2017. november 25., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-11-25

2017. november 25. - Szombat

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül,
akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: "Mester!
Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt
hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az
özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első
megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második,
aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem
maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon
kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt."
Jézus ezt válaszolta nekik: "A világ fiai nősülnek és férjhez mennek.
Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból
való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már
meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az
Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak,
már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat
Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten
azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él." Erre
néhány írástudó megjegyezte: "Mester, helyesen válaszoltál." Nem is
mertek többé tőle semmit sem kérdezni.
Lk 20,27-40
Elmélkedés:
A feltámadással kapcsolatos kérdést Jézus a következő kijelentéssel
zárja le: "Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte
él." Isten azoké, akik nem időznek sokáig a lelki halál állapotában,
azaz a bűnben. Isten azoké, akik nem érzik jól magukat akkor, ha bűneik
révén eltávolodnak Istentől. Mert vagy az Isten él énbennem vagy a
gonosz lélek. Vagy Istennel élek vagy bűnben élek. Földi életünkben
Istennek köszönhetjük a lelki feltámadást, azaz a bűnbocsánatot, miként
egykor majd Istennek köszönhetjük a testi feltámadást is. És miként
feltámasztásunk is Isten ajándéka lesz, ugyanígy a bűnből való új
életre támadásunkat is Istennek köszönhetjük.
A feltámadásban való hit sok ember számára próbatétel. A halál
könyörtelen tényével szembesülve az ember könnyen azt gondolja, hogy az
életnek ezzel vége, s ezután nem következik semmi. Az ember valóban nem
is tud semmit tenni a maga erejéből, hogy ez ne így legyen. Isten
viszont igen! Ő, aki életet ad minden embernek, képes arra is, hogy új
életet adjon az embernek a halál után. Új életet adott Fiának,
Jézusnak, akit húsvétvasárnap hajnalra feltámasztott, és új életet ad
majd nekünk is, amikor feltámaszt minket az örök életre. A feltámadást
követően találkozhatunk az örök szeretettel.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Isten! Hiszem, hogy a szentírás szavai által te szólsz az
emberekhez, te szólsz hozzám. Nem elégszem meg szavad hallgatással és
olvasásával, hanem arra törekszem, hogy a megismert igazságot
mindennapi életemben megvalósítsam. Szeretnék nap mint nap figyelni
üzenetedre. Segíts, hogy a tanítás ne maradjon bennem "holt betű",
hanem életté váljon bennem. Segíts, hogy a szavak mögött meglássalak
téged, aki az üdvösség útját mutatod meg számomra. Igéd által alakítsd
át gondolkodásomat, ébressz bennem hitet és ösztönözz jócselekedetekre!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171125.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 24., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-11-24

2017. november 24. - Péntek

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte
onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: "Írva van: Az én házam az
imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." Ott tanított azután
mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az
életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert
az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását).
Lk 19,45-48
Elmélkedés:
Tanító útja végén Jézus immár megérkezik Jeruzsálembe. Első útja a
templomba vezet. Miután kiűzi onnan a kereskedőket, minden nap a
templomban tanít, az emberek pedig odaadó figyelemmel hallgatják.
Mielőtt Jézus szavait odaadással tudnánk hallgatni, szükséges, hogy
megtisztítsuk lelkünket, azaz eltávolítsunk belőle mindent, ami nem oda
való. Ha tiszta a szívünk és a lelkünk, képesek vagyunk teljes
odaadással figyelni Jézus tanítására. Ellenkező esetben nem képes
megérinteni minket az Úr szava.
Tanításának célja, hogy hirdesse az ország örömhírét. A fogadtatás
egészen különböző. Bár a vezetők ellenséges füllel hallgatják és az
életére törnek, a nép "odaadó figyelemmel" és elragadtatva hallgatja
szavait. E lelkesedés titka az lehet, amit ő maga többször is egészen
világosan elmond, hogy tudniillik nem a maga tanítását hirdeti az
embereknek, hanem azt mondja el, amit a mennyei Atyától hallott, s amit
az Atya rábízott. Az emberek megérzik, hogy e tanítás több mint emberi
szó. Jézus által maga Isten szól az emberhez, hozzánk. Ne maradjon
eredménytelen a szívünkhöz szóló igazság!
Az egykori jeruzsálemi templomhoz hasonlóan minden templom az imádság
háza, az Istennel való találkozás helye. Szent hely, ahol én is
találkozhatok az állandóan jelen lévő Krisztussal.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s
adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Segíts
engem abban, hogy becsületesen, tisztességesen élve, az embereket
szolgálva és hozzád hűségesen haladjak előre az örök élet felé. Céljaim
és végső célom elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a
Szentlélek! Taníts engem a tökéletes engedelmességre és
istenszolgálatra! És taníts engem embertársaim önzetlen szolgálatára!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171124.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 23., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-23

2017. november 23. - Csütörtök

Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva
fakadt. Azután ezt mondta: "Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a
napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed
előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít
és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid
közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel
látogatásod idejét."
Lk 19,41-44
Elmélkedés:
Jézus útjának végső állomásához, Jeruzsálemhez érkezik. Amint
megpillantotta a várost, sírni kezdett, majd megjövendöli annak
pusztulását. A sírás oka az, hogy előre látja a város sorsát. "Bárcsak
felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!" -
olvassuk keserűen hangzó szavait a mai evangéliumban. Szeretné a város
lakóinak megtérését, szeretné, ha Jeruzsálem nevéhez híven a béke
városa lenne, de az Úr vágya, kívánsága beteljesületlen marad.
Történelmi tény, hogy a rómaiak néhány évtizeddel később lerombolják
mind a várost, mind annak templomát. Az ószövetségi bibliai részekben
több helyen előfordulnak olyan fenyegető prófétai jövendölések, amelyek
valamilyen csapást helyeznek kilátásba, ha az emberek nem térnek vissza
Isten törvényeinek útjára. Isten a küldöttei, prófétái által
figyelmezteti a népet, s van rá példa, hogy megtérnek a figyelmeztetés
hatására, gondoljunk csak Jónás próféta igehirdetésére Ninive
városában.
Jézus szavai hasonló figyelmeztetésnek számítanak.
A jelenet mondanivalóját személyes életünkre is vonatkoztathatjuk. Ha
nem szeretnénk vesztünket, akkor fel kell ismernünk Krisztus
személyében az Üdvözítőt! El kell fogadnunk, hogy nincs üdvösség senki
másban, csak őbenne! Legalább ezen a napon gondolkozzunk el azon, hová
is vezet életünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon
mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből,
gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester,
könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást
lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk
megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet
mondani Neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött
közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 23.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171123.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 22., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-11-22

2017. november 22. - Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan
megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta
nekik: "Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi
méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját.
Tíz mínát adott nekik, és így szólt: "Kereskedjetek vele, míg vissza
nem térek!" Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek
utána, és tiltakoztak: "Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!" Az
előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor
hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit
szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: "Uram, mínád tíz mínát hozott." Erre
azt mondta neki: "Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges
voltál, tíz város kormányzását bízom rád." Jött a másik szolga, és így
szólt: "Uram, mínád öt mínát hozott. " Ennek azt mondta: "Te öt város
kormányzója leszel." Jött a harmadik, és így szólt: "Uram, itt a mínád.
Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember
vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is
vetettél." Ezt így büntette meg: "A magad szavával ítéllek el,
haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit
le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet
a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?"
Aztán a körülállókhoz fordult: "Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok
annak, akinek tíz mínája van!" Azok megjegyezték: "Uram, hiszen már van
tíz mínája." De ő így válaszolt: "Mondom nektek: Mindenkinek, akinek
van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt
is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy
királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!"" E
szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.
Lk 19,11-28
Elmélkedés:
Az evangéliumban Jézus példabeszédet mond egy királyról, aki szolgáinak
pénzt ad, hogy kereskedjenek vele. A szolgák egy része vállalja a
befektetés kockázatát, elkezdenek kereskedni, s az elszámoláskor fel
tudják mutatni annak eredményét. De van olyan szolga is, akit a félelem
megbénít, nem mer kockáztatni, azt gondolja, hogy elegendő lesz az, ha
visszaadja majd a királynak, amit kapott. A történet másik részében szó
esik azokról, akik a király ellen fordulnak távollétében. Nekik és a
haszontalan szolgának a király ítélete szerint szigorú büntetés jár. A
példázat szerint a királyhoz való viszony meghatározza és eldönti az
emberek sorsát: a hűséges szolgák jutalomban részesülnek, de a
hűtlenekre és a tétlenekre büntetés vár.
Az én életem sorsában is döntő szerepe van annak, hogy milyen
kapcsolatban állok a királlyal, Jézus Krisztussal. Hűséges maradok-e
hozzá, s kamatoztatom-e mindazt, amit rám bízott? Vagy inkább ellene
fordulok, esetleg a félelem miatt semmit sem teszek? Nem anyagi
javakat, hanem lelki kincseket bíz rám, amelyeket egyrészt a magam
üdvössége érdekében kell felhasználnom, másrészt másokat kell velük
segítenem az üdvösség útján. Jézusnak szolgálni szabadságot és
üdvösséget jelent, ha megengedem, hogy ő legyen életem királya.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, add, hogy megértsük: a szolgáló szeretet nagyobb hatalom
minden földi hatalomnál. Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal,
és megértsük: életünkből nem hiányozhat soha a kereszt, amelynek
vállalásából számunkra is élet fakad. Add, hogy tudjuk vállalni mindig
a jövőt! Add, hogy tudjuk elfogadni és igazán életre nevelni a
gyermekeket: tudjunk különbséget tenni igazi értékek és látszat-javak
között. Add, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt
vállalni tudó emberek lehessünk!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 22.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171122.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 21., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-11-21

2017. november 21. - Kedd

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus
nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és
megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű
volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa,
mert Jézusnak arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett
és megszólította: "Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell
megszállnom." Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt
látták, méltatlankodva megjegyezték: "Bűnös embernél száll meg." Zakeus
azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: "Nézd, Uram, vagyonom felét a
szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit
adok helyette." Jézus kijelentette: "Ma üdvösség köszöntött erre a
házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse
és üdvözítse, ami elveszett."
Lk 19,1-10
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenet helyszíne továbbra is Jerikó városa, ahol Jézus
visszaadta a vak szemevilágát. A vak koldus tudta, hogy rászorul Jézus
segítségére, Zakeus nem érzi ennek szükségét. Ő egyszerűen csak
kíváncsi, látni szeretné Jézust. A vámosok vezetője nem is gondolja,
hogy neki bármire is szüksége lenne az Úrtól, s nem is sejti, hogy
milyen változást fog eredményezni életében a Jézussal való találkozás.
Az evangélium nem számol be ugyanis Zakeus hitéről, s nem szól arról
sem, hogy meg akarna térni vagy a koldushoz hasonlóan hangosan kérné
Jézus segítségét. Nem feltételezhetjük, hogy azzal a szándékkal keresi
Jézus közelségét, hogy ettől majd megváltozik az élete, de valamit
mégis keres. Miközben az emberek gúnyosan nevetnek rajta és ujjal
mutogatnak rá, ő csak ül csöndben a fán, s szemeivel vagy talán a
szívével is az arra haladó Jézust keresi. És Jézus vele is csodát tesz.
Nem a szemét, hanem az eddig érzéketlen és a mások előtt bezárt szívét
nyitja meg. Az emberek lenézik őt, de Jézus meglátja benne az egyetlen
elveszett bárányt, akit meg kell mentenie.
Előfordulhat, hogy nem is érezzük azt, hogy rászorulunk Jézus
támogatására, s nem is tudjuk, hogy mit kérjünk tőle vagy nem akarjuk
kényelmesen elrendezett életünket megváltoztatni. Engedjük, hogy Jézus
belépjen életünkbe és ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy
megváltoztassa azt! Keressük közelségét, legyen bennünk a vágy, hogy
lássuk őt! Fogadjuk örömmel, amikor hozzánk közeledik és megszólít
minket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Irgalmas Atyám! Beismerem, hogy sokszor eltékozlom a tőled kapott
kegyelmi kincset, kegyelmi örökséget. Elszakítom magamat tőled és
szeretetedtől. Elveszítem istengyermeki és emberi méltóságomat. A lelki
sötétség pillanatában és a tőled való elszakítottság állapotában sem
akarok elfeledkezni arról, hogy a gyermeked vagyok, mert mindig annak
tekintesz. Adj erőt, hogy visszainduljak hozzád, akinél megtalálom a
biztonságot, a boldogságot és a szeretetet! Ölelj magadhoz, Uram!
Bocsáss meg nekem, Istenem! A te gyermeked vagyok. Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 21.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171121.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 20., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-11-20

2017. november 20. - Hétfő

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak
koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak
arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön
errefelé. Erre kiáltozni kezdett: "Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!"
Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban
kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus ekkor megállt, és
szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: "Mit akarsz,
mit tegyek veled?" A vak könyörgött: "Uram, hogy lássak!" Jézus így
szólt hozzá: "Láss! Hited meggyógyított téged." Azonnal visszanyerte
látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép
áldotta Istent.
Lk 18,35-43
Elmélkedés:
Kit látunk Jézus személyében? A názáretiek, akik körében felnőtt, Mária
és József gyermekét látták Jézusban, amikor már felnőtt korában, tanító
útja során megérkezett városukba. A nép sokszor csak a csodatevőt látta
benne, aki képes megszüntetni a betegségeket, máskor pedig tanítónak
látták, aki fenséges szavakkal szólt az igazságról. A farizeusok és az
írástudók ellenfelet láttak benne. Saját tanítványai követendő
példaképet láttak Mesterükben. A jerikói vak pedig meglátta Jézusban
leendő gyógyítóját. Megérzi, hogy Jézus az egyetlen, aki tud rajta
segíteni, s ha most elmulasztja a lehetőséget, akkor egész életét
vakságban töltheti. Én kit látok Jézus személyében? Meglátom-e benne a
Messiást? Meglátom-e benne a hit ajándékozóját? Meglátom-e benne az
üdvösség szerzőjét? Meglátom-e benne azt, akit érdemes követnem?
A történet szerint az Úr egyrészt meggyógyítja a vak koldus szemét,
megajándékozva ezzel őt a testi látással. Másrészt megnyitja lelki
szemeit, megajándékozva őt a hit látásmódjával. Ebben az értelemben
nekünk sem elegendő a testi látás, hanem szükségünk van arra, hogy a
hit szemszögéből lássunk mindent. Hit nélkül csak a látható világot
szemlélhetjük. A hit segítségével bepillanthatunk Isten láthatatlan
világába.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, te időt ajándékozol nekünk. és feltárod előttünk életünk
értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts,
hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a
pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek
cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet
birtokolunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk
tebenned váljék gazdaggá.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 20.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171120.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 19., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-11-19

2017. november 19. - Évközi 33. vasárnap

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk
bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a
harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra
kelt. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott
velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így
szólt: "Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem
rajta." Az úr így válaszolt: "Jól van, te derék és hűséges szolga! A
kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!"
Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: "Uram, két
talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta." Az úr így
válaszolt: "Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál,
sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!"
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott, így szólt: "Uram!
Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és
onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és
elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!"
Válaszul az úr ezt mondta neki: "Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad,
hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová
nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha
megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot
és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak
még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is
elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a
külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!"
Mt 25,14-30
Elmélkedés:
Milyen talentumot kaptál?
A talentumokról szóló példabeszéd meglehetősen kemény, szinte
félelmetes képet ír le a történetben szereplő úrról. Ez az idegenbe
készülő úr, aki pénzt, talentumokat bíz szolgáira, majd pedig
visszatérése után elszámoltatja őket, Istent jelképezi. Hogyan
egyeztethető össze ez a félelmetes kép a jóságos, az irgalmas, az ember
felé szeretetét kimutató Istennel? Az egyik szolga ezt mondja: "Uram!
Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és
onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél." És az úr nem utasítja vissza
ezeket a szavakat, hanem megerősíti őket, és ezen szavak értelmében
szabja ki a szolgára a büntetést. Ebben a példabeszédben Isten valóban
félelmetesnek tűnik.
Érdemes tennünk egy fogalmi tisztázást. A vallási nyelvezetben
használjuk az istenfélelem szót, ez azonban nem azt jelenti, hogy
állandóan rettegünk Istentől. Az istenfélelem erény, pozitív
tulajdonság. Isten iránti tiszteletet jelent, az ő nagyságának és
hatalmának elismerését. Az istenfélelem értelmem meghajlását jelenti a
világot megteremtő, az embert létezésre hívó és az ember számára az
erkölcsi rendet megszabó Isten előtt. Az istenfélelem annak elismerését
jelenti, hogy Isten igazságos és joga van megjutalmazni a jókat és
megbüntetni a rosszakat. Ha nem tartom be az Istentől származó erkölcsi
törvényt, akkor jogosan tartok az isteni büntetéstől. A várható
büntetés valóban félelmet ébreszt bennem, ez is része az
istenfélelemnek. De ha Isten parancsai szerint élek, akkor nincs
félnivalóm. Ha szeretettel fordulok Isten felé és embertársaim iránt is
gyakorlom a szeretetet, akkor nincs okom félni az Istentől.
Istennek vannak elvárásai az emberekkel szemben. Mindannyian kapunk
tőle valamilyen talentumot, jó képességet, tehetséget. Van, aki többet,
van, aki kevesebbet. A mindenhez értés és a mindentudás képességét nem
adja meg Isten senkinek, de kifejezetten ehelyett megadja a szerénység
képességét. A mai evangéliumi példabeszéd tanulsága szerint a gazda
elvárja, hogy szolgái kamatoztassák a rájuk bízott talentumokat.
Ugyanígy Isten elvárja tőlünk, minden embertől, hogy használjuk és
fejlesszük mindazokat a jó tulajdonságokat, szellemi képességeket vagy
testi adottságokat, amelyekkel megáldott minket. Azt is elvárja tőlünk,
hogy ne csak a magunk javára használjuk ezeket, hanem embertársainkat
is segítsük velük. Soha ne azt nézzük, hogy a másik mit kapott, ne
irigykedjünk rá, mert mi is kaptunk valamit, és tőlünk nem a másik
személy talentumait fogják számon kérni, hanem azt, amit mi kaptunk.
Mások bírálatának és megítélésének képességét Isten szintén nem szokta
bőkezűen osztogatni, cserébe viszont az őszinteség képességét adja,
hogy bűneinket könnyebben beismerjük.
Jézus példabeszéde kapcsán figyeljünk még oda egy mozzanatra, az idő
múlására. Az úr nem azonnal tér vissza, hogy elszámoltassa szolgáit,
hanem "hosszú idő után." Isten időt ad nekünk, egyeseknek hosszabb,
másoknak rövidebb földi életet, hogy ezzel az idővel gazdálkodjunk.
Hogyan használjuk fel az időt? Szolgáljuk minden képességünkkel és
adottságunkkal Isten dicsőségét, valamint mások és saját magunk
üdvösségét! Ha ezt tesszük, bejuthatunk Istenünk örökké tartó örömébe.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Te megbízol bennünk és arra kérsz minket, hogy
talentumainkat helyesen használjuk fel. Segíts, hogy felelősségünk
tudatában minden talentumunkkal, képességünkkel és adottságunkkal a te
dicsőségedet szolgáljuk, és segítsük mások és magunk örök üdvösségét!
Te nem kívánsz lehetetlent tőlünk, csupán azt, hogy munkatársaid
legyünk, fedezzük fel magunkban talentumainkat és akaratod szerint
éljünk azokkal. Adj nekünk bölcsességet, önzetlenséget és szelídséget,
hogy a teremtett világot jobbá tegyük! Segíts minket, hogy minden
adottságunkkal önmagunk és mások üdvösségét segítsük, s ezáltal
dicsőséget szerezzünk neked.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171119.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum