2016. november 19., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-11-19

2016. november 19. – Szombat, Árpád-házi Szent Erzsébet

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

A magyar szentek és boldogok népes táborából a mai napon ünnepelt Szent
Erzsébet az egyetlen, akit világszerte ismernek és mindenütt az irgalmas
szeretet hősének tekintenek. Személyében az Egyház olyan példaképet állít
minden keresztény elé, aki valóban megértette a szeretet parancsát és
azzal a tudattal segítette a rászorulókat, hogy bennük Krisztusnak nyújt
segítséget. Az általa megkezdett munkát és szolgálatot minden korban
folytatnunk kell, mégpedig ugyanazzal a lelkülettel, ami Szent Erzsébetben
is élt. Az Isten felé irányuló szeretet nélkül minden jócselekedet, amit
embertársunknak teszünk legfeljebb emberiességből fakadó jótett. Krisztus
viszont azt kéri tőlünk, hogy minden rászorulóban őt ismerjük fel, a
szenvedőkben az ő szenvedő arcát lássuk, az éhezőkben és a szomjazókban őt
tápláljuk, az idegenekben őt fogadjuk be. Az alázat nélkül végzett
jócselekedetek legfeljebb önmagunk magasztalásának minősíthető, de nem
Isten dicsőségét szolgálja. Az irgalmasság gyakorlása ma is, mint minden
korban kihívás és hősiességet kíván. Saját
szükségeinkre való hivatkozással nem mondhatunk le arról, hogy másokat
segítsünk. Vegyük észre mások még nagyobb szegénységét és nyomorúságát!
Fedezzük fel, hogy van mit adnunk abból, amit mi is kaptunk! Legyünk
irgalmasok embertársainkhoz, miként Isten is irgalommal fordul hozzánk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Teljes szívünkből kérünk, Uram, hadd harcoljunk az igazságért a lélek és a
test erejével egészen a végsőkig. Ha eljön az idő, amikor próbára teszik
hitünket – hiszen amint az aranyat a kemencében, úgy hitünket is a
veszélyben és az üldözésben próbálják ki –, ha kitör az üldözés, add, hogy
felkészülten találjon, hogy házunk télen ne omoljon össze, hogy
lakóhelyünket ne rombolja le a vihar, mintha csak homokra épült volna.
Add, hogy minden próbára készen nyilvánvalóvá tegyük irántad való
szeretetünket, Isten, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökké.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161119.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 18., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-11-18

2016. november 18. – Péntek

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte
onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: Az én házam az imádság
háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." Ott tanított azután mindennap a
templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De
nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó
figyelemmel hallgatta (tanítását).
Lk 19,45-48

Elmélkedés:

Lukács evangélista egészen röviden írja le a templom megtisztításának, a
kereskedők kiűzésének eseményét. Figyelmünket elsősorban nem e prófétai
cselekedetre akarja irányítani, hanem arra, hogy Jézus mintegy birtokba
veszi a templomot, Atyjának házát, és tanítani kezd ezen a helyen.
Nem csak időnként, hanem minden nap eljön a templomba, amely immár
találkozóhely lesz azokkal, akik hallgatni akarják őt. A fogadtatás
kettős. A nép odaadó figyelemmel hallgatja őt. Vándorútja során is tömegek
keresték őt, mert felismerték újszerű tanításában Isten üzenetét és
örömhírét. Most a jeruzsálemi templomba is sokan érkeznek, hogy hallhassák
őt. Fellépése nem csak a közelgő ünnep miatt felemelő, hanem azért is,
mert egyedül ő méltó arra, hogy ezen a szent helyen Isten üzenetét
közvetítse.
A hallgatóság körében jelen vannak az írástudók, a törvénytudók, a vallási
vezetők is. Ők más lelkülettel hallgatják. Ők eltűrték az Isten házában a
kereskedést. Nem értik vagy nem akarják érteni az Úr jelképes
cselekedetét, nem értenek egyet tanításával, ezért szembefordulnak vele,
az életére törnek.
Ha igaz bűnbánattal megtisztítjuk lelkünket, azaz eltávolítunk belőle
mindent, ami beszennyezi, s ami gátol bennünket az üdvösség útján, akkor
képesek leszünk arra, hogy odaadó figyelemmel hallgassuk Jézust, aki
előttünk is feltárja az üdvözítő örömhírt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért hálát
adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó
képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. Hálás vagyok az örömért és
szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzeteiért.
Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz.

________________________________

Aktuális:
A hagyományos év végi taizéi találkozót ebben az évben Lettország
fővárosában, Rigában rendezik meg december 28. és január 1. között. A
Katolikus Ifjúsági Mozgalom zarándoklatot szervez a találkozóra. Bővebb
információ és kedvezményes jelentkezés november 25-ig:
http://taize.kim.katolikus.net

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161118.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 17., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-11-17

2016. november 17. – Csütörtök

Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva
fakadt. Azután ezt mondta: „Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a
napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed előtt.
Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és
mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid közt
laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod
idejét."
Lk 19,41-44

Elmélkedés:

Jézus útjának végső állomásához, Jeruzsálemhez érkezünk a mai
evangéliummal. Az Úr próféta módon előre meglátja a most virágzó város
közeli pusztulását. Szomorúság tölti el lelkét, megsiratja a várost és
lakóit. Itt áll a szent város közelében, amelyben a templom, az Isten
lakóhelye van. Hívők sokasága érkezik vele, de rajta kívül senki nem sejti
a katasztrófát, a város pusztulását, amely néhány évtizeddel később
valóban bekövetkezik: a zsidó háborúban a rómaiak lerombolják. Jézus
szavaiból úgy tűnik, hogy a várost és lakosságát hitetlenségük és Jézus
elutasítása miatt éri utol az isteni büntetés. Nem ismerték fel a messiási
idők jeleit, nem tértek meg.
Bárcsak felismernéd te is, ami üdvösségedre szolgál – mondja Jézus, s ezen
szavai nem csupán Jeruzsálem egykori lakóinak, hanem minden idők emberének
is szólnak. Bárcsak minden ember szerte a világon felismerné, ami
üdvösségére szolgál! Nem attól kell félnünk, aki elveheti életünket, hanem
attól, aki lelkünket a kárhozatra taszíthatja, azaz meghiúsítja
üdvösségünket. Ha szeretnénk elkerülni a kárhozatot, akkor fel kell
ismernünk Jézus Krisztus személyében az egyedüli Üdvözítőt! El kell
fogadnunk, hogy nincs üdvösség senki másban, csak őbenne! Ma gondolkozzunk
el azon, hová vezet életünk? Felismerjük-e azokat a jeleket, amelyekkel
Isten vezet minket az üdvösség útján?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel fordulsz felénk és a szeretet
gyakorlására hívsz minket. Azt kéred tőlünk, hogy mutassuk ki
szeretetünket Isten iránt és embertársaink iránt. A szeretet gyakorlásához
szükségünk van szívünk odaadó szándékára, lelkünk beleegyezésére,
értelmünk belátására és akaratunk erejére. Taníts minket az önzetlen
szeretetre! Tégy minket készségessé, hogy le tudjunk mondani saját
érdekeinkről és mások szolgálatában találjuk meg életünk örömét! Taníts
minket, hogy teljes szívvel szeressünk mindenkit! Hiszek, Uram, erősítsd
bennünk a hitet!

________________________________

Aktuális:
A hagyományos év végi taizéi találkozót ebben az évben Lettország
fővárosában, Rigában rendezik meg december 28. és január 1. között. A
Katolikus Ifjúsági Mozgalom zarándoklatot szervez a találkozóra. Bővebb
információ és kedvezményes jelentkezés november 25-ig:
http://taize.kim.katolikus.net

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161117.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 16., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-11-16

2016. november 16. – Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan
megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik:
„Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot
nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát
adott nekik, és így szólt: „Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!"
Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és
tiltakoztak: „Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!" Az előkelő ember
mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit,
akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: „Uram, mínád tíz mínát hozott." Erre azt
mondta neki: „Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz
város kormányzását bízom rád." Jött a másik szolga, és így szólt: „Uram,
mínád öt mínát hozott. „ Ennek azt mondta: „Te öt város kormányzója
leszel." Jött a harmadik, és így szólt: „Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve
elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed,
amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél." Ezt így büntette
meg: „A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy
szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem
vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve
kamatostul kaptam volna vissza?" Aztán a körülállókhoz fordult: „Vegyétek
el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!" Azok
megjegyezték: „Uram, hiszen már van tíz mínája." De ő így válaszolt:
„Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék.
Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet
pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek
meg szemem láttára!"" E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.
Lk 19,11-28

Elmélkedés:

Lukács evangélista írásában megfigyelhetjük, hogy Jézus Jeruzsálemhez
közeledtével egyre több szó esik a végső időkről. Bizonyára egyre többen
voltak olyanok, akik felismerték benne a Messiást és azt képzelték, hogy a
fővárosba érve megvalósítja messiási uralmát. Jézus azonban nem uralkodni
akar, hanem szolgálni.
A végső időkről azzal a szándékkal beszél, hogy felkészítse tanítványait
és követőit a várakozásra. Küldetése befejeztével ő el fog távozni ebből a
világból, de egyszer vissza fog térni. A példabeszéd értelme ennek
fényében a következő: az előkelő ember Jézust jelképezi, aki távozik övéi
köréből, de vissza fog egyszer térni. Visszatérésének idejét nem tudja
senki. Távollétének idejére javait szolgáira bízza. Akik felelősen
kamatoztatják azt, jutalomban részesülnek a visszatérés napján, akik
viszont elmulasztották ezt, azok büntetést kapnak a számonkérés napján.
Érdekes kijelentés hangzik el a példabeszéd tanulságaként: „Mindenkinek,
akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még
azt is elveszik, amije van." Aki saját lustasága miatt nem kezdett
nyereséget hozó tevékenységbe, az elveszíti az Úr bizalmát, aki a jövőben
nem fog semmit rábízni. Aki viszont szorgalmával és leleményességével
bizonyítja rátermettségét, arra még többet lehet bízni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, hálát adunk az egész teremtett világért, amelyet atyai
jóságodból ránk bíztál, hogy otthonunk legyen benne. Hálát adunk, mert
minket, esendő embereket a te Fiad által felemelsz, mert úgy szeretted a
világot, hogy Egyszülöttedet küldted közénk, hogy a hit által életünk
legyen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161116.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 15., kedd

[Napi e-vangelium] 2016-11-15

2016. november 15. – Kedd

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak
arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította:
„Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő
sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva
megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg." Zakeus azonban odaállt az Úr
elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha
valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette." Jézus
kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám
fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett."
Lk 19,1-10

Elmélkedés:

A jerikói vak meggyógyítása kapcsán tegnapi elmélkedésünket azzal zártuk,
hogy a csodás gyógyítás gyökeresen megváltoztatta Bartimeus életét. A mai
evangéliumban szintén a változás mozzanatára érdemes odafigyelnünk. Zakeus
nem beteg, hanem egy egészséges, életerős ember. Alacsony termete miatt
ugyan sokszor gúnyolják, de ez őt nem zavarja. Az ő figyelmét is az érkező
sokaság kelti fel és irányítja Jézusra. Őt, a Jézust látni akaró embert a
tömeg éppúgy elválasztja Jézustól, mint a jerikói vakot. Ahogyan a vak
gyors megoldást talált arra, hogy felhívja magára Jézus figyelmét, ezért
kiáltozni kezdett, ugyanúgy Zakeus is azonnal cselekszik, felmászik egy
fára, hogy a tömeg ne akadályozza őt vágya teljesülésében. Megelégedett
volna azzal, ha megpillanthatja Jézust, de még ennél is nagyobb dolog
történik, az Úr veszi őt észre, hívja magához és tér be a házába.
A találkozás Zakeus életébe is változást hoz. Korábban vámszedőként
állandóan becsapta az embereket, így tett szert nagy vagyonra. Most
viszont elhatározza, hogy mindenkit kárpótolni fog. Jézus így dicséri meg
őt: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra."
A Jézussal való személyes találkozás változást, megújulást, lelki
újjászületést hoz életembe. Érdemes keresnem a találkozás lehetőségét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene. Töröld el elhunyt szeretteink
minden bűnét és vétkét. Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus
Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt. Add meg nekik és nekünk is a
bűneink bocsánatát. Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak
útján, hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és
viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel, hálával és megbocsátással
emlékezünk meg.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: Eddig 125 személy 354 gyermek javára adakozott.
A korábbi évekhez hasonlóan idén adventben is tartunk jótékonysági akciót,
amelynek keretében ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és
helyi karitász szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az
ingyenes könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent
szegénységük miatt. Bár a mottónk továbbra is 1000 könyv 1000 gyermeknek,
most is megcélozzuk, hogy legalább 2000 gyermeknek örömet szerezzünk,
miként ez tavaly is sikerült.
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz a 6-14 éves gyerekek számára. A kiadvány havonta
jelenik meg 64+4 oldalon, tele színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik
ilyen módon is szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos
neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a 2017. évre a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciKhu8R4mgc5Kd53UACYX_TLd_MPzHNOReKIu1yt842JAag/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Élő Kenyér jótékonyság
Friss információ: Eddig 34 személy 45 gyermek javára adakozott.
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy kárpátaljai,
erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2017-re: 8000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat 2016. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 15.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161115.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 14., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-11-14

2016. november 14. – Hétfő

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak
koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra,
megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön
errefelé. Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!"
Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban
kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus ekkor megállt, és szólt,
hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek
veled?" A vak könyörgött: „Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá:
„Láss! Hited meggyógyított téged." Azonnal visszanyerte látását.
Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta
Istent.
Lk 18,35-43

Elmélkedés:

Szent Lukács evangélista úgy írja le Jézus Jerikóba érkezését, hogy az
elbeszéléssel előkészíti a jeruzsálemi bevonulást. Az Úr nem egyedül
zarándokol Jeruzsálem felé, hanem tanítványai és nagyszámú nép
kíséretében. Az úton vonuló sokaság megérkezik Jerikó kapuihoz, s
érkezésük zaját meghallja a vak koldus. Látszik, hogy Jézus a sokaság
középpontjában áll, személyéről beszélgetnek egymással az útitársak,
mintegy ő mozgatja a sokaságot. Útközben egyre többen csatlakoznak hozzá.
Amikor a vak megtudja, hogy Jézus közeledik, a segítségét kéri: „Jézus,
Dávid fia könyörülj rajtam!" A „Dávid fia" megnevezés Jézus messiási
küldetésére utal. Amit most a vak koldus kijelent, hogy tudniillik Jézus a
Messiás, azt az egész sokaság fennhangon fogja kiáltani, amikor Jézus
bevonul Jeruzsálembe.
A jerikói vak bizonyos szempontból élesebben lát, mint a sokaság, akiknek
semmi baj nem volt a szemével. A vak meglátta Jézus személyében az egész
emberiség Messiását és személyes szabadítóját, gyógyítóját. Ezt a
különleges látást a hite tette lehetővé és ezt a hitet jutalmazta meg
Jézus a gyógyítással. A csoda változást hoz az ember életébe, már nem ül
többé az út mellett, hogy alamizsnáért könyörögjön, hanem követi Jézust,
aki minden más alamizsnánál értékesebbet adott neki.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Tudjuk, hogy az életszentség útja a szeretet útja, a
szeretet megélésének útja. Segíts minket abban, hogy egyre jobban
törekedjünk akaratod megismerésére és teljesítésére! Segíts bennünket a
szeretet gyakorlásában mindenki felé! Segíts minket szentté válni!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161114.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 13., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2016-11-13

2016. november 13. – Évközi 33. vasárnap

Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:
„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem
marad, mindent lerombolnak."
Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek
előzik meg?" Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek
titeket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: „Én vagyok". És:
„Elérkezett az idő." Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról
hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel
még nincs itt a vég!"
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.
Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes
tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek
rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és
börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért,
azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek
fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet
adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy
ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és
barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog
titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal
őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,5-19

Elmélkedés:

A végső idők megújulása
Az egyházi év hamarosan véget ér, és adventtel elkezdődik az új. A mai
vasárnap evangéliuma a végső időket vetíti elénk, amely valamikor a
jövőben fog bekövetkezni. A jelképek, amelyekről Jézus beszél, azt
sugallják, hogy a világ véget fog érni, de el fog kezdődni egy új világ, s
e megújulás az isteni tevékenységnek köszönhető. A megújulás az egész
teremtett világot és az emberiséget is érinti.
Egyes keresztények nagyon szeretnek rettegni és félni. Önkínzó élvezettel
olvassák újra és újra Jézus jövendöléseit a világ végéről, az emberi
gonoszság elszabadulásáról és a természeti csapásokról. Mintha csak
örömüket lelnék a félelemben és borzongásban, közben pedig magukban
ismételgetik: „Igen, ez a világ megérett a pusztulásra! Bárcsak Isten
haragja minél előbb elpusztítaná a világot!" Lehet, hogy valakinek a lelki
világában nagy sötétség uralkodik és lehet, hogy gondolatai állandóan a
káosz és a pusztítás körül járnak, de ne várja senki azt, hogy Isten az ő
legsötétebb vágyait fogja megvalósítani a végső időkben!
Évekkel ezelőtt egy újságban olvastam egy Jézus életét bemutató
színdarabról. A darab hagyományos módon mutatta be Jézus alakját,
születésétől egészen a haláláig. A végén keresztre feszítették a Golgotán,
majd halála után testét levették a keresztről és egy hegyoldal
barlangjában eltemették. A színpad elnéptelenedett, a zene elhalkult, a
világítás is a minimálisra csökkent. A nézőközönség feszült csendben
várta, hogy a feltámadt Jézus megjelenik a dicsőség fényében, de nem ez
történt. Egyszer csak a hegyoldal és a színfalak mögül hétköznapi ruhába
öltözve léptek elő a színészek, gyerekek, felnőtt férfiak és nők,
idősebbek, de nem felsorakoztak a színpadon, hogy meghajoljanak, hanem a
nézőközönség közé indultak leültek az üres székekre vagy a sorok közti
lépcsőkre. Ezzel fejeződött be az előadás.
Megjegyeztem ezt a jelképet. Jézus feltámad az egész emberiségben.
Bennünk, emberekben él tovább a világ végéig. Mennybemenetele után is
köztünk van Jézus. Jelen van a szentségekben, különösen is az
Oltáriszentségben, jelen van tanításában, jelen van Szentlelke által,
jelen van a közösségben, az Egyházban, jelen van bennünk. Amikor a „végső
időkre" gondolunk, akkor ne úgy képzeljük el azt, hogy majd Isten mindent
elpusztít, hanem egészen egyszerű módon megújít mindent. Mi pedig
„felállunk az egyik asztaltól és leülünk egy másikhoz."
A végső időkről szóló látomását Szent János apostol így fogalmazza meg a
Jelenések könyvében: „Akkor új eget és új földet láttam. Az első ég és az
első föld elmúlt, és a tenger is megszűnt. Akkor láttam, hogy a szent
város, az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, Istentől" (Jel 21,1-2). Miként
az idők kezdetén a teremtés és az idők teljességében a megváltás, ugyanúgy
az idők végén az újjászületés, a megújulás is Isten műve. A megújulást
hozó Isten bevezet a feltámadás által az új világba, ahol örökké együtt
élhetek vele. Ostobaság volna félelemmel várni, rettegéssel készülni erre
a napra, amikor örömmel is várhatom, hiszen ez lesz újjászületésem
kezdete.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való hűséges kitartás és a hitben való
növekedés az üdvösség feltétele. Segítsd tanítványaidat, hogy senki és
semmi, se a fizikai erőszak vagy a lelki kényszer ne tántorítsa el őket
hitüktől és hitük megvallásától és vallásuk gyakorlásától. Tudjuk, hogy
akinek felszínes és nem a veled való személyes kapcsolatból forrásozik
hite, bizony könnyen meginoghat. Segíts minket kegyelmeddel, hogy hűséges
és tanúságtevő követőid legyünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161113.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum