2015. február 14., szombat

[Evangelium] 2015-02-14

2015. február 14. – Szombat

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit
enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet.
Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen
bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről
jöttek." Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi
kenyeret, hogy mind jóllakjanak?" Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány
kenyeretek van?" Azt felelték: „Hét." Akkor meghagyta a népnek, hogy
telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte
és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép
között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta,
hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot:
hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta
őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére
ment.
Mk 8,1-10

Elmélkedés:

Szent Márk evangéliumában két kenyérszaporításról olvashatunk. Először
ötezer embert táplál Jézus (vö. Mk 6,35-44), majd pedig négyezret, ez
utóbbit olvassuk a mai napon. A két történet számos különbözőséget és
hasonlóságot mutat. A szentírástudósok véleménye megegyezik abban, hogy
feltehetően egyetlen esemény kétféle leírásáról van szó.
Mit tanít nekünk a történet? A kenyérszaporítás csodája, miként Jézus
gyógyításai is, az ő hatalmát mutatják. Ha ő a kevés kenyérre kimondja
azt, hogy legyen belőle sok, akkor az megtörténik. Nem varázslatról van
itt szó, hanem tényleges csodáról. Jézus nem ügyeskedik, nem a nép tudta
nélkül hozat valahonnan kenyereket, hanem valóban csodát tesz. Ezt
bizonyítja, hogy a történet elején maguk a tanítványok mondják, hogy
mindössze hét kenyerük van. Szintén a csodát, a rendkívüli esetet erősíti
annak említése, hogy miután mindenki evett és jóllakott, hét kosárnyi volt
a maradék.
A kenyérszaporítás csodája előremutat az utolsó vacsora eseményére, amikor
az Úr a kenyérben saját testét adja tanítványainak. Az utolsó vacsorán
kimondja a szót a kenyérre, hogy az változzon az ő testévé, és ez a csoda
megtörténik. A tanítványoknak, akik látták a pusztában a
kenyérszaporítást, nincs okuk kételkedni ebben az újabb csodában.
Hiszem-e, hogy az átváltoztatott kenyérben Krisztus önmagát adja nekem?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is,
azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket
szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden
javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy fogadják
el.
Boldog Charles de Foucauld

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-14
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150214.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 13., péntek

[Evangelium] 2015-02-13

2015. február 13. – Péntek

Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz
érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és
kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a
fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az
égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta", vagyis „Nyílj meg!" Erre
megnyílt a siket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus
megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta,
annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent
jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a
beszédet."
Mk 7,31-37

Elmélkedés:

A siketnéma meggyógyításáról szóló elbeszélés középpontjában Jézus szava
áll: „Nyílj meg!" A felszólítás a beteg testrészekre vonatkozik, azaz
nyíljon meg a fül a hallásra és a száj a beszédre. Jézus szava parancsoló,
de talán helyesebb azt mondanunk, hogy teremtő, újjáteremtő szó. A bibliai
teremtés-elbeszélésben találkozunk azzal, hogy amit Isten parancsoló
jelleggel kimond, az megvalósul. Ehhez hasonlítható Jézus szava a
gyógyítás esetében. Kimondja, hogy nyíljon meg a fül és a száj s ez
valóban megtörténik. A betegséget értelmezhetjük úgy, hogy valami
elromlott a teremtés rendjében, az Isten által teremtett ember valamiben
hiányt szenved. Amikor Jézus megszünteti a betegséget, akkor újjáteremti
az embert, helyreállítja a teremtés rendjét.
Talán nincs szükségünk arra, hogy a történetben szereplő emberhez
hasonlóan az Úr megnyissa a mi fülünket és szánkat, de arra már igen, hogy
megnyissa fülünket igazságának meghallására és szánkat örömhírének
hirdetésére. És meg szeretné nyitni értelmünket tanításának megértésére és
szívünket szeretetének befogadására. Készen állok-e arra, hogy Isten új
látásmóddal, új hallással és új beszédmóddal ajándékozzon meg? Készen
állok-e a belső átalakulásra, a lelki megújulásra?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, aki teljes odaadással fogadtad el a kereszthalált
üdvösségünkért, tégy minket és a világ minden emberét keresztáldozatod
részesévé, hogy létünk és cselekedeteink szabad és tudatos részesedés
legyenek üdvözítő művedben.
II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-13
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150213.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 12., csütörtök

[Evangelium] 2015-02-12

2015. február 12. – Csütörtök

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy
házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást
szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony
szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki
leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól
előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a
kiskutyáknak vetik!" De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az
asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak."
Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta
leányodat." Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a
gonosz lélek.
Mk 7,24-30

Elmélkedés:

A pogány származású asszony esete is azt bizonyítja, hogy a kérés
önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy Jézus csodát tegyen. A mi Urunk
először visszautasítja az asszony kérését, hogy gyógyítsa meg beteg
lányát, űzze ki belőle a gonosz lelket. Miután azonban ő kitartóan
megismétli kérését és nem kíván addig távozni, amíg az nem teljesül, Jézus
enged neki, csodát tesz lányával.
A történet leírásával az evangélista nem a csodával foglalkozik, hiszen
annak mikéntjéről nem esik szó, csupán arról, hogy a lányt már elhagyta a
gonosz lélek, mire anyja hazaért. Az elbeszélés középpontjában a
beszélgetés áll, amelynek témája, hogy kik részesülhetnek a csodában.
Jézus első szavaiból úgy tűnik, hogy a nem zsidók számára nem akar csodát
tenni. Az asszony azonban nagyon határozottan bírálja ezt a felfogást.
Szavai azt tükrözik, amit mi is gondolunk: miért zárna ki Isten egyetlen
embert is jótéteményeiből? Miért tagadná meg Isten bárkitől is szeretetét?
Miért korlátozná azt egyetlen népre?
A történet tanulsága szerint Isten irgalma, amely néha csodákban is
megnyilvánul, minden emberre kiterjed. Azok számára is megnyitja irgalmát,
akiket mi kívülállónak, bűnösnek vagy hitetlennek tartunk. Az irgalmas
Isten nekem is felkínálja szeretetét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában.
Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál
Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked
kedves cselekedeteket vigyünk végbe.
Szent Metód

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-12
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150212.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mostani levelemmel ismét tájékoztatni szeretnélek benneteket az
evangelizációs ház épüléséről. A munkálatok a kedvező januári időjárásnak
köszönhetően jó ütemben haladnak. A szépen magasodó falakat
megtekinthetitek a www.szentmartonhaz.hu oldalon.

A Szent Márton ház felszentelését a 2015 novemberében kezdődő Szent Márton
év megnyitása idejére tervezem. 2015 novemberétől egyházmegyénkre irányul
majd a világ figyelme, mert ekkor kezdődik a Szent Márton év. A jubileumi
év kezdete kiváló alkalmul szolgálna a Szent Márton evangelizációs ház
felszenteléséhez, és a gyermekeknek, fiataloknak, családoknak és időseknek
egyaránt szolgáló evangelizációs programok megkezdéséhez e helyen. Ez az
evangelizációs ház nem csupán a helyi egyházi közösség javát szolgálja,
hanem az általam szervezett vagy tartandó evangelizációs programokra
szeretettel várok majd mindenkit az ország bármely területéről.

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a következő építési ütemtervet kellene
tartanunk:
2015. április végére: szerkezetkész állapot (alap, tartófalak, födémek és
tető). Ennek költsége: 24 millió Ft.
2015. augusztus végére: külső szigetelés, nyílászárók, fűtés-, víz- és
villanyszerelés. Költség: 21 millió Ft
2015. október végére: belső munkálatok, burkolás, festés. Költség: 9,4
millió Ft.

Tudnotok kell, hogy pályázati lehetőség, valamint állami vagy egyházi
támogatás ilyen jellegű beruházásra nincs. Korábban is rátok, az
e-vangélium olvasók jóindulatára számítottam, miként mostani munkánkban
is. Hiszek abban, hogy alulról jövő, fokozatosan épülő evangelizációs
szolgálatomat e közösség tagjai erkölcsileg és anyagilag egyaránt
támogatják. És hiszek abban is, hogy e virtuális közösség tagjainak
összefogása egy valóságos evangelizációs házat hozhat létre, ha az
eredmény érdekében valóban sokan hoznak egy kis áldozatot. A munka
nagyságrendje miatt szükség van arra, hogy az elmúlt évek során a
különféle evangelizációs és karitatív programokat támogató olvasóim
mellett mások is csatlakozzanak az adakozókhoz.

Nagy örömömre szolgál, hogy az eddigi adományok az első szakasz
költségének közel felét biztosítják. Kérem, segítsétek továbbra is a ház
épülését! Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa (4500 Ft) vagy
akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton házat! A dicsőség pedig legyen az
Úré!
A nagylelkűséget sokszorosan jutalmazó Isten áldását kérem rátok és
szeretteitekre!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. február 12.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 11., szerda

[Evangelium] 2015-02-11

2015. február 11. – Szerda

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az
embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az
szennyezi be őt." Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba,
tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát
még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem
szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső
helyre kerül?" Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az
embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat,
paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat,
csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok
rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert."
Mk 7,14-23

Elmélkedés:

A tisztasági törvényekről a farizeusokkal és az írástudókkal folytatott
vitát követően Jézus tanulságokat fogalmaz meg a nép számára. Márk
evangélista elbeszéléséből úgy tűnik, hogy a vitát kezdeményező vallási
vezetők eltávoztak. Nem a hátuk mögött beszél, hiszen a nekik szánt
kritikát szemtől szembe elmondja. Most azokhoz kíván a kérdésről szólni,
akik szívesen hallgatják őt. Amíg az írástudók előtt az általuk is jól
ismert Izajás próféta szavaiból idéz, addig a nép számára egyszerű
szavakkal szól a szív tisztátalanságáról, ami nem külső hatások eredménye,
hanem az emberben lakó rossz következménye.
A felsorolt bűnök mindegyike - a paráznaság és a házasságtörés, a lopás és
a gyilkosság, a kapzsiság, a csalás, az irigység, a káromlás, a kevélység
és a léhaság - az ember szívéből ered. És ezekért az ember személyesen
felelős. Ezek a bűnök eltorzítják emberségünket és istenképiségünket.
Minden bűn kiindulópontja a bűnös vágy, a bűnös hajlam, a bűnös szándék,
amely később konkrét cselekedetben testesül meg. Ezek a helytelen vágyak,
szándékok, indulatok és hajlamok a szívünkben születnek meg, és ha nem
teszünk ellene, felerősödnek, eluralkodnak rajtunk és bűnös cselekedetek
megtételéhez vezetnek.
Imádkozom-e a szívem tisztaságáért? Őrzöm-e tisztaságát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet,
becsületemet és minden javamat.
Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól
és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-11
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150211.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mostani levelemmel ismét tájékoztatni szeretnélek benneteket az
evangelizációs ház épüléséről. A munkálatok a kedvező januári időjárásnak
köszönhetően jó ütemben haladnak. A szépen magasodó falakat
megtekinthetitek a www.szentmartonhaz.hu oldalon.

A Szent Márton ház felszentelését a 2015 novemberében kezdődő Szent Márton
év megnyitása idejére tervezem. 2015 novemberétől egyházmegyénkre irányul
majd a világ figyelme, mert ekkor kezdődik a Szent Márton év. A jubileumi
év kezdete kiváló alkalmul szolgálna a Szent Márton evangelizációs ház
felszenteléséhez, és a gyermekeknek, fiataloknak, családoknak és időseknek
egyaránt szolgáló evangelizációs programok megkezdéséhez e helyen. Ez az
evangelizációs ház nem csupán a helyi egyházi közösség javát szolgálja,
hanem az általam szervezett vagy tartandó evangelizációs programokra
szeretettel várok majd mindenkit az ország bármely területéről.

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a következő építési ütemtervet kellene
tartanunk:
2015. április végére: szerkezetkész állapot (alap, tartófalak, födémek és
tető). Ennek költsége: 24 millió Ft.
2015. augusztus végére: külső szigetelés, nyílászárók, fűtés-, víz- és
villanyszerelés. Költség: 21 millió Ft
2015. október végére: belső munkálatok, burkolás, festés. Költség: 9,4
millió Ft.

Tudnotok kell, hogy pályázati lehetőség, valamint állami vagy egyházi
támogatás ilyen jellegű beruházásra nincs. Korábban is rátok, az
e-vangélium olvasók jóindulatára számítottam, miként mostani munkánkban
is. Hiszek abban, hogy alulról jövő, fokozatosan épülő evangelizációs
szolgálatomat e közösség tagjai erkölcsileg és anyagilag egyaránt
támogatják. És hiszek abban is, hogy e virtuális közösség tagjainak
összefogása egy valóságos evangelizációs házat hozhat létre, ha az
eredmény érdekében valóban sokan hoznak egy kis áldozatot. A munka
nagyságrendje miatt szükség van arra, hogy az elmúlt évek során a
különféle evangelizációs és karitatív programokat támogató olvasóim
mellett mások is csatlakozzanak az adakozókhoz.

Nagy örömömre szolgál, hogy az eddigi adományok az első szakasz
költségének közel felét biztosítják. Kérem, segítsétek továbbra is a ház
épülését! Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa (4500 Ft) vagy
akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton házat! A dicsőség pedig legyen az
Úré!
A nagylelkűséget sokszorosan jutalmazó Isten áldását kérem rátok és
szeretteitekre!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. február 11.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 10., kedd

[Evangelium] 2015-02-10

2015. február 10. – Kedd

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó
Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis
mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók
ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így
tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek,
míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így
például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik
tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?"
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás,
amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van
tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi
parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi
hagyományokhoz ragaszkodtok."
Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a
magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat
és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti
ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának:
amivel segíthetnélek téged, az „korbán" vagyis Istennek szentelt áldozati
adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja
érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és
még sok más ehhez hasonlót tesztek."
Mk 7,1-13

Elmélkedés:

A zsidó vallási vezetők és Jézus között vita alakul ki a tisztasági
törvények megtartásával kapcsolatban. A farizeusok és az írástudók
nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem mosnak kezet étkezés előtt,
amelynek akkoriban nem csupán egészségügyi oka volt, hanem vallási
törvénynek számított. Válaszában a mi Urunk kijelenti, hogy amit a
farizeusok számon kérnek tanítványaitól, csak emberi hagyományok, amelyek
azonban távol vannak Isten parancsától.
A vita hátterében azt érdemes megvizsgálnunk, hogy Jézus milyen viszonyban
van az ószövetségi törvényekkel, a mózesi törvényekkel? Látnunk kell, hogy
nem a törvény ellen van, hanem az azt háttérbe szorító farizeusi hagyomány
ellen. Elutasítja, hogy az emberi szabályok felülírják az isteni
parancsokat. Jézus tehát a törvény hiteles magyarázójaként,
értelmezőjeként lép fel ezekben a vitákban, akinek nézetei nem egyeznek az
írástudók véleményével. Nem csoda tehát, hogy ők egy idő után a vallás
ellenségét látják Jézusban, aki megkérdőjelezi tekintélyüket. Sőt
megkérdőjelezi vallási magatartásukat, vallási cselekedeteiket is, hiszen
másképpen értelmezi a törvényeket.
A szív tisztaságának forrása az Isten iránti szeretet. Ha ez az elv vezet
vallási cselekedeteimben, nem kerülök a hamis istentisztelet zsákutcájába.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és mindig
is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek Téged.
Nem valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes
kérnem: Tenmagadat egyedül!
Kölni Szent Brúnó

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-10
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150210.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 9., hétfő

[Evangelium] 2015-02-09

2015. február 9. – Hétfő

Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és
ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték
Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték,
ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a
városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy
legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette,
meggyógyult.
Mk 6,53-56

Elmélkedés:

A mai evangéliumban nem egy konkrét csodát, hanem általános jellegű
összefoglalást olvasunk arról, hogy meggyógyulnak azok, akik ennek
reményében mennek Jézushoz. A gyógyulni vágyók „legalább a ruhája
szegélyét szeretnék megérinteni," hiszen azt tapasztalják, hogy mindenki
gyógyulást nyer, aki ezt megteszi.
A leírásból kiindulva két alapvető tévedést oszlassunk el Jézus csodáival
kapcsolatban. Jézus csodáit éppen megmagyarázhatatlanságuk miatt sokan
hasonlítják a varázslathoz. Olyannak tartják, mintha ügyes
bűvészmutatványok volnának, amelyeknek feltételezhetően van magyarázata,
de ez rejtve marad az emberek előtt. A csodáknál valójában nincs szó
ügyeskedésről, szemkápráztató mutatványról vagy rejtélyes varázslatról. A
csoda azt jelenti, hogy Isten beavatkozik a világ rendjébe, a természet
rendjébe. Szokatlan dolgot tesz, hogy az ember figyelmét felkeltse. A
csoda nem öncélú, hanem hitet akar ébreszteni.
Az evangélista leírása szerint sokan mennek Jézushoz, kérik gyógyulásukat
és mindenki meg is gyógyul. Ebből az következne, hogy aki csodának számító
dolgot kér és kifejezi hitét, azzal meg is történik a csoda, azaz a csoda
imával vagy hitvallással kikényszeríthető Istentől. Ez tévedés. A csoda
Isten ajándéka. Isten akkor tesz csodát, amikor ő jónak látja. Az ember
egyet tehet: elfogadja Istennek ezt a különleges ajándékát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

A fény csak belőled árad, ó, Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk
keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a
legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd
hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó
erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk Irántad érzett teljes
szeretetének minden jelével.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150209.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 8., vasárnap

[Evangelium] 2015-02-08

2015. február 8. – Évközi 5. vasárnap

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András
házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak.
Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a
láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a
gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó
előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban
szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert
tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment, elment egy elhagyatott helyre,
és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták,
azt mondták neki: „Téged keres mindenki!" De ő azt felelte: „Menjünk el
máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot,
hiszen ezért jöttem." És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban
Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

Tanítás és gyógyítás
Az evangéliumban Péter anyósának, majd más betegeknek a meggyógyításáról
olvasunk. Ezt követően pedig Jézus tanít, hirdeti az evangéliumot. Jézus
küldetését sűríti magába ez a részlet, amely szerint a mi Urunk gyógyít és
tanít. Küldetésének, földi tevékenységének két mozzanata ez, amelyek
alapján az emberek megtapasztalják Isten jóságát és azt, hogy az Isten
országa elkezdődött.
Jézus a mennyei Atya küldötte, aki Isten igéit hirdeti. Küldetése, hogy
mindenkinek hirdesse az ország örömhírét. Feltámadása után pedig parancsba
adta apostolainak, hogy folytassák az evangélium hirdetését. Ha az Egyház
nem tekintette volna minden korban legfőbb feladatának az örömhír
terjesztését, akkor eltávolodott volna az Úr akaratától és szándékától, és
hozzánk soha nem jutott volna el a krisztusi tanítás. A történelem
folyamán mindig voltak olyan papok és világi hívek, akik megértették, hogy
az evangéliumot nem magukba zárni vagy eltitkolni kell, hanem továbbadni
és életüket annak terjesztésére szentelték. Mert aki felismeri Krisztus
szavában az örök életre vezető igazságot, az embertársait is segíteni
fogja ezen igazság megismerésében és követésében.
Az evangélium megismerése nem a tanult vagy a gazdag emberek kiváltsága,
hanem mindenki számára adott a lehetőség, hogy megismerje, elfogadja az
üdvösség örömhírét és életét ahhoz igazítsa. Nekünk, akikhez a XXI. század
elején eljut az örömhír, szintén tovább kell azt adnunk. Ha ezt nem
tennénk meg, szégyenkezve kellene majd az Úr elé állnunk, mert nem
teljesítettük az ő parancsát. Amikor a tanító Krisztusra figyelünk, aki
tanítását apostolaira bízta, akkor felismerhetjük saját keresztény
feladatunkat is: adjuk tovább az élő evangéliumot, Krisztus igaz
tanítását!
Miként Jézus tanításának elfogadása az ember részéről a hit által
történik, ugyanígy a csodák esetében is nélkülözhetetlen a hit. A hit vagy
megelőzi a csodát, azaz a beteg kifejezi Jézus iránti hitét és az ő isteni
hatalmában bízva kéri gyógyulását vagy a csoda eredményezi a hitet, azaz
annak láttán az emberek hinni kezdenek Jézusban. A különféle
csodaelbeszélések az evangéliumban azt mutatják, hogy Jézusban, az Isten
Fiában mutatkozik meg leginkább az Atya minden ember felé kiáradó irgalma
és szeretete. Isten nem elítélni, hanem megmenteni, megváltani, üdvözíteni
akar minket. Isten szabadító hatalma mutatkozik meg a csodákban, amely az
ember üdvösségét szolgálja. Bibliai értelemben a betegség a gonosznak, a
sátánnak a hatalmát jelenti az ember felett. A betegség annak a jele, hogy
valami elromlott az Isten által jónak teremtett ember testében vagy
lelkében, s ez a gonosz lélek műve. Jézus azért jött el a világba, hogy
kiszabadítson minket a gonosz hatalmából. Erre azért képes, mert az ő
isteni hatalma nagyobb, mint a gonosz ereje. Krisztus felszabadít minket,
hogy bátran Atyánknak merjük szólítani Istent, felemeljük hozzá lelkünket,
hiszen ő is ilyen félelem nélküli kapcsolatot szeretne velünk kialakítani
és fenntartani. A csodás gyógyítások Isten közbeavatkozásai és jelei.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és
meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled. Tanításoddal
és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az emberek között.
Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a gonoszt s ezáltal
megszabadítani az embereket. Segíts minden embert, hogy tanításodban
felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid növeljék hitünket!
Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy abból táplálkozva
kövessünk téged!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-08
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150208.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum