2011. április 16., szombat

[Evangelium] 2011-04-16

2011. április 16. - Szombat

Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan
hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban
elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a
főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak:
„Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy
folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és
elpusztítják szentélyünket és népünket." Közülük az egyik, Kaifás, aki
abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: „Ti nem tudtok semmit.
Gondoljátok csak meg: jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az
egész nemzet elpusztuljon!" Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint
annak az évnek főpapja prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért
hal meg; sőt, nemcsak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten
szétszóródott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy
megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók
előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efraim nevű
helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Közeledett a
zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak
Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a
templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?" A
főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy
aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák
őt.
Jn 11,45-57


Elmélkedés:
Barátjának, Lázárnak a feltámasztása az a cselekedet, amely megérleli a
zsidó vezetőkben a gondolatot, hogy Jézussal végezzenek. Korábba
többször belekötöttek szavaiba és nemtetszésüket fejezték ki, amikor
például szombati napokon gyógyított. Most azonban nem csupán ellenszenv
él bennük, hanem gyilkos szándék ébred szívükben. Lázár feltámasztása
ugyanis olyan cselekedet volt, amely nem csak egyszerűen feltűnést
keltett, hanem sokakban hitet ébresztett. A vezetők ekkor mondják ki
egyértelműen Jézus megölésének szándékát, s ettől kezdve csak a
megfelelő alkalmat keresik. Az isteni jóság megnyilvánulása mellett az
emberi gonoszság is kifejlődik, s a kettő összetalálkozik a kereszten.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre,
s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre,
egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig
méltass általa, hogy – bár bűnös vagyok – dicsőséged jobbján állhassak
szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!
Alexandriai Szent Cirill
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. április 15., péntek

[Evangelium] 2011-04-15

2011. április 15. - Péntek

Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre
ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében.
Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?" A zsidók ezt
válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk
megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat." Jézus ezt
felelte: „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok?
Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt –
és az írás nem veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit
az Atya megszentelt és a világba küldött: Káromkodol! – mert azt
mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne
higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni,
higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya
énbennem van és én az Atyában." Erre ismét el akarták fogni őt, de
kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment,
arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan
keresték fel, mert így vélekedtek: „János ugyan egyetlen csodát sem
tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult." És sokan hittek
Jézusban.
Jn 10,31-42


Elmélkedés:
Jézus visszatér arra a helyre, ahol nyilvános működése elkezdődött.
Visszamegy a Jordán folyóhoz, ahol annak idején Keresztelő Jánostól
részesült a keresztségben. Jézus küldetésének végéhez érkezvén János
evangélista fontosnak tartja kiemelni, hogy az emberek hittek Jézusban,
azaz küldetése eredménnyel járt. Éppen az volt a küldetése, hogy
megismertesse az emberekkel az igaz Istent és megmutassa számukra Isten
Országa megvalósulását. A vallási vezetők azonban kudarcot vallanak e
terülten. Jézusnak az Atyáról tett kijelentéseit káromkodásnak
minősítik. Elítélésekor ez lesz majd a vád elleni. Mégsem titkolja
isteni származását, amely a kereszten mutatkozik majd meg igazán.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Atyánk! Itt vagyok szolgáltadra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod
nekem, rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk
egymásért, hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a
szeretettel, mellyel az Atya szereti Őt.
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. április 14., csütörtök

[Evangelium] 2011-04-14

2011. április 14. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." A zsidók azt
felelték: „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy.
Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: „Aki
tanításomat megtartja, nem hal meg örökre". Nagyobb vagy talán Ábrahám
atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?"
Jézus így válaszolt: „Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az
én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem
ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem,
hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem,
amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem
napját. Látta, és örvendezett." A zsidók erre felháborodtak: „Még
ötvenesztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?" Jézus így válaszolt:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok."
A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt
előlük, és kiment a templomból.
Jn 8,51–59


Elmélkedés:
Jézus egykori hallgatósága szinte teljes értelmetlenséget tanúsít,
amikor a feltámadásról, illetve az örök életről hall. Tapasztalataik
ugyanis csupán a földi életről voltak, annak kezdetén lefolyását és
végét ismerték. Az örök élet, tehát az, ami a földi emberi élet után
következik, nem fért bele gondolkodásukba és elképzeléseikbe. Jézus
feltámadása szakítja szét az emberi gondolkodás korlátait, és tárja fel
előttünk az örökké tartó életet. Aki hittel elfogadja, hogy az Atyának
hatalma volt ahhoz, hogy Fiát, Jézust feltámassza a halálból, az
szilárdan hiszi azt is, hogy Istennek hatalma van ahhoz is, hogy az
embereknek új életet adjon, azaz feltámasszon minket az örök életre.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert
szeressünk, még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink, hanem
hogy azok legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri
szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt,hogy a
szeretettől testvér legyen.
Add megértenem, hogy amikor egy barátot szeretek, egy testvért
szeretek; már velem van, már bekapcsolódott a minden embert átfogó
egységbe.
Add, Uram, hogy szeressek, és testvéri szeretettel szeressek! Áradjon
egész szeretetem a keresztények felé, az Egyház minden tagja felé, ó,
Jézusom! Add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, a te
szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. április 13., szerda

[Evangelium] 2011-04-13

2011. április 13. - Szerda

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta
nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim:
megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz
benneteket." Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és
soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok
lesztek?"
Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt
cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában,
de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz
titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai
vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én
azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek,
amit a ti atyátoktól hallottatok." Erre közbevágtak a zsidók: „A mi
atyánk Ábrahám!"
Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt,
amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot
hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt
teszitek, amit atyáitok tettek!" Ők azonban tovább erősködtek: „Mi nem
vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten." Jézus
azonban megállapította: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem,
mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem,
hanem az Isten küldött engem."
Jn 8,31-42


Elmélkedés:
Szent János apostol írásaiban, mind evangéliumában, mind leveleiben
nagy jelentőségű az igazság fogalma, amely elsősorban nem Istenre
vonatkozik, hanem Isten kinyilatkoztatott Igéjére, Jézus Krisztusra. Ő
azt az igazságot hirdeti, amit az Atyától hallott, s amelyet az Atya
bízott rá. Az üdvösségre hívó isteni igazság hirdetését tekinti
küldetésének, egyértelműen kijelenti, hogy ő az igazság. János apostol
abban látja az ószövetség és az újszövetség különbségét, hogy az előbbi
a törvényekben közvetítette Isten akaratát a választott nép számára, az
újszövetségi időkben viszont Jézus személyében válik megismerhetővé a
teljes igazság, amely elvezet minket a mennyei Atya szeretetéhez.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és
mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek Téged.
Nem valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes
kérnem: Tenmagadat egyedül!
Kölni Szent Brúnó

________________________________
\
Aktuális:
Még egyszer (utoljára) felteszem e kérésemet, mert szeretném, hogy a
bajbajutottak megtapasztalják, hogy az Egyház és a katolikus hívők nem
csupán jelképes, hanem komoly segítséget tudnak nyújtani közös
összefogással. Köszönöm a támogatásokat!
Kedves barátaim!
Pénteken minket is ért egy tragédia. Plébániánk egyik falujában, Szőcén
egy ember magára robbantotta a családi házat. Ő most állapotának
megfelelő kezelésben részesül, de a testvérei továbbra is a szétrobbant
házban kénytelenek lakni. A falu lakossága gyorsan megjavította a
tetőt, az eső nem esik már be. Fürdőszoba, wc és konyha nélkül élni egy
födém és közfalak nélküli házban nem egyszerű. Gyors segítségre van
szükség, hogy húsvétra lakhatóvá tegyük számukra az épületet.
Most nekik szervezek gyűjtést. Kérem, aki tud, segítsen. Az adományokat
a plébánia számlájára lehet eljuttatni a következő lehetőségek
valamelyikén:
Online adomány: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szőcei gázrobbanás károsultjai
Utalás: Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia Számlaszám:
10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szőce
Postai utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999
Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Szőce
Köszönök minden segítséget a károsultak nevében!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. április 12., kedd

[Evangelium] 2011-04-12

2011. április 12. – Kedd

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én
elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én
megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak
nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem
jöhettek"? Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről
vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok.
Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el
rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben." Erre
megkérdezték: „De hát ki vagy te?" Jézus azt válaszolta: „Kezdettől
fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem
rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött,
igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam." De
azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt
mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor
megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól,
hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem
van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő
tetszését találja." E szavak után sokan hittek Jézusban.
Jn 8,21-30


Elmélkedés:
Jézus tanítását hallgatva és csodáit látva a nép elfogadja, hogy ő az
Isten Fia. Ezt ugyan ebben a formában nem mondják ki, s még apostolai
és tanítványai is csak lassan jutnak el ennek felismerésére, és még
később bátorkodnak ennek megvallására, de mégis az emberek felismerik
Jézus cselekedeteiben Isten Országának jeleit. Eközben a vallási
vezetők olyan jeleket követelnek tőle, amelyek istenségét egyértelműen
és látványosan bizonyítják, ő azonban nem hajlandó isteni képességeit
használni ennek igazolására. Állásfoglalásukkal a hitetlenség bűnét
választják. Vajon engedjük-e, hogy a mi Urunk beavasson minket a
megváltás titkába, és elindítson minket a bűntől való szabadulás útján?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Nekem Te vagy az Uram, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem!
Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni; ha valaha is imádkoztam
igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat!
Fogadd kegyesen a Téged kérlelő odaadást, mint végtelen kiáltást; s
hogy szavaim még méltóbbak legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak
erőt és állhatatosságot!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Pénteken minket is ért egy tragédia. Plébániánk egyik falujában, Szőcén
egy ember magára robbantotta a családi házat. Ő most állapotának
megfelelő kezelésben részesül, de a testvérei továbbra is a szétrobbant
házban kénytelenek lakni. A falu lakossága gyorsan megjavította a
tetőt, az eső nem esik már be. Fürdőszoba, wc és konyha nélkül élni egy
födém és közfalak nélküli házban nem egyszerű. Gyors segítségre van
szükség, hogy húsvétra lakhatóvá tegyük számukra az épületet.
Most nekik szervezek gyűjtést. Kérem, aki tud, segítsen. Az adományokat
a plébánia számlájára lehet eljuttatni a következő lehetőségek
valamelyikén:
Online adomány: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szőcei gázrobbanás károsultjai
Utalás: Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia Számlaszám:
10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szőce
Postai utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999
Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Szőce
Köszönök minden segítséget a károsultak nevében!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. április 11., hétfő

[Evangelium] 2011-04-11

2011. április 11. - Hétfő

Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra
megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és
tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért
asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá:
„Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a
törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?" Ezt
azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt,
és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre
fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki
közületek bűn nélkül van!" Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön.
Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s
csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett
és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem
ítélt el?" „Senki, Uram" – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta
neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!"
Jn 8,1-11


Elmélkedés:
A házasságtörő asszonyról szóló evangélium isten irgalmasságának
titkához vezet minket. A vádlók kegyetlen tekintete és a kivégzésre
készülődők irgalmatlan pillantása közepette egyedül Jézus néz
irgalommal az asszonyra. A többiek tekintete a biztos halált jelentené,
Jézusé viszont az életet jelenti az asszony számára. Jézus irgalommal
nézi a bűnöst, szava a megbocsátást hirdeti számára. És ez az irgalmas
tekintet erősebb a gyilkos szándéknál, Isten megbocsátása erősebb az
emberi kegyetlenségnél. Jézus nem kíván részletes beismerő vallomást.
Feltétel nélkül bocsát meg, s gyógyítja meg a lélek sebét. A
megbocsátást tehát nem a bűnös ember érdemli ki, hanem Isten
szeretetéből fakad.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában.
Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy
elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél,
hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe.
Szent Metód

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Pénteken minket is ért egy tragédia. Plébániánk egyik falujában, Szőcén
egy ember magára robbantotta a családi házat. Ő most állapotának
megfelelő kezelésben részesül, de a testvérei továbbra is a szétrobbant
házban kénytelenek lakni. A falu lakossága gyorsan megjavította a
tetőt, az eső nem esik már be. Fürdőszoba, wc és konyha nélkül élni egy
födém és közfalak nélküli házban nem egyszerű. Gyors segítségre van
szükség, hogy húsvétra lakhatóvá tegyük számukra az épületet.
Most nekik szervezek gyűjtést. Kérem, aki tud, segítsen. Az adományokat
a plébánia számlájára lehet eljuttatni a következő lehetőségek
valamelyikén:
Online adomány: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szőcei gázrobbanás károsultjai
Utalás: Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia Számlaszám:
10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szőce
Postai utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999
Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Szőce
Köszönök minden segítséget a károsultak nevében!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. április 10., vasárnap

[Evangelium] 2011-04-10

2011. április 10. – Nagyböjt 5. vasárnapja

Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd,
beteg, akit szeretsz!" Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a
betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az
Isten Fia megdicsőüljön." Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és
Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott
időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el
ismét Judeába!"
Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Amint
Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon
maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt
volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől,
megadja neked." Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni."
Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó
napon." Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz
bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem,
az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta neki: „Igen,
Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!"
Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: „Hova
temettétek?" Azok így szóltak: „jöjj, Uram, és lásd!" Ekkor Jézus
könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire
szerette őt!" Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak
látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?"
Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy
kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!"
Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen
negyednapos." Jézus ezt válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha
hiszel, meglátod Isten dicsőségét!" Elvették tehát a követ. Jézus az
égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy
meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a
körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttét engem!" E szavak
után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!" A halott azonnal
kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel,
amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok föl, hogy
járni tudjon!" A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek
Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
Jn 11,3–7. 17. 20–27. 33b–45


Elmélkedés:
Remény a feltámadásra
Egykori hittanos tanítványom, akit nevezzünk Eszternek annak érdekében,
hogy valódi neve és személye ne kerüljön nyilvánosságra, mesélte el
nekem élményét. Nemrégiben meglátogatta a kórházban súlyosan beteg
nagypapáját. Az idős ember állapota láttán az orvosok egyértelműen
kijelentették, hogy halála néhány napon belül várható. Nem szomorúságot
akartak ezzel okozni a családtagoknak, hanem lehetőséget szerettek
volna adni, hogy mindenkinek időben el tudjon köszönni az életből
távozni készülő kilencven esztendős embertől. Eszter is búcsúzni ment a
kórházba egy késő délután a munka után. A kopott ajtók, a falakról
málló vakolat, a félhomályos folyosók és kórtermek mind-mind az
elmúlást sugallták. A nyomasztó környezettől feltűnően elütött az
ágynemű tisztasága, amelyről az jutott eszébe, hogy bizonyára ilyen
tisztaság várja nagyapját a túlvilágon, a mennyben. Az ágy mellé ülve
Eszter hosszasan időzött, alig beszéltek közben egymással, inkább
hallgattak. Mindketten érezték, hogy a földön ez az utolsó
találkozásuk. Elbúcsúzván a fiatal lány még egyszer, utoljára
visszatekintett, hogy búcsút intsen, s ekkor vette észre a betegágy
fölötti képet, egy régi festmény másolatát, amelyet talán évtizedekkel
korábban, még abban időben, amikor szerzetesnővérek ápolták a betegeket
a kórházban, tehetett valaki a falra. A kép Lázár feltámasztását
ábrázolta. Vigasztaló volt számára ebben a pillanatban észrevenni és
később felidézni ezt a képet, amelyet az évek során talán sokan észre
sem vettek, de amely bizonyára számos haldoklónak és családtagnak
nyújthatott reményt a feltámadásra.
A mai vasárnap evangéliuma Lázár feltámasztásáról szól. Amikor Jézus
hírt kap arról, hogy a barátja beteg, nem indul azonnal hozzá.
Késlekedik, s csak két nap múlva indul útnak, hogy felkeresse őt.
Betániába érve értesül a szomorú hírről, hogy Lázár meghalt. Jézus
beszélgetni kezd az elhunyt testvérével, Mártával. Mintha kissé
elbeszélnének egymás mellett, s nem értenék egymás szavait és egészen
mást gondolnának a feltámadásról. Márta a múltról beszél, Jézus pedig a
jövőről. A beszélgetés elárulja számunkra, hogy az embernek mindig van
olyan elképzelése, amelyet jónak tart, sőt jobbnak, mint Isten
akaratát. Erről árulkodik Márta kijelentése: „Ha itt lettél volna, nem
halt volna meg a testvérem!" (Jn 11,21). Egészen másban bízott, mint
amit Jézus tenni fog. Márta a saját emberi világába hívta előzetesen
Jézust, Jézus viszont őt akarja hívni az isteni kegyelem világába. Sok
esetben mi is pontosan így gondolkozunk és viselkedünk. Ahhoz kérjük
Isten hatalmát, hogy a mi akaratunk, a mi elképzelésünk valósuljon meg.
Isten viszont az ellenkezőjét szeretné, meghív minket, hogy az ő
akarata szerint éljünk, s engedjük, hogy ő vezesse életünket. Ha
továbbra is és a végletekig ragaszkodunk a magunk akaratához, sosem
jutunk előbbre. Át kellene lépnünk Isten világába, s engednünk kellene,
hogy ő irányítsa a történéseket. Az ő terve szerint jöjjön létre az
élet és történjen a halál. Az ő akarata szerint érjen minket a
szenvedés és tőle várjuk a gyógyulást.
Lázár feltámasztásának története vigasztalja meg a haldoklókat! Bennünk
pedig erősítse a feltámadásban való hitet és az örök élet reményét!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, szeretteim elvesztése, a halállal való találkozás minden
alkalommal próbára teszi hitemet. Te is megrendültél, amikor értesültél
barátod, Lázár haláláról. Engem is mélyen megrendít, amikor hozzám
közel álló személy távozik az élők sorából. Hiszem és hittel vallom,
hogy te vagy az élet és a halál Ura. Hiszem és hittel vallom
feltámadásodat. Hiszem, hogy számomra is van feltámadás.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum