagy az állam által
szervezett erkölcstanra, vagy az egyház által biztosított hit- és
erkölcstanra (röviden: hittanra) jár. Ha egy gyermek már 1. osztályos
korában hittanra jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven
keresztül a hitre neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi
közösségbe, felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint
rajta keresztül elérjük családját is.

A plébános vagy a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba
adott tanszercsomag a bizonytalankodókat is a hittan felé irányíthatja.
Így segíthetjük a leendő 1. osztályosok szüleit abban, hogy az iskolai
beíratáskor gyermekük számára a hittant válasszák.

A Tanszercsomag 2016. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket. A tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox, 2 db vonalas és 2
db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db
toll és egy 1 db színesceruzakészlet (12 színű). Valamennyi tanszer egyedi
tervezésű és gyártású, vallásos témájú képekkel díszített, illetve
evangéliumi idézettel feliratozott.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2016. jótékonysági akciót. 1700 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/4
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. március 9.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 8., kedd

[Evangelium] 2016-03-08

2016. március 8. – Kedd

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az
úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának
neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok,
sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus
látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.
Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?" A beteg azt felelte: „Uram! Nincs
emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én
odaérek, már más lép be előttem." Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl,
vedd ágyadat, és járj!" Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és
járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a
meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned." Ő
azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd
ágyadat, és járj!" Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta
neked, hogy vedd ágyadat, és járj?" A meggyógyult ember azonban nem tudta,
hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a
helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított
emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne
vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!" Az ember elment, és
elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók
üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
Jn 5,1-16

Elmélkedés:

A csodaelbeszélésekben János evangélista előszeretettel használ tényszerű
elemeket, amelyekkel az eset megtörténtét igazolja. A Beteszda fürdőben
történt gyógyítás alkalmával ilyen elem a harmincnyolc év említése. Egy
ember, akit harmincnyolc éven át senki sem vett észre, most hirtelen a
figyelem középpontjába kerül. Korábban senki nem törődött azzal, hogy
beteg, senki nem segítette őt, hogy legalább esélye legyen a gyógyulásra,
most viszont feltűnést kelt a jelenléte. Igaz, most nem azért veszik
észre, mert meggyógyult, hanem mert szombati napon vitte az ágyát. A
jelenlévőknek nem az tűnt fel, hogy harmincnyolc év betegség után ez az
ember gyógyultan járt köztük, hanem az, hogy vitte az ágyát. Nem érdekli
őket, hogy ki és miként gyógyította meg őt, hanem azzal foglalkoznak, hogy
ki parancsolhatta neki azt, hogy szombaton vigye az ágyát, amikor ez
munkának számít és a nyugalom napján nem szabad ilyet tenni. A történet
lezárásaként az evangélista még megemlíti, hogy szombaton, a nyugalom
napján végzett gyógyításaiért a zsidók üldözték Jézust.
Ez az emberi kicsinyesség megmutatja, hogy a törvények betű szerinti
tisztelete teljesen eltorzítja a vallásosságot és a legjelentéktelenebb
dolgokra tereli az ember figyelmét. Mindeközben Isten figyelme a fontosra,
a betegre irányul. Isten irgalma megérinti és meggyógyítja a beteget.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, aki haláloddal és föltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya
szeretetét, hiszünk benned és bizalommal mondjuk neked ma is: „Jézusom,
bízom benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160308.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén egy új kezdeményezést indítunk, amellyel túllépünk a jótékonyság
keretein. A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a hitoktatást
szeretnénk segíteni. A célunk az, hogy a következő tanévben 1. osztályt
megkezdő gyermekek minél nagyobb számban vegyenek részt a hitoktatásban.
Az általános iskolákban jelenleg minden gyermek vagy az állam által
szervezett erkölcstanra, vagy az egyház által biztosított hit- és
erkölcstanra (röviden: hittanra) jár. Ha egy gyermek már 1. osztályos
korában hittanra jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven
keresztül a hitre neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi
közösségbe, felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint
rajta keresztül elérjük családját is.

A plébános vagy a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba
adott tanszercsomag a bizonytalankodókat is a hittan felé irányíthatja.
Így segíthetjük a leendő 1. osztályosok szüleit abban, hogy az iskolai
beíratáskor gyermekük számára a hittant válasszák.

A Tanszercsomag 2016. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket. A tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox, 2 db vonalas és 2
db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db
toll és egy 1 db színesceruzakészlet (12 színű). Valamennyi tanszer egyedi
tervezésű és gyártású, vallásos témájú képekkel díszített, illetve
evangéliumi idézettel feliratozott.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2016. jótékonysági akciót. 1700 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/4
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. március 8.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 7., hétfő

[Evangelium] 2016-03-07

2016. március 7. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta,
hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába
érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit
Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott
voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a
vizet borrá változtatta.
Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett.
Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá,
és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt.
Jézus ezt mondta: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek." A
királyi tisztviselő azonban így szólt: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a
fiam!" Jézus erre azt felelte: „Menj csak! Fiad él." Hitt az ember Jézus
szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak
szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: „Melyik
órában lett jobban?" Ezt mondták: „Tegnap déltájban hagyta el a láz." Az
apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él."
Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája,
amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek után).
Jn 4,43-54

Elmélkedés:

Huszonhat kilométert az ember nem tesz meg akármiért gyalogosan. Az
evangéliumban szereplő királyi tisztviselő Kafarnaumból indult Kána
városába, hogy találkozhasson az ott tartózkodó Jézussal. A két város
közti távolság 26 kilométer. Az út során állandóan beteg, már halálán lévő
fiára gondolt. Talán illő lett volna, hogy ebben a helyzetben haldokló
gyermeke mellett marad, de ő mégis úgy döntött, hogy útnak indul és
felkeresi a gyógyító Jézust. Elindult, mert más segítségben nem bízott. De
nem csak az aggódás, hanem a remény is kísérte őt útján. Remélte, hogy
megtalálja Jézust. Remélte, hogy a Mester nem fogja visszautasítani
kérését. Remélte, hogy Jézus még időben odaér fiához.
És hitte, hogy Jézus képes meggyógyítani a fiát. A gyógyítással
kapcsolatban már helyesebb hitről és nem reményről beszélni. János
evangélista kifejezetten a hit bemutatását tartja szem előtt az eset
leírásakor. A tisztviselő először még azt akarta, hogy Jézus jöjjön el
Kafarnaumba, a házába, de amikor az Úr megnyugtatja szavaival, akkor már
nem ragaszkodik ehhez. Gondolatainak fordulatát így írja le az
evangélista: „Hitt az ember Jézus szavának, és elment." Amikor megérkeznek
a szolgák azzal a jó hírrel, hogy fia jobban van és megtudja, hogy akkor
múlt el a fiú láza, amikor ő Jézussal beszélt, akkor ismét a hitét emeli
ki az evangélista.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Vigasztalónk! Téged küldött el a mi Urunk, Jézus Krisztus, hogy
miután ő elmegy tőlünk, te légy velünk életünk minden pillanatában, te
erősíts minket és vezess az igazságra, te irányítsd lépteinket, hogy le ne
térjünk arról a keskeny útról, amelyet ő jelölt ki nekünk. Szentlélek
Úristen! Szent adományaidból kérünk, bőségesen juttass nekünk, hogy azokat
felhasználva minél buzgóbban munkálkodhassunk Isten országának építésén.
Te légy velünk, amikor imádkozunk, te légy köztünk, amikor az Úrnak
énekelünk, és akkor is, amikor az ő szent nevét dicsőítjük! Kérünk, segíts
minket terjeszteni az evangéliumot! Segítsd szélesre tárnunk szívünk
kapuját, hogy amikor az örömhír boldogságáról beszélünk másoknak, ők is
megérezhessék az Isten végtelen szeretetét! Szentlélek Istenünk! Jöjj el
szívünkbe, áradj szét lelkünkben!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160307.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 6., vasárnap

[Evangelium] 2016-03-06

2016. március 6. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Azokban a napokban: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák
őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll
bűnösökkel, sőt eszik is velük" – mondták. Jézus erre a következő
példabeszédet mondta nekik:
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához:
Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük
vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment
egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor
mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is
nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az
kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna
gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába
szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én
meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy
fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.
Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről
meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és
megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya
odaszólt a szolgáknak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá.
Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt
borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és
életre kelt, elveszett és megkerült." Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a
házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és
megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt
borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az
idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött, és
kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve
szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még
egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most
pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött,
hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De
most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és
most életre kelt, elveszett és újra megkerült."
Lk 15,1-3. 11-32

Elmélkedés:

A legdrágább ruha
A tékozló fiú evangéliumi példabeszéde rengeteg művészt megihletett.
Egyesek a bűnös állapotot, a disznókra vigyázó fiút ábrázolták, mások a
hazatalálás pillanatát, a visszafogadás örömét jelenítették meg. Ez
utóbbiak közé tartozik Rembrandt munkásságának egyik legjelentősebb műve,
A tékozló fiú hazatérése címet viselő olajfestmény, amely bizonyára sokak
számára ismert. Rembrandt egy másik alkotásán, egy rézkarcon is
megörökítette a hazatalálás jelenetét, ezen egy kissé másként. A két
főalak itt az apa és a lába elé boruló fiú. A háttérben az atyai ház, az
otthon, ahonnan elindult és ahová visszatért a fiú. Egy szolga éppen
kinyitja az ablakot, egy másik pedig az ajtón át hozza az új cipőt és az
új ruhát. Érdemes elgondolkoznunk a két mellékszereplőn, cselekedetükön.
Egy szolga kinyitja a ház ablakát. Azt az ablakot, amelyet talán évekkel
korábban az apa parancsára csuktak be, amikor fia elhagyta a házat és
családját. Azóta sötétség borult a házra. Az apát megdöbbentette fiának
távozása, hűtlensége és hálátlansága. Bántotta a dolog, mert mindent
megtett, hogy fia otthon érezze magát az atyai házban, érezze e ház
biztonságát és mindazok szeretetét, akik itt élnek. Az apa érzéseit jól
ismerjük. Amikor valakit elveszítünk, nem szívesen megyünk az utcára és
kerüljük az embereket. Visszahúzódunk a világtól, bezárkózunk otthonunkba,
becsukjuk az ablakokat, lehúzzuk a redőnyöket. Magunkba zárkózunk,
gondolatainkba süllyedünk, bánt a fény, mert az örömteli régi időkre
emlékeztet. Múlnak a szürke hétköznapok, nincsenek ünnepek. E házban nincs
helye a vigasságnak, talán ezért nem engedte soha az apa, hogy a másik fiú
a barátaival mulasson. Az apa állandóan otthon van, mert azt reméli, hogy
fia egyszer hazatér. Ő nem jár ki a mezőre dolgozni, a munkát a másik fiú
végzi, aki becsülettel dolgozik az örökség reményében. Az apa otthon várja
a fiát, mert neki otthon kell lennie akkor, amikor a fiú hazatér. Az apa
várja a fiát minden nap, ezért pillantja meg már a távolból és siet elé -
ahogyan Jézus elmondja a történetet. A találkozás pillanatában a szolga
kinyitja az ablakot, beengedi a friss levegőt és a napfényt a házba, hogy
a világosság és öröm betöltse azt.
A másik szolga pedig az apa parancsára hozza az új ruhát, pontosabban a
„legdrágább ruhát" - miként Lukács evangélista írja. Nem kell rá sokáig
várni, a ruha már jó ideje el van készítve, a fiú távozásától fogva arra
vár, hogy valaki magára öltse. E ruha nem egyszerűen csak új, hanem ez a
legdrágább. A fiúnak járó ruha. Az apa ajándéka a hazatérőnek, akit mindig
is fiának tekintett, akkor is, ha egy időre megszakadt kapcsolatuk. A
fiának tekintette, mert az ő szeretete nem szűnt meg fia iránt.
Ezek az apró jelenetek, Rembrandt művészi elgondolásai hűen tükrözik azt,
amit Jézus el akart mondani a tékozló fiú példázatával. Istent bántja az
ember bűne. Bántja, ha hálátlanul elhagyom és megszakítom vele a
szeretetkapcsolatot. Nem esik depresszióba, de állandóan várja a bűnös
megtérését, hazatalálását, visszatérését. Isten kész megbocsátani, leveszi
rólam a bűnös élet rongyait és a kegyelem „legdrágább ruháját" adja rám.
Isten örül annak, ha visszatalálok hozzá, elhagyom a bűnös életet. Örül
annak, ha újra az ő fiának, gyermekének tartom magam.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, irgalmas Atyám! Öröm számomra, hogy újra a közeledben vagyok,
visszafogadsz magadhoz és ismét szeretettel ölelsz át engem. Öröm
számomra, hogy megbocsátod bűnömet. Szereteted soha nem volt számomra
kényszer, én mégis megtagadtam azt, elhagytalak téged. Most bűneimet
megbánva térek vissza hozzád, és elismerem, hogy irgalmas Atyám vagy. Te
mindig vártál engem és bíztál abban, hogy nem felejtem el jóságodat és
szeretetedet. Érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom,
gyógyulás, tisztulás, megbékélés, szeretet és öröm sugárzik. Érints meg
irgalmaddal! Érints meg szereteteddel! Bocsáss meg nekem, Istenem!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160306.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum