2011. május 28., szombat

[Evangelium] 2011-05-28

2011. május 28. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották,
a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem
ismerik azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21


Elmélkedés:
Jézus előre figyelmezteti tanítványait és leendő követőit, hogy őmiatta
gyűlölni fogja őket a világ. És tapasztalhatjuk, hogy szavai valóban
beteljesednek még napjainkban is, hiszen nincs mindenütt
vallásszabadság. Sok országban ma is üldözik vagy börtönbe zárják a
keresztényeket, de az is előfordul, hogy papokat, missziós
szerzeteseket vagy más híveket megölnek keresztény hitük miatt. Egyes
országokban, ahol esetleg törvények garantálják a vallásszabadságot, az
egyház tevékenységét rafinált módszerekkel próbálják a templom falai
közé szorítani. Ha egyházi személyek megszólalnak társadalmi
kérdésekben, azonnal a sajtó fegyveréhez nyúlnak, amely kíméletlenül
támad, arra hivatkozva, hogy ez nem vallásüldözés, hanem a
sajtószabadság megnyilvánulása.
Az elkötelezett keresztény nem ijed meg az ilyenféle támadásoktól. És
azt látnunk kell, hogy a nehéz időkben derül ki, hogy kik azok, akik
komolyan veszik hitüket, és elviselve a nehézségeket hűségesen
kitartanak.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint
elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei,
szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent
törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad. De Urunk, Te légy
irgalmas hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, akik
megvallják hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra,
azon ígéret miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk
által. És őérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután
istenfélő, neked tetsző, becsületes és tisztességes, komoly életet
éljünk szent neved dicsőségére.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 27., péntek

[Evangelium] 2011-05-27

2011. május 27. – Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti
barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak
titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól,
tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!"
Jn 15,12-17


Elmélkedés:
A tegnapi evangélium világossá tette számunkra, hogy a Jézussal való
kapcsolatunk éltetője a folyamatos és kölcsönös szeretet. Jézus annyira
szeret minket, hogy az életét áldozta fel értünk. Nincs senki, aki
nagyobb áldozatra lenne képes, mint ős, a nála jobban senki sem
szerethet minket. Jézus azt kéri, hogy viszonozzuk szeretetét.
A mai evangélium azonban ennél is tovább megy. Jézust azt mondja, hogy
ne csupán őt szeressük, hanem a szeretetet terjesszük ki minden ember
felé. Ez szeretet mértékét is meghatározza: Úgy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket! Némelyek talán azonnal visszakérdeznek:
Hogyan tudnánk úgy szeretni, ahogy Jézus? Ez lehetetlen számunkra!
Miért volna lehetetlen? Megpróbáltad már? Elindultál már a szeretetnek
ezen az útján? Kipróbáltad már, hogy ha nem is mindenkit, de legalább
egyetlen embert úgy szeress, ahogyan Jézus szeret? Jézus szeretetét
biztosan nem tudjuk felülmúlni, de legalább vegyük komolyan kérését!
Törekedjünk a szeretet minél tökéletesebb megélésére!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen
kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját
magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az
irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség
lelkületét! Lelked zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj
erőt ahhoz, ami igaz javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden
tevékenységünkben folyton örvendjünk a te csodálatos és felüdítő
jelenlétednek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 26., csütörtök

[Evangelium] 2011-05-26

2011. május 26. – Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
ezzel teljes legyen."
Jn 15,9-11


Elmélkedés:
A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló jézusi példabeszéd folytatása a
mai evangéliumi rész, amelyből megtudjuk, hogy a szeretet az az éltető
erő, amely összekapcsolja Jézust és a benne hívőket. A szeretet
folyamatos és kölcsönös áramlása jelenti az Isten és az ember közti
kapcsolat alapját.
Krisztushoz fűző szeretetünknek egyrészt folyamatosnak kell lennie,
mert ha megszűnik, a kapcsolatunk is megsérül. E szeretetet ugyanakkor
jellemzi a kölcsönösség is. Jézus szeret minket, és mi viszonozzuk az ő
szeretetét.
Amikor a szeretetnek ilyen formájú megélésére törekszünk, akkor nem
kevesebbre vállalkozunk, mint hogy olyan szeretet kössön össze minket
Jézussal, amilyen szeretet összekapcsolja az Atyát és a Fiút. Jézus
szavai igazak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Viszonozzuk Jézus szeretetét olyan gyermeki engedelmességgel, ahogyan ő
szereti az Atyát! Lehet-e bármi is fontosabb életünkben, mint
megmaradni ebben a szeretetben?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és
legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged
most és mindenkor és mindörökkön örökké.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Szomorúan hallgatjuk az olyan híreket, hogy miközben egyesek drága
élménytáborokba tudják küldeni gyermeküket, addig más gyermekek még egy
olcsóbbat sem engedhetnek meg maguknak. Miközben egyesek több tízezer
forintot sem sajnálnak néhány napért, addig mások néhány ezret sem
tudnak kifizetni.
Jelen akciónkkal a szegényebb családok gyermekeit szeretnénk támogatni,
hogy ők is részt vehessenek a nyár folyamán valamilyen táborban, s
ezáltal ők is épüljenek testileg és lelkileg. Táborozzon 1000 gyermek!,
azaz segítsük, hogy ezer magyar gyermek eljusson 2011 nyarán egy
táborba. Akciónk során kizárólag egyházi szervezésű, azaz plébániák,
egyházi iskolák vagy más egyházi szervezetek által szervezett táborokat
támogatunk, amely táborokban hittanosok, minisztránsok, cserkészek,
vallásos családok gyermekei vesznek részt. A támogatás - a
lehetőségekhez mérten - anyagi támogatást jelent, valamint minden
táborozó gyermeknek küldünk ingyenes példányt az Élő Kenyér újságból.
Segítsük a gyerekeket! Táborozzon 1000 gyermek!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
Az adománygyűjtés ideje: 2011. május 15-30.
Az adományokat 2011. júniusban és júliusban juttatjuk el a támogatott
csoportok részére.
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 25., szerda

[Evangelium] 2011-05-25

2011. május 25. – Szerda

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a
tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is
bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától,
ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok
a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő
termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem,
azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik
és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor
bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám,
hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8


Elmélkedés:
Mi vagyunk a szőlővesszők, akiket – ha gyümölcsöt tudunk teremni –
Jézus megtisztít, hogy még többet teremjünk. Milyen nagy vigasztalás és
öröm számunkra, hogy Jézus alakít bennünket! Ha meghoztuk életünkben a
döntést, hogy vele akarunk élni és benne akarjuk a lélek gyümölcseit
teremni, azaz ha megtesszük felé az első lépést, akkor ő siet a
segítségünkre. Az első pillanatban nem várja tőlünk, hogy azonnal
bőséges termést hozzunk, hanem megelégszik azzal a kevéssel, amit a
magunk erejéből adni tudunk neki. Arra kell csak vigyáznunk, hogy -
miként a szőlővesszők a szőlőtőhöz – hozzá kapcsolódjunk és belőle
merítsünk erőt, nehogy elszáradjunk vagy terméketlenné váljunk. Ha
látja bennünk az életképességet, a lelki erősség csíráját, akkor ő már
tudja, hogyan kell alakítania életünket, hogy bő termést hozzunk.
Szüntelenül de főleg a fontos döntési helyzetekben, bízzuk rá
életünket, hogy ő irányíthasson és alakíthasson minket. Ne a magunk
feje után menjünk olyan úton elindulva, ami pillanatnyilag esetleg
jónak tűnik, hanem engedjük, hogy ő vezessen bennünket. Így válunk
Jézus tanítványaivá.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ahová állítasz, ott szolgállak
Ahol megsejtelek, megcsodállak
Amim van, azért magasztallak
Amim nincs, azért nem zaklatlak
Ami a dolgom, azt csinálom
A jó szót érte sose várom
Ha nem sikerül, nem kesergek
Isten nevében mindent újra kezdek
Csak egyet kérek minden áron :
Jöjj el értem, ha jön halálom,
Uram, Megváltóm, Királyom.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Szomorúan hallgatjuk az olyan híreket, hogy miközben egyesek drága
élménytáborokba tudják küldeni gyermeküket, addig más gyermekek még egy
olcsóbbat sem engedhetnek meg maguknak. Miközben egyesek több tízezer
forintot sem sajnálnak néhány napért, addig mások néhány ezret sem
tudnak kifizetni.
Jelen akciónkkal a szegényebb családok gyermekeit szeretnénk támogatni,
hogy ők is részt vehessenek a nyár folyamán valamilyen táborban, s
ezáltal ők is épüljenek testileg és lelkileg. Táborozzon 1000 gyermek!,
azaz segítsük, hogy ezer magyar gyermek eljusson 2011 nyarán egy
táborba. Akciónk során kizárólag egyházi szervezésű, azaz plébániák,
egyházi iskolák vagy más egyházi szervezetek által szervezett táborokat
támogatunk, amely táborokban hittanosok, minisztránsok, cserkészek,
vallásos családok gyermekei vesznek részt. A támogatás - a
lehetőségekhez mérten - anyagi támogatást jelent, valamint minden
táborozó gyermeknek küldünk ingyenes példányt az Élő Kenyér újságból.
Segítsük a gyerekeket! Táborozzon 1000 gyermek!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
Az adománygyűjtés ideje: 2011. május 15-30.
Az adományokat 2011. júniusban és júliusban juttatjuk el a támogatott
csoportok részére.
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 24., kedd

[Evangelium] 2011-05-24

2011. május 24. - Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom,
ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne
csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de
visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az
Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek,
mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem
sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs
hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy
cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a


Elmélkedés:
Ne nyugtalankodjék a szívetek – szól Jézus az apostolokhoz, akik az
utolsó vacsorán azért félnek, mert nem tudják, mi vár rájuk mesterük
távozása után. Jézus azzal bátorítja őket, hogy vissza fog térni és nem
szűnik meg vele a személyes kapcsolat.
Mindennapi gondjaink miatt mi is sokszor aggódunk és csüggedés vesz
erőt a szívünkön. Meg kellene értenünk, csak akkor van okunk az
aggodalmaskodásra, ha a magunk emberi erejében bízhatunk és csak
magunkra számíthatnánk gondjaink közepette. A mi képességünk és
akaratunk valóban kevésnek bizonyul sok esetben. De ha Istenhez
fordulunk, nem fogja megtagadni tőlünk a segítséget.
Bátorító szavával hozzánk fordul ma Jézus: ne nyugtalankodjatok! De
vajon mennyire bízok Jézusban? Mennyire tudom életemet rá bízni?
Elfogadom-e, hogy az ő kezében van a legjobb helyen az életem vagy
mindent én szeretnék megoldani? Minden élethelyzetben igyekezzek
kimondani a fohászt: Uram, legyen meg a te akaratod!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szeretett Jézusom imádásra méltó Arca!
Imádlak és szeretlek Téged lelkem minden erejével.
Alázattal kérlek, hogy Isten képét állítsd helyre bennem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!
Ne vess el engem színed elől! Minden Általad történjék bennem,
Érted ó Jézusom, a Te dicsőségedre, Irántad való szeretetből.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim az e-vangélium listán!
A hét elszólása az volt, amikor valaki a gyermekeknek szánt adományát
gyermektábor helyett gyermekáldás megjelöléssel küldte el. Persze ez is
fontos, hiszen az evangelium365.hu oldalon gyakran szerepel az
imakérések között.
Most viszont gyermekek nyári táborozását szeretnénk támogatni. Köszönöm
az eddig küldött adományokat. Az 1000 gyermekből már a felének
összegyűlt a támogatás. Bővebben itt: http://zalalovo.plebania.hu
István atya Kedves Barátaim!
Szomorúan hallgatjuk az olyan híreket, hogy miközben egyesek drága
élménytáborokba tudják küldeni gyermeküket, addig más gyermekek még egy
olcsóbbat sem engedhetnek meg maguknak. Miközben egyesek több tízezer
forintot sem sajnálnak néhány napért, addig mások néhány ezret sem
tudnak kifizetni.
Jelen akciónkkal a szegényebb családok gyermekeit szeretnénk támogatni,
hogy ők is részt vehessenek a nyár folyamán valamilyen táborban, s
ezáltal ők is épüljenek testileg és lelkileg. Táborozzon 1000 gyermek!,
azaz segítsük, hogy ezer magyar gyermek eljusson 2011 nyarán egy
táborba. Akciónk során kizárólag egyházi szervezésű, azaz plébániák,
egyházi iskolák vagy más egyházi szervezetek által szervezett táborokat
támogatunk, amely táborokban hittanosok, minisztránsok, cserkészek,
vallásos családok gyermekei vesznek részt. A támogatás - a
lehetőségekhez mérten - anyagi támogatást jelent, valamint minden
táborozó gyermeknek küldünk ingyenes példányt az Élő Kenyér újságból.
Segítsük a gyerekeket! Táborozzon 1000 gyermek!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
Az adománygyűjtés ideje: 2011. május 15-30.
Az adományokat 2011. júniusban és júliusban juttatjuk el a támogatott
csoportok részére.
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 23., hétfő

[Evangelium] 2011-05-23

2011. május 23. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és
teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt
Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam
neki." Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az,
hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus
így folytatta: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is
szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem
szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig,
amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a
Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket
mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek."
Jn 14,21-26


Elmélkedés:
A mai evangéliumi szakasz elején Jézus arról beszél, hogy az az ember
szereti őt, aki megismeri és megtartja parancsait, a beszéd végén pedig
megígéri a Szentlelket, aki majd eszébe juttatja mindazt
tanítványainak, amit tanított. A Szentlélek pünkösd napján áradt ki az
apostolokra, s azóta is jelen van az Egyházban. A Lélek nem csupán az
olykor feledékeny emlékezetünket frissíti fel, hanem ő az, aki segít
minket abban, hogy megértsük Jézus tanítását, és felismerjük annak
módját, hogy miként kell teljesíteni Jézus szavait. A parancsok
gyakorlati követése jelzi Jézus iránti szeretetünket.
A beszéddel egyúttal Jézus felkészíti tanítványait arra az időre,
amikor már nem lesz velük, mert visszatér az Atyához a mennybe. Jézus
előre látja, hogy távozása szomorúsággal fogja eltölteni övéit, ezért
igyekszik megértetni velük, hogy távozásával nem hagyja őket magukra,
hanem elküldi a Szentlelket, aki által mindig velük marad. Most, a
húsvéti idő második felében már mi is a pünkösdre, a Szentlélek
eljövetelének napjára készülünk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétséget, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt, és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat! Ámen.
Assisi Szent Ferenc

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim az e-vangélium listán!
A hét elszólása az volt, amikor valaki a gyermekeknek szánt adományát
gyermektábor helyett gyermekáldás megjelöléssel küldte el. Persze ez is
fontos, hiszen az evangelium365.hu oldalon gyakran szerepel az
imakérések között.
Most viszont gyermekek nyári táborozását szeretnénk támogatni. Köszönöm
az eddig küldött adományokat. Az 1000 gyermekből már a felének
összegyűlt a támogatás. Bővebben itt: http://zalalovo.plebania.hu
István atya Kedves Barátaim!
Szomorúan hallgatjuk az olyan híreket, hogy miközben egyesek drága
élménytáborokba tudják küldeni gyermeküket, addig más gyermekek még egy
olcsóbbat sem engedhetnek meg maguknak. Miközben egyesek több tízezer
forintot sem sajnálnak néhány napért, addig mások néhány ezret sem
tudnak kifizetni.
Jelen akciónkkal a szegényebb családok gyermekeit szeretnénk támogatni,
hogy ők is részt vehessenek a nyár folyamán valamilyen táborban, s
ezáltal ők is épüljenek testileg és lelkileg. Táborozzon 1000 gyermek!,
azaz segítsük, hogy ezer magyar gyermek eljusson 2011 nyarán egy
táborba. Akciónk során kizárólag egyházi szervezésű, azaz plébániák,
egyházi iskolák vagy más egyházi szervezetek által szervezett táborokat
támogatunk, amely táborokban hittanosok, minisztránsok, cserkészek,
vallásos családok gyermekei vesznek részt. A támogatás - a
lehetőségekhez mérten - anyagi támogatást jelent, valamint minden
táborozó gyermeknek küldünk ingyenes példányt az Élő Kenyér újságból.
Segítsük a gyerekeket! Táborozzon 1000 gyermek!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
Az adománygyűjtés ideje: 2011. május 15-30.
Az adományokat 2011. júniusban és júliusban juttatjuk el a támogatott
csoportok részére.
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 22., vasárnap

[Evangelium] 2011-05-22

2011. május 22. – Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában
sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet
készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én
vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!" Ekkor Tamás így
szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az
utat?" Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek,
Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok."
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég
nekünk!" Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem
ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan
mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az
Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok
intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki
bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya
énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony,
bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja
végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet
azoknál, mert én az Atyához megyek."
Jn 14,1-12


Elmélkedés:
Úton az Atya felé
Nemrégiben érdekes hírt olvastam arról, hogy valamelyik észak-európai
országból, talán Svédországból vagy Norvégiából nyaralni indult egy
fiatal házaspár. Autóval indultak útnak, s céljuk egy spanyol város
volt. Az induláskor azonban rosszul táplálták be a város nevét a
navigációs készülékbe, egy betűt rosszul írtak, és mivel mindvégig
pontosan követték a gép utasításait, ezért egy dél-olaszországi,
hasonló nevű városba érkeztek meg. A tévedésük csak az utolsó
pillanatban derült ki, de nagy baj nem történt, hiszen módosították az
úti célt és néhány napos késéssel megérkeztek oda, ahová eredetileg
indultak. Ennél sokkal szomorúbb volt az a tavaly történt eset
Magyarországon, amikor mentőt hívtak egy beteghez, de a mentőautó
útvonaltervező készüléke rossz irányba kezdte vezetni a segítségre
indulókat. A tévedést ugyan észrevették, de az amúgy 20 perces utat egy
óra alatt tették meg, s mire kiértek, a beteg életét vesztette. És
sajnos halálos balesetre is volt már példa külföldön, amikor valaki egy
tóba zuhant autójával a gép hibája miatt. Az ilyen esetek kapcsán
elgondolkozunk azon, hogy érdemes-e vakon megbízni az ilyen
készülékekben?
Keresztény emberként jól tudjuk, hogy életünknek van végső célja. A
mennyei Atyához szeretnénk megérkezni. A mennyországba, az üdvösségre
szeretnénk eljutni. A navigációs készülékek ebben aligha segíthetnek
minket, hiszen memóriájukban a mennyország nem szerepel a kedvenc
helyek között. A keresztény emberek számára viszont ez a legkeresettebb
úti cél. Ki segít minket abban, hogy eljussunk az Atyához? Ki segít
minket ebben biztosan és tévedhetetlenül? A mai evangéliumi rész erre
adja meg nekünk a választ. Jézus arról tanítja apostolait, hogy
visszatér oda, ahonnét eljött a világba, visszatért a mennyei Atyához.
Majd pedig hozzáteszi, hogy övéinek is követniük kell őt ezen az úton.
Tamás apostolhoz hasonlóan talán mi is azt kérdezzük, hogy hová vezet
Jézus útja? Hová szeretne vezetni minket Jézus? Pedig Jézus világosan
beszél: neki az Atyához kell visszatérnie és nekünk is Atyához kell
igyekeznünk.
Évek óta azt tapasztaljuk, hogy az emberek és a családok állandó
változásban élnek. És ezek a változások csak felgyorsulnak, mintsem
lassulnának. Az embereknek kénytelenek hozzászokni a munkahelyi
változásokhoz. Az egyik évben itt, a másikban már másik cégnél
dolgoznak vagy új beosztásba kerülnek. Sok család kénytelen időnként
lakóhelyet változtatni, illetve a gyerekek is más iskolába járnak. Bár
nagyon hasznos az alkalmazkodóképesség és a rugalmasság, én mégis úgy
gondolom, hogy ebben a gyorsan változó világban nagyobb
biztonságérzetet nyújt az embereknek, ha kitartanak egy hivatásban, egy
küldetésben, ha végigmennek egy általuk kitűzött életúton. A világnak
és a társadalomnak olyan emberekre van szüksége, akik következetesen
végighaladnak egy úton, és arról le nem térnek. Mert valóban szép dolog
a segítségnyújtás szándékával egy hétre kiutazni Japánba a földrengés
után, de sokkal nagyobbra értékelem annak az orvosnak a munkáját, aki
elmegy Afrikába, hogy egész életén át gyógyítsa a szegény betegeket,
vagy annak a missziós papnak a szolgálatát, aki elmegy egy távoli
földrészre, hogy egész életén át ott szolgálja Isten ügyét.
Elindulni a Krisztus-követés útján, elindulni a keresztény élet útján,
elindulni a mennyei Atya országa felé vezető úton és azon kitartani,
folyamatosan előre haladni: ez a mi életcélunk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, vezess engem végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom,
hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a
megbocsátás útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet
tiszteletének útja vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts nekem
megtalálnom a helyes utat és támogass, hogy ezt az utat soha el ne
hagyjam, s azon meg ne álljak! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig
közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum