2018. március 3., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-03-03

2018. március 3. - Szombat

Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák
őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. "Ez szóba áll
bűnösökkel, sőt eszik is velük" - mondták. Jézus erre a következő
példabeszédet mondta nekik:
"Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szóit apjához:
Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta
köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét,
és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta
vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség
támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy
ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket.
Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból
sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos
bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg itt éhen halok. Felkelek,
atyámhoz megyek, és azt mondom neki; Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak
béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához.
Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett,
nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: "Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy
fiadnak nevezz." Az atya odaszólt a szolgáknak: "Hozzátok hamar a
legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a
lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és
vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és
megkerült." Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a
házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának,
és megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a
hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt - felelte a szolga. Erre
az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja
kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én
annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És
te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a
barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre
pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.
De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd
meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült."
Lk 15,1-3.11-32
Elmélkedés:
Lukács evangélista művében több olyan példabeszédet is olvashatunk,
amelyek a bűnös ember felé forduló irgalmas Istenről szólnak, ezek közé
tartozik a tékozló fiúról és az őt visszafogadó apáról szóló is.
A történet a fiú elégedetlenségével és távozásával kezdődik, amely
mindjárt kérdéseket vet fel bennünk. Miért nem volt neki jó az atyai
házban? Miért lázad fel az ellen, akinek életét, megélhetését
köszönheti? Miért enged neki az apja? Miért nem igazítja helyre? Miért
nem akadályozza meg fia távozását? A bűn titkáról van itt szó, amely
annak köszönhető, hogy az ember szabad, Isten ajándékozta meg
szabadságával. Ezzel a szabadsággal vissza is lehet élni, tehát az
ember akár szembe is fordulhat azzal, akinek életét és szabadságát
köszönheti. És Isten nem veszi el szabadságunkat, hanem azt
feltételezi, hogy a szabadsággal együtt vállaljuk a felelősséget is
minden cselekedetünkért. Az ember lázadása azonban olyan zsákutcába
vezet, amelyből egyszer vissza kell fordulni. Ha belátom tévedésem,
akkor van lehetőségem arra, hogy új életet kezdjek, mégpedig Istennel,
aki visszafogad szeretetébe. Emberi méltóságomat ő adja vissza, felemel
a bűn mélységéből.
A nagyböjt alkalom számomra, hogy beismerjem bűneimet és az irgalmas
Isten felé induljak. A közelében újra átélhetem a megváltott ember
örömét, a bűntől való szabadulás örömét.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal,
tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s
megmutattad az Istenhez vezető utat. Életutad végső soron mindig
felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgotán álló
kereszten. Társaid szeretnénk lenni utadon, amely a halálon keresztül
az életre vezet! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180303.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 2., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-03-02

2018. március 2. - Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
"Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki
szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt
ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és
elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a
szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások
megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a
harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint
először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el
hozzájuk, mondván: "A fiamat csak megbecsülik!" Amikor azonban a
szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: "Ez itt az
örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is ragadták
őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura,
ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?" Ezt válaszolták:
"Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza,
akik idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: "Nem olvastátok soha az írásokban: "A kő, melyet
az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és
szemünkben csodálatos ez!" Ezért mondom nektek: Az Isten országát
elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak
gyümölcsét." A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és
megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a
néptől, mert mindenki prófétának tartotta.
Mt 21,33-43.45-46
Elmélkedés:
Máté evangélista két példabeszédet is lejegyez írásában, amelyekben
szőlőmunkásokról van szó. Egyes szentírástudósok azt feltételezik, hogy
Jézus csupán egy ilyen példázatot mondott, de az a szóbeli igehirdetés
során kétféle változatban is fennmaradt. Mások a különböző mondanivaló
miatt azt mondják, hogy eredetileg is két hasonlatot mondhatott Jézus.
Az egyik ilyen példabeszéd szerint a nap különböző időszakaiban,
reggel, délben és esteledés előtt fogad fel a szőlősgazda munkásokat,
majd a nap végén kifizeti bérüket (vö. Mt 20,1-16).
A másik hasonlat a gonosz szőlőmunkásokról szól, ezt olvassuk a mai
napon. A történet szerint a munkások megfeledkeznek saját szerepükről,
önkényesen kezükbe veszik a helyzet irányítását. Nem adják át a termést
a szőlősgazdának, akit az jogosan megillet, a szolgáit sorra
bántalmazzák, majd amikor a gazda a saját fiát küldi el hozzájuk, akkor
őt is megölik. Azt gondolják, hogy bűnüknek nem lesz következménye, és
ez tulajdonképpen a legnagyobb tévedésük. A példázat a gazda
fellépésével zárul, aki megbünteti a gonoszokat.
A bűn azt jelenti, hogy az ember szembefordul Istennel, fellázad
ellene. Kezébe akarja venni élete irányítását, de csak esztelen
cselekedetekre képes. Lehet, hogy Isten egy ideig tűri ezt, de mindenki
számára eljön az az idő, amikor Isten igazságosan fogja megítélni
életét, cselekedeteit és a bűnösök büntetésre számíthatnak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte
volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető
irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem
nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán
megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és
bátorságodra tekintett és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten
köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180302.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 1., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-03-01

2018. március 1. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak:
"Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap
dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a
gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az
ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem
adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a
koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és
eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta
messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám!
Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva
hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam -
felelte Ábrahám -, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben,
Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te
pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék
tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne
tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám - kiáltotta újra
-, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen
bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.
Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra
hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha
valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő
azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor
még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31
Elmélkedés:
A szegények támogatását, a nagylelkű adakozást állítja elénk az
evangélium, amelyben Jézus példázatot mond a szegény Lázárról és egy
gazdag emberről. A gazdagnak mindene megvolt, amit a földi élet
nyújthat, úgy érezte, nincs szüksége semmire. Talán azt is gondolhatta,
hogy vagyona Isten áldásának köszönhető. Úgy vélte, hogy az anyagi
javak tökéletesen boldoggá teszik életét és biztonságot nyújtanak neki.
A történet másik szereplője egy szegény koldus, akinek nevet is ad az
elbeszélő, Lázárnak hívják. Neki az élet másik oldala jutott, a
nélkülözés, a szegénység, a betegség. Bár Jézus egy példázatot mond,
azaz egy kitalált történetet, mégis azt érezzük, mintha valóságosak
volnának a szereplők. Egy-egy városba érkezve Jézus bizonyára elhaladt
előkelő, gazdag emberek otthona előtt, és az utcákon látott szegény
koldusokat. Napjainkban is megtapasztalható ugyanez, a gazdag városok
peremkerületeiben sokan rendkívüli szegénységben élnek. Mintha két
világról lenne szó, amelyeknek semmi köze egymáshoz. A gazdagok nem
törődnek a szegényekkel, észre sem veszik őket, és a szegények
legfeljebb álmodnak arról, hogy egyszer jobbra fordul sorsuk.
Jézus azzal folytatja a történetet, hogy a túlvilágon megfordul a két
szereplő helyzete, a szegény ugyanis a mennybe kerül, a gazdag viszont
a kárhozatra jut. Az irgalmasság azt jelenti, hogy észreveszem a
rászorulót és segítek rajta. Isten a mennyország boldogságával
jutalmazza azokat, akik földi életükben irgalmas szívvel fordulnak
mások felé.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az
Istenhez vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt,
Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló
kereszten. Jézusom, társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon
keresztül az életre vezet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180301.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 28., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-28

2018. február 28. - Szerda

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát
és bizalmasan közölte velük: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az
Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd
kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre
feszítik, de harmadnapra feltámad."
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak)
anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus
megkérdezte tőle: "Mit kívánsz?" Ő azt felelte: "Intézd úgy, (Uram,)
hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a
másik pedig bal oldaladon." Jézus így válaszolt nekik: "Nem tudjátok,
hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet,
amelyet nekem ki kell innom?" "Készek vagyunk!" - felelték. Jézus erre
így folytatta: "A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De
hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok
ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: "Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki
első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,17-28
Elmélkedés:
Jakab és János apostol azt kéri az Úrtól, hogy Jézus uralmának
beköszöntekor majd ők ülhessenek mellette jobb és bal oldalon. A kérés
a Messiás uralkodására vonatkozó korabeli elképzelésekből fakad,
miszerint az eljövendő Messiás földi királyságot fog létrehozni. A
jelenet azt bizonyítja, hogy még a Jézushoz legközelebb álló
tanítványok, az apostolok is csak lassan értik meg, hogy Mesterük nem
evilági uralomra törekszik.
Az uralkodás vágya helyett Jézus a következőt tanácsolja: "Aki köztetek
nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!" A Szentírásban a szolgálat
kétféle értelemben szerepel. Egyrészt jelenti a rabszolgaságot, amikor
valaki kényszerűségből, alávetettségből a másik embert szolgálja.
Ugyanakkor van egy pozitív értelme is, amikor valaki Istennek szolgál,
illetve embertársait szolgálja, mert bennük Jézust látja és tiszteli.
Ez is magában foglalja azt, hogy Isten nagyobb az embernél, de mégsem
jelent megalázottságot, kiszolgáltatottságot és kényszert sem. Istennek
önként, szabadon szolgálunk, mert felismerjük azt, hogy a mi
szolgálatunk, a mi közreműködésünk által akar segíteni az embereken.
Jézus maga is szolga volt, megváltásunk szolgálója, aki
engedelmeskedett a mennyei Atyának. Szolgálatát szeretetből végezte,
áldozatát önként hozta. Szolgálata így vált értékessé, így eredményezte
üdvösségünket. Tanuljuk meg az Úrtól a szolgáló lelkületet!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig
kitartson melletted!
Szent Iréneusz
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. február 28.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180228.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 27., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-02-27

2018. február 27. - Kedd

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:
"Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg
és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos,
sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek
vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit
tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják
imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben
szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe.
Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy
rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat
mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek
vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok,
a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti
tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi
szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát
megalázza, azt felmagasztalják."
Mt 23,1-12
Elmélkedés:
Jézus jól ismerte a farizeusokat és azt is tudta, hogy vallásosságuk
mennyire felszínes, azaz látványos vallási cselekedeteikkel inkább az
emberek elismerését keresik, mintsem Isten tetszését. Elismeri, hogy a
farizeusok és az írástudók jól ismerik a mózesi törvényt, de ez az
ismeret inkább elméleti, a gyakorlatban másként élnek. A mai
evangéliumban Jézus azt kéri követőitől, tanítványaitól, hogy
tetteikben ne kövessék azokat, akik a törvény hivatalos magyarázói.
Mivel cselekedeteik nem felelnek meg annak, amit tanítanak, ezért nem
szabad tetteiket utánozni!
Jézusnak tehát a farizeusok képmutatásával, kétszínűségével van gondja.
A képmutatás ellenszere a bűnbánat és az alázat. A bűnbánó ember
elismeri Isten előtt, hogy hibázott és megvallja bűneit. Nem tartja
önmagát tökéletesnek, hanem Istentől kéri lelki tökéletesedéséhez a
kegyelmi segítséget. Az alázatos ember nem önmagát, hanem Krisztust
teszi az első helyre. Aki alázatos, az nem próbálja önmagát, saját
értékeit vagy érdemeit felnagyítani, de hibáinak, bűneinek súlyát sem
csökkenti. Az Isten előtti alázat azt jelenti, hogy nem kérkedek
vallási cselekedeteimmel, hanem beismerem bűnösségemet.
Milyen indíttatásból végzem nagyböjti cselekedeteimet? Milyen szándék
vezet? Kinek a tetszését keresem?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad Lelkének számos
sugallatát, és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon papi és
szerzetesi hivatásokról! Erősítsd meg a püspököket, papokat,
diakónusokat, szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet,
hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket az evangélium szolgálatában!
Kérünk téged Krisztus, a mi Urunk által. Mária, Apostolok Királynője,
könyörögj érettünk!
XVI. Benedek pápa
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. február 27.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180227.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 26., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-02-26

2018. február 26. - Hétfő

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Legyetek irgalmasok,
amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött,
s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor
titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló
mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal
mérnek majd nektek is."
Lk 6,36-38
Elmélkedés:
Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas - kéri Jézus
tanítványaitól a mai evangélium szavai szerint. Ezzel a kérésével az Úr
valóban magasra teszi a mércét, hiszen mi sokszor szűkkeblűek vagyunk,
vonakodunk kimondani a megbocsátó szót, miközben Isten végtelen
irgalommal közeledik felénk. Amikor tehát megbocsátunk embertársunknak,
akkor az irgalomban gazdag mennyei Atyát utánozzuk, aki megbocsátó
szeretettel fordul felénk. Isten végtelenül irgalmas. Nem fontolgat,
nem méricskél, nem késlekedik a megbocsátással. Az irgalmas Isten
keresi a bűnöst, elé siet, visszafogadja szeretetébe. A megbocsátás azt
jelenti, hogy készek vagyunk mindent elfelejteni, amivel felebarátunk
sebet okozott nekünk, megbántott minket.
Miként Isten senkit nem zár ki irgalmából, úgy nekünk is mindenkinek
meg kell bocsátanunk. Mindenkire úgy tekintsünk, mint testvérünkre, aki
szintén Isten gyermeke. Ne tagadjuk meg a megbocsátást senkitől! Tegyük
félre előítéleteinket és ne ítélkezzünk másokon! Legyen jóindulat a
szívünkben mindenki iránt! Lássuk be, hogy mi magunk is bűnösök
vagyunk, akik Isten felemelő irgalma nélkül elvesznénk bűneink
mélyében. Gondoljunk mindig Jézusra, aki nem azért jött, hogy elítéljen
minket, hanem, hogy megváltson.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás
szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének
hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel
folyamatosan megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz,
legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség
Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te
irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által
megbocsátásod örömét terjesszék!
XVI. Benedek pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180226.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 25., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-02-25

2018. február 25. - Nagyböjt 2. vasárnapja

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és
egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája
olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes
így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és
beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: "Mester! Olyan
jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet!" Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak
ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat
hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Mire
körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről
lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak,
amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot
megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy
feltámad a holtak közül.
Mk 9,2-10
Elmélkedés:
Ki erősít meg?
Nagyböjt 2. vasárnapjának evangéliuma az Úr színeváltozásának hegyére
vezet minket. Lélekben csatlakozunk Jézushoz és az általa kiválasztott
három apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, mi is felmegyünk a
hegyre, hogy egy kis időre bepillantást nyerhessünk abba a dicsőségbe,
amely Jézusra vár feltámadása után, és amely örök dicsőségbe mi is
eljuthatunk majd halálunk és feltámadásunk után.
A színeváltozás eseményének megértéséhez tudnunk kell, hogy Jézus éppen
elindul Jeruzsálem felé, ahol majd szenvedése és halála történik.
Galileai működése lezárult. Eddig itt tanította az embereket és
csodáival megmutatta Isten országának jeleit. Az emberek megérthették,
hogy tanítása nem elmélet, nem életvezetési szabályok gyűjteménye,
hanem rá kell lépni arra az útra, amelyet az Úr tanítása kijelöl. Az
emberek megértik azt is, hogy csodái által Isten irgalmassága ér el az
elesett emberhez, hogy segítsen rajta. Szavaival és tetteivel Jézus
feltárja, hogy ő az Isten Fia, de ezt nem mindenki érti meg, ezért bár
sokan elfogadják őt és kifejezik iránta hitüket, emellett vannak
olyanok is, akik elutasítják. Ez utóbbiak közlésével az evangélista azt
jelzi, hogy az emberek elutasításának lesz a következménye az, hogy
Jézust halálra ítélik és megölik.
Jézus tehát elindul, úton van Jeruzsálem felé, azaz nem tér le
küldetésének útjáról. Mert küldetésétől az sem térítheti el, hogy neki
meg kell halnia. A színeváltozás eseményekor Jézus megerősítést kap a
mennyei Atyától, hogy jó úton halad, valóban küldetésének útján. És
megerősítést kap, hogy ő az Atyának a Fia. A felhőből az Atya hangja
hallatszik: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Az Atya tehát
soha nem fordul el a Fiútól, mindig vele van. Honnan veszi Jézus az
erőt, hogy végigjárja messiási útját? Honnan veszi az erőt, hogy
vállalja a szenvedést és elviselje a fájdalmakat? Honnan veszi az erőt,
hogy feláldozza magát a kereszten? A válasz egyszerű: a mennyei
Atyától. Az Atya erősíti meg őt abban, hogy végigjárja küldetésének
útját, amely üdvösségünket eredményezi.
Életünk során vannak olyan pillanatok, amikor lelkesedünk Jézusért. Az
apostolok és a tanítványok életében is voltak ilyen helyzetek. De
vannak olyanok is, amikor elgyengülünk, elkeseredünk, nehéznek tartjuk
a kereszthordozást, talán azt is érezzük, hogy elhagyott minket az
Isten. Hitünk és hűségünk próbatételei ezek. Ki erősít meg minket
ezekben az élethelyzetekben? Honnan várhatunk ösztönző erőt, ami
átsegít minket a holtponton? Már rejtett lelki tartalékainkat is
feléltük, embertársainktól sem számíthatunk segítségre. Minket is az
Atya erősít meg: Jézus az ő szeretett Fia, őt hallgassuk, őt kövessük!
Vegyük fel újra életünk keresztjét és induljunk Jézussal! Ne csak arra
gondoljunk, hogy életünk végén a halál vár minket, hanem nézzünk
tovább, higgyünk a feltámadásban, higgyünk az örök életben! Életünk
leggyengébb pillanata az, amikor meghalunk. De könnyebb erre a
pillanatra felkészülnie annak, aki hisz a feltámadásban, hisz abban,
hogy halála után Isten kegyelméből új életre támadhat. Életünk nehéz
szakaszaiban legyen számunkra megerősítő annak tudata, hogy Isten a
mennyországba, az örök boldogságba hív minket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A te színeváltozásod, dicsőséged látványa egykor
megerősítette az apostolok hitét. Erősítsd meg a mi hitünket is! Ők
egykor megláthatták a te dicsőséges arcodat. A nagyböjt idején a te
szenvedő arcodat szemléljük, feltekintünk a keresztre, a te szenvedő és
meggyötört arcodra, és észrevesszük, hogy tekintetedből most is
szeretet és megbocsátás sugárzik. Segíts minket, hogy ne féljünk a
szenvedésektől és az áldozattól! Ne féljünk felvenni életünk
keresztjét! Hisszük, hogy a szenvedések vállalása hozzád kapcsol
minket. Hisszük, hogy ha veled vagyunk a szenvedésben és a halálban,
akkor veled együtt fogunk részesedni a feltámadásban is.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180225.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum