2012. július 21., szombat

[Evangelium] 2012-07-21

2012. július 21. - Szombat

A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a
farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak,
hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét.
Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de
megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás
próféta jövendölése:
„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam,
szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet,
és ítéletet hirdet a nemzeteknek.
Nem vitatkozik, és nem kiabál;
szavát sem hallják a tereken.
A megroppant nádszálat nem töri el,
a pislákoló mécsbelet nem oltja ki,
míg csak győzelemre nem viszi az igazságot.
Az ő nevében bíznak a nemzetek."
Mt 12,14-21

Elmélkedés:

Mivel a bénakezű ember meggyógyítása szombaton történt, ellenérzés támad a
farizeusokban, mert Jézus megszegte a szombati nyugalmat. A nép viszont
mit sem törődik ezzel, sőt, egyre többet mennek Jézushoz a gyógyulás
reményében. A Mester azt kéri a meggyógyítottaktól, hogy ne beszéljenek az
esetekről és ne híreszteljék azokat. Vajon miért kéri ezt? Egyrészt az
lehet a kérés hátterében, hogy nem akar nyílt összetűzésbe keveredni a
farizeusokkal és a vallási vezetőkkel, nem akarja még inkább önmaga ellen
hangolni őket. De az is indokolhatja a kérést, hogy Jézus nem akar
hivalkodni cselekedetével és nem szeretne feltűnést kelteni a nép körében.
Jobban szeretné ugyanis, ha tanítására és nem csupán a csodákra
figyelnének az emberek. Emellett természetesen Máté evangélista
magyarázata is igaz, aki a próféta jövendölések beteljesedését látja Jézus
tetteiben és személyében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik igédet
hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is követeket hozzánk,
akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy Te, Urunk, bennünk
növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és nem önmagukért
élnek. Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy szolgálhassunk Neked, és
előkészíthessük számodra az utat az emberek között, hogy megvalósulhasson
a Te országod.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 20., péntek

[Evangelium] 2012-07-20

2012. július 20. - Péntek

Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival
együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és
eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid
olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!" Jézus erre megkérdezte:
„Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett?
Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket,
amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak
a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként
a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétkeznének?
Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit
jelent a mondás: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!", akkor sohasem
ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az Emberfia ura a szombatnak is."
Mt 12,1-8

Elmélkedés:

A farizeusok a szombatra vonatkozó törvények megszegésével vádolják Jézust
a mai és a holnapi evangéliumban. Az ellenkezést először a kalászok
leszedése, majd pedig egy gyógyítás váltja ki. Máté evangélista arra
törekszik leírásában, hogy a vádaskodás alapjának hamisságát igazolja. Nem
Jézus, hanem a tanítványai szedik le a kalászokat, bár magatartásuk
részben jogosan kérhető számon mesterükön. Ennél azonban fontosabb, hogy
Jézus nem az eredeti mózesi Törvény ellen van, hanem csak azon szabály
érvényét kérdőjelezi meg, amelyekkel a farizeusok kiegészítették a
Törvényt. Emellett azt sérelmezi Jézus, hogy a Törvény igazi lényegét, az
irgalmasságot semmibe veszik, nem tartják meg azok, akik rajta számon
kérik a parancsok megtartását. A gyógyításokkal Jézus éppen ezt a törvény
szerinti irgalmasságot gyakorolja.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít:
ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő
értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető emberi
szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e világ zűrzavarában
Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is megszólítasz minket:
Ne féljetek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 19., csütörtök

[Evangelium] 2012-07-19

2012. július 19. – Csütörtök

Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: Jöjjetek hozzám mindnyájan,
akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és
alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én
terhem könnyű.
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Az isteni szeretetet önmaga személyében kinyilatkoztató Jézus mindenkit
magához hív, hogy tőle tanuljunk. Isten megismerése tehát nem egyes
kiválasztottak vagy tanultak előjoga, hanem mindenki számára nyitott
lehetőség. A mester nem csupán szóbeli tudást ad át tanítványinak, hanem
egész élete utánozandó példa. Akkor ismerhetjük meg Istent, akkor találjuk
meg lelkünk nyugalmát és akkor válunk jó tanítványokká, ha ugyanúgy élünk,
mint Jézus, aki egész életét az Atyának ajánlotta. A tegnapi evangéliumban
azt olvastuk, hogy Isten elrejti a bölcsek elől titkát és a kicsinyeknek
tárta fel. A mai evangéliumból kiderül, hogy ez a kicsinység szelídséget
jelent. Szent Jakab apostol levelében olvashatunk arról, hogy a szelídség
a felülről jövő bölcsesség jele és Jézus bölcs követője az igaz élet
tetteit bölcs szelídségben mutatja fel (Jak 3,13). Az Istennek való
engedelmesség a szelídségben és az alázatban mutatkozik meg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, áraszd ki ránk a Vigasztaló Lelket, aki elvezet minket a teljes
igazságra. Jézus boldognak mondta azokat, akik békességet teremtenek.
Kérünk, add, hogy részünk legyen Krisztus békéjében, amely más, mint amit
a világ adhat. Add, hogy mindig figyelhessünk Jézusra, és Őhozzá igazítva
életünket békességben élhessünk. Kérünk, Urunk, adj nekünk békét!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 18., szerda

[Evangelium] 2012-07-18

2012. július 18. - Szerda

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám,
ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és
kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az
én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni.
Mt 11,25-27

Elmélkedés:

Beszédének befejezéseként Jézus a mennyei Atyát magasztalja azért, hogy
isteni életének titkait feltárta az emberek előtt. Ezt a titkot emberi
gondolkodásunkkal nem volnánk képesek sohasem megérteni vagy
kikövetkeztetni. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten bemutatkozik
nekünk, feltárja előttünk életét, elmondja, hogy ki ő valójában,
megismerteti önmagát velünk. E folyamat Jézus Krisztusban éri el a
tetőpontját, aki emberré lesz, hogy még közelebb kerüljön hozzánk, s
ezáltal megismerjük őt. Jézus az, aki a legtöbbet árul el Isten titkából
személyével és szavaival. Küldetésének azt tartja, hogy megismertesse
velünk, emberekkel az igaz Istent. Ha meg akarom ismerni Istent,
mindenekelőtt Jézust kell megismernem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk: Jézus, a Te Fiad megígérte nekünk az Igazság Lelkét. Add, hogy
örökre velünk maradjon a Vigasztaló! Add, hogy parancsaid által
megismerhessük az élet útját. Kérünk, add, hogy legyen mindig erőnk,
befogadni az Igazságot. Add, hogy ellenállhassunk a hazugság minden
csábításának. Add, hogy teljesítve a Te parancsaidat szeretetedben éljünk,
és velünk legyen mindig az Igazság Lelke.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 17., kedd

[Evangelium] 2012-07-17

2012. július 17. - Kedd

Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát
tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked,
Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák,
amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna,
szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon
városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te,
Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha
Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig
fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az
utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.
Mt 11,20-24

Elmélkedés:

Megfigyelhetjük, hogy az evangéliumok csodákról szóló leírásaiban szinte
kivétel nélkül mindig szerepel az, hogy Jézus azokkal tud csodát tenni,
azokat tudja meggyógyítani, akik hisznek vagy akik kifejezik gyógyító
képességébe és isteni hatalmába vetett hitüket. Ugyanakkor azt is
észrevehetjük, hogy a csodák és csodás gyógyulások a többi jelenlévő
körében hitet ébresztenek, és sokan egy-egy ilyen eset hatására kezdenek
el hinni Jézusban. A csoda tehát egyrészt feltételezi a hitet a gyógyulni
akaró személy részéről, másrészt kiindulópontja, alapja lehet a hitnek.
Jézus csodáihoz mindig köthető a hit. Mindennek ismeretében érthetjük meg
Jézus korholását azon városlakók felé, akik a csodák ellenére sem hisznek
benne és nem ébred fel bennük a bűnbánat. Mondhatjuk, hogy az igehirdetés
és a számos csoda hatás nélkül marad ezekben az esetekben. Jézus a hitet
és a bűnbánatot hiányolja ezeknél az embereknél. Bennem mit ébreszt Jézus
szava és jelenléte?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Akiket az Úr meghívott asztalához, igyekezzenek tisztán és szépen élni, és
fussanak a bűntől! Legyenek a föld sója és a világ világossága, amit
Krisztus Jézus nemcsak apostolainak és tanítványainak kötött lelkükre, de
követőinek is.
Kapisztrán Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 16., hétfő

[Evangelium] 2012-07-16

2012. július 16. - Hétfő

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért
jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak,
hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a
leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember
ellensége. Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó
hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó
hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó
hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt; de aki érettem
elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be; aki
pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad
be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad
be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig
csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az
az én tanítványom –- bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma. Amikor
Jézus befejezte tizenkét tanítványa oktatását, továbbindult, hogy
tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.
Mt 10,34–11,1

Elmélkedés:

A mai evangéliumban olvasott beszédét az apostolokhoz, tehát legszűkebb
tanítványi köréhez intézi Jézus. Olyan emberek ők, akiktől minden
bizonnyal a legtöbbet vár, ezért kérései nem könnyűek. Mindez azonban nem
csak nekik szól, hanem minden tanítványának, nekünk is. Mindenekelőtt azt
kéri tőlünk, hogy mindenkinél jobban szeressük őt. E szeretet abban éri el
tetőpontját, hogy életünk keresztjét felvesszük, s őt követjük a
kereszthordozásban. Emellett azt kéri tőlünk a mi Urunk, hogy adjuk át
neki életünket. Önmagunk önző szándékairól lemondva, az Ő akaratát
keressük és teljesítsük. Harmadszor pedig azt mondja, hogy segítsük
embertársainkat, főként a kicsinyeket. A három kérésnek van egy közös
vonása: a kereszthordozásban, az önmagunkról való lemondásban és
embertársaink segítésében egyaránt Jézussal találkozunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindig soknak tartjuk, amit mi teszünk másokért; ellenben amit mások
tesznek érettünk, azt semmibe sem vesszük. Úgy látszik, két szívünk van:
egy lágy, gyöngéd, engedékeny, önmagunk számára, és egy kemény, szigorú,
zord, embertársaink számára.
Szalézi Szent Ferenc

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Hit évére készülve, amely XVI. Benedek pápa kezdeményezésére 2012.
októberében kezdődik, újra kiadtuk két evangelizációs zenei CD lemezünket.
Az egyik II. János Pál pápa boldoggá avatására készült, a másik pedig
Boldog Teréz anya születésének 100. évfordulójára.
Papi szolgálatom egyik legszebb eredményének tartom, hogy sikerült a
fiatalokat megnyernem arra, hogy ők is munkatársak legyenek az
evangelizációban. A lemezeken plébániánk fiataljai, a Szent Veronika
ifjúsági kórus énekel. Igen, vannak még fiatalok, akik számára fontos a
hit és lelkesen részt vállalnak annak terjesztésében a zenés evangelizáció
által. A dalok hallgatása legyen sokak számára a hitbeli megújulás
forrása!
Legyetek hajnali fény! - CD lemez 2000Ft/db + 300 Ft postaköltség
Magyarországra.
Információ:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/legyetek_hajnali_feny_cd_lemez
Szemedben a jóság fénye - CD lemez 2000Ft/db + 300 Ft postaköltség
Magyarországra.
Információ:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Szemedben_a_josag_fenye_CD_lemez
A lemezek megrendelhetők tőlem az alábbi adatok elküldésével a
zalalovo@gmail.com e-mail címre.
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Legyetek hajnali fény! - Darab:
Szemedben a jóság fénye - Darab:
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 15., vasárnap

[Evangelium] 2012-07-15

2012. július 15. – Évközi 15. vasárnap

Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte
őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek Megparancsolta nekik, hogy
az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem
tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne
vegyenek magukra.
Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott
addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak
be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is
rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek s
hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal
megkenve sok beteget meggyógyítottak.
Mk 6,7-13

Elmélkedés:

A fény őrzői
Évekkel ezelőtt, még fiatalkoromban olvastam egy regényben, hogy valaki
meglátogatta egy világítótorony őrét. Beszélgetésük közben megkérdezte
tőle, hogy nem fél-e egyedül? A tengeri viharok idején, amikor a hatalmas
hullámok nekicsapódnak a toronynak, nem jutott-e eszébe, hogy elmenjen?
Amikor látja, hogy a félelmetes erejű szél milyen könnyen dobálja a
hajókat a tengeren, nem gondolt-e arra, hogy elhagyja a helyét és
biztonságosabb helyre költözzön? A torony őre így válaszolt: Hogyan
hagyhatnám el ezt a helyet, amikor engem ide állítottak? Hogyan
menekülhetnék el a viharok idején, hiszen éppen akkor van a legnagyobb
szükség a szolgálatomra. Ha olyankor elmennék, a hajók eltévesztenék az
irányt és a szikláknak ütközve elsüllyednének.

Ez a kis történet jól példázza azt, hogy ha valaki megbízást kap egy
feladatra, akkor kötelessége a helytállás a legnehezebb időkben. A mai
evangéliumnak is ez lehetne a mondanivalója: Ha valaki Jézustól küldetést
kap, akkor azt minden nehézség ellenére hűséggel teljesítenie kell.

Jézus az általa korábban meghívottakat útnak indítja. Azt a tizenkettőt
küldi, akik vele a legszorosabb kapcsolatban álltak. Lelkükre köti, hogy
ne vigyenek magukkal semmit. Semmi olyat, ami biztonságot jelentene. Egy
vándorbot elég számukra. De vigyék magukkal Jézus erejét. Vigyék magukkal
mindazt, amit Jézus mellett az ő tanítványaként átéltek. És vigyék
magukkal az ő tanítását, amit útjuk során hallottak Mesterüktől. Nagy-nagy
bizalom húzódik meg e küldés hátterében. Egyrészt bizalom Jézus részéről,
aki arra kéri őket, hogy az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak. Jézus
személyes megbízottai ők, akik szolgálatként fogják fel küldetésüket, s az
annak során tapasztalható eredményeket nem maguknak, hanem az őket küldő
Jézusnak tulajdonítanak. És bizalom van az apostolok részéről is, akik
elfogadva a teljes eszköztelenséget indulnak el. Az egyetlen amire
számíthatnak, hogy ha az Úr követeként, küldötteként az nevében tanítanak
és cselekszenek, akkor annak hatása lesz az emberekre, ahogyan korábban
számos esetben megtapasztalhatták Jézus isteni erejét.

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy Jézus olyat kér az apostoloktól, amit ő
is tett. Nem idegenbe küldi őket olyan feladatokkal, amelyekhez neki nincs
kedve, hanem az általa is bejárt falvakba és városokba indulnak, hogy azt
tegyék, amit mesterük is tett. Ők is tanítanak, ahogyan Jézus is tanított.
Ők is gyógyítanak, ahogyan Jézus is meggyógyította a betegeket. De ők
mindent Jézus nevében tesznek. Ebben az értelemben Jézus munkatársai ők,
akik mintegy folytatják az ő művét.

Mielőtt bárki küldetést kapna, meg kell ismerkednie Jézussal. Vele kell
élnie, vele kell közösségben lennie. Az apostolok meghívása és küldése
kivétel nélkül ezt példázza. Enélkül senki nem kaphat küldetést az
evangélium hirdetésére, egykor sem és napjainkban sem. Jézustól kell újra
és újra elindulni, s hozzá kell visszatérni.

Befejezésül térjünk még vissza az elmélkedés kezdetén említett őrhöz, aki
gondoskodik arról, hogy a fény soha ne aludjon ki. Jézus Krisztus mai
küldöttei: a papok, az igehirdetők, a szerzetesek és a missziósok az ilyen
őrhöz hasonlítanak. Nem a vallási népszokások múzeumának őrei ők, hanem
olyanok, akik őrzik a fényt. Vigyáznak arra, hogy Krisztus fénye és az ő
tanításának megvilágosító igazsága soha ne aludjon ki, hanem utat mutasson
az embereknek a biztos kikötő, az üdvössé felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a Jó Pásztor, aki összegyűjtöd és őrzöd
nyájadat, az Egyházat. Te fáradhatatlanul indulsz az elveszett bárányok
után és visszavezeted őket a közösségbe. Te ismered és nevükön szólítod
mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. A kereszten életedet adtad a
juhokért, minden emberért, értünk. Hívj napjainkban is fiatalokat
szolgálatodra, akik téged követve egész életükkel a te szeretetedet
közvetítik az embereknek, és a te tanításodat hirdetik. Segíts minket,
hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum